Patiëntenbijsluiter Visadron oogdruppels VISADRON, oogdruppels 0,125%

Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u dit geneesmiddel gebruikt.
* Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
* Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

Algemene kenmerken
Naam van het product
VISADRON, oogdruppels 0,x25%.

Samenstelling
VISADRON oogdruppels bevatten per ml 1,25 mg fenylefrinehydrochloride. Verder bevatten de oogdruppels boorzuur, borax, benzalkoniumchloride en water.
Hoe VISADRON oogdruppels worden geleverd VISADRON wordt geleverd in flacons van 10 ml.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: (072) 566 24 24

Hoe VISADRON oogdruppels in het register van geneesmiddelen zijn ingeschreven
VISADRON oogdruppels 0,125% zijn in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 04518.

Wat VISADRON oogdruppels zijn en waarvoor ze worden gebruikt
VISADRON oogdruppels worden voorgeschreven bij lichte irritaties van het bindvlies in het oog, veroorzaakt door stof, rook, koude lucht, wind, stuifmeel en dergelijke.
Geneesmiddelengroep
a-sympathicomimetica

Voordat u VISADRON oogdruppels gebruikt
Gevallen waarin u VISADRON oogdruppels niet mag gebruiken
U mag VISADRON oogdruppels niet gebruiken wanneer u last heeft van een verhoogde oogdruk (nauwe-kamerhoekglaucoom) of wanneer u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van VISADRON oogdruppels.

Speciale waarschuwingen
Bij kleine kinderen slechts gebruiken na overleg met uw arts.
Patiënten die contactlenzen dragen dienen deze voor het toedienen van VISADRON oogdruppels te verwijderen. De contactlenzen mogen pas na tenminste 45 minuten na toediening weer ingebracht worden. Patiënten die nog aan hun contactlenzen moeten wennen, dienen VISADRON oogdruppels slecht korte perioden te gebruiken om te voorkomen dat irritatie van de ogen door onjuiste aanpassing van de contactlenzen wordt verdoezeld.
VISADRON oogdruppels kunnen gedurende een paar dagen tot enkele weken worden gebruikt. Afhankelijk van de klacht en de ernst, kan uw arts een ander schema voorschrijven. Zoals alle
geneesmiddelen uit deze geneesmiddelengroep, mogen VISADRON oogdruppels niet langdurig worden gebruikt.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Bij zwangerschap en het geven van borstvoeding slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Gebruik bij deelname aan het verkeer en het bedienen van machines
Wanneer u bij het gebruik van VISADRON geen bijwerkingen aan uw ogen ondervindt, kunt u gewoon deelnemen aan het verkeer en machines bedienen.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die de werking van het geneesmiddel kunnen beïnvloeden

Gelijktijdig gebruik van VISADRON oogdruppels met bepaalde geneesmiddelen tegen depressie (cyclische antidepressiva, MAO-remmers) kan de kans op bijwerkingen op het hart verhogen. De bloeddrukverlagende werking van geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (met name beta-blokkers) kan door VISADRON verminderd worden.
Licht uw arts of apotheker in als u naast VISADRON oogdruppels andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft waarvoor geen recept noodzakelijk was.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering
De dosering wordt door uw arts bepaald. In het algemeen bedraagt de dosering 3 maal daags 1-2 druppels.

Hoe u VISADRON oogdruppels moet gebruiken
Op bijgaande tekening staat aangegeven hoe VISADRON in het oog wordt gedruppeld.
Bij een nieuwe flacon de flacon eerst gereed maken voor gebruik door de dop met de klok mee te draaien zolang dit gaat (fig. 1). De flacon is nu gereed voor gebruik. De dop naar links eraf draaien (fig. 2). Door de flacon zacht in te drukken, kan VISADRON in het oog gedruppeld worden (fig. 3).
Houd na het indruppelen uw ogen ongeveer drie minuten gesloten om de oogdruppels langer op de plaats van werking te houden.
Na ieder gebruik de dop weer op de flacon draaien.

Hoe lang u VISADRON oogdruppels moet gebruiken
VISADRON oogdruppels kunnen een paar dagen tot enkele weken worden gebruikt. Bij veelvuldig en langdurig gebruik kunnen uw ogen rood worden.

Wat u moet doen als u meer hebt gebruikt dan is voorgeschreven
Wanneer u meer hebt VISADRON hebt gebruikt dan is voorgeschreven, kan verwijding van de pupil optreden. In ernstiger gevallen kunnen bloeddrukstijging en hartkloppingen optreden. Spoel de ogen met lauw water gedurende 15 minuten, en raadpleeg onmiddellijk uw arts.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het gebruik van het geneesmiddel
Dan kunnen de klachten die u had voor het gebruik van VISADRON weer terugkeren.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kunnen VISADRON oogdruppels bijwerkingen hebben.
In zeldzame gevallen is een milde, tijdelijke verwijding van de pupillen voorgekomen. Indruppelen kan een voorbijgaand licht brandend gevoel in het oog veroorzaken. Bij hiervoor gevoelige patiënten kunnen allergische reacties optreden. Bij langdurig en veelvuldig gebruik kunnen rode ogen, hoofdpijn en hartkloppingen optreden.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter, of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe u VISADRON oogdruppels moet bewaren
De oogdruppels kunt u bij kamertemperatuur (15 - 25°C) bewaren. VISADRON oogdruppels zijn houdbaar tot de op de verpakking aangegeven datum. Deze datum vindt u achter de aanduiding "Niet te gebruiken na".
Geopende flacons zijn 1 maand houdbaar.

Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is aangepast 22 juni 2004
Buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaren