RESONIUM A®

PATIËNTENINFORMATIE

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1. Wat is RESONIUM A en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u RESONIUM A inneemt?
3. Hoe wordt RESONIUM A ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u RESONIUM A?

Resonium A, poeder 999,34 mg/g
Het werkzame bestanddeel van RESONIUM A is natriumpolystyreensulfonaat 999,34 mg/g. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: vanille en saccharne.

Registratiehouder:
Sanofi-Synthelabo B.V.
Govert van Wijnkade 48
3144 EG Maassluis
Tel. 010-5931300

In het register ingeschreven onder RVG 08071.

1. WAT IS RESONIUM A EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Hoe ziet RESONIUM A eruit en wat is de inhoud van de verpakking?
Resonium A is een beige tot lichtbruin poeder en is verpakt in een pot met maatlepel (afgestreken lepel = 15g). Een pot Resonium A bevat 454 gram poeder van de werkzame substantie natriumpolystyreensulfonaat.

Tot welke geneesmiddelengroep behoort RESONIUM A?
Resonium A behoort tot de ionenuitwisselaars. Deze geneesmiddelen wisselen een bepaalde stof die teveel aanwezig is in het bloed uit tegen een andere stof (in dit geval wisselt Resonium A kalium uit tegen natrium).

Waarvoor wordt RESONIUM A gebruikt?
Resonium A wordt voorgeschreven indien een onvoldoende nierwerking heeft geleid tot een te hoog kaliumgehalte in uw bloed. Resonium A wordt ook wel gebruikt bij nieraandoeningen, waarvoor hemodialyse noodzakelijk is.
Bij nauwkeurig opvolgen van het voorschrift is te verwachten, dat de klachten door een te hoog kaliumgehalte, zoals vermoeidheid, malaisègevoel en hartritmestoomissen verminderen en verdwijnen.

Mocht u de indruk hebben, dat Resonium A onvoldoende werkzaam is en uw klachten niet of weinig afnemen, ga dan terug naar uw dokter. Deze kan, met u, beslissen of voortzetting van de behandeling met Resonium A wenselijk is.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RESONIUM A INNEEMT?
Gebruik RESONIUM A niet: -
* als uw bloed te weinig kalium bevat, in emstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie).
* als uw bloed te veel natrium bevat gepaard gaande met rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen en mogelijk bewusteloosheid (hypematriëmie) of met verschijnselen als dorst, verlies van lichaamsgewicht, koorts, versnelde polsslag of ademnood.
* indien u sorbitol gebruikt en tegelijkertijd lijdt aan bepaalde stofwisselingsstoomissen (fructosestofwisselingsstoomissen) of een methanolvergiftiging als u overgevoelig bent voor het werkzame- bestanddeel (natriumpolystyreensulfonaat) of één van de andere bestanddelen van Resonium A.
* als u aan een bepaalde darmaandoening lijdt (obstructieve darmziekte).
* via de mond (oraal) bij pasgeborenen.
* bij pasgeborenen met een verminderde darmwerking en bij pasgeborenen bij een zwangerschapsduur van minder dan 28 weken.

Wees extra voorzichtig met RESONIUM A
* als u lijdt aan een storing in de zouthuishouding (elektrolytenhuishouding).
* bij pasgeborenen met een laag geboortegewicht en te vroeg geborenen.
* als u last heeft van emstige obstipatie, u dient dan uw arts te -waarschuwen.
* als u gelijktijdig met Resonium A een geneesmiddel gebruikt dat als actieve stof magnesium of aluminium bevat, u dient dan uw arts te waarschuwen.
* als u lijdt aan een ernstige verminderde werking van het hart (hartfalen).
* als u last heeft van een ernstig verhoogde bloeddruk (hypertensie).
* bij een verminderde werking van uw nieren.
* als u last heeft van uitgesproken vochtophoping (oedeem).
* bij toediening via de mond (orale toediening) dient u rechtop te zitten.
* bij toediening via de anus (rectale toediening) dient uw darm gespoeld te worden met water. Raadpleeg hiervoor uw arts.
* beperk de inname van kalium tijdens gebruik van Resonium A. Het nuttigen van fruitmoes en vruchtensappen dient te worden vermeden.
* bij dialysepatiënten met teveel kalium in hun bloed (hyperkaliëmie) dient de dialyse aangepast te worden door vaker en/of langduriger te dialyseren.
* raadpleeg uw arts indien u last heeft van de volgende verschijnselen: rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen, bewusteloosheid, spierkrampen of vermoeidheid.
* het gehalte van bepaalde stoffen (elektrolyten) in en de zuurgraad (pH) van uw bloed dienen minimaal 1 maal per week te worden gecontroleerd. Dit dient vaker te gebeuren indien u gelijktijdig digoxine gebruikt.
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Over het gebruik van Resonium A tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de schadelijkheid te beoordelen. Over de effecten in dienproeven bestaan evenmin voldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Het is dus verstandig uw dokter te raadplegen over het gebruik van Resonium A indien u zwanger bent of denkt te zijn.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Resonium A wordt niet in de moedermelk uitgescheiden en kan dus tijdens de periode van borstvoeding worden gebruikt.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat, u een geneesmiddel inneemt. _

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Resonium A heeft, voor zover bekend, geen invloed op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken.

