Informatie voor de gebruik(st)er

Trileptal 150 mg, filmomhulde tabletten
Trileptal 300 mg, filmomhulde tabletten
Trileptal 600 mg, filmomhulde tabletten
oxcarbazepine

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Trileptal en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Trileptal inneemt
3. Hoe wordt Trileptal ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Trileptal
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Trileptal en waarvoor wordt het gebruikt
Trileptal behoort tot een groep van geneesmiddelen die anticonvulsiva of anti-epileptica genoemd worden.

Anti-epileptica zoals Trileptal zijn de standaardbehandeling voor epilepsie.
Patiënten bij wie epilepsie geconstateerd wordt, hebben meerdere aanvallen of convulsies gehad. Aanvallen worden veroorzaakt door een tijdelijke fout in het elektrische systeem van de hersenen. Normaal worden lichaamsbewegingen gecoördineerd door hersencellen door het versturen van signalen via de zenuwen naar de spieren op een geordende manier. Bij epilepsie worden door de hersencellen op een ongeorganiseerde manier te veel signalen gestuurd naar de spieren. Dit kan resulteren in een ongecoördineerde spieractiviteit, die een epileptische aanval genoemd wordt. Trileptal houdt de “overactieve” zenuwcellen in de hersenen onder controle, waardoor het aantal aanvallen wordt onderdrukt of verminderd.

Trileptal wordt gebruikt om partiële aanvallen met of zonder secundaire gegeneraliseerde tonisch- clonische aanvallen te behandelen. Bij partiële aanvallen is een beperkt gebied van de hersenen betrokken, maar dit kan zich uitbreiden naar de gehele hersenen en een gegeneraliseerde tonisch- clonische aanval veroorzaken. Er zijn twee typen partiële aanvallen: simpele en complexe. Bij simpele partiële aanvallen blijft de patiënt bij bewustzijn, terwijl bij complexe partiële aanvallen het bewustzijn van de patiënt verandert.
Meestal zal de arts proberen om dat geneesmiddel te vinden dat het beste werkt. In het geval van ernstige epilepsie kan het echter nodig zijn een combinatie van twee of meer geneesmiddelen te geven om de aanvallen te controleren. Trileptal kan alléén gebruikt worden of in combinatie met andere anti-epileptica.

Trileptal is voor gebruik bij volwassenen en kinderen van 6 jaar en ouder.


2. Wat u moet weten voordat u Trileptal inneemt

Volg nauwgezet alle instructies van uw arts, zelfs als deze anders zijn dan de informatie in deze bijsluiter.

Gebruik Trileptal niet
• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor oxcarbazepine of voor één van de andere bestanddelen van Trileptal filmomhulde tabletten (zie 6 “Aanvullende informatie”).

Wees extra voorzichtig met Trileptal
• Wanneer u ooit verschijnselen van uitzonderlijke overgevoeligheid (uitslag of andere tekenen van overgevoeligheid) voor carbamazepine of enige andere geneesmiddelen heeft vertoond. Als u allergisch bent voor carbamazepine, is de kans ongeveer 1 op 4 (25%) dat u ook allergisch bent voor oxcarbazepine (Trileptal).
• Wanneer u last heeft van een ernstige nierziekten.
• Wanneer u diuretica gebruikt (geneesmiddelen die gebruikt worden om de nieren te helpen om zout en water te verwijderen door meer urine te produceren).
• Wanneer u last heeft van een hartkwaal, kortademigheid en/of gezwollen voeten of benen als gevolg van vochtophoping.
• Wanneer u weet dat de hoeveelheid natrium in uw bloed laag is (zie 4 “Mogelijke bijwerkingen”)
• Als u als vrouw een hormonaal voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld “de pil”) gebruikt, is het mogelijk dat Trileptal dit hormonale voorbehoedsmiddel ineffectief maakt. U dient dus een andere of aanvullende niet-hormonale voorbehoedsmethode te gebruiken terwijl u Trileptal gebruikt. Dit ter voorkoming van een ongewenste zwangerschap. Meld onregelmatig vaginaal bloedverlies of “spotting” direct aan uw arts. Indien u hierover nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of uw gezondheidsdeskundige.
Indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, vertel dit aan uw arts voordat u Trileptal inneemt.
• Wanneer er een allergische reactie bij u optreedt, bijvoorbeeld zwelling van de lippen, oogleden, gezicht, keel, mond of plotselinge ademhalingsproblemen, koorts met opgezette lymfeklieren, huiduitslag of blaren op de huid, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de EHBO van het dichtstbijzijnde ziekenhuis (zie ook 4. “Mogelijke bijwerkingen”).
• Wanneer u merkt dat uw hartslag versneld of ongewoon traag is, meld dit onmiddellijk aan uw arts.
• Wanneer u tekenen heeft van leverontsteking (hepatitis), zoals geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), meld dit dan onmiddellijk aan uw arts.
• Wanneer u tekenen hebt van bloedaandoeningen, zoals vermoeidheid, kortademigheid tijdens lichaamsbeweging, bleek zien, hoofdpijn, koude rillingen, duizeligheid, frequent infecties hebben, die uitmonden in koorts, keelpijn, mondzweren, het eerder ontstaan van bloedingen of blauwe plekken, neusbloedingen, rode, paarse of onverklaarbare vlekken op de huid, meld dit onmiddellijk aan uw arts.


