Informatie voor de patiënt

Lees vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Ook als u Yomesan al eerder heeft gebruikt, is het zinvol deze bijsluiter te lezen. Er kan nieuwe informatie in staan. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


Samenstelling
Yomesan is een geneesmiddel in de vorm van een tablet. De werkzame stof is niclosamide. Yomesan tabletten bevatten 500 mg niclosamide per tablet.
Verder bevatten de tabletten de volgende hulpstoffen: magnesiumstearaat (E170B), maïszetmeel, povidone (E1201), saccharine-natrium (E954), natriumlaurylsulfaat, talk (E553B), vanilline.

Verpakkingen
Yomesan tabletten zijn verkrijgbaar in doosjes met 4 tabletten (1 aluminium strip met 4 tabletten).

Naam en adres van de vergunninghouder
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer B.V.,
Divisie Bayer Schering Pharma,
Postbus 80, 3640 AB,
Mijdrecht, tel. 0297 280 666.

Fabrikant:
Bayer Healthcare AG
51368 Leverkusen
Duitsland.

Yomesan is in het register ingeschreven onder RVG 00886.

Waarvoor wordt Yomesan gebruikt?

Werking
De werking van Yomesan komt tot stand door een direct contact van het werkzame bestanddeel niclosamide met de kop van de lintworm (scolex). Deze sterft hierdoor af, waardoor ook de daaruit gegroeide leden afsterven. De lintworm verliest dan het contact met de darmwand en komt met de ontlasting in het geheel of in gedeelten mee naar buiten.

Toepassing
Bij u is een infectie geconstateerd, veroorzaakt door een runderlintworm (Taenia saginata), varkenslintworm (Taenia solium), vissenlintworm (Diphyllobothrium latum) of dwerglintworm (Hymenolepis nana). Deze zijn gevoelig voor niclosamide.

Wat moet u weten voordat u Yomesan gebruikt?
Gebruik Yomesan niet:

• bij eerder vastgestelde overgevoeligheid voor de werkzame stof niclosamide of de andere bestanddelen van het product.

Als u denkt dat bovengenoemd punt op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts.
Gebruik van Yomesan in combinatie met voedsel en drank

Omdat een wisselwerking met alcohol niet is uit te sluiten, wordt het gelijktijdig gebruik van Yomesan en alcohol afgeraden (zie ook onder ‘Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines’).

Bij zwangerschap

Over het gebruik van Yomesan tijdens de zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Raadpleeg uw arts bij het gebruik van Yomesan als u zwanger bent of wilt worden.

Bij borstvoeding

Tijdens de Yomesan-kuur van 1 dag hoeft de borstvoeding niet te worden gestopt. Bij de kuur van 7 dagen wordt geadviseerd het geven van borstvoeding te stoppen.

Over mogelijke invloed op rijvaardigheid en het bedienen van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat Yomesan de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen nadelig beïnvloedt. Wel kan ten gevolge van het optreden van bepaalde bijwerkingen, zoals duizeligheid, het reactievermogen nadelig worden beïnvloed. U kunt dan beter niet aan het verkeer deelnemen en geen gevaarlijke machines bedienen. Dit geldt met name als gelijktijdig alcohol wordt gebruikt.

Hoe moet Yomesan worden gebruikt?

Dosering
Infecties met runderlintworm (Taenia saginata), varkenslintworm (Taenia solium) en vissenlintworm (Diphyllobothrium latum):
volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar 4 tabletten
kinderen van 2-6 jaar 2 tabletten
kinderen beneden 2 jaar 1 tablet

Bij infecties met dwerglintworm (Hymenolepis nana) wordt onderstaande 7-daagse kuur aanbevolen:

volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar
1e behandelingsdag: 4 tabletten
de volgende 6 dagen: 2 tabletten per dag

kinderen van 2-6 jaar
1e behandelingsdag: 2 tabletten
de volgende 6 dagen: 1 tablet per dag

kinderen beneden 2 jaar
1e behandelingsdag: 1 tablet
de volgende 6 dagen: 1/2 tablet per dag

Gebruiksaanwijzing

Neem de voorgeschreven dosis in één keer in direct na het ontbijt. De tabletten mogen niet in z’n geheel worden doorgeslikt, maar moeten tot een fijne brij gekauwd worden en dan met weinig water worden doorgeslikt. U kunt de tabletten ook in weinig water uiteen laten vallen en dan innemen. Dit is nodig voor een goed contact met de kop van de lintworm.

