BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Xeloda 150 mg filmomhulde tabletten capecitabine


Lees deze bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel dus niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in het geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Xeloda en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xeloda inneemt
3. Hoe wordt Xeloda ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xeloda
6. Aanvullende informatie


1. WAT IS XELODA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Xeloda behoort tot de groep geneesmiddelen, bekend als “cytostatische middelen”, die de groei stoppen van kankercellen. Xeloda bevat 150 mg capecitabine, die op zichzelf geen cytostatisch middel is. Pas als het in het lichaam is opgenomen, wordt het omgezet in een cytostatisch middel (voornamelijk in het tumorweefsel).
Xeloda wordt door artsen voorgeschreven voor de behandeling van kanker van de dikke darm, de endeldarm, de maag of van borstkanker.
Daarnaast wordt Xeloda door artsen voorgeschreven om het opnieuw ontstaan van kanker van de dikke darm te voorkomen na operatieve verwijdering van de tumor.
Xeloda kan alleen gebruikt worden, of in combinatie met andere middelen.


2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U XELODA INNEEMT
Neem Xeloda niet in:
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor capecitabine of voor een van de hulpstoffen van Xeloda. Laat het uw arts daarom weten wanneer u weet dat u allergisch of overgevoelig bent voor Xeloda.
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft - als u lijdt aan bloedziekten
- als u leverkwalen of nierproblemen hebt.
- als u een bekende deficiëntie heeft van het enzym dyhydrpyrimidine dehydrogenase (DPD), of
- als u momenteel wordt behandeld of in de laatste 4 weken bent behandeld met brivudine of sorivudine of vergelijkbare middelen welke onderdeel zijn van de behandeling bij herpes zoster infectie (waterpokken of gordelroos).


Wees extra voorzichtig met Xeloda:
Voordat u met de behandeling met Xeloda begint, moet u uw arts vertellen of
- u lijdt aan lever- of nierziekten
- u lijdt aan andere ziekten of aan andere ziekten hebt geleden zoals hartproblemen of pijn op de borst
- u lijdt aan een hersenziekte
- uw calciumhuishouding verstoord is
- u lijdt aan suikerziekte


Inname in combinatie met andere geneesmiddelen:
Voordat u met de behandeling begint, dient uw behandelend arts op de hoogte te zijn van alle andere geneesmiddelen die u gebruikt of onlangs hebt gebruikt (ook geneesmiddelen die niet voorgeschreven zijn door een arts). Dit is van buitengewoon belang, omdat het innemen van meer dan één geneesmiddel tegelijk een versterkend of verzwakkend effect kan hebben op de werking van de geneesmiddelen. U moet vooral voorzichtig zijn als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
• geneesmiddelen tegen jicht (allopurinol),
• bloedverdunnende middelen (coumarine, warfarine),
• bepaalde geneesmiddelen tegen virussen (sorivudine en brivudine) of
• geneesmiddelen tegen toevallen of bevingen (fenytoïne).


Inname van Xeloda met voedsel en drank:
U moet Xeloda binnen 30 minuten na de maaltijd innemen.


Zwangerschap en borstvoeding
Voor dat de behandeling van start gaat, dient u het uw arts te vertellen als u zwanger bent, als u denkt zwanger te zijn, of wanneer u van plan bent zwanger te worden. U mag geen Xeloda gebruiken wanneer u zwanger bent of denkt het te zijn.
U mag geen borstvoeding geven tijdens het gebruik van Xeloda. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines:
Als u zich duizelig voelt, misselijk bent of vermoeid bent na inname van Xeloda, kan dit mogelijk invloed hebben op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xeloda:
Dit geneesmiddel bevat de hulpstof lactose anhydraat. Als uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie hebt voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.


3. HOE WORDT XELODA INGENOMEN
Slik de tabletten zonder kauwen door met water.
De arts zal een aan uw situatie aangepaste dosis en een aangepast behandelingsschema voorschrijven. De dosering van Xeloda is gebaseerd op de grootte van uw lichaamsoppervlakte. Dit wordt berekend aan de hand van uw lengte en gewicht. De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 1250 mg/m2 lichaamsoppervlakte tweemaal daags (’s morgens en ’s avonds)

Hieronder worden twee voorbeelden gegeven:
Een persoon met een gewicht van 64 kg en een lengte van 1,64 m heeft een lichaamsoppervlakte van 1,7 m2 en dient 4 tabletten van 500 mg en 1 tablet van 150 mg tweemaal per dag in te nemen.
Een persoon met een gewicht van 80 kg en een lengte van 1,80 m heeft een lichaamsoppervlakte van 2,00 m2 en dient 5 tabletten van 500 mg tweemaal per dag in te nemen.

Xeloda tabletten worden gewoonlijk gedurende 14 dagen ingenomen gevolgd door een rustperiode van 7 dagen (er worden dan geen tabletten ingenomen). Deze periode van 21 dagen vormt één behandelingscyclus.
In combinatie met andere middelen kan de gebruikelijke dosering voor volwassen minder dan 1250 mg/m2 lichaamsoppervlak bedragen, en is het mogelijk dat u de tabletten dient in te nemen volgens een ander tijdschema (bijvoorbeeld iedere dag, zonder rustperiode).
Uw arts zal u vertellen welke dosering u dient te gebruiken, wanneer u deze dient in te nemen en voor hoe lang u het middel dient te gebruiken.
De arts kan vragen bij elke dosis een combinatie van 150 mg en 500 mg tabletten in te nemen.
• Neem de tabletten van de ochtend- en de avonddosis in volgens de door de arts voorgeschreven combinatie.
• Neem de tabletten in binnen 30 minuten na het beëindigen van een maaltijd (ontbijt en avondeten).
• Het is belangrijk dat u alle medicatie neemt zoals door de arts is voorgeschreven.


