Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u TriNovum al vaker heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

Dit geneesmiddel wordt in de handel gebracht door: Janssen-Cilag B.V.

WAT IS TRINOVUM?

TriNovum is een anticonceptiepil (ook wel ‘de pil’ genoemd). Het is een zogenaamde combinatiepil. Elke tablet bevat norethisteron en ethinylestradiol. Dat zijn de stoffen die zorgen voor de werking van TriNovum. Norethisteron en ethinylestradiol zijn hormonen die ervoor zorgen dat een vrouw niet zwanger wordt. TriNovum is een zogenaamde ‘driefasenpil’. Dat betekent dat er tabletten met drie verschillende sterktes in de strip zitten. Door de opeenvolging van drie verschillende samenstellingen worden de natuurlijke veranderingen van de hormonen tijdens een menstruatiecyclus nagebootst. Elke doordrukstrip van
TriNovum bevat:

* 7 witte ronde tabletten met 0,50 mg norethisteron en 0,035 mg ethinylestradiol. Aan beide kanten staat: ‘C’ en daaronder ‘535’. Deze tabletten zitten in de bovenste uitsparingen van de strip (nummers 1 t/m 7);

* 7 lichtoranje ronde tabletten met 0,75 mg norethisteron en 0,035 mg ethinylestradiol. Aan beide kanten staat: ‘C’ en daaronder ‘735’. Deze tabletten zitten in de tweede rij uitsparingen van de strip (nummers 8 t/m 14);

* 7 oranje ronde tabletten met 1,0 mg norethisteron en 0,035 mg ethinylestradiol. Aan beide kanten staat: ‘C’ en daaronder ‘135’. Deze tabletten zitten in de onderste uitsparingen van de strip (nummers 15 t/m 21).

De tabletten bevatten verder: gepregelatiniseerd maïszetmeel, magnesiumstearaat (E 470B) en lactose. De lichtoranje en de oranje tabletten bevatten daarnaast oranjegeel S (E 110).

TriNovum zit in verpakkingen met 3 of 6 strips met elk 21 tabletten.

TriNovum tabletten zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 10111,

op naam van
Janssen-Cilag B.V.,
Postbus 90240,
5000 LT Tilburg,
telefoon: 0800-242 42 42; e-mail: janssencilag@jacnl.jnj.com.

WANNEER GEBRUIKT U TRINOVUM?

TriNovum gebruikt u om te voorkomen dat u zwanger wordt.

WANNEER MAG U TRINOVUM NIET GEBRUIKEN?

Uw arts kan u vertellen of u de pil wel of niet kunt gebruiken. Het kan zijn dat de arts u om bepaalde medische redenen een andere manier van geboorteregeling zal adviseren, of dat hij/zij u onder extra controle zal houden tijdens het gebruik van de pil. Voordat u de pil gaat gebruiken is het dus belangrijk dat u uw arts vertelt aan welke aandoeningen u lijdt of heeft geleden. Ook is het belangrijk te vermelden welke aandoeningen er in uw familie voorkomen.

Onder de volgende omstandigheden mag de pil niet gebruikt worden:
• als u bloedstolsels (veneuze trombose) in de kuit en/of longen of elders heeft of heeft gehad;
• als u aan een al dan niet erfelijke aandoening lijdt waardoor u een verhoogd risico loopt op de vorming
van bloedstolsels;
• als bij u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten, zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte (hersenen) of een voorbode hiervan is opgetreden;
• als u suikerziekte heeft en uw bloedvaten zijn aangedaan;
• als u borstkanker of baarmoederkanker heeft of heeft gehad of als het vermoeden bestaat dat u een van deze ziekten heeft;
• als u een ernstige leveraandoening heeft of heeft gehad;
• als u zwanger bent of het denkt te zijn;
• als u ongewone bloedingen uit de vagina heeft waarvan de oorzaak niet bekend is;
• als u overgevoelig bent voor een of meerdere bestanddelen van TriNovum. Welke dit zijn, vindt u onder ’Wat is TriNovum?’.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?

Voordat u met TriNovum begint
Voordat u begint met de inname van de pil moet u grondig door uw arts zijn onderzocht (algemeen en gynaecologisch, inclusief de borsten) en moet zeker zijn dat u niet zwanger bent. Bij langdurig gebruik van de pil is het noodzakelijk dat er geregeld een medisch onderzoek plaatsvindt. Hoe vaak dit moet en welke onderzoeken moeten plaatsvinden hangt af van uw persoonlijke situatie. Overleg hierover met uw arts.

