BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Sertraline 50 mg PCH, filmomhulde tabletten Sertraline 100 mg PCH, filmomhulde tabletten
Sertralinehydrochloride

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Sertraline PCH en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Sertraline PCH inneemt
3. Hoe wordt Sertraline PCH ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Sertraline PCH
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS SERTRALINE PCH EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

- Sertraline behoort tot een groep van geneesmiddelen die Selectieve Remmers van de Heropname van Serotonine (SSRI’s) worden genoemd.
Serotonine is een chemische stof in de hersenen die zorgt voor gegevensoverdracht tussen de zenuwcellen wat uw stemming kan verbeteren.

- Uw geneesmiddel wordt gebruikt voor de behandeling van depressie.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U SERTRALINE PCH INNEEMT
Neem Sertraline PCH niet in

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor sertraline of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel.
- als u gelijktijdig monoamine oxidase remmers (MAO’s) zoals moclobemide, selegiline of phenelzine gebruikt (zie “Wees extra voorzichtig met Sertraline PCH”)
- als u pimozide gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Sertraline PCH

Gebruik bij kinderen en adolescenten beneden de 18 jaar oud
Sertraline PCH dient over het algemeen niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Daarnaast dient u zich ervan bewust te zijn dat patiënten jonger dan 18 jaar een verhoogd risico hebben op bijwerkingen als zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Sertraline PCH voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Sertraline PCH heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Sertraline PCH, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren.
Lange-termijn veiligheidsgegevens van Sertraline PCH over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.
Raadpleeg uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

- als u kort geleden een behandeling met een geneesmiddel behorend tot de groep van MAO- remmers heeft beëindigd, zoals moclobemide (bij depressie) of selegiline ( bij de ziekte van Parkinson); u dient minstens 14 dagen te wachten voordat u met een behandeling met Sertraline PCH tabletten begint tenzij uw arts iets anders verteld. Raadpleeg uw arts voordat u overgaat van een ander antidepressie middel naar Sertraline PCH. Er dient een wachtperiode van minstens

2 weken in acht nemen na het stoppen van de behandeling met Sertraline PCH tabletten en de start van een behandeling met een MAO-remmer.

- als u problemen met uw lever heeft: uw arts kan de dosering mogelijk aanpassen. U dient geen Sertraline PCH in te nemen wanneer u ernstige problemen met uw lever heeft

- als u suikerziekte (diabetes) heeft; Sertraline PCH kan de regeling van de bloedsuikerspiegel in het bloed beïnvloeden wat kan leiden tot aanpassing van de dosering

- als u lijdt aan vallende ziekte (epilepsie); Sertraline PCH kan zelden toevallen veroorzaken (zie 4.“Mogelijke bijwerkingen”). Wanneer u last krijgt van toevallen of een toename van in de frequentie van toevallen tijdens gebruik van Sertraline PCH, neem dan direct contact op met uw arts aangezien het nodig kan zijn de behandeling met Sertraline PCH te stoppen

- wanneer u eerder last heeft gehad van manie (perioden van ongebruikelijke overdreven opgewektheid en energie) aangezien sertraline soms manische reacties kan veroorzaken (zie 4. “Mogelijke bijwerkingen”). Wanneer bij u een manische reactie optreedt tijdens het gebruik van Sertraline PCH, neem dan direct contact op met uw arts aangezien het nodig kan zijn de behandeling met Sertraline PCH te stoppen

- wanneer u eerder last heeft gehad van schizofrenie (een ernstige geestesziekte gekenmerkt door
verschijnselen zoals waanideeën, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid); sertraline kan in zeldzame gevallen de psychotische verschijnselen verergeren (zie 4. “Mogelijke bijwerkingen”)

- wanneer u eerder last heeft gehad van bloedingen of een verhoogde kans op bloedingen

- wanneer u geneesmiddelen gebruikt die een verhoogde kans op bloedingen veroorzaken, zoals bloedverdunners (anticoagulantia zoals warfarine), neuroleptica (zoals chloorpromazine of clozapine), tricyclische antidepressiva (zoals imipramine), geneesmiddelen tegen pijn (NSAID’S zoals ibuprofen) of acetylsalicylzuur (zoals aspirine) (zie “Inname in combinatie met andere geneesmiddelen”)

- als u een hartziekte heeft of kortgeleden een hartaanval heeft gehad

- als u behandeld wordt met Electro Convulsieve Therapie (ECT) (behandeling waarbij de hersenen met stroom beïnvloedt worden).

