BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Trachisan 8 mg, zuigtabletten
Lidocaïnehydrochloride

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken
Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen niet verbeteren of verergeren na 3 dagen.
- Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in punt 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Deze zuigtabletten behoren tot de groep van de keelpijnmiddelen (plaatselijk verdovende geneesmiddelen). Door het gebruik van plaatselijk verdovende middelen wordt de keel minder gevoelig voor pijn.
Trachisan 8 mg tabletten worden gebruikt voor kortdurende plaatselijke behandeling van keelpijn bij niet-etterende ontstekingen.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
- Kinderen onder de 12 jaar mogen Trachisan 8 mg tabletten niet gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

- als u een ernstige keelontsteking of keelpijn heeft die gepaard gaat met koorts, hoofdpijn,misselijkheid of braken. Om complicaties te vermijden mag u in dergelijke gevallen Trachisan 8 mg niet langer dan 2 dagen achtereen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

- bij patiënten met ernstige beschadiging en/of ontsteking van het mond- en keelslijmvlies,aangezien de opname in het lichaam (absorptie) van het werkzame bestanddeel dan verhoogd kan zijn. Dit geldt met name voor patiënten met hartklachten of patiënten die gevoelig zijn voor toevallen/stuipen (convulsies).
- bij patiënten met een verminderde werking van de lever en/of de nieren, omdat hierdoor hogere concentraties van het werkzame bestanddeel in het bloed kunnen ontstaan.

- als u weet dat u allergisch (overgevoelig) bent voor andere plaatselijk verdovende geneesmiddelen van het amidetype, omdat u dan mogelijk ook allergisch voor lidocaïne bent.

Kinderen en adolescenten
Kinderen onder de 12 jaar mogen Trachisan 8 mg tabletten niet gebruiken (zie boven).

Er zijn onvoldoende gegevens bekend over de werkzaamheid en veiligheid van Trachisan 8 mg tabletten bij gebruik door kinderen en adolescenten. Daarom wordt het gebruik van Trachisan 8 mg niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten tussen 12 en 17 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trachisan 8 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Plaatselijke verdoving kan het slikken bemoeilijken en het risico van verslikken verhogen, met name bij kleine kinderen.

Inname van voedsel of drank direct na het gebruik van Trachisan 8 mg moet worden vermeden om verslikken of verwonding door bijten te voorkomen.

Wees voorzichtig met hete drink- of eetwaren. Er bestaat een verhoogd risico op verbranding van het mond- en keelslijmvlies omdat u warmte slechter waarneemt. Herhaald gebruik kan een verdoofd gevoel in de keel en daardoor slikproblemen veroorzaken.

Zwangerschap

Alleen indien uw arts dit strikt noodzakelijk acht, mogen Trachisan 8 mg tabletten tijdens de zwangerschap worden gebruikt.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Lidocaïne komt slechts in zeer geringe hoeveelheden in de moedermelk terecht. Daarom is bij gebruik van Trachisan 8 mg tabletten volgens voorschrift enig risico voor het kind van een borstvoedinggevende moeder zeer onwaarschijnlijk.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Trachisan 8 mg heeft geen invloed op het vermogen voertuigen te besturen of machines te bedienen.

Stoffen in Trachisan 8 mg waarmee u rekening moet houden
Trachisan 8 mg bevat sorbitol.

Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik Trachisan 8 mg altijd precies als beschreven in deze bijsluiter. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
Volwassenen: neem één zuigtablet met tussenpozen van ten minste 2 uur. Gebruik niet meer dan 6 zuigtabletten per dag. Laat Trachisan 8 mg langzaam in de mond oplossen.

Hoe lang moet u Trachisan 8 mg gebruiken?

Gebruik Trachisan 8 mg niet langer dan 3 dagen achter elkaar zonder uw arts te raadplegen.

In geval u bemerkt dat Trachisan 8 mg tabletten te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij gebruik van een zeer hoog aantal Trachisan 8 mg tabletten is een lidocaïne-overdosering mogelijk. Deze kan verschijnselen zoals gapen, onrust, duizeligheid, misselijkheid of braken, dysartrie (spraakstoornis door een verstoring van het centrale zenuwstelsel), gehoor- en gezichtsstoornissen, en coördinatie- of bewegingsstoornissen veroorzaken. Een matig ernstige lidocaïne overdosering kan leiden tot spierkrampen, stuipen/toevallen, bewusteloosheid, verstoring van de ademhaling en coma, terwijl een ernstige overdosering verlaagde bloeddruk en verstoring van de bloedsomloop tot gevolg kan hebben.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Zet de behandeling voort zoals hierboven beschreven (niet vaker dan elke 2 uur een zuigtablet in de mond laten oplossen, en gebruik niet meer dan 6 zuigtabletten per dag).

Als u stopt met het gebruik van dit middel Tot nu toe zijn er geen effecten bekend.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Trachisan 8 mg bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De beoordeling van bijwerking is gebaseerd op de volgende frequenties:
zeer vaak: treedt op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
vaak: treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms: treedt op bij meer dan 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers
zelden: treedt op bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden: treedt op bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend: kan aan de hand van de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Zelden:
* Als gevolg van het gewenste pijnstillende effect kan de smaak worden beïnvloed of kan de tong verdoofd zijn. Deze effecten verdwijnen gewoonlijk na korte tijd.

Zeer zelden:
* Overgevoeligheidsreacties of overgevoeligheid in de mondholte kunnen voorkomen.
* Sorbitol in dit product kan een laxerend effect hebben.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Trachisan 8 mg niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doordrukstrip en de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Bewaren beneden 25°C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is lidocaïnehydrochloride. Eén zuigtablet bevat 8 mg lidocaïnehydrochloride (in de vorm van het monohydraat).

- De andere stoffen in dit middel zijn sorbitol, pepermuntolie, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Trachisan 8 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Trachisan 8 mg zuigtabletten zijn witte en ronde platte zuigtabletten met een afgeronde rand.
Trachisan 8 mg is verkrijgbaar in verpakkingen van 2, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 40, 48, 50, 60 of 100 zuigtabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstr. 3
61138 Niederdorfelden
Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Cyprus: Trachilid
Tsjechië: Trachisan 8 mg proti bolesti v krku
Estland: Trachilid
Griekenland: Trachilid
Polen: Trachisan 8 mg
Letland: Trachilid
Litouwen: Trachilid
Slovenië: Trachisan 8 mg pastile
Nederland: Trachisan 8 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 07/2010