De pil en trombose
Bij het gebruik van combinatiepillen, zoals TriNovum¸ bestaat een toegenomen kans op het optreden van een veneuze trombose (bloedprop in een bloedvat) of longembolie (bloedprop in een bloedvat van de long). Dit risico is het hoogst gedurende het allereerste jaar dat een combinatiepil wordt gebruikt. Het risico is echter lager dan de kans op deze gebeurtenissen tijdens de zwangerschap. Het risico tijdens een zwangerschap wordt geschat op 60 gevallen per 100.000 zwangerschappen, maar buiten de zwangerschap bedraagt het bij vrouwen die geen anticonceptiepil gebruiken 5-10 per 100.000 ‘vrouwjaren’. Het risico bij pilgebruik ligt hier dus tussenin. In 1-2% van de gevallen heeft een veneuze trombose of longembolie een dodelijke afloop.
Het risico op trombose in de ader neemt bij pilgebruik toe met de leeftijd en kan in de volgende situaties verhoogd zijn:
• naarmate u ouder wordt;
• als in uw directe familie trombose voorkomt;
• als u een operatie moet ondergaan, bedlegerig bent of tijdelijk niet mag lopen. In deze situaties dient u te stoppen met de pil en andere voorbehoedmiddelen te gebruiken;
• bij overgewicht;
• bij spataderen.

N.B. Als bij een direct familielid voor de eerste keer trombose optreedt terwijl u de pil al gebruikt, neem dan contact op met uw arts.
In zeldzame gevallen kan trombose ook op andere plaatsen in het lichaam voorkomen, bijvoorbeeld in de kransslagaderen van het hart (hartinfarct) of in de bloedvaten van de hersenen (beroerte). Het risico hierop is groter als u door meerdere oorzaken (ziekten, familie, leeftijd, roken) een verhoogd risico op trombose heeft.
Het risico op trombose in de slagader neemt tijdens pilgebruik toe met de leeftijd van de vrouw én als gevolg van roken. Het risico wordt nog meer verhoogd als u veel rookt en als u ouder bent dan 35 jaar. Daarom wordt vrouwen die ouder zijn dan 35 jaar en een pil gebruiken sterk ontraden om te roken. Andere risicofactoren zijn ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk, bepaalde hartafwijkingen, stoornissen van de vetstofwisseling en het voorkomen van trombose bij een direct familielid.


De pil en bepaalde ziekten
Als u aan een ziekte lijdt of onder doktersbehandeling staat, kunt u in veel gevallen toch de pil gebruiken. In bepaalde gevallen is extra medische controle noodzakelijk en zullen bijvoorbeeld bloedtests worden
uitgevoerd om uw conditie te controleren. Is een van de volgende aandoeningen of kenmerken op u van toepassing, zorg dan dat uw arts daarvan op de hoogte is:
• u heeft suikerziekte;
• u rookt;
• het vetgehalte (cholesterol) in het bloed is te hoog;
• uw bloeddruk wordt tijdens gebruik van TriNovum te hoog;
• iemand in uw familie heeft een ziekte gehad die wordt veroorzaakt door bloedstolsels (bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte);
• u heeft spataderen;
• u heeft een aderontsteking (flebitis) (gehad);
• u heeft otosclerose (een vorm van gehoorverlies);
• u heeft chloasma (gehad); dat is een vlekkige verkleuring van de huid doordat het lichaam te veel pigment aanmaakt;
• u had tijdens een zwangerschap last van blaasjes op de huid (herpes gestationes);
• u heeft galstenen (gehad);
• u heeft porfyrie (een stofwisselingsstoornis);
• u heeft spiertrekkingen of moeilijkheden met uw spiercontrole, bekend als chorea van Sydenham;
• u heeft bepaalde nierproblemen, bekend als uremisch hemolytisch syndroom;
• u bent te zwaar;
• u heeft of had knobbels in de borst én u heeft iemand in de familie die borstkanker heeft gehad;
• u bent depressief of ernstig depressief (geweest);
• u heeft lupus erythematodes (een aandoening van het afweersysteem waarbij het gehele lichaam betrokken kan zijn, ook wel SLE genoemd);
• u heeft een ernstige darmziekte (ziekte van Crohn of colitis ulcerosa);
• u heeft een ernstige leveraandoening, een levertumor of een andere zelden voorkomende vorm van geelzucht (syndroom van Dubin-Johnson, Rotor-syndroom);
• u heeft migraine.

