Tritazide

Samenstelling
Een tablet Tritazide bevat 5 mg ramipril en 25 mg hydrochloorthiazide. Daarnaast bevat de tablet als hulpstoffen hypromellose, maiszetmeel, cellulose en natriumstearylfumaraat.

Hoe werkt Tritazide
Tritazide verlaagt de bloeddruk bij patiënten met verhoogde bloeddruk. De actieve bestanddelen, ramipril en hydrochloorthiazide, versterken elkaars effect, waardoor met een lage dosering kan worden volstaan. De werking houdt ongeveer 24 uur aan.

Wanneer te gebruiken
Tritazide zal worden voorgeschreven bij verhoogde bloeddruk, wanneer onvoldoende resultaat wordt bereikt met een van de middelen alleen.

Wanneer niet te gebruiken
-bij overgevoeligheid voor ramipril.
-bij overgevoeligheid voor hydrochloorthiazide of een ander sulfonamidepreparaat.
-wanneer ooit tevoren (angioneurotisch oedeem) zwelling van keel, lippen en gezicht is opgetreden.
-bij ernstige nier- of leverfunctiestoornissen en wanneer de nierfunctie zodanig gestoord is dat geen urine meer wordt geproduceerd.
-bij zwangerschap en borstvoeding
-bij kinderen

Speciale waarschuwingen en/of voorzorgsmaatregelen
Bij nierfunctiestoornissen, vernauwing van de nierslagader en na niertransplantatie is een zeer regelmatige controle door een arts noodzakelijk. Dit is ook het geval bij lever- en hartinsufficiëntie. Tevens moet men de arts op de hoogte brengen van het gebruik van andere geneesmiddelen, vooral van kaliumtoevoegingen en kaliumsparende middelen. Regelmatige controle van het kaliumgehalte in het bloed is dan nodig.
Indien eerder ernstige allergische reacties zijn opgetreden, in de vorm van zwelling van huid en/of slijmvliezen, dient Tritazide niet te worden gebruikt.

In geval van twijfel dient de arts te worden geraadpleegd.
Snel optredende overgevoeligheidsreacties kunnen optreden tijdens dialyse met bepaalde polyacrylonitril membranen. Dialysepatiënten dienen er derhalve op te wijzen dat zij Tritazide gebruiken.
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met suikerziekte, aangezien soms de dosering van de medicatie moet worden bijgesteld. Jicht kan verergeren.
Kinderen mogen Tritazide voorlopig niet gebruiken, aangezien met de behandeling van kinderen onvoldoende ervaring bestaat.

Wisselwerking van Tritazide met andere geneesmiddelen
Het gebruik van andere geneesmiddelen - zowel die op recept als ook de vrij verkrijgbare - dient altijd aan de arts te worden meegedeeld, aangezien aanpassing van de dosering nodig kan zijn. Dit is onder andere het geval bij gelijktijdig gebruik van andere bloeddrukverlagende middelen, van hartglycosiden, van lithium, kaliumsparende middelen, niet-steroïde ontstekingsremmende middelen (bv. aspirine) en medicijnen voor suikerziekte, bloedstolling en jicht.

Wat te doen bij zwangerschap en borstvoeding
Tritazide mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Er zijn namelijk gegevens over ernstige afwijkingen bij het kind zowel tijdens de zwangerschap als vlak na de geboorte. Deze afwijkingen zijn met name te verwachten als het product wordt gebruikt gedurende de laatste 6 maanden van de zwangerschap. Het is nog niet duidelijk of ook gebruik gedurende de eerste 3 maanden van de zwangerschap gevaar kan opleveren voor de vrucht. Bij kinderwens en bij zwangerschap dient u contact op te nemen met uw arts om op een andere
behandeling over te gaan.

Ook gedurende de periode van borstvoeding dient Tritazide niet te worden gebruikt.

Invloed rijvaardigheid en het bedienen van machines
Verlaging van de bloeddruk kan onder meer duizeligheid veroorzaken en kan het concentratie en reactievermogen verminderen, waardoor de bekwaamheid om een voertuig te besturen, een straat over te steken, of machines te bedienen kan afnemen. Dit is voornamelijk in het begin van de behandeling of na gebruik van alcohol.

Gebruiksaanwijzing en dosering
De arts stelt vast hoeveel tabletten moeten worden ingenomen en op welk tijdstip.
De normale begindosis is een halve tablet Tritazide per dag.
In het algemeen varieert de onderhoudsdosering van 0,5 tot 1 tablet Tritazide per dag.
Bij nierfunctiestoornissen of leverfunctiestoornissen zal de dosering door de arts worden aangepast.
De arts bepaalt hoe lang de behandeling dient te worden voortgezet.
De tablet Tritazide dient vaar, tijdens of na een maaltijd te worden ingenomen met een glas water.

Overdosering
In geval van overdosering kan te sterke verlaging van de bloeddruk leiden tot shock. Tevens kan uitdroging optreden door te sterke diurese. Er dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd. Men kan trachten het nog niet opgenomen ramipril te elimineren door maagspoeling, toedienen van absorberende stoffen, als natriumsulfaat. De vitale en orgaanfuncties moeten zorgvuldig gecontroleerd worden en indien nodig beschermd worden.

Welke bijwerkingen kan Tritazide geven
In het begin van de behandeling kan door de daling van de bloeddruk duizeligheid, zwakte, hoofdpijn en hartkloppingen voorkomen.
De meest gemelde bijwerkingen zijn: maag-darmklachten, zoals diarree, misselijkheid, braken en maagpijn, en hardnekkige droge hoest.
Ook zijn overgevoeligheidsreacties mogelijk, gepaard gaande met jeuk, huiduitslag en soms met koorts. Vooral patiënten met allergie of met astma dienen hierop bedacht te zijn. Tevens, moeheid, nervositeit, slaapstoornissen, benauwdheid, angst, impotentie en rusteloosheid. Verder concentratieproblemen, en stoornissen van het gezicht, het gehoor en de smaak.
Acute, plaatselijke zwelling van bijvoorbeeld de keel, de lippen, de tong en het gezicht is in zeldzame gevallen mogelijk. In dergelijke gevallen en bij hardnekkige ontstekingen van het mondslijmvlies een arts raadplegen.
Bijwerkingen welke bekend zijn voor ramipril en hydrochloorthiazide kunnen in principe ook optreden bij gebruik van een combinatiepreparaat zoals in Tritazide.

Indien een ongewoon verschijnsel optreedt of de toestand verslechtert, dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd.
Er kunnen nog andere, meer zeldzame bijwerkingen voorkomen. Hierover is uw arts
geinformeerd.

Wijze van bewaren en houdbaarheid
Tritazide tabletten kunnen bij kamertemperatuur (15-25°C) worden bewaard in de originele verpakking.
De houdbaarheidsdatum is op de verpakking aangegeven met: "Niet te gebruiken na ..." of "Exp ....".

Verpakking
Tritazide tabletten worden geleverd in doosjes met 30 tabletten, verpakt in doordrukstrips met 10 tabletten. De tabletten zijn wit en hebben een breukstreep.

Ingeschreven in het register onder RVG 15551.

Registratiehouder:
Aventis Pharma B.V.
Postbus 100
3870 CC Hoevelaken
Tel.: 033 - 2 53 39 11