Teoptic 1%
Teoptic 2%

Informatie voor de patiënt

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
*Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
*Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
*Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Teoptic oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Teoptic oogdruppels gebruikt.
3. Hoe wordt Teoptic oogdruppels gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Teoptic oogdruppels?

Teoptic 1%, oogdruppels, oplossing 10 mg/ml
Teoptic 2%, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml

*De werkzame stof is carteolol. Dit is aanwezig in de vorm van carteololhydrochloride, overeenkomend met 10 mg respectievelijk 20 mg carteololhydrochloride per ml.

*Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: benzalkoniumchloride (conserveermiddel), natriumchloride, dinatriumfosfaat (E339), natriumdiwaterstoffosfaat (E339), water voor injectie.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ Arnhem
Telefoon: 026 3782 111
E-mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:
Teoptic 1%, oogdruppels, oplossing 10 mg/ml RVG 13378
Teoptic 2%, oogdruppels, oplossing 20 mg/ml RVG 13379

1. Wat is Teoptic oogdruppels en waarvoor wordt het gebruikt?

Teoptic 1% en 2% is verkrijgbaar in de vorm van oogdruppels. Elke ml Teoptic bevat 10 mg respectievelijk 20 mg carteololhydrochloride.

Teoptic oogdruppels is verkrijgbaar in een kunststof flesje van 5 ml, voorzien van een druppelpipet en schroefdop. Teoptic oogdruppels worden op de markt gebracht in verpakkingen met 1 flesje in een doos of met 3 flesjes in een doos.
Teoptic oogdruppels behoort tot de groep van anti-glaucoma middelen. Dit zijn
geneesmiddelen die zorgen voor een verlaging van de druk in het oog.

Teoptic oogdruppels wordt gebruikt voor de behandeling van verhoogde oogboldruk (groene staar) (glaucoom).

2. Wat u moet weten voordat u Teoptic oogdruppels gebruikt
Gebruik Teoptic oogdruppels niet

*als u astma heeft of in het verleden astma of een ernstige longaandoening heeft gehad
*als u een hartaandoening heeft waardoor uw polsslag vertraagd is
*als u lijdt aan stoornissen in de prikkelgeleiding van het hart
*als u een bepaalde stoornis van het hart (sinuatriale ziekten inclusief sinuatriale blok) heeft
*als u last heeft van een onvoldoende hartwerking
*als u lijdt aan shock ten gevolge van een verminderde werking van het hart
*als u lijdt aan bleekheid van vingers en tenen (ziekte van Raynaud)
*als u lijdt aan spontane aanvallen van pijnlijke beklemming op de borst, zonder dat daar inspanning aan voorafgegaan is (Prinzmetal-angina)
*als u lijdt aan een onbehandeld gezwel van het bijniermerg, wat gepaard kan gaan met plotseling sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom)
*als u last heeft van een lage bloeddruk (hypotensie)
*als u andere medicijnen gebruikt met als werkzaam bestanddeel floctafenine (ter
bestrijding van lichte tot matige pijn) of sultopride (ter behandeling van ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)).
*bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product of voor bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bèta-blokkers). U kunt overgevoeligheid herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Teoptic en raadpleeg uw arts of apotheker.

Wees extra voorzichtig met Teoptic oogdruppels

*als u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick-sinus syndroom).
*als u lijdt aan verzuring van het bloed (metabole acidose).
*als u last heeft van een lage bloeddruk (hypotensie)
*als u lijdt aan een bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot
ritmestoornissen (AV blok).
*als u hartproblemen heeft of in het verleden ernstige hartproblemen heeft gehad. Een onvoldoende werking van het hart dient voldoende onder controle te zijn vóór instelling van een therapie met Teoptic.
*als u last heeft van een te snel werkende schildklier (hyperthyreoïd ie). Een behandeling
met Teoptic mag niet plotseling gestaakt worden.
*als u middelen gebruikt ter behandeling van ernstige neerslachtigheid (MAO-remmers).
*als u in het verleden een ernstige overgevoeligheidsreactie heeft vertoond na het gebruik van bepaalde stoffen (anafylactische reactie).
*als u zachte contactlenzen draagt. U mag geen contactlenzen dragen tijdens het
indruppelen van dit geneesmiddel. Na het indruppelen van Teoptic oogdruppels moet u minstens 15 minuten wachten alvorens uw contactlenzen opnieuw in te brengen.
*als u al andere bèta-blokkers gebruikt.
*u ook een traanvochtonderdrukkende behandeling ondergaat met bijvoorbeeld timolol of acetozolamide.
*als u diabetespatiënt bent. In het begin van de behandeling dient u uw bloedsuikerspiegel nog regelmatiger te (laten) meten.
*als u lijdt aan bepaalde vorm van spierzwakte (myastenia gravis).
Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
De resultaten van klinische studies laten geen misvormingen zien bij de geboorte. Bètablokkers verminderen de doorbloeding van de placenta, dit kan leiden tot een voortijdige bevalling of het overlijden van het ongeboren kind. Er kunnen ongewenste effecten optreden bij het ongeboren kind. Het gaat hierbij vooral om het optreden van een te laag suikergehalte in het bloed (hypoglycemie) en vertraagde hartslag (bradycardie). Ook bij pasgeborenen van behandelde moeders kan nog een aantal dagen na de geboorte hypoglycemie, bradycardie en
ademhalingsnood optreden. Deze ongewenste effecten zijn goed te behandelen, maar er kan ook sprake zijn van onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen) en dan is een intensive care behandeling nodig.
Gezien het risico op het optreden van ongewenste effecten tijdens de zwangerschap en complicaties tijdens de bevalling en na de geboorte, mogen Teoptic oogdruppels niet gebruikt worden tijdens de zwangerschap, tenzij uw arts anders beslist.

Borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Het optreden van een te laag suikergehalte in het bloed (hypoglycemie) en vertraagde hartslag (bradycardie) bij kinderen die borstvoeding krijgen als gevolg van het gebruik van bèta-blokkers door de moeder is beschreven. Daarom wordt het niet aanbevolen om borstvoeding te geven terwijl Teoptic oogdruppels gebruikt worden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Toediening van Teoptic kan leiden tot visuele stoornissen, zoals wazig zien. Als dit het geval is, moet u niet autorijden en dient u het gebruik van machines te vermijden, zolang het probleem bestaat.

Belangrijke informatie over één van de bestanddelen van Teoptic oogdruppels
Dit product bevat o.a. benzalkoniumchloride dat oogirritatie kan veroorzaken en zachte contactlenzen kan doen verkleuren. Voorkom daarom het contact met zachte contactlenzen, door de contactlenzen voor het toedienen te verwijderen en ten minste 15 minuten te wachten voor het terugplaatsen.

Gebruik van Teoptic oogdruppels in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Als u verschillende geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze middelen elkaar beïnvloeden. Dit kan schadelijke gevolgen hebben. De geneesmiddelen kunnen elkaars werking versterken of verzwakken en er kunnen eerder bijwerkingen optreden. Vertel uw arts daarom altijd welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit maar af en toe het geval is. Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn als voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen. Uw arts en apotheker kunnen beoordelen of ze samen gebruikt
mogen worden en of eventuele maatregelen nodig zijn (bijvoorbeeld het aanpassen van de dosering).

Als u behalve Teoptic oogdruppels gelijktijdig oogdruppels met een ander werkzaam bestanddeel gebruikt, moet er tenminste 5 minuten tijd zitten tussen het toedienen van de twee soorten oogdruppels.

Licht uw arts of apotheker in als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

Een combinatie met de volgende geneesmiddelen is niet toegestaan:
- floctafenine (ter bestrijding van lichte tot matige pijn): er kan een shock of verlaagde bloeddruk (hypotensie) optreden.

- sultopride (ter behandeling van ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychose)): er kunnen hartritmestoornissen optreden.

Een combinatie met de volgende geneesmiddelen wordt niet aangeraden:
- amiodaron (ter behandeling van hartritmestoornissen): er kunnen afwijkingen in de geleiding en de samentrekking van het hart optreden.

- een calciumantagonist (ter behandeling van hoge bloeddruk, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), abnormale hartslag of bleekheid van vingers of tenen (ziekte van Raynaud)): de bloeddruk kan te veel verlaagd worden of de samentrekking en geleiding van het hart kunnen negatief beïnvloed worden.

- een andere bèta-blokker die door middel van een tablet wordt ingenomen (ter
behandeling van hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk). De
werking van dit middel of van carteolol kan versterkt worden.
Een combinatie met de volgende geneesmiddelen moet met voorzorgsmaatregelen worden toegepast:

- catecholamineverdunners (middelen die de opslag van de lichaamseigen stof
catecholamine (die betrokken is bij de overdracht van signalen in het centraal
zenuwstelsel) uitputten) zoals reserpine (ter behandeling van hoge bloeddruk): De bloeddruk kan te veel dalen en de hartwerking kan vertraagd worden. Hierdoor kunt u duizelig worden (vertigo), flauwvallen (syncope) of kan een bloeddrukdaling optreden door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

- hartglycosiden (ter bevordering van de pompkracht van het hart). De geleidingstijd van het hart kan verlengd worden.
- antiaritmica (ter behandeling van hartritmestoornissen) zoals disopyramide, kinidine, lidocaïne dat via een ader wordt toegevoegd (i.v.).: de geleidingstijd van het hart kan versterkt worden en de samentrekking wordt negatief beïnvloed.
- bepaalde anaesthetica (narcosemiddelen). Informeer uw arts als u een operatie onder narcose moet ondergaan dat u Teoptic oogdruppels gebruikt.
- cimetidine (ter behandeling van een maagzweer en andere aandoeningen van het
spijsverteringsorgaan): het gehalte van carteolol in het bloed kan verhoogd worden.
- antihypertensiva (ter verlaging van de bloeddruk) zoals clonidine. De kans bestaat dat de
bloeddruk juist stijgt, daarom moet plotseling staken van het gebruik van deze
geneesmiddelen vermeden worden.
- insuline en tabletten tegen suikerziekte. Teoptic oogdruppels kan de symptomen van een te laag suikergehalte in het bloed, te weten hongergevoel, zweten, duizeligheid en hartkloppingen (hypoglycemie) verbergen. De meeste bèta-blokkers verhogen de frequentie en de ernst van een te laag suikergehalte in het bloed, daarom moet u het bloedsuikergehalte vaker controleren aan het begin van de behandeling met Teoptic oogdruppels.
- contrastvloeistof (wordt gebruikt om op foto’s bepaalde organen duidelijk zichtbaar te maken). Informeer uw arts als u een onderzoek met contrastvloeistof moet ondergaan dat u Teoptic oogdruppels gebruikt.

3. Hoe wordt Teoptic oogdruppels gebruikt?

Breng twee keer per dag een druppel Teoptic 1%, oogdruppels in elk aangedane oog aan. Bij onvoldoende verlaging van de oogboldruk kan overgegaan worden op tweemaal daags 1 druppel Teoptic 2%, oogdruppels.

Als u behalve Teoptic oogdruppels gelijktijdig oogdruppels met een ander werkzaam bestanddeel gebruikt, moet er tenminste 5 minuten tijd zitten tussen het toedienen van de twee soorten oogdruppels.

Ouderen:
De hierboven aangegeven dosis mag gebruikt worden bij ouderen.

Kinderen:
De veiligheid en werkzaamheid van carteolol bij te vroeg geboren of pasgeboren baby’s en kinderen is niet vastgesteld. Daarom wordt het gebruik in deze leeftijdsgroep ontraden.

Gebruik Teoptic oogdruppels als volgt:
1. Was uw handen.
2. Open de flacon. Ga zitten en buig uw hoofd naar achteren of ga op uw rug liggen.
3. Trek met uw ene hand het onderste ooglid naar beneden om een gootje tussen uw ooglid en oog te vormen.
4. Houd het flesje omgekeerd in uw andere hand. Breng het tuitje dicht bij het onderste ooglid. Zorg ervoor dat het tuitje niet in aanraking komt met uw oog, oogleden of oogharen. Op deze manier blijft de inhoud van het flesje steriel.
5. Druk met uw duim en wijsvinger licht op de zijkant van het flesje totdat er een druppel in het ontstane gootje valt.
6. Na toediening van de oogdruppel kunt u het beste gedurende 1 à 2 minuten met uw vingertop op de binnenste hoek van uw oog drukken. Dit voorkomt dat het geneesmiddel via de traankanaaltjes in uw neus vloeit. Hierdoor blijven er meer Teoptic oogdruppels in het oog, wat beter is voor de behandeling van uw glaucoom en tevens het risico op algemene bijwerkingen verlaagt. U kunt ook uw ogen gedurende 3 minuten gesloten houden.
7. Schroef het dopje op het flesje.
Wanneer Teoptic oogdruppels op de huid van de oogleden komt, is het raadzaam dit meteen te verwijderen.

In geval u bemerkt dat Teoptic oogdruppels te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel Teoptic oogdruppels heeft gebruikt
Wanneer u te veel van Teoptic oogdruppels heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Probeer er achter te komen hoeveel druppels en van welke sterkte werden gebruikt. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.

Er is geen ervaring met overdosering van Teoptic.