In zeldzame gevallen heeft het gebruik van de pil geleid tot leveraandoeningen zoals geelzucht. In zeer zeldzame gevallen zijn er tijdens pilgebruik levertumoren gemeld. Levertumoren kunnen leiden tot levensbedreigende inwendige bloedingen. Het is van belang dat u uw arts raadpleegt als u ongewone klachten in de bovenbuik krijgt die niet snel vanzelf overgaan.

Wanneer moet u stoppen met het gebruik van de pil?

U moet om medische redenen stoppen met het gebruik van de pil en direct uw arts raadplegen als u plotseling een van de volgende verschijnselen krijgt:
• pijn in een van uw benen of een ongewoon gezwollen arm of been;
• stekende pijn in uw borstkas of plotselinge kortademigheid;
• scherpe pijn of een beklemmend gevoel op de borst;
• een plotselinge, onverklaarbare hoestbui;
• migraineaanvallen terwijl u die niet eerder heeft gehad, of die ernstiger zijn dan voorheen;
• ongebruikelijk zware hoofdpijn of vaker dan normaal last van zware hoofdpijn;
• plotselinge veranderingen in uw gezichtsvermogen, gehoor of spraak;
• duizeligheid of bewusteloosheid;
• gevoelloosheid in een lichaamsdeel;
• moeilijk bewegen;
• ernstige pijn bovenin uw buik of een abnormaal opgezette buik.
Deze verschijnselen kunnen namelijk wijzen op trombose.

Ook bij de volgende verschijnselen moet u stoppen met de pil en uw arts raadplegen:
• als u weet dat u in de komende 6 weken een grote operatie zult ondergaan of als u bedrust moet houden na een ongeluk of een operatie, of als u een tijdje niet mobiel bent, bijvoorbeeld omdat uw been in het gips zit;
• als u een knobbeltje in uw borst voelt;
• als uw huid geel kleurt (geelzucht) of als uw hele lichaam begint te jeuken, met name als u hier eerder last van heeft gehad tijdens zwangerschap of pilgebruik;
• als uw bloeddruk aanmerkelijk verhoogd is;
• als u ernstig depressief wordt;
• als u zwanger bent of het denkt te zijn.
Let op: als u met de pil stopt vanwege opgetreden trombose moet u wel andere maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld condooms gebruiken). Het risico op trombose tijdens zwangerschap is namelijk enkele malen hoger dan tijdens pilgebruik.

Zwangerschap en TriNovum

Als u zwanger bent, mag u TriNovum niet gebruiken.
Als u toch zwanger wordt, bijvoorbeeld doordat u TriNovum onregelmatig heeft ingenomen, moet u direct stoppen met het gebruik en uw arts raadplegen.

Borstvoeding en TriNovum

De pil kan invloed hebben op de hoeveelheid moedermelk en de samenstelling ervan. Ook kunnen er zeer geringe hoeveelheden hormonen uit de pil in de moedermelk terechtkomen. Dit heeft waarschijnlijk geen nadelige invloed op het kind.
Probeer helemaal te stoppen met borstvoeding voordat u weer met TriNovum begint. Overleg hierover met uw arts.

Deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en dergelijke Er zijn geen aanwijzingen dat TriNovum uw reactievermogen beïnvloedt.

Let op
De pil beschermt u tegen zwangerschap, maar niet tegen aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen.

Extra informatie over bepaalde bestanddelen
Een tablet TriNovum bevat mg lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
De oranje en lichtoranje tabletten van TriNovum bevatten oranjegeel S (E 110). Dit kan allergische reacties veroorzaken.

ANDERE (GENEES)MIDDELEN EN TRINOVUM

Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere (genees)middelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken. Sommige middelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).
Bij gelijktijdig gebruik van onderstaande middelen kan de betrouwbaarheid van de pil verminderen:
• geneesmiddelen die rifampicine bevatten (dit wordt gebruikt tegen tuberculose);
• bepaalde geneesmiddelen tegen epilepsie (primidon, carbamazepine, oxcarbazepine, fenytoïne, fenobarbital, topiramaat, felbamaat);
• bepaalde geneesmiddelen tegen HIV en aids, die ritonavir bevatten;
• geneesmiddelen die griseofulvine bevatten (dit wordt gebruikt tegen schimmelinfecties);
• bepaalde antibiotica (dit zijn geneesmiddelen tegen infecties die veroorzaakt zijn door bacteriën). Gebruik in de periode dat u deze middelen gebruikt en 7 dagen erna, naast TriNovum, ook een ander voorbehoedmiddel. Als u bent behandeld met rifampicine moet u zelfs tot een maand na het stoppen met rifampicine, naast TriNovum, ook nog een aanvullend voorbehoedmiddel gebruiken;
• bepaalde middelen op kruidenbasis waaronder sint-janskruid. Gelijktijdig gebruik van middelen op basis van sint-janskruid kan leiden tot een verminderde werking van de pil. U moet daarom sint-janskruid niet gelijktijdig met de pil gebruiken. Gelijktijdig gebruik kan leiden tot doorbraakbloedingen en onbedoelde zwangerschappen. De betrouwbaarheid van de pil kan nog ten minste twee weken na het gebruik van sint-janskruid verminderd zijn. Gebruik in die periode een aanvullend voorbehoedmiddel.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

