Informatie voor de gebruiker
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.


INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1. Wat is Zymolav® 875-125 mg en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Zymolav® 875-125 mg inneemt
3. Hoe wordt Zymolav® 875-125 mg ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Zymolav® 875-125 mg?


ZYMOLAV® 875-125 MG FILMOMHULDE TABLETTEN
De werkzame bestanddelen zijn amoxicillinetrihydraat en kaliumclavulanaat, overeenkomend met 875 mg amoxicilline en 125 mg clavulaanzuur.
Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn
natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat (E470b), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal siliciumdioxide (E551), titaandioxide (E171), hypromellose, propyleenglycol (E1 520) en ethylcellulose (E462).

Registratiehouder:
Hikma Farmaceutica S.A.,
Estrada do Rio da Mo, n°8, 8A e 8B,
Ferveca 2705-906
Terrugum SNT,
Portugal.


In het Register ingeschreven onder RVG 28610.


1. WAT IS ZYMOLAV® 875-125 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?
Witte langwerpige tabletten.
Verpakking met 10 tabletten in aluminium-doordrukstrips. Verpakking met 10 tabletten in HDPE flacon.
Zymolav® 875-125 mg behoort tot de groep van de antibiotica.
Amoxicilline is een bacteriedodend geneesmiddel van het penicillinetype. Clavulaanzuur is een stof die bepaalde bacteriën gevoelig maakt voor amoxicilline.
Zymolav® 875-125 mg wordt door uw arts voorgeschreven voor de behandeling van lage urineweginfecties (blaasontsteking en ontsteking van de urineleider), die veroorzaakt worden door bacteriën die voor dit geneesmiddel gevoelig zijn.


2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZYMOLAV® 875-125 MG INNEEMT

Gebruik Zymolav® 875-125 mg niet
• Bij overgevoeligheid voor amoxicilline, clavulaanzuur of voor betalactamase antibiotica (bijvoorbeeld cefalosporines en penicilline).
• Bij overgevoeligheid voor een van de andere bestanddelen van Zymolav® 875- 125 mg.
• Wanneer u eerder geelzucht of een andere leveraandoening heeft gekregen als gevolg van het gebruik van Zymolav® .
• Als u lijdt aan een ernstige stoornis van uw nieren.

Wees extra voorzichtig met Zymolav® 875-125 mg
• Als blijkt dat u overgevoelig (allergisch) bent voor penicilline. U merkt dat bijvoorbeeld aan rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong. U moet dan onmiddellijk uw arts waarschuwen.
• Als bij u een ernstige diarree optreedt. Ook in dit geval moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen.
• Als u een probleem met uw lever heeft of heeft gehad.
• Als uw nieren niet goed meer werken.
• Als u antistollingsmiddelen (anticoagulantia) gebruikt.
• Als u lijdt aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts) of lymfatische leukemie (vermeerdering van witte bloedlichaampjes met klierzwellingen). U heeft dan een grotere kans op huiduitslag.
• Zymolav® 875-125 mg mag niet worden gebruikt door kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
• Net als bji andere breedspectrum antibiotica, kunnen superinfecties voor niet- gevoelige micro-organismen optreden, vooral bij patiënten met chronische aandoeningen en/of gestoorde eigen afweermechanismen.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Tijdens de zwangerschap mag u dit geneesmiddel alleen gebruiken na overleg met uw arts.
Over het gebruik van clavulaanzuur en dus ook van amoxicilline/clavulaanzuur tijdens zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om een mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn geen aanwijzigingen voor schadelijkheid gevonden bij dierproeven. Amoxicilline/clavulaanzuur kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor het ongeboren kind overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.


Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Zymolav® 875-125 mg kunt u gebruiken tijdens de periode dat u borstvoeding geeft. Het risico voor de zuigeling is verwaarloosbaar met uitzondering van het ontstaan van overgevoeligheid.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen aanwijzingen dat Zymolav® 875-125 mg invloed heeft op de rijvaardigheid en het gebruik/bedienen van machines.
Gebruik van Zymolav® 875-125 mg in combinatie met andere geneesmiddelen Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van andere geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
• De werking van Zymolav® 875-125 mg kan worden beïnvloed door gelijktijdig gebruik met fenylbutazon, oxyfenbutazon, probenecide, indomethacine, sulfinpyrazon en acetylsalicylzuur (dit zijn geneesmiddelen tegen o.a. reuma en jicht).
• U mag Zymolav® 875-125 mg niet gelijktijdig gebruiken met tetracyclines, macroliden en chlooramfenicol (dit zijn geneesmiddelen die bacteriën remmen), met name als er sprake is van een acute infectie;
• Als u orale anticonceptiva (‘de pil’) gebruikt kan de betrouwbaarheid hiervan verminderen. Daarom moet u tijdens een kuur met Zymolav® 875-125 mg en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan (overleg met uw arts of apotheker), extra voorzorgen nemen bij de geslachtsgemeenschap, bijvoorbeeld door een condoom te gebruiken.


3. HOE WORDT ZYMOLAV® 875-125 MG INGENOMEN?
Denk eraan uw geneesmiddel in te nemen.
U kunt Zymolav® 875-125 mg het beste aan het begin van de maaltijd innemen. Inname van Zymolav® 875-125 mg elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt bovendien te onthouden wanneer dit geneesmiddel moet worden ingenomen.
Volg onderstaande instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

Dosering
Uw arts heeft u verteld hoeveel en hoelang u dit geneesmiddel moet gebruiken.
Dit geneesmiddel mag niet worden gebruikt door kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar.
• Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
2 x daags 1 tablet Zymolav® 875-125 mg.

