BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Retrovir AZT 100 mg/10 ml drank
Retrovir AZT 100, 100 mg capsules, hard
Retrovir AZT 300, 300 mg filmomhulde tabletten
zidovudine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Retrovir en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Retrovir inneemt
3. Hoe wordt Retrovir ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Retrovir
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS RETROVIR EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Retrovir wordt gebruikt voor de behandeling van een infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV-infectie). Het werkzame bestanddeel van Retrovir is zidovudine. Retrovir behoort tot een groep van antivirale geneesmiddelen, ook wel bekend als antiretrovirale geneesmiddelen, die nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTI’s) worden genoemd.
Retrovir verwijdert de HIV-infectie niet; maar het vermindert het aantal virusdeeltjes in uw lichaam en zorgt er voor dat deze op een laag niveau blijven. Hierdoor wordt het aantal CD4-bloedcellen verhoogd. CD4-bloedcellen zijn een bepaald soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het gezond houden van het immuunsysteem hetgeen helpt bij het bestrijden van infecties.
Retrovir wordt gebruikt in combinatie met andere antiretrovirale geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infecties bij volwassenen en kinderen. Om uw HIV-infectie onder controle te houden en er voor te zorgen dat uw ziekte niet verergert, moet u al uw geneesmiddelen blijven innemen.
Indien u zwanger bent kan het zijn dat uw arts u adviseert om Retrovir in te nemen om te voorkomen dat u uw HIV-infectie op uw ongeboren kind overdraagt. Na de geboorte, is het mogelijk dat uw pasgeboren kind Retrovir krijgt om te helpen voorkomen dat uw baby met HIV wordt besmet.
HIV-infectie vindt plaats door middel van seksueel contact met iemand die is besmet of door bloedtransfusie met geïnfecteerd bloed (bijvoorbeeld door het delen van injectienaalden).


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RETROVIR INNEEMT

Neem Retrovir niet in
• als u overgevoelig (allergisch) bent voor zidovudine of voor één van de andere bestanddelen van Retrovir vermeld in rubriek 6
• als u een zeer laag aantal witte bloedcellen (neutropenie) of een zeer laag aantal rode bloedcellen (ernstige anemie) heeft
Retrovir bij pasgeborenen
Retrovir mag niet worden gegeven aan die pasgeborenen die een leverafwijkingen hebben, waaronder:
gevallen van hyperbilirubinemie (verhoging in het bloed van de stof bilirubine, waardoor de huid geel lijkt).
• andere problemen die verhoogde bloedspiegels van leverenzymen veroorzaken.

Wees extra voorzichtig met Retrovir
Sommige patiënten die Retrovir of een antiretrovirale combinatietherapie gebruiken hebben een verhoogd risico op het optreden van ernstige bijwerkingen.

U moet zich bewust zijn van de extra risico’s:
• als u ooit een leveraandoening heeft gehad (waaronder hepatitis B of C).
• als u een ernstig overgewicht heeft (vooral als u een vrouw bent).
• als u diabetes patient bent en insuline gebruikt.

Vertel het uw arts als een van de bovenvermelde zaken op u van toepassing is. U moet extra worden gecontroleerd, onder meer door bloedonderzoek, zolang u deze geneesmiddelen inneemt.
Zie rubriek 4 voor meer informatie.

Pas op voor belangrijke symptomen
Sommige mensen die geneesmiddelen gebruiken ter behandeling van HIV-infectie, kunnen andere aandoeningen ontwikkelen, die ernstig kunnen zijn. U moet de belangrijke signalen en symptomen kennen, zodat u deze in de gaten kunt houden gedurende de periode dat u Telzir inneemt. Leest u daarom alstublieft de informatie in rubriek 4 van deze bijsluiter. Indien u vragen heeft over deze informatie of de hierin gegeven adviezen :
Bespreek dit dan met uw arts.