DOSERING VAN TRINOVUM

Uw arts of apotheker heeft u wellicht verteld hoeveel u moet innemen. Houd u altijd nauwkeurig aan dit
voorschrift. De dosering is gewoonlijk als volgt: een tablet per dag gedurende 21 dagen, gevolgd door 7 dagen waarin geen tabletten worden ingenomen.

HOE MOET U TRINOVUM GEBRUIKEN?

TriNovum moet elke dag gedurende 21 dagen worden ingenomen. Bij TriNovum is het belangrijk dat u eerst een week lang de witte tabletten neemt, de tweede week de lichtoranje tabletten en de derde week de oranje tabletten. Voor uw gemak staan bovenaan de strip de dagen van de week vermeld. Als u bijvoorbeeld op een maandag begint, maakt u een gaatje in de blister boven ‘MA’. Tablet 8 en 15 vallen nu ook op maandag. U begint nu met de witte tablet met het nummer 1. Druk de tablet door de achterkant van de strip. Neem de volgende dag tablet 2, dus neem ze in de genummerde volgorde en volg daarbij de pijltjes. Na de laatste tablet gebruikt u 7 dagen geen TriNovum. Daarna volgt u weer hetzelfde schema.
Dit moet u herhalen zolang u niet zwanger wilt worden.
Tijdens de pilvrije week treedt gewoonlijk 2 tot 5 dagen na het innemen van de laatste tablet een bloeding op die op een menstruatie (ongesteldheid) lijkt. Hoeveel dagen de bloeding duurt, is sterk verschillend per vrouw. In sommige gevallen kan de bloeding uitblijven, maar als TriNovum volgens het voorschrift is ingenomen wijst dit niet op zwangerschap. Wel moet u het aan uw arts meedelen als de bloeding bij u herhaaldelijk uitblijft.

Hoe innemen?

Neem TriNovum iedere dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in. Dat verhoogt de betrouwbaarheid. Bovendien is het dan makkelijker om eraan te denken de tablet in te nemen. Slik de tablet met enkele slokken water door.
Uw eerste strip TriNovum

• Als u in de voorafgaande maand geen andere anticonceptiepil heeft gebruikt, kunt u het beste beginnen op de eerste dag van de menstruatie. U bent dan direct beschermd tegen zwangerschap. U kunt ook starten op de tweede tot de vijfde dag van de menstruatie, maar dan moet u de eerste 7 dagen van het pilgebruik aanvullende voorbehoedmiddelen gebruiken. Daarna biedt TriNovum bescherming tegen zwangerschap.

• Als u eerst een andere anticonceptiepil gebruikte en nu overschakelt op TriNovum, kunt u het beste beginnen op de dag na de 21 ste tablet van uw vorige pil. Begin nooit later dan dag 28 na de eerste inname van uw vorige pilstrip.

• Als u overschakelt van een zogenaamde progestageenmethode (minipil, prikpil of implantaat) gebruik dan de eerste 7 dagen van het gebruik van TriNovum aanvullende voorbehoedmiddelen.

• Als u een miskraam of abortus heeft gehad in de eerste 3 maanden van de zwangerschap mag u daarna direct met TriNovum beginnen. U hoeft dan geen aanvullende voorbehoedmiddelen te gebruiken.

• Na een bevalling of als u een miskraam of abortus heeft gehad na 3-6 maanden zwangerschap, kunt u het beste starten tussen de 21ste en 28ste dag na de bevalling of abortus. Als u later begint, gebruik dan de eerste 7 dagen van het gebruik van TriNovum aanvullende voorbehoedmiddelen.

Uw volgende strip TriNovum
Na de pilvrije week start u op dezelfde begindag met een nieuwe strip van 21 tabletten. Dus als u met uw vorige strip op woensdag (‘wo’) begon, doet u dat bij elke volgende strip weer.

