BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Trajenta 5 mg filmomhulde tabletten
linagliptine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
* Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
* Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
* Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
* Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter:

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Trajenta bevat de werkzame stof linagliptine, dat tot een groep geneesmiddelen behoort die ‘orale antidiabetica’ worden genoemd. Orale antidiabetica worden gebruikt bij de behandeling van hoge bloedsuikergehalten. Ze werken door het lichaam te helpen om het suikergehalte in uw bloed te verlagen.

Trajenta wordt gebruikt bij ‘diabetes type 2’ bij volwassenen, als de ziekte niet goed genoeg onder controle kan worden gehouden met één oraal antidiabetisch middel (metformine of een sulfonylureumderivaat) of met dieet en lichaamsbeweging alleen. Trajenta kan samen met andere orale antidiabetische middelen (metformine of sulfonylureumderivaten, bv. glimepiride, glipizide) worden gebruikt.

Het is belangrijk dat u het advies blijft opvolgen over voeding en lichaamsbeweging dat u hebt gekregen van uw arts of verpleegkundige.

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
- U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
Overleg met uw arts of apotheker voordat u Trajenta gaat innemen als:

* u diabetes type 1 (uw lichaam produceert geen insuline) of diabetische ketoacidose (een complicatie van diabetes met hoge bloedsuiker, snel gewichtsverlies, misselijkheid of overgeven) hebt. Trajenta mag niet worden gebruikt om deze aandoeningen te behandelen

* u een antidiabetisch middel gebruikt dat ‘sulfonylureumderivaat’ (bv. glimepiride, glipizide) wordt genoemd. Om een te laag bloedsuikergehalte te vermijden kan uw arts uw dosis sulfonylureumderivaat verlagen wanneer u dit middel samen met Trajenta gebruikt

* u allergische reacties heeft gehad op andere geneesmiddelen die u gebruikt om de hoeveelheid suiker in uw bloed te reguleren.
Diabetische huidlaesies zijn een veel voorkomende complicatie bij diabetes. U wordt geadviseerd om de aanbevelingen voor de huid- en voetverzorging te volgen die u van uw arts of verpleegkundige hebt gekregen.

Gebruik bij kinderen en jongeren
Trajenta wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar.

Gebruik bij ouderen
Er is beperkte ervaring bij patiënten ouder dan 75 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Trajenta nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan?

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel het uw arts met name als u geneesmiddelen gebruikt die een of meer van de volgende werkzame stoffen bevatten:

* Carbamazepine, fenobarbital of fenytoïne. Deze worden soms gebruikt om toevallen of chronische pijn te reguleren.

* Rifampicine. Dit is een antibioticum dat wordt gebruikt bij infecties zoals tuberculose.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt. Het is beter om geen Trajenta te gebruiken als u zwanger bent. Het is niet bekend of Trajenta schadelijk is voor het ongeboren kind.

Neem contact op met uw arts als u borstvoeding wilt geven terwijl u dit geneesmiddel gebruikt. Het is niet bekend of Trajenta overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Trajenta heeft geen bekende invloed op de rijvaardigheid en het gebruik van machines.

Het innemen van Trajenta in combinatie met middelen die ‘sulfonylureumderivaten’ worden genoemd kan een te lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) veroorzaken. Dit kan uw vermogen om een voertuig te besturen, machines te bedienen of te werken zonder veilig steunpunt beïnvloeden.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering Trajenta is éénmaal per dag een tablet van 5 mg. U kunt Trajenta met of zonder voedsel innemen.


Uw arts kan Trajenta samen met andere orale antidiabetische middelen voorschrijven. Vergeet niet om alle geneesmiddelen volgens de aanwijzingen van uw arts in te nemen om het beste resultaat te bereiken voor uw gezondheid.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u te veel Trajenta hebt ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met een arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

* Wanneer u vergeet een dosis Trajenta in te nemen, neem het dan in wanneer u eraan denkt. Als het al bijna tijd is voor de volgende dosis, moet u de overgeslagen dosis echter niet meer innemen.
* Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Neem nooit twee doses op dezelfde dag.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Trajenta zonder eerst met uw arts te overleggen. Wanneer u stopt met het innemen van Trajenta kan uw bloedsuikergehalte stijgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Trajenta bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige verschijnselen moeten direct medisch worden behandeld

U moet stoppen met het gebruik van Trajenta en onmiddellijk uw arts bezoeken als u last krijgt van de volgende verschijnselen van lage bloedsuikerspiegel: bevingen, zweten, angsten, wazig zien, tintelende lippen, bleke huid, stemmingswisseling of verwardheid (hypoglykemie).

Hypoglykemie (frequentie: zeer vaak, bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) is een vastgestelde bijwerking voor de combinatie van Trajenta plus metformine plus sulfonylureumderivaten.