U dient er rekening mee te houden dat u zich niet beter zult gaan voelen totdat u Sertraline PCH gedurende een aantal weken heeft ingenomen en dat u een toename van gedachten over zelfpijniging of het plegen van zelfmoord kunt ondervinden bij het begin van de behandeling. Wanneer u of uw behandelaar een dergelijke toename opmerkt, dient u direct medisch advies in te winnen.
Sertraline PCH veroorzaken zelden bewegingsmoeilijkheden (zoals onrustig gevoel) of onvrijwillige spiersamentrekkingen (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”). Deze problemen treden met name in het de eerste weken van de behandeling op. U dient uw arts te raadplegen wanneer u deze symptomen krijgt zodat de beste beslissing met betrekking tot de voortzetting van de behandeling kan worden genomen.

Inname in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, waaronder geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. De werking van Sertraline PCH kan toe- of afnemen met het gebruik van andere geneesmiddelen en omgekeerd.

Deze geneesmiddelen zijn:
- MAO-remmers (middelen gebruikt bij de behandeling van depressie) zoals moclobemide, phenelzine of selegiline (middelen die gebruikt worden bij de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson); deze middelen mogen niet gelijktijdig gebruikt worden met Sertraline PCH
omdat dit kan leiden tot ernstige of zelfs fatale reacties (serotonine syndroom). Zie de rubrieken “Neem Sertraline PCH niet in” en “Wees extra voorzichtig met Sertraline PCH”

- pimozide (een middel gebruikt bij de behandeling van psychoses); dit geneesmiddel mag niet gelijktijdig met Sertraline PCH gebruikt worden omdat dit hartklachten kan veroorzaken (zie de rubriek “Neem Sertraline PCH niet in”)

- tricyclische antidepressiva, zolas amitriptyline, clomopramine

- tryptofaan, fenfluramine of selectieve serotonine heropname remmers zoals fluoxetine (voorbeelden van andere geneesmiddelen voor de behandeling van depressie of migraine); deze geneesmiddelen mogen niet gelijktijdig gebruikt worden met Sertraline PCH omdat dit kan leiden tot het serotonine syndroom (dit is een mogelijk levensbedreigende reactie gekenmerkt door koorts, stijfheid van de spieren of spierkramp, verwardheid, geïrriteerdheid en ernstige onrust)

- lithium (middel bij de behandeling van depressie)

- antipsychotica zoals chloorpromazine, haloperidol, olanzapine

- tramadol of pethidine (middelen bij pijn), dextromethorfan (middel bij hoest)

- bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s) zoals acetylsalicylzuur (bijv. aspirine), diclofenac

- sumatriptan (middel dat gebruikt wordt bij migraine)

- Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)

- diazepam (middel bij de behandeling van angst, slapeloosheid, plotseling stoppen met alcohol,toevallen of spiertrekkingen)

- geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes zoals tolbutamide (zie de rubriek “Wees extra voorzichtig met Sertraline PCH”

- cimetidine (middel dat gebruikt wordt bij maagzweren)

- warfarine (bloedverdunner)

- diuertica (plasmiddelen) zoals spironolacton, triamtereen

- phenytoïne (middel dat gebruikt wordt bij epilepsie).

Inname van Sertraline PCH met voedsel en drank
Het wordt niet aanbevolen om tijdens de behandeling met Sertraline PCH alcohol te drinken.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Sertraline PCH dient niet te worden gebruikt gedurende de zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk. Indien Sertraline PCH langdurig tot aan de bevalling wordt gebruikt, kunnen onthoudingsverschijnselen bij de pasgeborene optreden. Er is nog onvoldoende ervaring met het gebruik van Sertraline PCH tijdens de zwangerschap om eventuele andere gevolgen voor de vrucht uit te kunnen sluiten.
Vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen een adequate methode van anticonceptie te gebruiken tijdens het gebruik van Sertraline PCH. Overleg met uw arts over voortzetting van de behandeling als u zwanger wilt worden. Indien Sertraline PCH tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, dient uw arts bij de pasgeborene op symptomen te letten, die lijken op onthoudingsverschijnselen.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Tot dusver zijn geen nadelige effecten op de gezondheid van zuigelingen gemeld. 7-8 uur na het innemen van Sertraline PCH is de hoeveelheid Sertraline in de moedermelk het grootst. Vermijd daarom het geven van borstvoeding rond dit tijdstip. Indien Sertraline tijdens de borstvoeding wordt gebruikt, dient uw arts bij de pasgeborene op symptomen te letten, die lijken op onthoudingsverschijnselen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sertraline PCH kan uw concentratie of reactievermogen beïnvloeden. Bestuur geen voertuigen of bedien geen machines totdat u er zeker van bent dat u geen last heeft van deze reacties.