In sommige gevallen (bij ernstige en/of hardnekkige infecties) kan uw arts besluiten van de bovenstaande dosering af te wijken.

Duur van de behandeling
U moet de voorgeschreven kuur altijd afmaken!
Uw arts bepaalt hoelang u dit geneesmiddel moet innemen.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de infectie zal de duur van de behandeling in veel gevallen 7-10 dagen zijn.
Indien uw arts u dit geneesmiddel voorschrijft voor een periode langer dan 14 dagen, zal de arts u na 14 dagen voor controle terug laten komen.

Gebruiksaanwijzing
Zymolav® 875-125 mg aan het begin van de maaltijd innemen.
Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water). De tablet mag niet gekauwd worden.
In het geval u bemerkt dat Zymolav® 875-125 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Wat moet u doen wanneer u te veel Zymolav® 875-125 mg heeft ingenomen: Wanneer u te veel van Zymolav® 875-125 mg heeft gebruikt of ingenomen, neem dat onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
Drink veel water.
Laat uw arts of apotheker ook de verpakking van dit geneesmiddel zien.


Als u meer Zymolav® 875-125 mg heeft ingenomen dan is voorgeschreven, kunt u last krijgen van maag- en/of darmklachten, zoals bijvoorbeeld misselijkheid, braken en diarree.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zymolav® 875-125 mg in te nemen: Neem de tablet in zodra u eraan denkt, tenzij het bijna tijd is voor het innemen van de volgende tablet, en neem dan de volgende tablet in op de gebruikelijke tijd.
Neem echter nooit een dubbele dosis van Zymolav® 875-125 mg om zo de vergeten dosis in te halen.
Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Zymolav® 875-125 mg wordt gestopt


Stop niet op eigen initiatief met de behandeling.
Raadpleeg van tevoren altijd uw arts.
Als u namelijk eerder stopt, is het mogelijk dat nog niet alle schadelijke bacteriën zijn gedood. In dat geval kunnen deze bacteriën zich weer snel gaan vermenigvuldigen, waardoor u opnieuw ziek kunt worden.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Zymolav® 875-125 mg bijwerkingen veroorzaken.

Huid
Allergische huidreacties in de vorm van (soms bobbelige) rode vlekjes of huiduitslag kunnen optreden.
Minder vaak kunnen de volgende allergische reacties voorkomen:
- huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria)
- plaatselijke vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong),
ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angioneurotisch oedeem)
- shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols,
klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding
ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische
shock). De behandeling dient direct te worden gestaakt en de arts dient
onmiddellijk te worden gewaarschuwd.
Zelden komen ernstige huidontstekingen of huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme) voor.

Maagdarmkanaal
Maag-en darmklachten komen vaak voor.
Deze kunnen bestaan uit misselijkheid, braken, diarree, maag- en buikpijn, zachte ontlasting of jeuk bij de anus en gaan meestal vanzelf over.

Bij ernstige diarree dient u uw huisarts te waarschuwen.

Net als bij andere penicillines komen zelden voor ontstekingen van de darm, soms gepaard gaande met koorts en afscheiden van slijm en bloed.

Urinewegen
Vaginale jeuk, pijn of afscheiding komen soms voor. Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn en de flanken (interstitiële nefritis) komt een enkele maal voor.

Bloed
Ernstige afwijkingen in het bloedbeeld zoals tekort aan witte bloedlichaampjes, bloedarmoede als gevolg van bloedafbraak (hemolytische anemie), tekort aan bloedplaatjes en verlenging van de bloedingstijd komen zelden voor. Deze afwijkingen kunnen gepaard gaan met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn, zweertjes in de mond (agranulocytose), blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Leverfunctie
In zeldzame gevallen is leverontsteking en geelzucht waargenomen. Meestal treden de klachten op gedurende of kort na de behandeling, echter in sommige gevallen treden ze pas op enkele weken na het staken van de behandeling. Gewoonlijk zijn deze bijwerkingen van voorbijgaande aard.

Overigen
Ernstige overgevoeligheidsreacties en plaatselijke vochtophoping in met name de huid en gewrichten of bloedvatontstekingen (vasculitis) komen zelden voor. Hyperreactiviteit, hoofdpijn, duizeligheid en – m.n. bij een verminderde nierwerking of bij hoge doses – toevallen komen zelden voor. U dient uw arts hierover in te lichten.
Indien u zelf merkt dat uw oogwit of de huid geel wordt of als uw urine donkerder is dan normaal, dient u het gebruik van Zymolav® 875-125 mg te stoppen en uw arts te waarschuwen. Dit verschijnsel kan ook optreden nadat u de voorgeschreven kuur al enige tijd heeft beëindigd. Ook dan moet u uw arts waarschuwen.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.


5. HOE BEWAART U ZYMOLAV® 875-125 MG?
Zymolav® 875-125 mg buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen vocht.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Zymolav® 875-125 mg niet meer na de datum die vermeld staat op de verpakking achter de aanduiding ‘Niet te gebruiken na:’ of ‘Exp.:’. Exp. betekent vervaldatum.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2008.