Wat u moet doen als u meer Xeloda heeft ingenomen dan u zou mogen, neem contact met uw arts op voordat u de volgende dosis neemt.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xeloda in te nemen: Neem de vergeten dosis helemaal niet in en verdubbel niet de volgende dosis maar volg het normale doseringsschema en raadpleeg uw arts.

Als u stopt met inname van Xeloda:
Het stoppen van de behandeling met Xeloda veroorzaakt geen bijwerkingen.
In geval u coumarine-antistollingsmiddelen gebruikt (bijv. Marcoumar), kan het stoppen van de Xelodabehandeling het nodig maken dat de arts de dosis van uw antistollingsmiddel moet aanpassen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Xeloda bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.
De meest voorkomende bijwerkingen van Xeloda die bij meer dan 1 op de 10 personen optreden zijn:
• diarree, misselijkheid, braken, stomatitis (zweren in de mond en keel) en buikpijn,
• “hand-foot”- huidreactie (de handpalmen of de voetzolen tintelen, worden gevoelloos, pijnlijk, gezwollen of rood), huiduitslag, droge of jeukende huid,
• vermoeidheid,
• verlies van eetlust (anorexie)
Deze bijwerkingen kunnen ernstig worden; het is daarom belangrijk onmiddellijk contact met de arts op te nemen als bij u een bijwerking begint op te treden. De arts kan u instrueren de dosering te verlagen en/of de behandeling met Xeloda tijdelijk te staken. Dit kan van belang zijn om het voortduren of het ernstig worden van de bijwerking te voorkomen.

STOP onmiddellijk met het innemen van Xeloda en neem contact met de arts op als één van de volgende symptomen optreedt:
• Diarree: als u elke dag een toename van 4 of meer ontlastingen hebt in vergelijking tot uw normale ontlasting of als u diarree hebt ‘s nachts.
• Braken: als u in een periode van 24 uur meer dan één keer moet braken.
• Misselijkheid: als u uw eetlust verliest en de hoeveelheid voedsel die u elke dag nuttigt veel minder is dan normaal.
• Stomatitis: als de mond pijnlijk, rood of gezwollen is of als u zweren in de mond hebt.
• Hand -foot- huidreactie: als de handen en/of de voeten pijnlijk, gezwollen en rood zijn.
• Koorts of infectie: Als u een temperatuur hebt van 38 °C of hoger of andere verschijnselen die op infectie wijzen.
• Pijn op de borst: als u pijn heeft in het midden van uw borst, vooral als dit tijdens inspanning optreedt.


Als ze vroeg genoeg worden opgemerkt, verbeteren deze bijwerkingen gewoonlijk binnen 2 tot 3 dagen nadat de behandeling is gestopt. Als de bijwerkingen echter blijven voortbestaan, neem dan onmiddellijk contact op met de arts. De arts kan u instrueren de behandeling opnieuw te beginnen met een lagere dosis.

Andere minder voorkomende en gewoonlijk minder ernstige bijwerkingen die kunnen voorkomen bij 1 tot 10 personen op de 100 zijn: daling van het aantal witte of rode bloedcellen, huiduitslag, licht haarverlies, vermoeidheid, koorts, zwakte, slaperigheid, hoofdpijn, gevoelloosheid of gevoel van tinteling, smaakveranderingen, duizeligheid, slapeloosheid, gezwollen benen, obstipatie, uitdroging, koortsuitslag, ontsteking van neus en keel, ontsteking van de borst, depressie, oogproblemen, ontsteking van de aderen (tromboflebitis), kortademigheid, neusbloedingen, hoest, loopneus, inwendige bloedingen, maagzuur, te veel darmgassen, droge mond, verkleuring van de huid, stoornis aan de nagels, pijn in de gewrichten, borst of rug en gewichtsverlies.

Wanneer u zich zorgen maakt over deze of andere onverwachte bijwerkingen, bespreek deze dan met uw arts. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. HOE BEWAART U XELODA
Buiten het bereik en zicht van kinderen houden Bewaren beneden 30 °C
Gebruik Xeloda niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking en de doordrukstrip.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met uw medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maartregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Xeloda
- Het werkzame bestanddeel is capecitabine (150 mg per filmomhulde tablet).
- De andere bestanddelen zijn:
- De tabletkern: watervrije lactose, natriumcroscarmellose, hypromellose, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat.
- Het omhulsel van de tablet: hypromellose, titaniumdioxide (E1 71), geel en rood ijzeroxide (E172), talk.

Hoe ziet Xeloda er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Lichtperzik gekleurde, biconvexe, langwerpige, filmomhulde tabletten, aan de ene kant gemerkt met ‘150’ en aan de andere kant met ‘Xeloda’.
Een verpakking Xeloda 150 mg filmomhulde tabletten bevat 60 filmomhulde tabletten (6 blisterstrips van 10 tabletten).


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:
Roche Registration Limited
6 Falcon Way, Shire Park Welwyn
Garden City
AL71 TW
Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:
Roche Pharma AG
Emil-Barell-Str. 1
D-79639 Grenzach-Wyhlen
Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

België/Belgique/Belgien
N.V. Roche S.A.
Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Nederland
Roche Nederland B.V.
Tel: +31 (0) 348 438050

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2008

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau (EMEA) http://www.emea.europa.eu