3. HOE WORDT SERTRALINE PCH INGENOMEN

Volg bij inname van Sertraline PCH nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
De gebruikelijke dosering is

Sertraline PCH dient éénmaal daags ingenomen te worden.

De begindosering is één 50 mg tablet of een halve 100 mg tablet (50 mg sertraline) per dag. Indien nodig kan uw arts de dosering in stappen van 50 mg met een tussenpoos van minimaal een week verhogen tot twee 50 mg tabletten of één 100 mg tablet (100 mg sertraline) per dag. De maximale dagelijkse dosering is vier 50 mg tabletten of twee 100 mg tabletten (200 mg sertraline).

Kinderen en adolescenten
Sertraline PCH dient niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Ouderen
De laagst mogelijke dosering dient gebruikt te worden.


Patiënten met leverproblemen
De dosering kan verlaagd of de tussenpoos tussen twee doseringen verhoogd worden.

De tabletten dienen met een glas water doorgeslikt te worden.

U dient door te gaan met het gebruik van dit geneesmiddel zolang als uw arts u heeft meegedeeld. Dit kan gedurende een bepaalde tijd nadat u zich beter bent gaan voelen (gewoonlijk minimaal 6 maanden). Dient dit ervoor om ervoor te zorgen dat de symptomen niet terugkomen. Stop niet plotseling met de inname van uw tabletten aangezien u dan last kunt krijgen van ongewenste
ontwenningsverschijnselen. Uw arts zal de dosering stapsgewijs verminderen.

Wat u moet doen als u meer van Sertraline PCH heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u (of iemand anders) een grote hoeveelheid tabletten tegelijk heeft ingeslikt, of indien u vermoedt dat een kind tabletten heeft ingeslikt, dient u direct de dichtsbijzijnde EHBO post van een
ziekenhuis of uw arts te informeren. Een overdosering kan slaperigheid, misselijkheid, braken, snelle hartslag, trillen, onrust en duizeligheid veroorzaken. Neem deze bijsluiter, nog eventueel aanwezige tabletten en de verpakking mee naar het ziekenhuis of de arts zodat bekend is welke tabletten ingenomen zijn.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Sertraline PCH in te nemen

Wanneer u een tablet vergeten bent in te nemen, neem deze dan in zodra u dit merkt, tenzij het bijna tijd is voor de volgende. Neem nooit een dubbele dosis. Neem de volgende doses op de goede tijdstippen.

Als u stopt met inname van Sertraline PCH

Stop niet plotseling met de inname van uw tabletten. Wanneer uw arts besluit om de inname van Sertraline PCH te stoppen, dan zal de dosering stapsgewijs worden afgebouwd over een bepaalde periode.

Wanneer u plotseling stopt met de inname van uw tabletten, kunt u de volgende verschijnselen ondervinden:
- trillen, duizeligheid, gevoel van prikkende spelden en naalden, elektrische shock gevoelens - hartkloppingen (gevoelens van onregelmatig of krachtig kloppen van het hart)
- zweten, hoofdpijn, gezichtsstoornissen
- verwardheid, angst, onrust, geestelijk instabiele gevoelens, geïrriteerdheid
- problemen met het gezichtsvermogen
- misselijkheid en/of braken, diarree
- slaapstoornissen waaronder moeilijkheden met slapen en vreemde dromen
Deze verschijnselen zijn doorgaans mild, ontstaan gedurende de eerste paar dagen na stoppen met de inname van Sertraline PCH en verdwijnen stapsgewijs.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Sertraline PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Wanneer bij u de volgende verschijnselen optreden, stop dan met de inname van Sertraline PCH en neem direct contact op met uw arts of ga naar de dichtstbijzijnde EHBO afdeling van een ziekenhuis:
- een ernstige overgevoeligheidsreactie (huiduitslag, zwelling van gezicht, lippen, mond of keel wat moeilijkheden met slikken of ademhaling kan veroorzaken).
Dit is een zeer ernstige, maar zelden voorkomende, bijwerking. U heeft urgente medische hulp nodig of dient te worden opgenomen in een ziekenhuis.

