15DEC2004
VIVIDRIN® NEUSSPRAY 20 mg/ml
Deel VA: patiëntenbijsluiter
Versie: februari 1994 VIVIDRIN® NEUSSPRAY 20 mg/ml

Fabrikant:
Dr Gerhard Mann GmbH, Berlijn

Importeur/registratiehouder: Tramedico B.V., Weesp

Samenstelling
VIVIDRIN®, neusspray 20 mg/ml, is steriel en bevat per milliliter: dinatriumcromoglicaat 20 mg en als conserveringsmiddel: benzalkoniumchloride 0,10 mg. Overige bestanddelen zijn van dit middel zijn: dinatriumedetaat, polysorbaat 80, sorbitol, water voor injectie.

Waarvoor wordt VIVIDRIN® voorgeschreven?
VIVIDRIN® wordt door uw arts voorgeschreven om te voorkomen dat uw neusslijmvlies reageert op de aanwezigheid van een stof waarvoor u gevoelig bent gebleken. De gangbare medische term voor deze aandoening is: allergische rhinitis. Deze reactie wordt gekenmerkt door een vochtige neus, jeuk en niesbuien. VIVIDRIN® blokkeert de reactie van het neusslijmvlies op contact met, of aanwezigheid van die stof waarvoor u gevoelig bent. Mocht VIVIDRIN® niet of onvoldoende werkzaam zijn, dan is het noodzakelijk met uw arts te overleggen in hoeverre voortzetting van de behandeling met VIVIDRIN® wenselijk is.

Voordat u VIVIDRIN® gebruikt
VIVIDRIN® neusspray mag niet worden gebruikt indien u overgevoelig bent voor cromoglicaat, benzalkoniumchloride (conserveringsmiddel) of één van de overige bestanddelen van dit middel.
Overgevoeligheid uit zich meestal in het optreden van jeuk en lokale irritaties. Licht uw arts in inzake de overgevoeligheden, die u voor bepaalde geneesmiddelen hebt.

Bijwerkingen en problemen die zich kunnen voordoen
Na het gebruik van VIVIDRIN® neusspray kan tijdelijk een licht gevoel van prikkeling van het neusslijmvlies optreden, dat daarna echter vanzelf verdwijnt. Dit is geen reden om de behandeling te staken. Informatie over eventuele overgevoeligheidsreacties voor de bestanddelen van VIVIDRIN® is te vinden bij: "Voordat u VIVIDRIN® gebruikt".
Indien deze reacties bij u voorkomen en niet hinderlijk zijn, dient u de behandeling gewoon voort te zetten. Anders is overleg met uw arts gewenst. Hetzelfde geldt voor het geval er zich andere dan hier vermelde verschijnselen voordoen. Laat uw arts dan beoordelen in hoeverre voortzetting van uw behandeling op deze wijze verantwoord is. Voorzover het uw arts niet bekend is moet u hem of haar inlichten over gebruik van andere geneesmiddelen, die u gelijktijdig gebruikt.

Waarop u verder moet letten
Meldt een eventueel bestaande zwangerschap altijd aan de behandelend arts, opdat deze informatie kan worden betrokken bij het voorschrijven van geneesmiddelen.
Over het gebruik van VIVIDRIN® tijdens de zwangerschap of de borstvoeding bij de mens en in dierproeven bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. Ook gebruik tijdens de periode van borstvoeding wordt ontraden.

Invloed op de rijvaardigheid en bekwaamheid om machines te gebruiken
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van VIVIDRIN® op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken. Beïnvloeding als gevolg van de werking van dit middel is echter niet te verwachten.

Hoe moet u VIVIDRIN® gebruiken?
Uw arts heeft voorgeschreven hoe vaak en gedurende welke tijd u geacht wordt VIVIDRIN® te gebruiken.
Van VIVIDRIN® neusspray wordt normaliter één verstuiving om de 3 à 4 uur (ongeveer 4 maal per dag) in elk neusgat uitgevoerd. Het is echter ook mogelijk dat de arts een ander voorschrift geeft. Volg in dat geval altijd het voorschrift van de arts op.

Een voorbeeld van 4 keer daags toedienen is: 's morgens om 8 uur en 12 uur, 's middags om 4 uur en 's avonds om 8 uur.
Het is noodzakelijk dat u bij het "sprayen" een fijne verneveling van VIVIDRIN® krijgt. Daarom dient u de verstuiver rechtop te houden, de top van de verstuiver in een neusgat te brengen en éénmaal sterk op de vleugels van het verstuiversmechanisme te drukken.
Wanneer U ook nog een andere neusspray of neusdruppel moet gebruiken is het beter de twee middelen niet tegelijkertijd in te nemen. Zorg dus voor een interval van tenminste een kwartier tussen de toediening van beide soorten neusspray of neusdruppel.

Hoe moet VIVIDRINO worden bewaard?
VIVIDRIN® dient bij kamertemperatuur (15 - 25°C) te worden bewaard. VIVIDRIN® neusspray kan, voordat U de verstuiver opent, worden gebruikt tot de datum, die op de verpakking is vermeld onder "Niet gebruiken na” . Na die datum is het niet zeker, dat VIVIDRIN® de verwachte werking heeft. Vervanging door een meer recent gefabriceerde verpakking is dan noodzakelijk.

Bewaar VIVIDRIN® evenals andere geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Verpakkingen
VIVIDRIN® neusspray in een verstuiver van 15 ml: 2 verstuivers per verpakking.

Inschriivinq in het register
VIVIDRIN®, neusspray 20 mg/ml is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 11167.

Algemene wenken
Overtuig u voor het gebruik van VIVIDRIN steeds of u het juiste geneesmiddel
neemt. U kunt dit vaststellen door aan de hierboven onder "Samenstelling"
vermelde gegevens over dit middel.

Het is raadzaam - ook bij langdurig of herhaald gebruik van VIVIDRIN® - dat u deze bijsluiter steeds voor het gebruik van een nieuwe verpakking raadpleegt, omdat hierin informatie wordt verstrekt die aan nieuwe bevindingen of inzichten kan zijn aangepast. De arts, die u VIVIDRIN® heeft voorgeschreven, en de apotheker die de verpakking heeft afgeleverd, worden door ons regelmatig op de hoogte gehouden van de eigenschappen of veranderingen van dit middel. Indien u onzeker bent over de wijze van gebruik van VIVIDRIN®, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker.
Draag er zorg voor dat aan anderen bekend is welk(e) geneesmiddel(en) u gebruikt.
Neem steeds voldoende geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Mocht u het land verlaten dan is het zinvol vooraf een schriftelijke verklaring van uw arts over uw geneesmiddelen mee te nemen, die u desgevraagd bij grensoverschrijdingen of in het buitenland kunt tonen.