Inname van Retrovir met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor kruidengeneesmiddelen of geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Vertel het aan uw arts of apotheker als u een nieuw geneesmiddel gelijktijdig met Retrovir gaat gebruiken.


Gebruik deze geneesmiddelen niet gelijktijdig met Retrovir
• stavudine, gebruikt voor de behandeling van HIV-infectie
• rifampicin, gebruikt als antibioticum
Sommige geneesmiddelen vergroten de kans op bijwerkingen of kunnen bijwerkingen verergeren, het betreft onderandere de volgende geneesmiddelen:
• natriumvalproaat, gebruikt voor de behandeling van epilepsie
• aciclovir, ganciclovir of interferon, gebruikt voor de behandeling van virusinfecties
• pyrimethamine, gebruikt voor de behandeling van malaria en andere parasieteninfecties
• dapson, gebruikt ter voorkoming van pneumonie en de behandeling van huidinfecties
• fluconazol of flucytosine, gebruikt voor de behandeling van schimmelinfecties zoals Candida
• pentamidine of atovaquon, gebruikt voor de behandeling van parasieteninfecties zoals PCP (Pneumocystis carinii pneumonia)
• amfotericine of co-trimoxazol, gebruikt voor de behandeling van schimmel- en bacteriële infecties
• probenecide, gebruikt voor de behandeling van jicht en vergelijkbare aandoeningen, en gelijktijdig gebruikt met sommige antibiotica om de werking daarvan te verhogen
• methadon, gebruikt als vervangmiddel voor heroïne
• vincristine, vinblastine of doxorubicine, gebruikt voor de behandeling van kanker —> Vertel het uw arts als u één of meerdere van deze geneesmiddelen gebruikt.
Inname van Retrovir samen met andere geneesmiddelen
• clarithromycine, gebruikt als antibioticum
• fenytoïne, gebruikt voor de behandeling van epilepsie
Vertel het uw arts als u clarithromycine of fenytoïne gebruikt. Uw arts kan besluiten om u extra te controleren, zolang u deze geneesmiddelen inneemt met Retrovir.


Zwangerschap
Indien u zwanger bent of van plan bent binnenkort zwanger te worden:
Bespreek met uw arts wat de risico’s en voordelen zijn van het gebruik van Retrovir.
Als een met HIV-geïnfecteerde zwangere vrouw Retrovir inneemt dan wordt het risico op overdracht van de HIV-infectie op hun ongeboren kind kleiner.
Retrovir en vergelijkbare geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken bij het ongeboren kind; maar als dat zo is dan zullen deze bijwerkingen pas merkbaar zijn nadat de baby is geboren. Toch is het voordeel van bescherming van uw baby tegen HIV-infectie groter dan het risico van de bijwerkingen.
Als u Retrovir heeft ingenomen tijdens uw zwangerschap kan uw arts u vragen om regelmatig de ontwikkeling van uw kind te laten controleren (en bijvoorbeeld bloedonderzoek te laten uitvoeren).


Borstvoeding
Vrouwen die HIV-positief zijn dienen geen borstvoeding te geven om het overdragen van HIV- infectie te voorkomen. Indien u borstvoeding geeft, of borstvoeding wilt gaan geven:
Bespreek dit onmiddellijk met uw arts.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Retrovir kan u duizelig maken en andere bijwerkingen geven waardoor u minder alert bent.
U mag geen voertuig besturen of machines bedienen, tenzij u zich goed voelt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Retrovir drank
Retrovir drank bevat:
• natriumbenzoaat, een conserveringsmiddel dat lichte huid- en oogirritaties kan veroorzaken en slijmvliesirritaties in de mond, keel en darm.
• glycerol, dat hoofdpijn, maagstoornis en diarree kan veroorzaken.
• maltitol, een suiker. Indien u suikerintolerant bent, neem dan contact op met uw arts voorat u Retrovir drank inneemt. Maltitol kan licht laxerend werken. Maltitol bevat 2.3 kilocaloriën per gram.
Laat regelmatig bloedonderzoek uitvoeren
Gedurende de tijd dat u Retrovir inneemt zal uw arts regelmatig bloedonderzoek laten uitvoeren om u op het mogelijke optreden van bijwerkingen te controleren. Meer informatie over deze bijwerkingen vind u in rubriek 4 van deze bijsluiter.
Blijf regelmatig in contact met uw arts