Wanneer u last krijgt van verhoging, spierstijfheid of –trekkingen, verwardheid, geïrriteerdheid en uitzonderlijke onrust dient u direct contact op te nemen met uw arts aangezien deze verschijnselen kunnen duiden op het zogenaamde serotonine syndroom. Ofschoon dit syndroom slechts zelden optreedt, kan het levensbedreigend zijn. Het kan nodig zijn de behandeling met Sertraline PCH te stoppen.

Wanneer u behoort tot de oudere patiënten, kan u meer gevoelig zijn voor de bijwerkingen van Sertraline PCH.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld met ongeveer de volgende mate van voorkomen: Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
- moeilijkheden met slapen, slapeloosheid
- verlies van eetlust
- trillen, duizeligheid
- droge mond
- misselijkheid, diarree
- impotentie, problemen met de zaadlozing.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten, maar bij meer dan 1 op de 100 patiënten)
- hartaanval of stoornissen in de spijsvertering
- pijn op de borst, hartkloppingen (gevoelens van onregelmatige of krachtige hartkloppingen)
- toegenomen zweten, huiduitslag, opvliegers
- gapen, hoofdpijn
- opgewonden gevoel, angstgevoelens
- overactiviteit, veranderingen in de spierspanning, tandenknarsen, “wankelend” lopen (manier van lopen)
- gevoel van prikkende spelden en naalden, gevoelsverlies in het lichaam
- gezichtsproblemen, bijgeluiden in de oren
- verstopping (constipatie), buikpijn, braken
- onregelmatige maandelijkse bloeding (menstruatie)
- slaapzucht (lethargie), vermoeidheid.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten, maar bij meer dan 1 op de 1.000 patiënten)
- ongebruikelijke bloedingen (waaronder neusbloedingen en bloed in de urine), onverwachte kneuzingen
- abnormaal gevoel van welbehagen, gevoel van overdreven opgewondenheid, (perioden van) overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie, manische perioden), (ernstige) neerslachtigheid (depressie), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
- migraine, verzwakt
- spierpijn
- verwijde oogpupillen, opzwellen van weefsel rond de ogen
- zwellingen in de armen of benen
- snelle hartslag en hoge bloeddruk
- verhoogde eetlust, toename of verlies van lichaamsgewicht
- ontsteking van de pancreas, wat heftige pijn in de buik en rug veroorzaakt
- leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), verminderde leverwerking
- veranderingen in lever en bloedwaarden
- jeuken van de huid, huiduitslag met rode vlekken die in het midden helder kunnen zijn, haarverlies
- niet kunnen ophouden van urine (urine-incontinentie)
- algeheel gevoel van onwel zijn, koorts.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten, maar bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten)
- spontaan op gang komen van borstvoeding, borstvergroting
- problemen met de schildklier
- laag natriumgehalte in het bloed wat leidt tot verwardheid, voornamelijk voorkomend bij oudere
patiënten en bij patiënten die plasmiddelen (diuretica) of andere geneesmiddelen gebruiken
- laag gehalte aan witte bloedcellen
- toename van het cholesterolgehalte in het bloed
- verlies van zin in seks, aanhoudende erectie van de penis
- nachtmerries
- agressie, verlies van identiteit, gevoelens van zelfmoord, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)
- problemen met bewegen (zoals gevoelens van onrust), onvrijwillige spiersamentrekkingen
- toevallen
- coma
- het zogenaamde serotonine syndroom (opgewondenheid, verwardheid, zweten, diarree, koorts, hoge bloeddruk, toename van de hartslag, stijfheid)
- moeilijkheden met ademen of hijgen
- gevoeligheid voor licht, netelroos, ontstaan van grote striemen op de huid, ernstige huidreacties waaronder ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en vervelling van de huid (epidermale necrolyse)
- opzwelling van het gezicht
- moeilijkheden bij het plassen
- anafylactische reacties (stoornis in het afweermechanisme door een overmatige reactie tegen in het lichaam gebrachte giftige stoffen)
- allergische reacties
- allergie.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U SERTRALINE PCH

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Sertraline PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of "exp.". De eerste 2 cijfers geven de maand aan, de laatste cijfers het jaar.
Dit geneesmiddel behoeft geen speciale bewaaromstandigheden.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Sertraline PCH

