Patiëntenbijsluiter
Tuclase stroop

Het verdient aanbeveling de bijsluiter door te lezen wanneer u een nieuwe verpakking van Tuclase stroop krijgt. De tekst in deze bijsluiter kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe bevindingen.

Algemene kenmerken
Tuclase stroop bevat als werkzaam bestanddeel 1,5 mg pentoxyverinehydrochloride per ml. Daarnaast bevat de stroop de volgende hulpstoffen: suiker, ethanol, melk essence AE 7323, caramel (E150) en gedestilleerd water. Tuclase stroop is verkrijgbaar in een flacon van 300 ml en deze flacon is voorzien van een zogenaamde kinderveilige dop met bijgesloten maatbekertje.

Tuclase stroop behoort tot de groep van de hoestmiddelen en het werkzame bestanddeel heeft een hoestonderdrukkende werking.

Tuclase stroop wordt in Nederland in de handel gebracht door
UCB Pharma B.V.
Postbus 6851,
4802 HW Breda
telefoon: 076-5879222

en is in het register ingeschreven onder RVG 01247.

Toepassing van het geneesmiddel
Tuclase stroop wordt gebruikt ter verlichting van hoestklachten.

Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Wanneer niet gebruiken
Het verdient aanbeveling Tuclase stroop niet te gebruiken, wanneer men overgevoelig is voor één van de bestanddelen van het product of wanneer sprake is van ademhalingsstoornissen.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Gebruik bij jonge kinderen met aanleg voor stuipjes dient onder medische controle plaats te vinden. Toepassing bij kinderen jonger dan 1 jaar (vooral wanneer sprake is geweest van vroeggeboorte) wordt afgeraden, omdat bij gebruik een verminderde ademhaling zou kunnen optreden. Wegens het ontbreken van voldoende gegevens is voorzichtigheid geboden bij patiënten met leverziekten en nierziekten.

Belangrijke informatie over enkele hulpstoffen van de stroop
De stroop bevat 750 mg suiker per ml; patiënten met suikerziekte dienen hiermee rekening te houden. Bij gebruik van de maximale dagdosering levert dit:
voor kinderen van 1 jaar tot 3 jaar: 6,75 g suiker
voor kinderen van 3 jaar tot 6 jaar: 11,25 g suiker
voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar: 18 g suiker
voor kinderen vanaf 12 jaar en voor volwassenen: 33,75 g suiker
De stroop is niet geschikt indien u fructose niet verdraagt (fructose intolerantie), bij een ziektebeeld waarbij sprake is van een gebrekkige opname door het darmslijmvlies van glucose-galactose (glucose-galactose malabsorptie syndroom) of wanneer sprake is van een tekort aan sucrase-isomaltase (sucrase-isomaltase insufficiëntie). Kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken.

voor kinderen van 1 jaar tot 3 jaar: 18 mg alcohol
voor kinderen van 3 jaar tot 6 jaar: 30 mg alcohol
voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar: 48 mg alcohol
voor kinderen vanaf 12 jaar en voor volwassenen: 90 mg alcohol

Alcohol kan schadelijk zijn bij leverziekten, alcoholisme, epilepsie, hersenbeschadiging of hersenziekte, zwangerschap, voor kinderen en kan de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden of versterken.

Wisselwerking met andere (genees)middelen
Bij het gebruik van Tuclase stroop zijn wisselwerkingen met andere (genees)middelen niet onderzocht. Het is altijd raadzaam uw arts te informeren, wanneer andere (genees)middelen worden gebruikt.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding
Aangeraden wordt Tuclase stroop niet te gebruiken tijdens de zwangerschap en tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

Invloed op de rijvaardigheid
Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient rekening te worden gehouden met het mogelijke optreden van duizeligheid en een vertraagd reactievermogen. Hoge doseringen kunnen aanleiding geven tot slaperigheid en sufheid.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering en wijze van gebruik
Voor kinderen van 1 jaar tot 3 jaar bedraagt de dosering 3 maal daags 3 ml. Voor kinderen van 3 jaar tot 6 jaar bedraagt de dosering 4 à 5 maal daags 3 ml. Voor kinderen van 6 jaar tot 12 jaar bedraagt de dosering 4 maal daags 6 ml. Voor kinderen vanaf 12 jaar en voor volwassenen bedraagt de dosering 3 maal daags 10 ml en 's avonds voor het slapen gaan 15 ml. De aangegeven dosering mag uitsluitend op voorschrift van uw arts worden overschreden.

Om de flacon te openen: dop indrukken en gelijktijdig tegen de wijzers van de klok in opendraaien. Bij toediening van de stroop dient gebruik te worden gemaakt van het in de verpakking bijgesloten maatbekertje. Geadviseerd wordt het maatbekertje na gebruik met water schoon te maken.

Als teveel Tuclase stroop is ingenomen kunnen de volgende verschijnselen optreden: sufheid, slaperigheid, misselijkheid, ophouden van de urine, droge mond, glaucoom (staar) en een verminderde ademhaling. In dergelijk gevallen wordt geadviseerd contact op te nemen met uw arts. Wanneer men vergeten is een dosis in te nemen, kan de vergeten dosis binnen 3 uur alsnog worden ingenomen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Tot op heden is geen melding gemaakt van het optreden van lichamelijke verschijnselen, wanneer gestopt wordt met het innemen van Tuclase stroop.
Zoals in het algemeen geldt voor zelfzorggeneesmiddelen, dient Tuclase stroop niet langer dan 14 dagen achtereen te worden gebruikt, tenzij uw arts anders voorschrijft.

Bijwerkingen
Bij het gebruik van Tuclase stroop kunnen incidenteel de volgende bijwerkingen optreden: huiduitslag, droge keel of mond en vermoeidheid. Minder voorkomende bijwerkingen kunnen zijn hoofdpijn, duizeligheid, vertraagd reactievermogen, misselijkheid en braken, pijn in de bovenbuik en diarree. Als één van deze bijwerkingen optreedt en u er veel hinder van ondervindt, kunt u contact opnemen met uw arts. Wanneer een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld, wordt geadviseerd contact op te nemen met uw apotheker of arts.

Wijze van bewaren en uiterste gebruiksdatum
Tuclase stroop dient buiten het bereik van kinderen te worden bewaard. Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast of vriezer bewaren. De stroop mag niet worden gebruikt als de houdbaarheidsdatum is overschreden. De houdbaarheidsdatum is op de verpakking vermeld na de aanduiding 'niet te gebruiken na'. Na opening van de flacon is Tuclase stroop 6 maanden houdbaar.
Bij klachten dient u het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst werd herzien 1 september 1999.