Retrovir helpt uw ziekte te controleren, maar verhelpt de HIV-infectie niet. U dient Retrovir elke dag te blijven slikken om te voorkomen dat uw ziekte ernstiger wordt. U kunt nog altijd infecties of andere ziektes oplopen die samenhangen met de HIV-infectie.
Blijf in contact met uw arts, en stop niet met het gebruik van Retrovir zonder advies van uw arts.

Bescherm andere mensen
Retrovir zal niet voorkomen dat u de HIV-infectie doorgeeft aan anderen, via seksueel contact of door het overdragen van bloed. Om te voorkomen dat andere mensen geïnfecteerd raken met HIV:
Gebruik een condoom tijdens oraal of penetrerend seksueel contact.
Voorkom overdracht van bloed, deel bijvoorbeeld nooit naalden met anderen.


3. HOE WORDT RETROVIR INGENOMEN
Volg bij het innemen van Retrovir nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Slik Retrovir capsules en tabletten in hun geheel door met een slok water.
Lees de instructies voor het juiste gebruik van de drank in rubriek 3 onder “Wijze van gebruik van de Retrovir drank”.

Hoeveel Retrovir moet u innemen

Dosering bij volwassenen en adolescenten van 12 jaar en ouder:
De gebruikelijke hoeveelheid (dosering) om in te nemen is 500 tot 600 mg per dag verdeeld over 2 tot 3 deeldoseringen.

Dosering bij kinderen tussen 3 maanden en 12 jaar
De arts bepaalt de juiste dosering op basis van het lichaamsoppervlak van het kind. De dosering wordt verdeeld over 2, 3 of 4 deeldoseringen. De maximale dosering is 200 mg om de 6 uur.

Dosering bij kinderen jonger dan 3 maanden
De tabletten en capsules zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 maanden, gebruik hiervoor de Retrovir drank. Indien het kind zelf geen geneesmiddelen kan innemen, kan de arts besluiten om Retrovir door middel van een infuus toe te dienen.
De arts bepaald de juiste dosering van de drank voor uw kind.
De meest gebruikte dosering is elke 6 uur 2 ml drank (of 2 mg) per kg lichaamsgewicht.

Dosering bij zwangere vrouwen en hun pasgeboren baby’s
Normaal gesproken dient u in de eerste 14 weken van uw zwangerschap geen Retrovir te gebruiken. Vanaf de 14e week van uw zwangerschap tot aan het moment dat uw barensweeën beginnen is de gebruikelijke dosering 500 mg (als vijfmaal daags 100 mg). Tijdens barensweeën en de geboorte, kan uw arts u Retrovir per infuus toedienen, tot het moment dat de navelstreng is doorgeknipt. Uw pasgeboren baby kan ook Retrovir toegediend krijgen om een eventuele HIV-besmetting te voorkomen.

Dosering bij een verminderde werking van de nieren of de lever
Als u ernstig verminderde nier- of leverwerking heeft kan uw arts ervoor kiezen u een lagere dosering Retrovir voor te schrijven. Dit hangt af van de mate waarin uw nier- of leverwerking is verminderd. Volg altijd de instructies van uw arts.

