BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Semprex 8 mg, capsules, hard
acrivastine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter
1. Wat is Semprex en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat moet u weten voordat u Semprex inneemt
3. Hoe wordt Semprex ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Semprex
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SEMPREX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Semprex is een geneesmiddel in de vorm van een capsule. De capsules zijn ondoorzichtig wit en bedrukt met Wellcome" en Semprex".

Uw arts heeft u Semprex capsules voorgeschreven om uw klachten te verlichten, die optreden bij overgevoeligheidsreacties van het neusslijmvlies, zoals hooikoorts. De werkzame stof in Semprex is een zg. antihistaminicum. Dat wil zeggen dat deze stof de werking van histamine tegengaat. Verlichting van uw klachten treedt gewoonlijk binnen 1 uur na inname van een capsule Semprex op. Deze werking houdt verscheidene uren aan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SEMPREX INNEEMT
Neem Semprex niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor acrivastine of voor één van de andere bestanddelen
van Semprex, of voor triprolidine. Triprolidine is een antihistaminicum, dat voor de behandeling van overgevoeligheidsverschijnselen wordt gebruikt

- als u een sterk verminderde werking van de nieren heeft. In dat geval is namelijk de snelheid, waarmee het geneesmiddel uit het lichaam wordt verwijderd, lager. Raadpleeg in dit geval uw arts

- indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Wees extra voorzichtig met Semprex

In de meeste gevallen heeft u geen last van slaperigheid bij het gebruik Semprex. Gewoonlijk wordt geadviseerd om na het gebruik van alcohol of geneesmiddelen, die het reactie- of waarnemingsvermogen beïnvloeden (bijv. slaap- en kalmeringsmiddelen), geen activiteiten te ondernemen die oplettendheid vereisen. Bij sommige personen kan de gelijktijdige toepassing van dit geneesmiddel de versuffende werking van alcohol of geneesmiddelen versterken. Dit is echter van patiënt tot patiënt verschillend .


Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Over het gebruik van Semprex in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Semprex mag daarom niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Wij raden u af borstvoeding te geven als u Semprex gebruikt omdat het niet bekend is of Semprex in de moedermelk terechtkomt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Semprex heeft in de meeste gevallen geen invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. In zeldzame gevallen kan echter slaperigheid optreden bij het gebruik van Semprex. U dient hiermee rekening te houden bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

3. HOE WORDT SEMPREX INGENOMEN

Volg bij het innemen van Semprex nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De capsule dient in zijn geheel, zonder kauwen, met water of een andere vloeistof te worden ingenomen.

De gebruikelijke dosering is als volgt:

VOLWASSENEN EN KINDEREN VAN 12 JAAR EN OUDER 3 maal daags 1 capsule

KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR
Er zijn nog onvoldoende gegevens om het gebruik van Semprex door kinderen onder de 12 jaar aan te raden.

PATIËNTEN MET VERMINDERDE NIERFUNCTIE

Onder andere oudere patiënten hebben soms een verminderde werking van de nieren. Uw arts dient hier rekening mee te houden en kan de dosering aanpassen.

Wat moet u doen als u meer Semprex capsules heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u meer capsules Semprex heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven is het verstandig uw arts te raadplegen in geval van klachten. Verschijnselen bij inname van een te grote hoeveelheid zijn in het algemeen mild of treden niet op. Het bewustzijn kan verminderd zijn.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Semprex capsules in te nemen

Als u bent vergeten een capsule in te nemen is er geen reden voor ongerustheid. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem de vergeten dosis in, zodra u dit bemerkt. De volgende dosis wordt dan op het voorgeschreven tijdstip ingenomen.

Als u stopt met het innemen van Semprex capsules
Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Semprex bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Zeer zelden (treft minder dan 1 op de 10.000 patiënten) zijn hoofdpijn, slaperigheid (somnolentie), reactie als gevolg van overgevoeligheid/allergie (anafylactische reactie), overgevoeligheid en huiduitslag (rash) waargenomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SEMPREX

Semprex capsules bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Semprex niet meer na de vervaldatum, die staat vermeld op het doosje na de tekst EXP.: en op de doordrukstrip na de tekst EXP.:. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Semprex

- het werkzame bestanddeel in Semprex is acrivastine. Elke capsule bevat 8 milligram (mg)acrivastine

- de andere bestanddelen zijn de volgende hulpstoffen: lactose, gemodificeerd zetmeel, magnesiumstearaat, gelatine en titaandioxide (E171)

Hoe ziet Semprex er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Semprex capsules zijn verkrijgbaar in een verpakking met 2 doordrukstrips van 12 capsules.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Registratiehouder
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
030-693-81 00
nlinfo@gsk.com

Fabrikant
GSK Crawley Manor Royal Crawley
West Sussex
RH 10 2QJ
Engeland
Tel. 44 1293 521234

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2008

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl.