Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Wat is Thyrax Duotab en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat U moet weten voordat u Thyrax Duotab inneemt
3. Hoe wordt Thyrax Duotab ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Thyrax Duotab?

Thyrax Duotab, 0,025 mg, 0,100 mg en 0,150 mg, tabletten

* Het werkzame bestanddeel in iedere tablet is levothyroxine (T4).

Dit is aanwezig in de vorm van levothyroxinenatrium, overeenkomend met 0,025 mg, 0,100 mg en 0,150 mg levothyroxine.

* De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: natriumcitraatdihydraat (E 331), maïszetmeel, gelatine, glycerol (E 422), talk, lactose monohydraat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E 551) en magnesiumstearaat. Daarnaast bevatten 0,025 mg Thyrax Duotabtabletten indigotin (E 132) en 0,150 mg Thyrax Duotab tabletten erythrosine (E 127) als kleurstof.

Registratiehouder:
N. V. Organon,
Kloosterstraat 6,
Postbus 20, 5340 BH Oss.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:

N.V. Organon.
Eventuele correspondentie richt men onder vermelding van het verpakkingsnummer aan Organon Nederland B.V.,
Postbus 500,
5340 AM Oss.

In het register ingeschreven onder
RVG 09334: Thyrax Duotab 0,025 mg
RVG 08389: Thyrax Duotab 0,100 mg
RVG 13683: Thyrax Duotab 0,150 mg

1. WAT IS THYRAX DUOTAB EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Geneesmiddelengroep

Thyrax behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staat als schildklierhormonen.

Presentatie en verpakking
Flacons met 90 tabletten voorzien van een breuklijn (de 0,025 mg tabletten hebben zelfs een dubbele breukgleuf, waardoor zij in vieren te breken zijn):
Thyrax Duotab 0,025 mg tabletten: code: ZK ; kleur blauw
Thyrax Duotab 0,100 mg tabletten: code: ZK ; kleur: wit 2
Thyrax Duotab 0,150 mg tabletten: code: Z7 ; kleur: roze

Waarvoor wordt Thyrax Duotab gebruikt?

Thyrax Duotab wordt in het algemeen toegepast als supplement bij een onvoldoende werking van de schildklier (hypothyreoïdie). Thyrax Duotab wordt ook toegepast bij struma (vormafwijking van de schildklier waarbij deze vergroot is), bij schildklierkanker na verwijdering van het gezwel en ter onderdrukking van de schildklieractiviteit bij diagnostisch onderzoek. Thyrax Duotab kan ook in combinatie met een geneesmiddel dat de aanmaak van schildklierhormoon remt (thyreostaticum) worden toegepast bij een overmatige werking van de schildklier (hyperthyreoïdie).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U THYRAX DUOTAB INNEEMT

Gebruik Thyrax Duotab niet als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Thyrax Duotab.

Wees extra voorzichtig met Thyrax Duotab wanneer u aan hart- en vaatziekten lijdt, suikerziekte hebt of een aandoening van de bijnieren. Ook indien u myxoedemateuze klachten heeft (wasachtige/deegachtige zwelling van de huid waarin geen putjes gedrukt kunnen worden) moet u extra voorzichtig zijn. Uw arts zal dan in de meeste gevallen de werking van de schildklier regelmatig controleren. Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Gebruik van Thyrax Duotab in combinatie met voedsel en drank.

De gehele dagelijkse dosis van Thyrax Duotab moet 's morgens ruim voor het ontbijt worden ingenomen. Inname van Thyrax Duotab bij de maaltijd wordt afgeraden omdat het voedsel de opname van thyroxine nadelig kan beïnvloeden.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Voor het goede verloop van een zwangerschap is een voldoende hoeveelheid schildklierhormoon noodzakelijk. Daarom moet u Thyax Duotab blijven gebruiken als u zwanger bent. Tijdens de zwangerschap moet u Thyrax Duotab niet gebruiken als u ook zogenaamde thyreostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt. Uw arts kan, indien nodig, de dosering aanpassen. Als u zwanger wordt, dient u contact met uw arts op te nemen.

Borstvoeding

Vraag of arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Er zijn geen aanwijzingen dat het gebruik van Thyrax Duotab door vrouwen die borstvoeding geven, schadelijk is voor de zuigeling met een normaal werkende schildklier. Indien u borstvoeding geeft, moet u Thyrax Duotab niet gebruiken als u ook zogenaamde thyreostatica (geneesmiddelen voor de behandeling van een teveel aan schildklierhormoon) gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Thyrax Duotab geen invloed op alertheid en concentratievermogen. Een effect op rijvaardigheid en bekwaamheid om machines te bedienen is dan ook niet waarschijnlijk.