Wijze van gebruik Retrovir drank
Gebruik de orale doseringsspuit meegeleverd in de verpakking om de juiste dosering af te meten. U gaat als volgt te werk:
1. Verwijder de dop van de fles en bewaar die op een veilige plek
2. Druk de plastic inlegdop in de hals van de fles. Houd de fles ondertussen stevig vast
3. Druk de doseringsspuit stevig in de inlegdop
4. Keer de fles om
5. Zuig met de doseringsspuit de voorgeschreven dosis op
6. Draai de fles weer om en verwijder de doseringsspuit uit de inlegdop
7. Plaats de doseringsspuit in de mond tegen de wang. Druk de doseringsspuit langzaam leeg, zodat er tijd is om te slikken. Vermijd te hard leeg drukken, omdat er anders vloeistof achter
in de keel kan komen en u of uw kind zich kunt verslikken.
8. Herhaal stap 3 tot en met 7 tot de volledige dosis is ingenomen
9. Laat de doseringsspuit niet achter in de fles. Verwijder de doseringsspuit en inlegdop en
reinig deze goed met schoon water. Laat de doseringsspuit en inlegdop goed drogen voor ze opnieuw te gebruiken.
10. Sluit de fles goed af met de dop


Wat u moet doen als u meer van Retrovir heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u per ongeluk te veel Retrovir heeft ingenomen, dan geeft dit waarschijnlijk geen ernstige problemen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid (overgeven).
Als u zich misselijk voelt:
Vraag uw arts of apotheker om advies.


Indien u bent vergeten Retrovir in te nemen
Als u vergeet een dosis Retrovir in te nemen, neem deze dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem daarna op de normale tijd de volgende dosis in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Stop niet met het gebruik van Retrovir zonder advies
Neem Retrovir net zo lang in als uw arts het u voorschrijft. Stop niet met het gebruik van Retrovir, tenzij uw arts u dat adviseert.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Retrovir bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Sommige bijwerkingen kunnen naar voren komen in uw bloedtesten, en soms verschijnen ze pas 4 tot 6 weken nadat u begonnen bent met het innemen van Retrovir. Wanneer u één van deze bijwerkingen krijgt of wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt, dan kan uw arts u adviseren te stoppen met de behandeling van Retrovir.
Zowel de onderstaande als andere aandoeningen kunnen zich voordoen tijdens combinatietherapie bij HIV.
Het is daarom belangrijk de informatie in rubriek 4 onder “Andere mogelijke bijwerkingen van antiretrovirale combinatietherapie” te lezen.

Bijwerkingen die zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen
• hoofdpijn
• misselijkheid

Bijwerkingen die vaak (bij niet meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen
• braken
• diarree
• buikpijn
• duizeligheid
• spierpijn

Bijwerkingen die vaak voorkomen en die in uw bloedtesten naar voren kunnen komen:
• laag aantal rode bloedcellen (anemie) of een laag aantal witte bloedcellen (neutropenie of leukopenie)
• verhoogde bloedspiegels van leverenzymen
• verhoogde bloedspiegels van bilirubine (een stof uit de lever) waardoor uw huid geel kan lijken

Bijwerkingingen die soms (bij niet meer dan 1 op de 100 patiënten) voorkomen
• rash (rode, verheven en jeukende huid)
• kortademigheid
• koorts (hoge temperatuur)
• pijn in het algemeen
• winderigheid (flatulentie)
• zwakheid
Bijwerkingen die soms voorkomen en die in uw bloedtesten naar voren kunnen komen
• verlaging van het aantal cellen betrokken bij de bloedstolling (trombocytopenie), of verlaging van allerlei verschillende bloedcellen (pancytopenie).

