BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Rupafin 10 mg tabletten
Rupatadine
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter
1. Wat is Rupafin en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Rupafin inneemt
3. Hoe wordt Rupafin ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rupafin?
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS RUPAFIN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Rupatadine is een antihistaminicum.
Rupafin verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis zoals niezen, loopneus, jeuk aan de ogen en neus.
Rupafin wordt ook gebruikt voor de verlichting van de verschijnselen veroorzaakt door chronische idiopathische urticaria (allergische huiduitslag) zoals jeuk en netelroos (gelocaliseerde roodheid van de huid en zwelling).


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RUPAFIN INNEEMT
Neem Rupafin niet in
- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor rupatadine of voor één van de andere bestanddelen van Rupafin.


Wees extra voorzichtig met Rupafin:
Wanneer u lijdt aan een lever- of nieraandoening, vraagt u dan advies aan uw arts. Het gebruik van Rupafin 10 mg tabletten wordt op dit moment niet aanbevolen in patienten met verminderde nier- of leverfunctie.
Dit geneesmiddel is niet bedoeld voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Wanneer u ouder bent dan 65 jaar, vraagt u dan uw arts of apotheker om advies.


Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Wanneer u Rupafin inneemt, gebruik dan geen medicijnen die ketoconazol of erytromycine bevatten.

Inname van Rupafin met voedsel en drank
U moet Rupafin niet innemen samen met grapefruitsap aangezien dit de hoeveelheid Rupafin in uw lichaam kan verhogen.


Zwangerschap en borstvoeding
Neem tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding geen Rupafin in, tenzij dit uitdrukkelijk door uw arts is aanbevolen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij de aanbevolen dosis Rupafin is een effect van Rupafin op uw rijvaardigheid en het gebruik van machines niet te verwachten. Echter, wanneer u voor het eerst Rupafin inneemt moet u in de gaten houden in hoeverre de behandeling effect op u heeft voordat u gaat rijden of machines gebruikt.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rupafin
Dit geneesmiddel bevat lactose.
Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.


3. HOE WORDT RUPAFIN INGENOMEN
Volg bij het innemen van Rupafin nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Rupafin is voor tieners (vanaf 12 jaar) en volwassenen. De normale dosis is 1 tablet (10 mg rupatadine) éénmaal per dag, in te nemen met of zonder voedsel. Neem de tablet met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld een glas water) in.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u Rupafin moet innemen.


Wat u moet doen als u meer van Rupafin heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u per ongeluk te veel Rupafin heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rupafin in te nemen
Neem uw dosis zo vlug mogelijk in en neem daarna de volgende tabletten op het gebruikelijk tijdstipe. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Rupafin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
Bijwerkingen die vaak voorkomen (in minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op 100 patiënten) zijn slaperigheid, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond, een gevoel van zwakte of vermoeidheid. Soms (in minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op 1000 patiënten) komt als bijwerking verhoogde eetlust, prikkelbaarheid, concentratieproblemen, bloedneus, droge neus, pijnlijke keel, hoesten, droge keel, neusslijmvliesontsteking, misselijkheid, lage buikpijn, diarree, spijsverteringsstoornis, braken, verstopping, huiduitslag, rugpijn, gewrichtspijn, spierpijn, dorst, algemeen ongemak, koorts, abnormale leverfunctietesten en gewichtstoename voor.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U RUPAFIN
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Gebruik Rupafin niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blisterverpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaar de blister in de originele buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Rupafin
- Het werkzame bestanddeel is rupatadine. Elk tablet bevat 10 mg rupatadine (als fumaraat).
- De andere bestanddelen zijn pregelatiniseerd maïszetmeel, microkristallijn cellulose, rood
ijzeroxide (E172), geel ijzeroxide (E-172), lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.
Hoe ziet Rupafin er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Rupafin is een ronde, licht zalmkleurige tablet verpakt in blisters van 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50 en 100 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
J. Uriach & Cía., S.A.
Av. Camí Reial, 51-57
E-08184 Palau-solità i Plegamans
(Barcelona - Spanje)

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2008.