BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

Yomesan ® 500 mg, kauwtabletten
niclosamide

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
* Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
* Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
* Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want het is alleen aan u voorgeschreven. Het kan schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde klachten als u.
* Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Aanvullende informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Yomesan wordt gebruikt om lintworminfecties te behandelen. Yomesan heeft een directe uitwerking op de kop van de lintworm (scolex). Niclosamide (het werkzame bestanddeel van Yomesan) remt de interne ademhaling van de parasiet waardoor de kop en de daaraan bevestigde leden afsterven. De lintworm verliest dan het contact met de darmwand en komt met de ontlasting in zijn geheel of in gedeelten mee naar buiten.

Yomesan wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen om de volgende lintworminfecties te behandelen:
* infecties door runderlintworm (Taenia saginata)
* infecties door varkenslintworm (Taenia solium)
* infecties door vissenlintworm (Diphyllobothrium latum)
* infecties door dwerglintworm (Hymenolepis nana).

2. WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U EXTRA VOORZICHTIG ZIJN?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

- U bent overgevoelig (allergisch) voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Yomesan nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U mag Yomesan niet gelijktijdig met alcoholhoudende dranken gebruiken.

Let op: Zure vruchtensappen zoals sinaasappelsap kunnen een gunstig effect hebben op de uitscheiding van lintwormen.Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van Yomesan tijdens zwangerschap. Als u zwanger bent, mag u Yomesan niet gebruiken tot na de bevalling. Als een behandeling tijdens zwangerschap dringend nodig is, mag u Yomesan alleen na de eerste drie maanden zwangerschap gebruiken.
Het is niet bekend of niclosamide overgaat in de moedermelk. Yomesan mag alleen worden gebruikt door vrouwen die borstvoeding geven na afweging van de risico’s en voordelen door een arts.
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Yomesan zou als gevolg van het optreden van bepaalde bijwerkingen, zoals duizeligheid, het reactievermogen nadelig kunnen beïnvloeden. U kunt dan beter niet aan het verkeer deelnemen en geen gevaarlijke machines bedienen.

3. HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:
Infecties: Runderlintworm, varkenslintworm, vissenlintworm
Patiëntengroep: Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen
Kauwtabletten per dag:
Dag 1: 4 kauwtabletten
Dag 2 tot en met 7: Niet van toepassing

Infecties: Runderlintworm, varkenslintworm, vissenlintworm
Patiëntengroep: Kinderen van 2 tot 6 jaar
Kauwtabletten per dag:
Dag 1: 2 kauwtabletten
Dag 2 tot en met 7: Niet van toepassing

Infecties: Runderlintworm, varkenslintworm, vissenlintworm
Patiëntengroep: Kinderen beneden de 2 jaar
Kauwtabletten per dag:
Dag 1: 1 kauwtabletten
Dag 2 tot en met 7: Niet van toepassing

Infecties: Dwerglintworm
Patiëntengroep: Kinderen vanaf 6 jaar en volwassenen
Kauwtabletten per dag:
Dag 1: 4 kauwtabletten
Dag 2 tot en met 7: 2 kauwtabletten per dag

Infecties: Dwerglintworm
Patiëntengroep: Kinderen van 2 tot 6 jaar
Kauwtabletten per dag:
Dag 1: 2 kauwtabletten
Dag 2 tot en met 7: 1 kauwtablet per dag

Infecties: Dwerglintworm
Patiëntengroep: Kinderen beneden de 2 jaar
Kauwtabletten per dag:
Dag 1: 1 kauwtablet
Dag 2 tot en met 7: ½ kauwtablet per dag

Gebruiksaanwijzing: via de mond (oraal)
Neem de voorgeschreven, dagelijkse dosis in één keer in direct na het ontbijt. De kauwtabletten mogen niet in zijn geheel worden doorgeslikt, maar moeten tot een fijne brij gekauwd worden en dan met weinig water worden doorgeslikt. U kunt de kauwtabletten ook in weinig water uiteen laten vallen en dan innemen.

Gebruik bij jonge kinderen

Maal de kauwtabletten tot een fijn poeder en meng ze met een beetje water voordat u ze aan het kind geeft.

Let op:
Zure vruchtensappen zoals sinaasappelsap kunnen een gunstig effect hebben op de uitscheiding van lintwormen.