Inname van andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Dit geldt in het bijzonder voor:
• Hormonale anticonceptiva (bijvoorbeeld “de pil”) (zie “Wees extra voorzichtig met Trileptal”).
• Andere anti-epileptica (zoals carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne of lamotrigine).
• Geneesmiddelen die de natriumwaarde van het bloed verlagen, zoals diuretica (die de nieren helpen om zout en water te verwijderen door meer urine te produceren), desmopressine en niet- steroïde ontstekingsremmers zoals indometacine.
• Lithium en monoamineoxidaseremmers (geneesmiddelen die gebruikt worden voor de behandeling van stemmingswisselingen en bepaalde soorten depressies).
• Middelen die het afweersysteem van uw lichaam beïnvloeden (bijvoorbeeld ciclosporine, tacrolimus).

Inname van Trileptal met voedsel en drank
Trileptal kan worden ingenomen met of zonder voedsel.
Alcohol kan de slaapverwekkende (sedatieve) effecten van Trileptal versterken. Vermijd het gebruik van alcohol zoveel mogelijk en raadpleeg uw arts voor advies.

Zwangerschap

Vertel uw arts wanneer u zwanger bent of als u zwanger wilt worden.
Het is belangrijk om epileptische aanvallen tijdens de zwangerschap te onderdrukken. Maar het innemen van anti-epileptica tijdens de zwangerschap kan mogelijk uw baby schaden. Uw arts zal u de voordelen en mogelijke nadelen uitleggen en zal u helpen te beslissen of u al dan niet Trileptal moet gebruiken.

Stop de behandeling met Trileptal niet tijdens uw zwangerschap zonder eerst overleg te hebben met uw arts.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de zwangerschap..

Borstvoeding
Het werkzaam bestanddeel van Trileptal wordt in de moedermelk uitgescheiden. Dit kan tot bijwerkingen leiden bij baby’s die borstvoeding krijgen. Daarom dient Trileptal niet gebruikt te worden tijdens de periode van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt tijdens de periode van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is belangrijk dat u met uw arts overlegt of u een auto mag besturen of machines mag bedienen, omdat het gebruik van Trileptal tot slaperigheid of duizeligheid kan leiden.

3. Hoe wordt Trileptal ingenomen

Hoeveel moet u innemen
Neem Trileptal altijd in precies zoals uw arts u verteld heeft. Als u vragen heeft, raadpleeg uw arts of apotheker.Dosering voor volwassenen

Neem Trileptal tweemaal per dag in, elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip, tenzij uw arts u iets anders voorschrijft. Het innemen van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip zal de beste uitwerking op epilepsie hebben. Het helpt u bovendien te onthouden wanneer u de tablet(ten) moet innemen.
De gebruikelijke begindosis van Trileptal voor volwassenen is 600 mg per dag. Neem tweemaal per dag één tablet van 300 mg of tweemaal per dag twee tabletten van 150 mg in. Indien nodig kan uw arts deze hoeveelheid geleidelijk aan verhogen totdat de beste resultaten worden bereikt. Dit gebeurt meestal bij een dosis tussen 600 en 2.400 mg per dag.
Deze dosis blijft ongewijzigd als Trileptal samen met een ander anti-epilepticum wordt gebruikt. De begindosis voor patiënten met een nieraandoening (met een verminderde nierfunctie) is de helft van de gebruikelijke begindosis.
Als u lijdt aan een ernstige leveraandoening, kan uw dosis aangepast worden door uw arts.

