BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Sandoz Ca-D 600 mg / 400 IU, bruistabletten
Calciumcarbonaat + cholecalciferol

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Sandoz Ca-D en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Sandoz Ca-D inneemt
3. Hoe wordt Sandoz Ca-D ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sandoz Ca-D
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SANDOZ CA-D EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Sandoz Ca-D bevat een rijke bron van calcium en vitamine D3.
Sandoz Ca-D wordt gebruikt bij de behandeling van gecombineerd calcium- en vitamine D3-tekort en kan samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt om osteoporose (verzwakking van de beenderen) te behandelen bij patiënten bij wie een gecombineerd calcium- en vitamine D3-tekort is gediagnosticeerd of die een hoog risico lopen op een dergelijk tekort.
Calcium en vitamine D3 worden in de darmen geresorbeerd en in het lichaam verspreid. Vitamine D3 bevordert actief de absorptie van calcium en fosfor uit de darmen en de opname ervan door het bot.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SANDOZ CA-D INNEEMT
Neem Sandoz Ca-D niet in

* als u allergisch (overgevoelig) bent voor calcium, cholecalciferol of voor één van de andere bestanddelen van Sandoz Ca-D (zie de lijst met bestanddelen in rubriek 6 op het einde van de bijsluiter).
* als u een bekende allergie hebt voor soja of pindanoten.
* als u een verhoogd bloedcalciumgehalte (hypercalciëmie) hebt.
* als u een verhoogde calciumuitscheiding in de urine (hypercalciurie) hebt.
* als u nierstenen (nefrolithiase) en calciumafzettingen in uw nierweefsel (nefrocalcinose) hebt.
* als u een te sterke werking van de bijschildklieren vertoont (primaire hyperparathyroïdie).
* als u te veel vitamine D in uw lichaam hebt (hypervitaminose).
* als u botkanker hebt (zoals botmetastasen en myeloom).

Wees extra voorzichtig met Sandoz Ca-D
* Tijdens een langdurig gebruik van Sandoz Ca-D moeten het calciumgehalte in het bloed en de urine en uw nierfunctie regelmatig door uw arts worden gecontroleerd. Dat is bijzonder belangrijk als u de neiging vertoont tot ontwikkeling van nierstenen.
Volg de instructies van de arts nauwgezet op als:
* u andere calcium- en vitamine D-producten inneemt
* u een nierziekte hebt
* u een bepaalde longziekte hebt zoals sarcoïdose/ziekte van Besnier-Boeck
* u geïmmobiliseerd bent met osteoporose

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen, omdat calcium en vitamine D in wisselwerking kunnen treden met bepaalde andere geneesmiddelen als ze tegelijk worden ingenomen. Bijvoorbeeld, als u volgende geneesmiddelen inneemt of recentelijk hebt ingenomen:
* hartglycosiden, thiazidediuretica of corticosteroïden, moet u de instructies van uw arts zorgvuldig naleven.
* orale bisfosfonaten of natriumfluoride, moet u Sandoz Ca-D minstens 3 uur na inname van die geneesmiddelen innemen, omdat calcium de opname van die verbindingen vermindert.
* een groep antibiotica, tetracyclines genaamd, moet u Sandoz Ca-D minstens 2 uur na of 4 tot 6 uur vóór het tetracycline innemen, omdat calcium de opname van die verbindingen vermindert.
* cholestyramine of laxeermiddelen, moet u zo lang mogelijk wachten tussen de inname van die verbindingen en Sandoz Ca-D omdat ze de opname van vitamine D kunnen verminderen.

Inname van Sandoz Ca-D met voedsel en drank

Sandoz Ca-D mag niet worden ingenomen minder dan 2 uur na het eten van voedsel dat veel oxaalzuur of fytinezuur bevat, zoals spinazie, rabarber en volkoren graanproducten.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, hebben meer calcium en vitamine D nodig dan normaal.
* Tijdens de zwangerschap en borstvoeding mag de dagelijkse inname niet hoger zijn dan 1500 mg calcium en 600 IE (internationale eenheden) vitamine D3. Daarom mag u niet meer innemen dan één bruistablet per dag.
* Calcium gaat in lichte mate over in de moedermelk zonder een negatief effect te hebben op kinderen. Vitamine D en zijn metabolieten gaan ook over in moedermelk. Die bron van vitamine D moet in beschouwing worden genomen bij toediening van extra vitamine D aan het kind.
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, moeten Sandoz Ca-D minstens twee uur vóór of na een maaltijd innemen, gezien een mogelijke daling van de ijzerabsorptie.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is zeer onwaarschijnlijk dat het gebruik van Sandoz Ca-D invloed uitoefent op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Sandoz Ca-D

* Diabetespatiënten mogen Sandoz Ca-D innemen (1 bruistablet bevat 0,01 broodeenheden).
* Sandoz Ca-D bevat 52 mg natrium per tablet. Patiënten die op een gecontroleerd zoutarm dieet staan, moeten advies vragen aan een gezondheidswerker voor ze Sandoz Ca-D innemen.
* Als u denkt dat u bepaalde suikers niet kunt verdragen, moet u contact opnemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.
* Sandoz Ca-D bevat sojaolie. Als u allergisch bent voor pindanoten of soja, mag u dit geneesmiddel niet gebruiken.