Bij chronische verstopping zult u vóór de Yomesan-kuur een laxeermiddel krijgen om de darmen weer normaal te laten functioneren. Er is geen speciaal dieet nodig.

Wanneer de lintworm na de kuur snel en bij voorkeur in zijn geheel moet worden uitgescheiden, zult u een magnesium- of natriumsulfaathoudend laxeermiddel krijgen dat u 2 uur na de kauwtabletten moet innemen (bij dwerglintworm: 2 uur na het nemen van de laatste dosis). Hierdoor krijgt u diarreeachtige ontlasting en wordt de lintworm uitgespoeld.

Bij een infectie met varkenslintworm krijgt u altijd 2 uur na de Yomesan-kuur een laxeermiddel.

Als er geen laxeermiddel wordt gebruikt, zal de lintworm in de dagen na de behandeling in delen met de ontlasting meekomen.

Was na elke stoelgang de handen grondig om een nieuwe infectie te voorkomen. Doe dit op de dag waarop de kuur plaatsvindt, en ook nog enkele dagen daarna.

Duur van de behandeling

Tenzij anders voorgeschreven, duurt de behandeling van runder-, varkens- en vissenlintworm 1 dag. Behandeling van dwerglintworm duurt 7 dagen.

Gebruik Yomesan niet langer dan de geplande behandelingsduur zonder uw arts te raadplegen.

Als u denkt dat Yomesan te sterk of juist te zwak werkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Eén kauwtablet extra: mocht u bij een meerdaagse behandeling per ongeluk op een dag één kauwtablet extra hebben ingenomen, ga dan de volgende dag door met de behandeling zoals voorgeschreven.
Meerdere kauwtabletten extra: als u per ongeluk meerdere kauwtabletten in één keer extra hebt ingenomen (overdosering), neem dan direct contact op met uw arts. Die zal u een combinatie van actieve kool en een laxeermiddel geven.
Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u te weinig kauwtabletten hebt ingenomen of een dagdosis hebt vergeten moet u de volgende dosis direct innemen en de behandeling voortzetten met het voorgeschreven aantal kauwtabletten per dag.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer u de behandeling met Yomesan afbreekt, kan het ziektebeeld verergeren. Raadpleeg uw arts wanneer u de behandeling met Yomesan voortijdig wilt beëindigen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals elk geneesmiddel kan Yomesan bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er is gemeld dat bij Yomesan de volgende bijwerkingen (frequenties onbekend) kunnen voorkomen:
- overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld met roodheid van de huid, ernstige jeuk en huiduitslag)
- anafylactische reactie (ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen)
- anafylactische shock (ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding)
- duizeligheid (licht gevoel in het hoofd)
- cyanose (blauwe verkleuring van lippen, tong, huid en slijmvliezen door zuurstoftekort in het bloed)
- misselijkheid
- braken
- maag- en buikpijn
- kokhalzen
- diarree
- huiduitslag
- jeuk (pruritus)
- overmatig zweten (hyperhidrose)
- onwel voelen (vermoeidheid).

Belangrijk: raadpleeg uw arts direct wanneer overgevoeligheidsreacties optreden.
Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL?

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op de aluminium strip. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en ze komen niet in het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Welke stoffen zitten er in dit middel?

- De werkzame stof in dit middel is niclosamide. Iedere kauwtablet bevat 500 mg niclosamide.

- De andere stoffen in dit middel zijn: magnesiumstearaat (E470B), maïszetmeel, povidon
(E1201), saccharine-natrium (E954), natriumlaurylsulfaat, talk (E553B), vanilline.

Hoe ziet Yomesan eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Yomesan 500 mg kauwtabletten zijn grijsgele, ronde kauwtabletten met aan de ene zijde ‘FE’ en aan de andere zijde het Bayerkruis.

Yomesan kauwtabletten zijn verkrijgbaar in doosjes met 4 kauwtabletten (1 aluminium strip met 4 kauwtabletten).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Vergunninghouder
Bayer B.V.
Energieweg 1
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer B.V., Postbus 80, 3640 AB, Mijdrecht, tel.: 0297 280 666.

Fabrikant
Bayer Pharma AG & Bayer Oy
51368 Leverkusen Turku
Duitsland Finland

Yomesan is in het register ingeschreven onder RVG 00886.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2011.