PATIENTENBIJSLUITER Vepesid capsules

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met bet gebruik van dit
geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dm uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat zijn Vepesid capsules en waarvoor worden ze gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Vepesid capsules inneemt.
3. Hoe worden Vepesid capsules ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Vepesid capsules?

Vepesid capsules, 50 en 100 mg
* Het werkzame bestanddeel is etoposide. Vepesid, capsules 50 mg bevatten 50 mg etoposide. Vepesid, capsules 100 mg bevatten 100 mg etoposide.
* Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: gezuiverd water, polyethyleenglycol 400, citroenzuur, glycerine, gelatine, titaandioxide (E171), rood ijzeroxide (E172), natriumethylparahydroxybenzoaat (E215) en natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217).

Registratiehouder:
Bristol-Myers Squibb B.V.
Vijzelmolenlaan 9
3447 GX Woerden
tel.nr: 0348-574 222

Vepesid is in het register ingeschreven onder RVG 10375 (50 mg) en RVG 08543 (100 mg).

1. Wat zijn Vepesid capsules en waarvoor worden ze gebruikt?
* Elke flacon of blisterverpakking Vepesid capsules 50 mg bevat 20 capsules. Elke flacon of blisterverpakking Vepesid capsules 100 mg bevat 10 capsules.
* Het werkzame bestanddeel in Vepesid is etoposide.
Etoposide wordt toegepast bij kanker (oncolyticum).
* Vepesid is bestemd voor de behandeling van een bepaalde vorm van longkanker (kleincellig anaplastisch brochuscarcinoom)
* bepaalde vormen van leukemie (acute myeloblastenleukemie en
monoblastenleukemie)
* teelbalkanker (testistumoren)

2. Wat u moet weten voordat u Vepesid capsules inneemt.
Gebruik Vepesid capsules niet:
* bij onderdrukt beenmerg (beenmergsuppressie)
* bij verminderde werking van de lever (leverinsufficientie)
* als u overgevoelig (allergisch) bent voor etoposide of voor een van de andere bestanddelen van Vepesid
* bij zwangerschap en het geven van borstvoeding

Wees extra voorzichtig met Vepesid capsules als:
* u een laag gehalte aan bepaalde bloedeiwitten (serum albumine) heeft
* u net radiotherapie of chemotherapie heeft ondergaan
* u bacteriele infecties heeft
* u een kinderwens heeft (zowel door de man als door de vrouw dienen tijdens en tot drie maanden na de behandeling voorbehoedmiddelen gebruikt te worden)

Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap
Over het gebruik van etoposide in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er wordt geadviseerd tijdens en tot drie maanden na de behandeling niet zwanger te worden.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding
Het is niet bekend of etoposide in de moedermelk wordt uitgescheiden. Er wordt geadviseerd om tijdens de behandeling geen borstvoeding te geven. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en bet gebruik van machines
Etoposide kan slaperigheid en vermoeidheid veroorzaken en daardoor de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken beïnvloeden.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Vepesid capsules
Door de aanwezigheid van de hulpstoffen natriumethylparahydroxybenzoaat en natriumpropylparahydroxybenzoaat kan Vepesid vertraagde allergische reacties, zoals huidontsteking (contactdermatitis), veroorzaken. Zelden treedt een onmiddellijke reactie op met huiduitsiag en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen).

Gebruik van Vepesid capsules in combinatie met andere geneesmiddelen
Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Informeer daarom uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Uw arts kan dan bepalen of dit voor u van toepassing is.
• Vepesid kan de werkingen van middelen, die de bloedstolling tegengaan (orale anti-coagulantia) versterken.
* Sommige pijnstillende middelen die ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking hebben (prostaglandinesynthetaseremmers) kunnen de werking van etoposide versterken (fenylbutazon, natriumsalicylaat en acetylsalicylzuur).
* Hoge doseringen cyclosporine (middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt) kunnen de werking van etoposide dat via de mond wordt ingenomen versterken.