3. HOE WORDT SANDOZ CA-D INGENOMEN

Volg bij het innemen van Sandoz Ca-D nauwgezet het advies van uw arts of apotheker. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke dosering is:
* Volwassenen nemen één bruistablet (een enkele dosis) een- of tweemaal daags in (equivalent aan 600 - 1200 mg calcium en 400 - 800 IE vitamine D3).
Sandoz Ca-D is niet bestemd voor gebruik bij kinderen en adolescenten.
Oraal gebruik. Los Sandoz Ca-D op in een glas water (ongeveer 200 ml en drink onmiddellijk op. De tablet niet inslikken of kauwen.

Hoelang moet u Sandoz Ca-D innemen:
Neem de aanbevolen dagdosering van Sandoz Ca-D in zolang uw arts u dat heeft aangeraden. Gezien de reden van gebruik van Sandoz Ca-D zal het waarschijnlijk een langetermijnbehandeling zijn.
Tijdens een langdurig gebruik van Sandoz Ca-D moeten het calciumgehalte in het bloed en de urine en uw nierfunctie regelmatig door uw arts worden gecontroleerd. Dat is vooral belangrijk als u de neiging vertoont tot ontwikkeling van nierstenen.

Wat u moet doen als u meer van Sandoz Ca-D heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer van Sandoz Ca-D heeft ingenomen dan u zou mogen en u ervaart één van volgende symptomen: misselijkheid, braken, zeer grote dorst, uitdroging, polyurie (veel wateren), polydipsie (veel drinken), constipatie of buikpijn, stop dan met de inname van Sandoz Ca-D en neem onmiddellijk contact op met uw arts (die de nodige maatregelen zal nemen).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sandoz Ca-D in te nemen

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Sandoz Ca-D bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Sommige zeldzame en zeer zeldzame bijwerkingen kunnen ernstig zijn.
Als u een van de volgende symptomen ervaart, moet u de inname van Sandoz Ca-D STOPZETTEN en onmiddellijk uw arts inlichten:

* Zeer zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 personen) omvatten: ernstige allergische (overgevoeligheids)reacties zoals zwelling van het gezicht, de lippen, de tong of de keel.

* Zeldzame bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 personen) omvatten: misselijkheid, diarree, buikpijn, constipatie, winderigheid, opgezette buik, jeuk, roodheid en/of branderigheid van de huid.

Andere bijwerkingen
Andere bijwerkingen die kunnen optreden, zijn gewoonlijk licht, van voorbijgaande aard en onschuldig. Breng zo snel mogelijk uw arts of apotheker op de hoogte als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:

* Bijwerkingen die soms voorkomen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen) omvatten: toename van de calciumconcentratie in het bloed (hypercalciëmie) en overmatige calciumexcretie in de urine (hypercalciurie).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U SANDOZ CA-D

* Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

* Gebruik Sandoz Ca-D niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en op de tube na “EXP”. De vervaldatum verwij st naar de laatste dag van die maand.
* Bewaren beneden 30 °C.
* Bewaren in de oorspronkelijke verpakking en de tube zorgvuldig gesloten houden.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Sandoz Ca-D:

* De werkzame bestanddelen zijn: calciumcarbonaat en cholecalciferol (vitamine D3). Elke bruistablet bevat 1500 mg calciumcarbonaat (equivalent aan 600 mg calcium) en 10 ìg cholecalciferol (equivalent aan 400 IE vitamine D3) als werkzame bestanddelen.

* De andere bestanddelen zijn: watervrij citroenzuur, appelzuur,
natriumwaterstofcarbonaat, natriumcyclamaat, citroenaroma (bevat: citroenolie, mannitol, sorbitol, dextrine, D-glucono-1,5-lacton, acacia), natriumcarbonaat, maltodextrine, natriumsaccharine, sucrose, gelatine, maiszetmeel, gedeeltelijk gedehydrogeneerde sojaolie en alfatocoferol.

Hoe ziet Sandoz Ca-D eruit en wat is de inhoud van de verpakking

De bruistablet is wit en rond.
Sandoz Ca-D is te verkrijgen in verpakkingen van 20, 40 (2 x 20), 60 (3 x 20) en 100 (5 x 20) bruistabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Novartis Consumer Health B.V.
Claudius Prinsenlaan 142
4818 CP Breda
Nederland

Fabrikant
Novartis Consumer Health
GmbH D-81379 München
Duitsland

Novartis Consumer Health –
Gebro GmbH A-6391 Fieberbrunn
Oostenrijk

In het register ingeschreven onder: RVG 24713

Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de lidstaten van de EER onder de volgende namen:
Oostenrijk: Calcium-D-Sandoz - Brausetabletten
België: Sandoz Ca-D 600 mg / 400 I. U. bruistabletten
Frankrijk: Calcium Vitamine D3 Sandoz 600 mg/400 UI, comprimés effervescents Duitsland: Calcium plus Vitamin D3 BT
Ierland: Calcium-D-Sandoz
Luxemburg: Sandoz Ca-D 600mg/400U.I., comprimés effervescents
Nederland: Sandoz Ca-D 600 mg/400 IU, bruistabletten
Portugal: Calcium D Sandoz

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009