Gebruik van Resonium A in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.
Dit is het geval bij gelijktijdig gebruik van bepaalde geneesmiddelen voor hartziekten (digoxine). Indien u deze middelen gelijktijdig gebruikt met Resonium A dient u uw arts te waarschuwen.
De werkzaamheid wordt nadelig beïnvloed door gelijktijdig gebruik van stoffen, die veel kalium bevatten, zoals fruitmoes en vruchtensappen.

De werking van geneesmiddelen die als actieve stof lithium (geneesmiddel ter behandeling van depressie: antidepressivum) of thyroxine (geneesmiddel ter behandeling van een aandoening aan de schildklier) bevatten, kan door gelijktijdig gebruik van Resonium A worden verminderd.
Als u gelijktijdig met Resonium A een geneesmiddel gebruikt dat als actieve stof magnesium of aluminium bevat, dient u uw arts te waarschuwen.
Indien u Resonium A rectaal gebruikt, dient u dit niet te combineren met sorbitol.
Het effect van een bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen (ACE-remmers) kan verloren gaan door gelijktijdig gebruik van Resonium A.

3. HOE WORDT RESONIUM A INGENOMEN?
Hoeveel RESONIUM A moet u gebruiken?
Uw dokter heeft voorgeschreven in welke hoeveelheid, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Resonium A moet innemen. Dit voorschrift dient u strikt te volgen.
In de meeste gevallen bedraagt de voorgeschreven hoeveelheid voor volwassenen 1 tot 4 keer 15 gram per dag, gemengd met een beetje water of aangemaakt met jam.
Het poeder dient u om circa 8 uur 's morgens, 1 uur 's middags, 7 uur 's avonds en 11 uur 's avonds in te nemen. De dosering voor kipdemn bedraagt_14ram per kilogram lichaamsgewicht, te verdelen in 4 à 6 keer per etmaal. Soms vindt de dokter het nuttig Resonium A via de anus toe te dienen.
Een afgestreken maatlepel komt overeen met 15 gram Resonium A.

Hoe lang duurt de behandeling met RESONIUM A?
Uw dokter heeft voorgeschreven in welke hoeveelheid, op welk tijdstip van de dag en hoe lang u Resonium A.moet• innemen. Dit voorschrift dient u strikt te volgen.

Wat u moet doen wanneer te veel van Resonium A heeft ingenomen
Wanneer u teveel RESONIUM A heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De verschijnselen van een te grote inname van Resonium A kunnen zijn: verwardheid, geïrriteerdheid, zwakke spieren, trage reflexen en verlamming.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan RESONIUM A bijwerkingen veroorzaken.
De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen bij het gebruik van RESONIUM A:
* te veel natrium in het bloed gepaard gaande met rusteloosheid, spierzwakte, sufheid, stuipen en mogelijk bewusteloosheid (hypematriëmie) of met verschijnselen als dorst, verlies van lichaamsgewicht, koorts, versnelde polsslag of ademnood. Dan is medische behandeling een eerste vereiste.
* te weinig kalium in het bloed, in emstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie).
* te weinig magnesium in het bloed (hypomagnesiëmie).
* te weinig calcium in het bloed (hypocalciëmie).
* verstoring van het zuur: base evenwicht door vermeerdering van zuur of vermindering van base (acidose).
Bij het gebruik van Resonium A kunnen misselijkheid, braken (maagirritatie) en gebrek aan eetlust voorkomen. Indien deze reacties optreden en niet hinderlijk zijn, kunt u het gebruik van Resonium A rustig voortzetten. Zijn de reacties wel hinderlijk, ga dan naar uw dokter voor nader overleg. Hetzelfde geldt voor andere dan de hierboven vermelde verschijnselen, zoals verstopping of een neiging tot diarree. Hebt u last van verstopping, dan mag u geen laxeermiddelen, die magnesium bevatten, gebruiken.
Het "indikken" van de ontlasting na rectale toediening en het ontstaan van "haarballen" na orale toediening bij pasgeborenen zijn gemeld.
Bij overdosering met Resonium A treden meestal verschijnselen op als dorst, verlies van lichaamsgewicht, koorts, versnelde polsslag of ademnood. Indien dit het geval is, dient u onmiddellijk uw dokter te (laten) waarschuwen. Tijdens gebruik van Resonium A zijn gevallen van acute ontsteking van de luchtwegen, gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis), en/of een bepaalde vorm van longontsteking (bronchopneumonie) beschreven die in verband worden gebracht met de inhalering van Resonium A.

Tijdens gebruik van Resonium A zijn zweren (ulcera) en afsterving (necrose) van het maag-darmstelsel, die kunnen leiden tot perforatie, beschreven.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U RESONIUM A?
RESONIUM A buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
RESONIUM A dient beneden 25°C bewaard te worden in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Resonium A niet meer na de datum op de verpakking achter de woorden "niet te gebruiken na".
Na die datum is het niet zeker, dat Resonium A de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking bij de apotheek is dan noodzakelijk.
Wanneer de uiterste gebruiksdatum is verstreken, lever dan de verpakking ter vernietiging in bij uw apotheek. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien:

AANVULLENDE INFORMATIE
Het is aanbevelenswaardig, dat ook anderen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt. Bewaar in dit verband ook deze informatie op een voor hen toegankelijke plaats.
Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Mocht u het land verlaten, dan is het zinvol vooraf een schriftelijke verklaring aan uw dokter te vragen over de mee te nemen geneesmiddelen, welke u op verzoek bij grensoverschrijdingen of in het buitenland kunt tonen.