PARACETAMOL COMP.

MEDICINES
Lees deze informatie goed door, ook als u dit middel al eerder heeft gebruikt. Zo blijft u op de hoogte van de eigenschappen en de juiste wijze van gebruik. Soms is er namelijk een reden informatie in deze bijsluiter te wijzigen. Als u na het lezen van deze bijsluiter nog vragen heeft, kunt u zich wenden tot uw arts of apotheker.

Uiterlijk
Overtuig u ervan dat u het juiste geneesmiddel gebruikt:
De tabletten zijn wit, rond, vlak en hebben de inscriptie "Paracetamol comp.".

Samenstelling
De werkzame stoffen zijn paracetamol en coffeïne. Iedere tablet bevat 500 mg paracetamol en 50 mg coffeïne.
Als hulpstoffen zijn gebruikt: maïszetmeel, gelatine, talk, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

Verpakkingsvorm
De tabletten zijn verkrijgbaar in doordrukstripverpakkingen of in tablettenflacons.

Hoe werkt Paracetamol comp.
Paracetamol comp. behoort tot de groep van de zogenaamde pijnstillende en koortsverlagende middelen.

Inschrijving
De registratiehouder van dit geneesmiddel is
Katwijk Farma BV,
Bio Science Park,
Archimedesweg 2,
2333 CN Leiden.

Het geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:
RVG 55048 Paracetamol comp. Katwijk, tabletten

Voor wie is Paracetamol comp. bestemd
Dit geneesmiddel is bestemd voor patiënten met:
- hoofdpijn
-koorts en pijn bij griep en verkoudheid
-koorts en pijn na vaccinatie
- kiespijn
- zenuwpijn
- spit
- spierpijn
- menstruatiepijn.

Wanneer mag u Paracetamol comp. niet gebruiken
Dit geneesmiddel mag u niet gebruiken wanneer u last heeft van bepaalde aandoeningen. Deze aandoeningen, die door uw arts kunnen worden herkend, zijn:
-overgevoeligheid voor paracetamol, coffeïne of één van de andere bestanddelen uit de tablet.

Paracetamol comp. bij zwangerschap en borstvoeding
Over het gebruik van Paracetamol comp. tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.

Paracetamol wordt uitgescheiden in de moedermelk, maar bij normale doseringen is dit tot nu toe niet schadelijk voor het kind gebleken. Gebruik in de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding dit geneesmiddel uitsluitend op advies van de arts.

Beïnvloedt Paracetamol comp. de rijvaardigheid en het reactievermogen? Voor zover bekend heeft het geneesmiddel hierop geen ongunstige invloed.

Gelijktijdig gebruik met andere medicijnen
Licht altijd uw arts in wanneer u naast dit geneesmiddel nog andere medicijnen gebruikt. Sommige medicijnen kunnen namelijk elkaars werking versterken of verzwakken of mogen om andere redenen niet gelijktijdig gebruikt worden.
Medicijnen waarvan bekend is dat zij de werking van Paracetamol comp. kunnen beïnvloeden of waarvan Paracetamol comp. de werking kan beïnvloeden, zijn:
-chlooramfenicol (een middel tegen infecties) en zidovudine (een middel tegen virussen dat gebruikt wordt bij de behandeling van AIDS-patiënten)
-alcohol en sommige slaap- en kalmeringsmiddelen (barbituraten): bij langdurig gebruik kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering met Paracetamol comp.

Waarschuwingen en voorzorgen
Laat uw arts altijd weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.

U moet voorzichtig zijn, wanneer u lever- of nierfunctiestoornissen heeft of als u veelvuldig alcohol gebruikt. Bij langdurig alcoholisme mag de dosis paracetamol niet hoger zijn dan 2 gram per dag.
Wanneer uw klachten langer dan 14 dagen aanhouden of terugkeren moet u uw arts raadplegen.
Stoffen die de activiteit van de lever verhogen: bij langdurig gebruik kan eerder leverbeschadiging optreden bij een overdosering met Paracetamol comp.

Aanwijzingen voor het gebruik
De tabletten kunnen het beste met een ruime hoeveelheid water (half glas) ingenomen worden. Neem pas weer een dosis als de verschijnselen pijn en koorts terugkomen. Wacht hierbij tenminste 4 uur voor u een volgende dosis tabletten inneemt.

Dosering
In het algemeen geven de onderstaande doseringen voldoende resultaat:
Volwassenen
1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per dag.
Kinderen
6- 9 jaar: 2 tablet per keer, maximaal 4-6 keer per dag.
9-12 jaar: 1 tablet per keer, maximaal 3-4 keer per dag.
12-15 jaar: 1 tablet per keer, maximaal 4-6 keer per dag.

De lagere toedieningsfrequentie is bedoeld voor kinderen in de ondergrens van de betreffende leeftijdscategorie.

Verschijnselen en behandeling van overdosering
Als er teveel is ingenomen kunnen de volgende symptomen optreden: verlies van eetlust, misselijkheid en braken. Bewusteloosheid treedt meestal niet op.
Als u een overdosering vermoedt, moet u onmiddellijk een arts waarschuwen. Bij te laat handelen kan ernstige schade aan de lever optreden.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Paracetamol comp.
Het gebruik van Paracetamol comp. kan aanleiding geven tot de volgende bijwerkingen: overgevoeligheid, zoals huiduitslag en koorts. Wanneer langdurig hoge doseringen worden gebruikt (6-8 tabletten per dag), kan leverbeschadiging optreden. Bij normale doseringen treden echter weinig bijwerkingen op.

Wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet vermeld wordt in de bijsluiter of wanneer u een bijwerking als ernstig ervaart, moet u uw arts of apotheker waarschuwen.

Hoe moet Paracetamol comp. bewaard worden
Houd geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.
Bewaar de tabletten in de originele verpakking op een droge plaats (douche en keuken zijn dus ongeschikt) bij kamertemperatuur (15-25?C).

Hoe lang kan Paracetamol comp. bewaard worden
Op de verpakking staat aangegeven tot wanneer de tabletten gebruikt kunnen worden (maand en jaar).
Op de doordrukstrips staat de vervaldatum na de afkorting "Exp" (= niet te gebruiken na). U kunt eventueel niet gebruikte tabletten bij uw apotheek inleveren ter vernietiging.
10/96 Code: 6073