BIJSLUITER
Zeffix 100 mg filmomhulde tabletten
Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Zeffix en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Zeffix inneemt
3. Hoe wordt Zeffix ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zeffix
6 Aanvullende informatie

Zeffix 100 mg filmomhulde tabletten.
Lamivudine
De werkzame stof is lamivudine. Elke filmomhulde tablet bevat 100 mg lamivudine.
De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose, natrium zetmeel glycollaat, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, titaandioxide, macrogol 400, polysorbaat 80 en synthetisch geel en rood ijzeroxide.

Fabrikant Registratiehouder

GlaxoWellcome Operations
Priory Street
Ware
Herts SG12 ODJ
Verenigd Koninkrijk

Glaxo Group Ltd
Greenford Road
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Verenigd Koninkrijk

1. WAT IS ZEFFIX EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Zeffix filmomhulde tabletten worden geleverd in verzegelde verpakkingen met doordrukstrips met 28 of 84 tabletten. De tabletten zijn geelbruin van kleur, filmomhuld, capsulevormig, biconvex en aan één kant gemerkt met “GX CG5”
Zeffix behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd antivirale middelen. Het wordt gebruikt voor de behandeling van hepatitis B infecties.
Zeffix wordt gebruikt om patiënten van 16 jaar en ouder met een langdurige (chronische) hepatitis B te behandelen.
Het hepatitis B virus is een virus dat de lever infecteert en leidt tot beschadiging van de lever. Een behandeling met Zeffix kan de hoeveelheid hepatitis B virus in uw lichaam verlagen. Dit zal de schade aan uw lever verminderen en de werking van uw lever verbeteren.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZEFFIX INNEEMT
Neem Zeffix niet in:
• als u allergisch bent voor de actieve stof lamivudine of een van de andere bestanddelen van Zeffix.

Indien u twijfelt, raadpleeg dan uw arts.

Speciale voorzorgen bij gebruik:
Zeffix vermindert de hoeveelheid hepatitis B virus in uw lichaam en houdt de ziekte aan uw lever onder controle. Hierdoor worden in de toekomst gezondheidsproblemen in verband met uw lever verminderd. Voor een effectieve behandeling is het nodig dat u Zeffix iedere dag inneemt. Iedere patiënt reageert anders op de behandeling. Daarom is het niet bekend hoe lang u dit geneesmiddel moet gebruiken.
Uw arts zal kijken hoe u reageert op de behandeling door regelmatig bloed af te nemen. De uitkomst van het bloedonderzoek helpt uw arts om te beslissen wanneer uw behandeling met Zeffix kan worden gestopt.
Voordat u een behandeling met Zeffix begint, dient u al uw bijkomende medische klachten met uw arts te bespreken. Als u een nierziekte heeft kan het zijn dat de dosering van Zeffix moet worden aangepast, omdat vooral uw nieren ervoor zorgen dat het geneesmiddel weer uit uw lichaam verdwijnt.
Er bestaat ook een drank van Zeffix, zodat uw arts een lagere dosering kan voorschrijven indien noodzakelijk.

Stop niet met het gebruik van Zeffix zonder aanwijzingen van uw arts. Er is namelijk een kleine kans dat uw hepatitis dan weer verergert. Als u stopt met het gebruik van Zeffix, zal uw arts gedurende tenminste de eerste 4 maanden regelmatig controleren of er geen problemen zijn. Dit betekent dat er
bloed zal worden afgenomen om te kijken of er afwijkende leverenzymen in zitten. Dit kan duiden op beschadiging van de lever.

De actieve stof in Zeffix is lamivudine. Als u dit geneesmiddel al gebruikt voor een HIV-infectie zal uw arts doorgaan u te behandelen met deze hogere dosis, meestal 150 mg 2 x daags, omdat de lagere dosis van 100 mg lamivudine onvoldoende is om een HIV-infectie te behandelen.
Omdat uw geneesmiddel helpt uw hepatitis B onder controle te houden, maar het nog niet bekend is of het de aandoening ook geneest, is er nog steeds een risico dat u het virus op anderen overdraagt via seksueel contact of via het bloed. U moet daarom de juiste maatregelen nemen om dit te voorkomen.
Er is een effectief vaccin beschikbaar om mensen die het risico lopen besmet te worden met het hepatitis B virus, te beschermen.