Indien u de inhoud van het flesje geheel of gedeeltelijk heeft ingeslikt, kunt u mogelijk de volgende symptomen krijgen: duizeligheid, hoofdpijn, kortademigheid, vertraagde hartslag (bradycardie), verlaagde bloeddruk (hypotensie), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) en onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Teoptic oogdruppels te gebruiken
Wordt per ongeluk een dosis vergeten, dien deze dan alsnog zo gauw mogelijk toe. Druppel de volgende druppels op hetzelfde tijdstip in als u gewend bent. Als het echter al bijna tijd wordt voor de volgende toediening, moet u de vergeten druppels niet meer toedienen. U gebruikt dan de volgende druppels op het gebruikelijke tijdstip.
Gebruik nooit een dubbele dosis van Teoptic oogdruppels om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u hierover vragen heeft, raadpleeg dan uw arts.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Teoptic oogdruppels bijwerkingen veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op te treden.
Bijwerkingen kunnen:

- zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10
patiënten);
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100
patiënten);
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
- zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Afweersysteemsysteemaandoeningen
Ontstekingsachtige ziekte van de huid, gewrichten, nieren en hart (systemische lupus erythematodes); overgevoeligheid voor bepaalde stoffen die gepaard kan gaan met verschijnselen zoals tranende ogen, loopneus, huiduitslag of benauwdheid (allergie);
plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angiooedeem).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglycemie).

Zenuwstelselaandoeningen
Duizeligheid ; depressie; slapeloosheid; nachtmerries; geheugenverlies; waarnemen van
kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (parathesieën);
vermeerdering van de signalen en symptomen van spierzwakte (myasthenia gravis).

Oogaandoeningen:
Signalen en symptomen van oogirritatie, waaronder licht branderig of prikkelend gevoel in het begin van de behandeling; wazig zicht; ontsteking van het oogbindvlies (conjunctivitis), ooglidranden (blepharitis) of hoornvlies (keratitis); bloeddoorlopen ogen (conjunctivale hyperemie); tranende ogen (conjunctivale afscheiding); vochtophoping (oedeem); een verminderde gevoeligheid van het hoornvlies en droge ogen. Andere mogelijke reacties zijn
gezichtsstoornissen, zoals afwijking in de breking van lichtstralen in het oog; dubbelzien (diplopie); een naar beneden gezakt ooglid (ptosis).

Hart- en bloedvataandoeningen
Vertraagde hartslag (bradycardie); vertraging of verergering van een bestaande stoornis in de geleiding van het hart; verlaagde bloeddruk (hypotensie); hartproblemen; bepaalde stoornis in de geleiding van het hart leidend tot ritmestoornissen (hartblok); hartritmestoornissen;
plotseling intredende bewusteloosheid die enkele seconden tot meerdere uren kan duren, soms voorafgegaan door duizeligheid, transpiratie en misselijkheid (syncope); hersenbloeding (cerebrovasculaire stoornissen); herseninfarct (cerebrale ischemie), hartkloppingen; bleekheid van vingers en tenen (Raynaud-fenomeen); koude handen en tenen; perioden van mank lopen en pijn in de benen (Claudicatio intermittens); hartstilstand.

Luchtwegaandoeningen
Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) (vooral bij patiënten die hier reeds last van hadden); problemen met de ademhaling; kortademigheid (dyspnoe); hoest.

Maagdarmstelselaandoeningen
Misselijkheid; braken; diarree; gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie); maagpijn (gastralgie); droge mond.

Huidaandoeningen
Overgevoeligheidsreacties; huiduitslag (plaatselijk of over het hele lichaam) al dan niet met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria); haaruitval (alopecia); wondjes lijkend op terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis) of verergering van bestaande psoriasis gemeld.

Geslachtsorganen en borstaandoeningen
Seksueel disfunctioneren (zoals minder zin om te vrijen, impotentie); pijn bij de erectie (ziekte van Peyronie).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Moeheid; hoofdpijn; slapheid (asthenie); pijn in de borststreek.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Teoptic oogdruppels?

Teoptic oogdruppels buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet bewaren boven 25 °C.
Sluit het flesje onmiddellijk na gebruik.
Gebruik Teoptic niet meer na de datum op de verpakking achter “niet te gebruiken na” of “exp” op het etiket van het flesje en buitenverpakking. Deze datum bestaat uit 6 cijfers waarvan de eerste 2 de maand en de laatste 4 het jaar aangeven.
Gebruik de oogdruppels niet langer dan 4 weken na de eerste opening van het flesje. Als er na 4 weken oogdruppels overblijven, gooi deze dan weg.
De arts die u dit geneesmiddel heeft voorgeschreven en uw apotheker worden steeds over dit geneesmiddel op de hoogte gehouden. Heeft u vragen dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw arts of apotheker.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juli 2005

Als u meer wilt weten over glaucoom, neem dan contact op met:
Glaucoomvereniging
Rijnsburgerweg 159
2334 BP Leiden
info@glaucoomvereniging.nl