Wat moet u doen na overgeven of diarree?
Als u binnen 4 uur na inname van de tablet moet overgeven of diarree krijgt, moet u een nieuwe tablet innemen. Neem de extra tablet(ten) uit een andere strip, zodat de dagen op uw strip blijven kloppen. Als u na meer dan 4 uur na inname van de tablet moet overgeven of diarree krijgt, hoeft u geen extra tablet in te nemen of andere voorzorgsmaatregelen te nemen.
Als het overgeven of de diarree langer dan 12 uur aanhoudt, moet u de eerstvolgende 7 dagen een aanvullend voorbehoedmiddel gebruiken.
De maandelijkse bloeding uitstellen of uw schema veranderen
TriNovum is niet bedoeld om de maandelijkse bloeding uit te stellen. Mocht u dit incidenteel toch willen doen, kunt u kiezen uit twee mogelijkheden:
1. Als u uw maandelijkse bloeding 7 dagen of minder wilt uitstellen, gaat u aan het einde van de strip TriNovum zonder tabletvrije periode door met de laatste 7 tabletten van een nieuwe strip (oranje tabletten).
2. Als u uw maandelijkse bloeding langer dan 7 dagen wilt uitstellen, kunt u uw arts vragen om een strip van een zogenaamde één-fase-pil met hetzelfde progestageen-hormoon (norethisteron). De tabletten van die één-fase-pil bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en hebben (ongeveer) dezelfde samenstelling als de tabletten van de laatste fase van de TriNovum-strip. Na de strip TriNovum gaat u zonder tabletvrije periode door met de tabletten van de één-fase-pil. U kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als u dat wilt.
Na een pilvrije periode van 7 dagen begint u weer met de volgende strip. Het kan zijn dat u in de periode dat u de tabletten inneemt toch zo nu en dan een beetje bloed verliest. Hoe langer u uw maandelijkse bloeding uitstelt, hoe groter de kans op tussentijdse bloedingen.
Op de genoemde manieren kunt u ook de begindag van een strip permanent veranderen. Dit kan ook door de normale tabletvrije periode van 7 dagen te verkorten (nooit verlengen). Als u deze periode erg kort maakt, kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding zult hebben. U kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van een tussentijdse bloeding.

STOPPEN MET TRINOVUM

Als u gaat stoppen met TriNovum omdat u zwanger wilt worden, is het aan te raden om te wachten totdat u een natuurlijke menstruatie heeft gehad voordat u probeert in verwachting te raken. U kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling verwacht kan worden.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?

Raadpleeg altijd een arts wanneer u of iemand in uw omgeving meer TriNovum heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie ‘Dosering van TriNovum’). Bij overdosering kunnen de volgende symptomen optreden: misselijkheid, braken en bij jonge meisjes lichte vaginale bloedingen. Raadpleeg altijd een arts als u of iemand in uw omgeving te veel TriNovum heeft ingenomen. Er zijn geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van een overdosering.

WAT MOET U DOEN ALS U BENT VERGETEN TRINOVUM IN TE NEMEN?

Als u er binnen 12 uur nadat u de tablet had moeten innemen achter komt dat u dat bent vergeten, kunt u de vergeten tablet alsnog innemen. De volgende tablet moet u dan weer op de gebruikelijke tijd innemen. U bent dan nog voldoende beschermd tegen zwangerschap.
Als u de tablet méér dan 12 uur te laat inneemt, kan de werking verminderen.

• Vergat u een tablet in de eerste week?
Neem deze dan direct in als u eraan denkt; ook als dit gelijktijdig met de volgende tablet is. Gebruik bovendien de eerstvolgende 7 dagen aanvullende voorbehoedmiddelen, bijvoorbeeld een condoom. Als u in de 7 dagen voor de vergeten tablet geslachtsverkeer heeft gehad, kan het zijn dat u toch zwanger wordt. Raadpleeg eventueel uw arts.

• Vergat u een tablet in de tweede week?
Neem deze dan direct in als u eraan denkt. Ook als dit gelijktijdig met de volgende tablet is. Als u binnen 7 dagen meer dan 1 tablet bent vergeten, gebruik dan tijdens de eerstvolgende 7 dagen aanvullende voorbehoedmiddelen.

