PATIENTENBIJSLUITER

MEBENDAZOL CF 100 mg, tabletten

Samenstelling
Mebendazol CF 100 mg, tabletten, bevatten per tablet 100 mg mebendazol.
Lijst van hulpstoffen
Lactose, aardappelzetmeel, natriumcarboxyniethylzetmeel, natriumsaccharine, zonnegeel (El 10), polyvidon, talk, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat, sinaasappelsmaakstof

Farmaceutische vorm en inhoud
Tabletten in doordrukstripverpakking of in plastic flacon. De doordrukstrip bevat 2, 6 of 10 tabletten, ver-pakt in veelvouden van 2, 6 of 10 tabletten in een doosje. De plastic tablefflacon bevat 50, 60, 100, 120, 200, 250, 300, 500 of 1000 tabletten.

Werking
Mebendazol is een middel dat wormpjes kan doden. Het is werkzaam tegen infecties van aarsmaden, spoelwormen, lintwormen, zweep- en mijnwormen.
Mebendazol doodt zowel wormen, larven en eieren.
In sommige gevallen (voornamelijk zware infecties met mijnwormen of zweepwormen) waarin geen volledige genezing verkregen wordt, vindt er wel een afname van de ei-uitscheiding plaats van tenminste 90%.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen:
Centrafarm Services B.V.,
Nieuwe Donk 9,
4879 AC Etten-Leur

RVG-nummer
In het register ingeschreven ander:
RVG 57042, Mebendazo! CF 100 mg, tabletten

Te gebruiken bij
Mebendazol CF 100 mg wordt gebruikt bij infecties door aarsmaden, spoelwormen, lintwormen, zweep-wormen en mijnwormen.

Niet te gebruiken bij
Mebendazol CF 100 mg mag niet worden gebruikt indien men overgevoelig is voor mebendazol of één van de andere bestanddelen van de tablet.

Waarschuwingen en voorzorgen
Er is weinig ervaring met het middel bij kinderen jonger dan 2 jaar; het gebruik van mebendazol bij kinderen jonger dan 2 jaar is daarom niet aan te raden.
Er hoeft geen speciaal dieet of laxeermiddel te worden gebruikt bij toepassing van mebendazol. Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, moet men ook die diarree behandelen.
De hulpstof zonnegeel (E110) kan allergische reacties, waaronder astma, veroorzaken. Overgevoeligheidsreacties komen vaker vaar bij personen met overgevoeligheid voor acetylsalicylzuur.

Waarop verder te letten
Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan er een wisselwerking optreden met de maagzuurremmer cimetidine.

Bij zwangerschap of borstvoeding
Mebendazol mag alleen op uitdrukkelijk advies van uw arts worden gebruikt in de zwangerschap. De veiligheid van het middel voor het ongeboren kind staat niet vast.
Tijdens de periode van borstvoeding uitsluitend gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op de rijvaardigheid en reactievermogen
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en het reactievermogen. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Aanwijzingen voor het gebruik
A. Welke dosis innemen?
De onderstaande dosering geldt zowel voor kinderen vanaf 2 jaar als voor volwassenen. Er hoeft geen speciaal dieet of laxeermiddel te worden voorgeschreven. Indien de worminfectie gepaard gaat met diarree, dient men tegelijkertijd de verschijnselen hiervan te behandelen.

Infecties met aarsmaden: 1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet, zonodig iedere 14 dagen herhalen.

Infecties met spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen: 1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Indien na drie weken geen volledige genezing is verkregen, dient de behandeling te worden herhaald.

Infecties met lintwormen: 2 maal daags 3 tabletten gedurende 3 dagen.

B. Op welke wijze innemen? De tabletten kunnen met wat water worden ingenomen of gekauwd.
Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Overdosering
Wanneer u te veel Mebendazol CF 100 mg tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Bij overdosering zijn maagdarmklachten en lichte effecten op het centrale zenuwstelsel te verwachten. De patiënt water of limonade laten drinken met daarin geactiveerde kool. Als de tabletten kort tevoren ingenomen zijn, is het zinvol de patiënt te laten braken.

Bijwerkingen
Als bijwerkingen kunnen maag- en darmklachten zoals buikpijn en diarree voorkomen. Deze klachten kunnen ook het gevolg zijn van de worminfectie zelf.
Zelden treden ook overgevoeligheidsreacties op zoals het rood warden van de huid, galbulten en plotselinge vochtophopingen in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem).

Ook kunnen voorkomen: koorts, bepaalde huidaandoeningen en spiertrekkingen bij zuigelingen.

Bij langdurig gebruik van doseringen hoger dan de aanbevolen dosering kan een bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voer infecties optreden (granutocytopenie) en ook nierontsteking en ieverfunctiestoornissen.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Aanwijzingen voor het bewaren
Bij bewaring in de originele verpakking bij kamertemperatuur (15-25 °C) houdbaar tot de op de verpakking vermelde datum.

Deze datum is vermeld na "Niet te gebruiken na" of "Exp".

Datum laatste herziening: maart 2005