Inname van Zeffix met voedsel en drank:
Zeffix kan met wat voedsel of op lege maag worden ingenomen.

Zwangerschap:
Deel uw arts mee als u zwanger bent of zwanger wilt worden of als u borstvoeding geeft. Uw arts zal u vertellen of u door moet gaan met het gebruik van Zeffix als u zwanger bent.
Stop niet met de behandeling zonder advies van uw arts.

Borstvoeding:
Omdat lamivudine en het virus in de moedermelk terecht komen, wordt het aanbevolen aan moeders die Zeffix gebruiken om geen borstvoeding te geven aan hun kind.

Inname van andere geneesmiddelen:
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Zeffix beïnvloeden. Het is belangrijk dat u uw arts inlicht over alle geneesmiddelen die u gebruikt of onlangs heeft gebruikt, zelfs over de geneesmiddelen die niet door een arts zijn voorgeschreven.

Zeffix dient niet te worden ingenomen met zalcitabine.

3. HOE WORDT ZEFFIX INGENOMEN
Neem uw geneesmiddel in volgens voorschrift van uw arts. Als u onzeker bent over hoe u het moet innemen, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
De aanbevolen dosering voor Zeffix is één tablet (100 mg lamivudine) 1 x daags. De tablet moet heel worden ingenomen met water. U kunt met of zonder voedsel het geneesmiddel innemen.
Uw arts zal u vertellen hoe lang u uw geneesmiddel moet innemen
Als u nierproblemen hebt, kan het nodig zijn dat uw arts de dosis Zeffix verlaagt. Het kan nodig zijn dat u de Zeffix drank moet gebruiken in plaats van de tabletten , zodat de dosis van het geneesmiddel nauwkeurig kan worden verlaagd.

Wat u moet doen als u meer van Zeffix heeft ingenomen dan u zou mogen:
Het per ongeluk innemen van teveel tabletten geeft waarschijnlijk geen ernstige problemen. U moet het echter wel aan uw arts of uw apotheker vertellen of contact opnemen met de dichtstbijzijnde eerste hulp afdeling van een ziekenhuis voor verder advies.

Wat u moet doen als u Zeffix vergeet te gebruiken:
Als u bent vergeten uw geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u dit bemerkt. Neem daarna de tabletten weer volgens voorschrift in. Neem geen dubbele dosis om een overgeslagen dosis in te halen.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Zeffix bijwerkingen hebben.. Het aantal en type bijwerkingen dat werd gemeld bij patiënten die Zeffix hadden gebruikt was hetzelfde als bij patiënten die een niet actieve stof (placebo) hadden gebruikt. Het meest gemeld werden: vermoeidheid, luchtweginfecties, een onaangenaam gevoel in de keel, hoofdpijn, maagproblemen en maagpijn, misselijkheid, overgeven en
diarree. Deze bijwerkingen waren in het algemeen mild van aard. In zeer zeldzame gevallen zijn er spieraandoeningen gerapporteerd bij enkele patiënten die Zeffix
innemen. Een daling van bloedplaatjes (bloedcellen welke belangrijk zijn voor het stollingsproces) werd ook in zeer zeldzame gevallen gerapporteerd. Indien u een laag aantal bloedplaatjes heeft, zult u merken dat u sneller blauwe plekken krijgt.
Sommige patiënten kunnen allergisch zijn voor geneesmiddelen. STOP direct met het gebruik van het geneesmiddel en meld het direct aan uw arts, als u snel na het innemen van Zeffix één van de volgende klachten krijgt:
- plotselinge kortademigheid en pijn op de borst of een beklemd gevoel op de borst
- gezwollen oogleden, gezicht of lippen
- huiduitslag of netelroos ergens op het lichaam

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U ZEFFIX
Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
Niet bewaren boven 30ºC.
Niet gebruiken na de uiterste op de doos vermelde gebruiksdatum.