• Vergat u een tablet in de derde week?
U kunt twee dingen doen:

• Neem de vergeten tablet direct in als u eraan denkt; ook als dit gelijktijdig met de volgende tablet is. Aan het einde van de strip begint u echter direct aan de volgende strip, zonder een pilvrije periode. De gebruikelijke bloeding zal niet plaatsvinden. Tijdens de volgende strip kunt u wel zo nu en dan een beetje bloed verliezen.

• Maak de strip niet af en las een tabletvrije periode van maximaal 7 dagen in (inclusief de dag van de vergeten tablet). Begin daarna aan een nieuwe strip. Uw schema is dan wel veranderd. Eventueel kunt u op uw ‘normale’ eerste stopdag met een nieuwe strip beginnen. Voorbeeld: als u
altijd op woensdag met een nieuwe strip begint en u bent op zondag een tablet vergeten, stop dan met innemen en begin weer op de eerstvolgende woensdag.
Indien u meerdere tabletten van een strip bent vergeten, gebruik dan een aanvullend voorbehoedmiddel in de eerstvolgende 7 dagen.
Als er in de eerstvolgende normale tabletvrije week geen bloeding plaatsvindt, kan het zijn dat u zwanger bent. Raadpleeg dan uw arts.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect soms ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van TriNovum zijn de volgende bijwerkingen bekend.

De volgende bijwerkingen komen vaak voor (bij 1 op de 10 tot 100 patiënten):
- Spijsvertering: vocht vasthouden.
- Zenuwstelsel: zware hoofdpijn, depressie, prikkelbaarheid.
- Hart en bloedvaten: vochtophoping onder de huid (oedeem).
- Huid: puistjes (acné).
- Borsten en geslachtsorganen: gevoelige borsten.

De volgende bijwerkingen komen soms voor (bij 1 op de 100 tot 1000 patiënten):
- Spijsvertering: verandering in lichaamsgewicht, meer of minder eetlust.
- Zenuwstelsel: migraine, meer of minder seksuele lust, stemmingswisselingen.
- Ogen: irritatie van de ogen bij gebruik van contactlenzen.
- Huid: pigmentvlekken, haaruitval, huiduitslag, overmatige beharing op bijv. armen, benen en bovenlip.
- Borsten en geslachtsorganen: vaginale schimmelinfectie (candidiase), tussentijdse bloedingen, wegblijven van de maandelijkse bloeding, pijnlijke borsten.

De volgende, nog niet genoemde, bijwerkingen zijn bekend van de anticonceptiepil in het algemeen: - Goedaardige/kwaadaardige gezwellen: goedaardige of kwaadaardige gezwellen in de lever.
- Spijsvertering: stoornissen in de suikerstofwisseling.
- Zenuwstelsel: onwillekeurige, rukkende bewegingen.
- Ogen: irritatie van de ogen bij gebruik van contactlenzen, verandering in de kromming van het hoornvlies.
- Hart en bloedvaten: beroerte/herseninfarct, ook wel ‘attack’ of hersenbloeding genoemd (CVA); trombose of een stolsel in een ader of in een slagader.
- Lever en gal: galstuwing in de lever, galstenen, geelzucht.
- Huid: vettige schilferige huid, overmatige haargroei, onverklaarbare jeuk vooral wanneer die voorkwam tijdens een eerdere zwangerschap (herpes gestationes), pigmentvlekken die blijvend kunnen zijn, huiduitslag met bloedingen, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), vochtophoping.
- Borsten en geslachtsorganen: vergroting van de baarmoeder.

Raadpleeg uw arts als u deze verschijnselen erg hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing.

HOE BEWAART U TRINOVUM?

De juiste bewaarwijze is:
• in het kartonnen doosje;
• samen met deze gebruiksaanwijzing;
• niet boven 30 °C;

• buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG IS TRINOVUM HOUDBAAR?

TriNovum-tabletten zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 06 - 2009 of EXP.: 06 - 2009 betekent dat u het geneesmiddel na juni 2009 niet meer mag gebruiken. Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in maart 2008.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patiënten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.

Wat houdt een juist gebruik in?
• Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
• Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
• Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.
Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over TriNovum of over het voorkomen van zwangerschap?
Vragen over TriNovum of over het voorkomen van zwangerschap kunt u het beste stellen aan uw arts of apotheker of bij een van de Rutgershuizen (in Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Goes, Groningen, Rotterdam en Utrecht; voor adressen: zie www.rng.nl/html/rutgershuizen.htm). U kunt ook terecht bij de telefonische Informatielijn Seksualiteit van de Rutgers Nisso Groep: 0900-93 98 (hier zijn kosten aan verbonden).
trinob/wha/28-02-2008