Gebruik van Thyrax Duotab in combinatie met andere geneesmiddelen Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Het combineren van Thyrax Duotab met andere geneesmiddelen kan schadelijke gevolgen hebben of de werking van geneesmiddelen beïnvloeden. Daarom kan het zijn dat bij gelijktijdig gebruik van Thyrax Duotab met andere geneesmiddelen de dosis van Thyrax Duotab of het andere geneesmiddel aangepast dient te worden. Raadpleeg uw arts of apotheker als u één van de onderstaande geneesmiddelen gebruikt:
• Bloedverdunnende middelen (coumarinederivaten). Thyrax Duotab kan
het effect van deze middelen versterken. Bij de start van de behandeling
met Thyrax Duotab zal uw arts de bloedstolling regelmatig controleren. Indien nodig, zal uw arts de dosering van de bloedverdunnende middelen
aanpassen.
* Insuline of bloedsuikerverlagende tabletten. Thyrax Duotab kan het effect
van deze middelen verminderen. Indien nodig, zal uw arts de dosering
van deze geneesmiddelen aanpassen.
* Bepaalde geneesmiddelen voor het hart (digitalis preparaten). Thyrax
Duotab kan het effect van deze middelen verminderen.
* Het effect van bepaalde geneesmiddelen tegen depressies (tricyclische
antidepressiva) kan worden versterkt door Thyrax Duotab.
* De Cholesterolverlager colestyramine verlaagt de opname van Thyrax Duotab. Thyrax Duotab niet innemen binnen 4 uur voor of na toediening
van colestyramine.
* Geneesmiddelen die aluminium, magnesium of ijzer bevatten verlagen de
opname van Thyrax Duotab. Thyrax Duotab niet innemen binnen 4 uur
voor of na inname van één van deze middelen.
* Lithium en jodide bevattende geneesmiddelen hebben een direct effect op
de schildklier. Dit kan van invloed zijn op de dosering van Thyrax Duotab.
* Bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (fenytoïne, carbamazepine)
kunnen het effect van Thyrax Duotab verminderen.
* Bepaalde hormonen (oestrogenen) kunnen het effect van Thyrax Duotab
verminderen.
* Ook een aantal andere middelen (propranolol, amiodaron, sommige
rántgen-contrastmiddelen, rifampicine, barbituraten en dexamethason) kunnen het effect van Thyrax Duotab verminderen.

3. HOE WORDT THYRAX DUOTAB INGENOMEN?

De door u te gebruiken dosering wordt voorgeschreven door uw behandelend arts. U dient zich hieraan nauwgezet te houden. Over het algemeen zal uw arts u eerst een lage dosering voorschrijven en deze zonodig verhogen. Uw arts zal u vertellen hoe lang u Thyrax Duotab dient te gebruiken; dit zal meestal langdurig zijn. Stop de behandeling niet voortijdig omdat uw klachten verdwenen lijken, uw situatie zou in dat geval kunnen verslechteren. Bij oudere patiënten, bij patiënten met aandoeningen aan de kransslagader van het hart en bij patiënten met ernstige of langbestaande hypothyreoïdie moet een lage startdosering worden gegeven.

Houdt u zich nauwkeurig aan de door de arts voorgeschreven dosering. De
gehele dagelijkse dosis kan het beste 's morgens ruim een half uur voor het ontbijt met wat water worden ingenomen.

Voor kleine kinderen de tablet nooit oplossen in een hoeveelheid water. Bij zuigelingen kan de tablet (of het gedeelte daarvan) in de wangzak worden gelegd. Een andere mogelijkheid is om van de tablet op een lepeltje met een heel klein beetje water een pastaatje te maken, die de zuigeling dan van het lepeltje kan sabbelen.

In geval u bemerkt dat Thyrax Duotab te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Thyrax Duotab heeft ingenomen:

Wanneer u te veel van Thyrax Duotab heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

De volgende symptomen kunnen wijzen op overdosering: hartkloppingen, angst, geprikkeldheid en overdreven beweeglijkheid

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Thyrax Duotab in te nemen:

Wanneer u een tablet bent vergeten in te nemen dient u deze tablet zo snel mogelijk nadat u dit ontdekt alsnog in te nemen. Neem nooit een dubbele dosis van Thyrax Duotab om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Thyrax Duotab wordt gestopt:

U mag niet zomaar stoppen met dit geneesmiddel; de oorspronkelijke klachten zouden dan terug kunnen keren. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen. Eventueel moet de dosering worden aangepast.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Thyrax Duotab bijwerkingen veroorzaken. Over het algemeen treden bijwerkingen bij behandeling met Thyrax Duotab alleen op als gevolg van te hoge doses (of te snelle verhoging van de doses) Thyrax Duotab.

Symptomen van te hoge doses Thyrax Duotab zijn:
een versnelde hartslag, hartkloppingen, een onregelmatige hartslag, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris), hoofdpijn en/of problemen bij het zien (verschijnselen van een zgn. pseudo-tumor cerebri), spierzwakte en krampen, blozen, koorts, overgeven, ontregelde menstruatie, beven, rusteloosheid, slapeloosheid, verhoogde zweetafscheiding, gewichtsverlies en diarree. In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U THYRAX DUOTAB?

Thyrax Duotab buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 °C in de goed gesloten originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Thyrax Duotab niet meer na de datum op de verpakking achter "niet
te gebruiken na" of "exp".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in juni 2004.