Dosering voor kinderen
Trileptal kan gebruikt worden bij kinderen van 6 jaar en ouder.
De dosis voor kinderen wordt bepaald door uw arts, en is afhankelijk van het gewicht van uw kind. De begindosis is 8 tot 10 mg per kg lichaamsgewicht per dag, verdeeld in twee doses. Een kind van 30 kg bijvoorbeeld zal de behandeling beginnen met één tablet van 150 mg tweemaal per dag. Indien nodig kan uw arts deze hoeveelheid geleidelijk aan verhogen totdat de beste resultaten worden bereikt. Dit gebeurt meestal bij een dosis van 30 mg per kg lichaamsgewicht per dag. De maximum dosis voor een kind is 46 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

Wijze van gebruik
Neem de tabletten in met een beetje water. Indien nodig kunnen de tabletten doormidden gebroken worden om het doorslikken te vergemakkelijken. Breek de tabletten niet doormidden om een halve dosis in te nemen, omdat de breukstreep niet ontworpen is om de tablet in twee gelijke doses te verdelen. Er is Trileptal orale suspensie beschikbaar voor kleine kinderen, die de tabletten niet kunnen doorslikken en voor die patiënten , aan wie de voorgeschreven dosering niet toegediend kan worden met gebruik van tabletten.

Trileptal kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Duur van de behandeling met Trileptal
Uw arts zal u vertellen hoe lang u of uw kind met de behandeling door moet gaan. De duur van de behandeling is afhankelijk van het soort aanval van u of uw kind en het kan nodig zijn een behandeling gedurende jaren voort te zetten om de aanvallen te onderdrukken. U moet de dosis niet aanpassen en u moet niet met de behandeling stoppen zonder overleg met uw arts.

Wat u moet doen als u teveel Trileptal heeft ingenomen

Wanneer u veel meervan Trileptal heeft ingenomen dan uw arts heeft voorgeschreven, neem dan onmiddellijk contact op met de EHBO van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of uw arts. De symptomen van overdosering zijn: slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, braken, verhoogde motorische activiteit, slaapzucht, verwardheid, spiertrekkingen of een belangrijke verergering van de epileptische symptomen, coördinatieproblemen en/of onwillekeurige oogbol bewegingen.


Wat u moet doen als u vergeten bent Trileptal in te nemen

Wordt per ongeluk een tablet vergeten, neem deze zodra u erachter komt. Als het echter al tijd wordt voor de volgende tablet, moet u de vergeten tablet niet meer innemen. U neemt dan de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in. Neem nooit een dubbele dosis.
Als u hier onzeker over bent of als u een aantal doses bent vergeten in te nemen, raadpleeg dan uw arts.

Als u stopt met het innemen van Trileptal

Stop niet met het innemen van uw medicijn tenzij uw arts zegt dat u dit moet doen.
Om het plotselinge verergeren van de aanvallen te voorkomen, dient uw medicijn nooit abrupt gestopt te worden.
Als uw behandeling gestopt wordt, dient dit geleidelijk te gebeuren, zoals voorgeschreven door uw arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen, kan Trileptal bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.


Sommige effecten kunnen ernstig zijn:
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de EHBO van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als er één van de volgende bijwerkingen bij u optreedt:

• Zwelling van de lippen, oogleden, gezicht, keel of mond met ademhalingsproblemen of moeite met praten of slikken (tekenen van anafylactische reacties of angio-oedeem) of andere tekenen van overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, koorts en gewrichtspijn.

• Ernstige blaarvorming op de huid en/of slijmvliezen van de lippen, ogen, mond, neusholtes of genitaliën (tekenen van een ernstige allergische reactie, waaronder syndroom van Lyell, syndroom van Stevens-Johnson en erythema multiforme).

• Vermoeidheid, kortademigheid tijdens lichaamsbeweging, bleek zien, hoofdpijn, koude rillingen, duizeligheid, frequent infecties hebben, die uitmonden in koorts, keelpijn, mondzweren, het eerder dan normaal ontstaan van bloedingen of blauwe plekken, neusbloedingen, rode, paarse of onverklaarbare vlekken op de huid (tekenen van een vermindering van het aantal bloedplaatjes of bloedcellen).

• Rode, vlekkerige huiduitslag, met name in het gezicht, waarbij vermoeidheid, koorts, misselijkheid of verminderde eetlust kunnen voorkomen (tekenen van systemische lupus erythematodes).

• Slaapzucht, verwardheid, spiertrekkingen of een duidelijke verergering van de aanvallen (symptomen die aan een verlaagd natriumgehalte in het bloed gerelateerd kunnen zijn) (zie “Wees extra voorzichtig met Trileptal”).

• Griepachtige symptomen met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen) (tekenen van hepatitis).