Voor kleine kinderen:
de tabletten tot poeder fijn maken en met weinig drinken laten innemen.
Bij chronische verstopping zult u vóór de Yomesan-kuur een laxeermiddel krijgen om de darmen weer normaal te laten functioneren.

Wanneer de lintworm na de kuur snel moet worden uitgescheiden, zult u een magnesium- of natriumsulfaathoudend laxeermiddel krijgen dat u 2 uur na de tabletten moet innemen. Hierdoor krijgt u diarree-achtige ontlasting en wordt de lintworm uitgespoeld.
Bij een infectie met de varkenslintworm krijgt u altijd 2 uur na de Yomesan-kuur een laxeermiddel.

Was na elke stoelgang de handen grondig om een nieuwe infectie te voorkomen. Doe dit op de dag waarop de kuur plaatsvindt, en ook nog enkele dagen daarna.
Gedurende de dagen die volgen op de kuur, zal de lintworm in delen met de ontlasting meekomen.

Wat moet u doen wanneer u te weinig Yomesan hebt ingenomen of een dagdosis hebt vergeten?

Wanneer u te weinig tabletten hebt ingenomen of een dagdosis hebt vergeten moet u de volgende dosis direct innemen en de behandeling voortzetten met het voorgeschreven aantal tabletten per dag.

Wat moet u doen wanneer u teveel Yomesan hebt ingenomen?

Een tablet extra: mocht u bij een meerdaagse behandeling per ongeluk op een dag een tablet extra hebben ingenomen, ga dan de volgende dag door met de behandeling zoals voorgeschreven.
Meerdere tabletten extra: als u per ongeluk meerdere tabletten in één keer extra hebt ingenomen (overdosering), neem dan direct contact op met uw arts. Die zal u een combinatie van actieve kool en een laxeermiddel geven.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Yomesan wordt gestopt

Wanneer u de behandeling met Yomesan afbreekt, kan het ziektebeeld verergeren. Raadpleeg uw arts wanneer u de behandeling met Yomesan voortijdig wilt beëindigen.

Welke bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van Yomesan?

Zoals alle geneesmiddelen kan Yomesan bijwerkingen veroorzaken:

• Bijwerkingen die vaak optreden zijn: gevallen van lichte en voorbijgaande maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en buikpijn.

• Heel zelden zijn als bijwerkingen gemeld: overgevoeligheidsreacties, zoals roodheid van de huid, jeuk en huiduitslag, en ernstige overgevoeligheidsreacties na eerder gebruik, zoals benauwdheid, beklemd gevoel of hartkloppingen (anafylactische reacties).

Belangrijk: raadpleeg uw arts direct
• wanneer overgevoeligheidsreacties optreden.
Als u vermoedt dat er een bijwerking optreedt die hierboven niet is vermeld, of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe moet u Yomesan bewaren?

• Houd geneesmiddelen altijd buiten het bereik en zicht van kinderen!

• Geen speciale bewaartemperatuur.
• Gebruik geen tabletten waarvan de uiterste gebruiksdatum verstreken is. De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld en op de aluminium strip achter de letters EXP (= Engelse afkorting voor vervaldatum). Breng geneesmiddelen waarvan de vervaldatum verstreken is naar de apotheek. Deze zullen dan op de juiste wijze vernietigd worden.

Deze bijsluitertekst is voor het laatst aangepast in: December 2007

N.B.:
Dit medicijn is aan u voorgeschreven. Geef het in geen geval aan iemand anders, zelfs niet als iemand dezelfde ziekte heeft als u.