Bijwerkingen die zelden (bij niet meer dan 1 op de 1.000 patiënten) voorkomen
• leverstoornissen, zoals geelzucht, een vergrote lever of leververvetting
• ontsteking van de alvleesklier
• pijn op de borst; hartspierziekte
• toevallen (convulsies)
• angst of depressie; slapeloosheid; concentratieverlies; sufheid
• verstoorde spijsvertering, verlies van eetlust; aantasting van de smaak
• verkleuring van uw nagels, uw huid en de huid binnenin uw mond
• griepachtige verschijnselen – koude rillingen, zweten en hoesten
• tintelingen in de huid (speldenprikken, een slapend gevoel)
• vaker plassen
• borstgroei bij mannen

Een zeldzame bijwerking die in uw bloedtesten naar voren kan komen
• verlaging van het aantal van bepaalde rode bloedcellen (aplasie van de rode bloedcellen)

Bijwerkingen die zeer zelden (bij niet meer dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen
Een zeer zeldzame bijwerking die in uw bloedtesten naar voren kan komen
• onvermogen van het beenmerg om nieuwe bloedcellen te produceren (aplastische anemie)

Indien u bijwerkingen krijgt
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreed die niet in deze bijsluiter is vermeld:
raadpleeg dan uw arts of apotheker.


ANDERE MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN ANTIRETROVIRALE COMBINATIETHERAPIE
Er zijn ook nog andere aandoeningen die zich kunnen voordoen tijdens de behandeling van HIV- infectie
Oude infecties kunnen opnieuw de kop opsteken
Personen met gevorderde HIV-infectie (AIDS) hebben een zwak immuunsysteem en hebben meer kans op het ontwikkelen van ernstige infecties (opportunistische infecties). Wanneer deze personen starten met de behandeling, kunnen ze ondervinden dat oude, verborgen infecties de kop opsteken, die leiden tot tekenen en signalen van een ontsteking. Deze symptomen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat het immuunsysteem van het lichaam sterker wordt en dat hierdoor het lichaam de infecties begint te bestrijden.
Als u symptomen van infectie of tekenen van een ontsteking krijgt tijdens het gebruik van Retrovir:

Vertel het uw arts onmiddellijk. Neem geen andere geneesmiddelen in tegen de infectie zonder het advies van uw arts.

Uw lichaamsvorm kan veranderen
Het kan voorkomen dat bij personen die antiretrovirale combinatietherapie tegen HIV gebruiken de vorm van het lichaam veranderd. Dit komt doordat de vetverdeling verandert:
• Verlies van vet in de benen, armen en het gezicht.
• Toename van vet in omgeving van de buik, de borsten of interne organen.
• Vetophopingen aan de achterkant van de nek (ook wel “buffalo hump” genoemd). Het is niet bekend wat de oorzaak van deze veranderingen is, of dat dit op de lange termijn effect heeft op uw gezondheid. Indien u veranderingen opmerkt in uw lichaamsvorm:
Vertel het uw arts.

Melkzuuracidose is een zeldzame maar ernstige bijwerking
Sommige patiënten die Retrovir of vergelijkbare geneesmiddelen (zoals NRTIs) gebruiken, ontwikkelen een aandoening die melkzuuracidose wordt genoemd, samengaand met een vergrote lever. Melkzuuracidose wordt veroorzaakt door een ophoping van melkzuur in het lichaam. Dit is zeldzaam, maar als het plaatsvindt is dat meestal pas na een paar maanden behandeling. Het kan levensbedreigend zijn door het uitvallen van inwendige organen.
De kans op ontwikkeling van melkzuuracidose is groter in patiënten met een leveraandoening, of in zwaarlijvige patiënten, en dan voornamelijk bij vrouwen.
Tekenen van melkzuuracidose:
• diepe, snelle, moeilijke ademhaling
• suf voelen
• doof gevoel of zwakte van de ledematen
• misselijk gevoel (nausea), braken
• buikpijn
Tijdens uw behandeling met Retrovir zal uw arts u regelmatig controleren op mogelijke tekenen van de ontwikkeling van melkzuuracidose. Wanneer u één van de symptomen heeft, of als u symptomen heeft waarover u zich zorgen maakt:
—> Raadpleeg dan zo snel mogelijk uw arts.