Sommige patiënten hebben allergische reacties (overgevoeligheid; zie hieronder voor de frequentie) gekregen, wat ernstig kan zijn. Deze reacties omvatten huiduitslag, huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten), het opzwellen van gezicht, lippen, tong en keel, wat problemen met ademhalen en slikken kan veroorzaken (angio-oedeem, urticaria) en piepende ademhaling en kortademigheid (bronchiale hyperreactiviteit).
Ontsteking van de alvleesklier, ongeacht andere behandeling met andere via de mond ingenomen bloedsuiker verlagende middelen (pancreatitis; frequentie niet bekend, kan niet bepaald worden aan de hand van de beschikbare gegevens).

Sommige patiënten kregen de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Trajenta alleen:

* Soms (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):
ontstoken neus of keel (nasofaryngitis), hoesten
* Niet bekend (frequentie kan niet bepaald worden aan de hand van de beschikbare gegevens): allergische reacties (overgevoeligheid).

Sommige patiënten kregen de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Trajenta en metformine:
* Soms:
ontstoken neus of keel (nasofaryngitis), allergische reacties (overgevoeligheid), hoesten.

Sommige patiënten kregen de volgende bijwerkingen tijdens het gebruik van Trajenta, metformine en een sulfonylureumderivaat:
* Niet bekend:
ontstoken neus of keel (nasofaryngitis), allergische reacties (overgevoeligheid), hoesten.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking en de doos na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Gebruik dit middel niet als de verpakking beschadigd is of tekenen van geknoei vertoont.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

* De werkzame stof in dit middel is linagliptine. Elke filmomhulde tablet bevat 5 mg linagliptine

* De andere stoffen in dit middel zijn:
Tabletkern: Mannitol, gepregelatineerd zetmeel, maïszetmeel, copovidon, magnesiumstearaat Filmlaag: Hypromellose, titaniumdioxide (E171), talk, macrogol, rood ijzeroxide (E172)

Hoe ziet Trajenta eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

* Trajenta 5 mg tabletten zijn lichtrode ronde filmomhulde tabletten, met een diameter van 8 mm. Aan de ene kant staat de inscriptie ‘D5’ en aan de andere kant het logo van Boehringer Ingelheim.

* Trajenta is verkrijgbaar in geperforeerde aluminium/PVC/polyvinylacetaat copolymeer-acrylaat eenheidsdosisblisterverpakkingen met 10 x 1, 14 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 84 x 1, 90 x 1, 98 x 1, 100 x 1 en 120 x 1 tabletten.
Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootten in uw land verkrijgbaar zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Boehringer Ingelheim International GmbH
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Duitsland

Fabrikant
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Binger Strasse 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
België/Belgique/Belgien
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11
+359 2 958 79 98
Ceská republika
Boehringer Ingelheim spol. s r.o. Tel: +420 234 655 111
Danmark
Boehringer Ingelheim Danmark A/S Tlf: +45 39 15 88 88
Deutschland
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Tel: +49 (0) 800 77 90 900
Eesti
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Eesti Filiaal
Tel: +372 60 80 940
Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tel: +30 2 10 89 06 300
España
Boehringer Ingelheim España S.A. Tel: +34 93 404 51 00
France
Boehringer Ingelheim France S.A.S. Tél: +33 3 26 50 45 33
Ireland
Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620
Ísland
Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
Italia
Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. Tel: +39 02 5355 1
Luxembourg/Luxemburg
SCS Boehringer Ingelheim Comm.V Tél/Tel: +32 2 773 33 11
Magyarország
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe
Tel: +36 1 299 8900
Malta
Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: +44 1344 424 600
Nederland
Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +31 (0) 800 22 55 889
Norge
Boehringer Ingelheim Norway KS Tel: +47 66 76 13 00
Osterreich
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Tel: +43 1 80 105-0
Polska
Boehringer Ingelheim Sp.zo.o. Tel: +48 22 699 0 699
Portugal
Boehringer Ingelheim, Lda. Tel: +351 21 313 53 00
România
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucuresti
Tel: +40 21 302 2800
Slovenija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Podružnica Ljubljana
Tel: +386 1 586 40 00
Slovenská republika
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, organiza?ná zložka
Tel: +421 2 5810 1211
Suomi/Finland
Boehringer Ingelheim Finland Ky Puh/Tel: +358 10 3102 800
Kv7rpog
Boehringer Ingelheim Ellas A.E. T??: +30 2 10 89 06 300
Latvija
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Latvij as filile
Tel: +371 67 240 011
Sverige
Boehringer Ingelheim AB Tel: +46 8 721 21 00
United Kingdom
Boehringer Ingelheim Ltd. Tel: +44 1344 424 600

Lietuva
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Lietuvos filialas
Tel: +370 37 473922

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau: http://www.ema.europa.eu/