3. Hoe worden Vepesid capsules ingenomen?
Dosering
Voor het bereiken van het beste behandelingsresultaat is het belangrijk om de door uw arts voorgeschreven instructies met betrekking tot de dosering nauwkeurig op te volgen.
De dosering (bij toediening via de mond) bedraagt 200 tot 240 mg per vierkante meter lichaamsoppervlakte per dag.
Bij een verminderde nierfunctie dient de arts te overwegen om de dosering te verlagen.
In geval u bemerkt dat Vepesid capsules te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Vepesid gebruiken?
Neem de capsules bij voorkeur in op de nuchtere maag.

Hoe lang duurt de behandeling met Vepesid?
De behandeling duurt 5 opeenvolgende dagen, gevolgd door een rustinterval van 10 tot 20 dagen.

Wat u moet doen als u teveel Vepesid capsules heeft ingenomen.
Wanneer u te veel van Vepesid capsules heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Wat u moet doen als u bent vergeten Vepesid capsules in te nemen.
Het is voor de behandeling belangrijk dat u elke dag de voorgeschreven hoeveelheid Vepesid inneemt. Neem nooit een dubbele dosis Vepesid om zo de vergeten dosis in te halen. Neem dan contact op met uw arts als u toch een keer vergeten bent Vepesid in te nemen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Vepesid capsules wordt gestopt.
Stop nooit zonder eerst uw arts te raadplegen.

4. Mogelijke bijwerkingen.
Zoals alle geneesmiddelen kan Vepesid capsules bijwerkingen veroorzaken. De bekende bijwerkingen van Vepesid staan hieronder per soort opgesomd:

Hart, bloed en bloedvaten
Onderdrukt beenmerg (beenmergsuppressie); bloedbeeldafwijkingen; voorbijgaande
verlaagde bloeddruk (hypotensie); hartbeschadigingen

Maagdarmkanaal
Misselijkheid; braken; milde tot ernstige ontstekingen van het slijmvlies van de maag en de slokdarm (mucositis/oesophagitis); gebrek aan eetlust (anorexia); ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis); diarree; bemoeilijkt slikken (dysfagie); verstopping (obstipatie)

Huid
Haaruitval, soms leidt de behandeling tot totale kaalheid; plaatselijk afsterven van de huid zodat blaarvorming optreedt (toxische epidermale necrolyse); uitslag (rash); verkleuring van de huid (pigmentatie); jeuk (pruritis); huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria); eenmalig een geval van huidontsteking (dermatitis) die opnieuw optrad na bestraling

Allergische reacties
Overgevoeligheidsreacties (treden slechts zelden op na toediening via de mond) zoals rillingen, koorts, versnelde hartslag (tachycardie), benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), kortademigheid (dyspnoe) en verlaagde bloeddruk (hypotensie).

Verhoogde bloeddruk (hypertensie); blozen; toevallen; tijdelijk ophouden van de ademhaling (apneu); emstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijn en/ of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom)

Zenuwstelsel
Zenuwaandoening (perifere neuropathie); bijwerkingen op het centraal zenuwstelsel (slaperigheid en vermoeidheid); ontsteking van de gezichtszenuw gepaard gaande met verminderd zicht (optische neuritis)

Overig
Ontsteking en toename van het bindweefsel in de longen (interstitiele pneumonitis/pulmonaire fibrose); toevallen (soms geassocieerd met allergische reacties); leverbeschadigingen; nasmaak; koorts; buikpijn; algemene lichaamszwakte (asthenie); malaise; voorbijgaande blindheid

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Vepesid capsules?
Vepesid capsules buiten bereik en zicht van kinderen houden Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C)

Bewaren in de originele verpakking

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Vepesid capsules niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" of "Exp."

Datum waarop de bijsluiter voor bet laatst is herzien.
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 12 december 2001.