U kunt problemen ondervinden met uw botten
Sommige personen die combinatietherapie tegen HIV gebruiken ontwikkelen een aandoening die osteonecrose heet. Deze aandoening heeft als gevolg dat het botweefsel afsterft door een verminderde bloedtoevoer naar het bot.
U heeft een groter risico om deze aandoening te krijgen:
• wanneer u gedurende langere tijd combinatietherapie gebruikt
• wanneer u ook geneesmiddelen gebruikt tegen onstekingen, genaamd corticosteroïden
• wanneer u alcohol drinkt
• wanneer uw immuunsysteem verzwakt is
• wanneer u overgewicht heeft
Signalen om op te letten zijn onder andere:
• stijfheid in de gewrichten
• pijn en pijntjes (vooral in de heupen, knieën of schouders)
• moeite met bewegen
Indien u een van deze signalen herkent: —>Vertel het uw arts.
Andere effecten die pas na onderzoek naar boven kunnen komen: Combinatietherapie tegen HIV kan ook het volgende veroorzaken:
• verhoogd gehalte aan melkzuur in het bloed
• verhoogd suiker- en vetgehalte in het bloed
• resistentie tegen insuline (dus als u diabetisch bent, kan het nodig zijn om uw insulinedosering aan te passen om uw bloedsuiker onder controle te houden)
Deze gevolgen kunnen naar voren komen in de bloedtesten die tijdens de behandeling met Retrovir worden gedaan.


5. HOE BEWAART U RETROVIR AZT Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Retrovir niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na “EXP”. Bewaren beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking.
De Retrovir drank 1 maand na eerste opening van de fles niet meer gebruiken.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Retrovir
Het werkzame bestanddeel is zidovudine.
De andere bestanddelen zijn:
Retrovir drank: maltitol oplossing, glycerol, citroenzuur, natriumbenzoaat (E21 1), saccharinenatrium, aardbeiensmaakstof, suikersmaakstof, gezuiverd water.
Retrovir capsules, hard: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycollaat, magnesiumstearaat, titaniumdioxide (E171), gelatine, indigokarmijn (E132), polysorbaat 80, opacode S-IR-8100 HV zwart (bevat zwart ijzeroxide (E 172)).
Retrovir filmomhulde tabletten: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycollaat, povidon K30, magnesiumstearaat, OPADRY (OY-7300): hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400, macrogol 8000.


Hoe ziet Retrovir AZT er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Retrovir drank is een heldere, lichtgele, suikervrije oplossing met aardbeiensmaak, die 100 mg van het werkzame bestanddeel zidovudine per 10 ml bevat. De fles bevat 200 ml Retrovir drank.
De verpakking bevat een orale doseringsspuit (10 ml) en een plastic inlegdop die vóór gebruik op de fles dient te worden gezet.
Retrovir capsules hebben de opdruk: Wellcome, 100 en Y9C. De capsules zijn wit met een donkerblauwe band in het midden. En worden geleverd in een fles met 100 capsules.
Retrovir filmomhulde tabletten hebben de opdruk WELLCOME X4F. De tabletten zijn wit en rond met een witte/beige kern en ze worden in Nederland geleverd in een blisterverpakking met 60 tabletten.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
tel. 030-6938100
nlinfo@gsk.com

Fabrikant
Retrovir drank: Glaxo Wellcome GmbH & Co.
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
Duitsland

Retrovir harde capsules: 
GlaxoSmithKline Crawley
Manor Royal
Crawley, RH10 2QJ
Verenigd Koninkrijk

Retrovir filmomhulde tabletten: 
GlaxoSmithKline Aranda de Duero
Avenida de Extremadura 3 - Apdo.
Correos 183 09400,
Aranda de Duero
Spanje


In het register ingeschreven onder:
Retrovir AZT 100, 100 mg capsules, hard RVG 12639
Retrovir AZT 300, 300 mg filmomhulde tabletten RVG 18922
Retrovir AZT 100 mg/10 ml drank RVG 15118
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008