• Ernstige pijn in de buik, braken, verminderde eetlust (tekenen van pancreatitis).
De bovengenoemde effecten zijn tekenen van zeer zelden voorkomende, maar mogelijk ernstige bijwerkingen waarvoor spoedeisende medische behandeling nodig kan zijn. De arts zal ook

beslissen of er meteen met Trileptal gestopt moet worden en hoe de verdere medische behandeling zal verlopen.

Als één van de volgende bijwerkingen bij u optreedt, vertel dit zo spoedig mogelijk aan uw arts, omdat er mogelijk een medische behandeling nodig is.
Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten): beven; problemen met coördinatie; onwillekeurige oogbewegingen; een gevoel van angst en zenuwachtigheid; depressieve gevoelens; vluchtige uitslag.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): onregelmatig hartritme of een heel snelle of langzame hartslag.
Vertel uw arts als er één van de volgende bijwerkingen bij u optreedt en als u zich hierover zorgen maakt:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten): vermoeidheid; hoofdpijn; duizeligheid; slaperigheid; misselijkheid; braken; dubbelzien.

Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten): slapheid; geheugenstoornissen; gebrekkige concentratie; lusteloosheid; opwinding; verwardheid; stoornissen in het zien; verstopping; diarree; buikpijn; acné; haaruitval; evenwichtsstoornis.

Soms (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten): netelroos. Ook kan een verhoging van het leverenzymgehalte in uw bloed voorkomen tijdens behandeling met Trileptal.

Niet bekend (de exacte frequentie kan niet worden bepaald aan de hand van de beschikbare gegevens): hoge bloeddruk.
Dit zijn gewoonlijk milde tot matige bijwerkingen van Trileptal. De meeste zijn tijdelijke effecten die doorgaans verminderen met de tijd.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Trileptal

• Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

• Niet meer gebruiken na de datum die vermeld staat op de buitenverpakking achter “niet te
gebruiken na” of “exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

• Gebruik Trileptal niet als u merkt dat de verpakking beschadigd is of als er mee geknoeid is.

• Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Trileptal

• Het werkzaam bestanddeel is oxcarbazepine.
Trileptal 150 mg filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 150 mg oxcarbazepine.

Trileptal 300 mg, filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 300 mg oxcarbazepine.

Trileptal 600 mg, filmomhulde tabletten
Elke filmomhulde tablet bevat 600 mg oxcarbazepine.

• De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern: siliciumdioxide (colloïdaal), cellulose (microkristallijn), hypromellose,crospovidon, magnesiumstearaat.

Tabletcoating:
voor de 150 mg tablet: hypromellose, macrogol 4000, geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), talk, titaandioxide (E171);
voor de 300 mg tablet: hypromellose, macrogol 8000, geel ijzeroxide (E1 72), talk, titaandioxide (E171);
voor de 600 mg tablet: macrogol 4000, rood ijzeroxide (E172), zwart ijzeroxide (E172), talk, titaandioxide (E1 71).

Hoe ziet Trileptal eruit en wat is de inhoud van de verpakking
De 150 mg tablet is matgroen-grijs, ovaal met een breukstreep aan beide zijdes, aan één zijde voorzien van de inscriptie T/D en aan de andere zijde voorzien van de inscriptie C/G.

De 300 mg tablet is geel, ovaal met een breukstreep aan beide zijdes, aan één zijde voorzien van de inscriptie TE/TE en aan de andere zijde voorzien van de inscriptie CG/CG

De 600 mg tablet is lichtroze, ovaal met een breukstreep aan beide zijdes, aan één zijde voorzien van de inscriptie TF/TF en aan de andere zijde voorzien van de inscriptie CG/CG.
De filmomhulde tabletten zijn beschikbaar in doordrukstripverpakkingen met 30, 50, 100, 200 of 500 tabletten. Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Trileptal filmomhulde tabletten zijn beschikbaar in drie sterktes van 150 mg, 300 mg en 600 mg.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ ARNHEM
Telefoon: 026 - 37 82 111
E-mail: mid.phnlar@novartis.com

In het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder:
Trileptal 150 mg, filmomhulde tabletten RVG 24750
Trileptal 300 mg, filmomhulde tabletten RVG 24751
Trileptal 600 mg, filmomhulde tabletten RVG 24752

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
België Trileptal
Denemarken Trileptal
Duitsland Trileptal
Finland Trileptal
Frankrijk Trileptal
Griekenland Trileptal
Ierland Trileptal


Ijsland Trileptal
Italië Libertil
Luxemburg Trileptal
Nederland Trileptal
Oostenrijk Trileptal
Portugal Trileptal
Spanje Trileptal
Verenigd Koninkrijk Trileptal
Zweden Trileptal

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2008