- Het werkzame bestanddeel is sertraline (als sertraline hydrochloride)
iedere 50 mg tablet bevat 50 mg sertraline
iedere 100 mg tablet bevat 100 mg sertraline


- De andere bestanddelen zijn
kern: microkristallijne cellulose (E460), calciumwaterstoffosfaat dihydraat, povidon K-30 (E1 201), croscarmellose natrium (E466), magnesiumstearaat (E470b).
coating: opadry, hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171), macrogol 6000 en polysorbaat 80 (E433)

De 50 mg tabletten bevatten eveneens de kleurstof:, indigokarmijn (E132).
De 100 mg tabletten bevatten eveneens de kleurstoffen ijzeroxide geel (E172) en ijzeroxide zwart (E172).

Hoe ziet Sertraline PCH er uit en de inhoud van de verpakking

- Sertraline 50 mg PCH filmomhulde tabletten zijn licht blauw, ellipsvormig met aan de ene zijde een breukstreep en de inscriptie “9” en “3” aan weerszijde van de breukstreep en aan de andere zijde de inscriptie “7176”.

- Sertraline 100 mg PCH filmomhulde tabletten zijn licht geel, ellipsvormig met aan de ene zijde een breukstreep en de inscriptie “9” en “3” aan weerszijde van de breukstreep en aan de andere zijde de inscriptie “7177”.

- verpakgroottes 50 mg tabletten. 7, 10, 15, 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100, 200, 294 of 300 tabletten.

- verpakgroottes 100 mg tabletten: 20, 28, 30, 50, 60, 98, 100 of 200 tabletten.

- het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5
Postbus 552
2003 RN Haarlem

In het register ingeschreven onder RVG 33934, filmomhulde tabletten 50 mg.
RVG 33935, filmomhulde tabletten 100 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen: 50 mg tabletten
naam van de lidstaat naam van het geneesmiddel
België Sertraliphar 50 mg filmomhulde tabletten
Duitsland Sertralin-TEVA® 50 mg Filmtabletten
Denemarken Sertralin Teva 50 mg filmovertrukne tabletter
Estland Sertraline-Teva 50 mg
Hongarije Eseseri 50 mg tabletta
Ierland Sertraline Teva 50 mg Film-coated Tablets
Italië Sertralina Teva Pharma B.V. 50 mg compresse rivestite con film
Letland Sertraline-Teva 50 mg
Litouwen Sertraline – Teva 50 mg plévele dengtos tabletés
Nederland Sertraline 50 mg PCH, filmomhulde tabletten
Noorwegen Sertraline Teva
Oostenrijk Sertralin Teva 50 mg Filmtabletten
Polen SerTeva 50 mg tabletki powlekane
Portugal Sertralina Teva 50 mg Comprimidos revestidos por película
Slovenië Sertralin TEVA 50 mg filmsko obložene tablete
Slowakije Sertralin - Teva 50 mg
Tsjechië Sertralin - Teva 50 mg
Verenigd Koninkrijk Sertraline 50 mg Film-coated Tablets
Zweden Sertralin Teva 50 mg filmdragerad tablett
100 mg tabletten
naam van de lidstaat naam van het geneesmiddel
België Sertraliphar 100 mg filmomhulde tabletten
Duitsland Sertralin-TEVA® 100 mg Filmtabletten
Denemarken Sertralin Teva 100 mg filmovertrukne tabletter
Estland Sertraline-Teva 100 mg
Hongarije Eseseri 100 mg tabletta
Ierland Sertraline Teva 100 mg Film-coated Tablets
Italië Sertralina Teva Pharma B.V. 100 mg compresse rivestite con film
Letland Sertraline-Teva 100 mg
Litouwen Sertraline – Teva 100 mg plévele dengtos tabletés
Nederland Sertraline 100 mg PCH, filmomhulde tabletten
Noorwegen Sertraline Teva
Oostenrijk Sertralin Teva 100 mg Filmtabletten
Polen SerTeva 100 mg tabletki powlekane
Portugal Sertralina Teva 100 mg Comprimidos revestidos por película
Slovenië Sertralin TEVA 100 mg filmsko obložene tablete
Slowakije Sertralin - Teva 100 mg
Tsjechië Sertralin - Teva 100 mg
Verenigd Koninkrijk Sertraline 100 mg Film-coated Tablets
Zweden Sertralin Teva 100 mg filmdragerad tablett

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2008