BIJSLUITER

Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig.
- Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft.
- Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde verschijnselen hebben als u.

In deze bijsluiter:
1. Wat is ZYPREXA en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u ZYPREXA gebruikt
3. Hoe wordt ZYPREXA gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u ZYPREXA
6. Aanvullende informatie

ZYPREXA 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg omhulde tabletten (olanzapine).
Iedere ZYPREXA tablet bevat ofwel 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg van het werkzame bestanddeel, olanzapine. De exacte hoeveelheid wordt weergegeven op uw verpakking met ZYPREXA tabletten.

Alle ZYPREXA tabletten bevatten de volgende andere bestanddelen:
Lactose monohydraat, hydroxypropylcellulose, crospovidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E171) en carnauba was.

Bovendien bevatten de verschillende ZYPREXA tablet sterktes ook de volgende hulpstoffen:
TABLET STERKTE ANDERE HULPSTOFFEN
ZYPREXA 2.5 mg, 5 mg, 7,5 mg en 10 mg tabletten
Shellac, macrogol, polysorbate 80 en indigokarmijn kleurstof (E132).
ZYPREXA 15 mg tabletten
Triacetin en indigokarmijn kleurstof (E132).
ZYPREXA 20 mg tabletten
Macrogol en synthetisch rood ijzeroxide (E172)

Registratiehouder:
Eli Lilly Nederland B.V.
Grootslag 1- 5
NL-3991 RA Houten, Nederland.

Fabrikant:
Eli Lilly and Company,
Kingsclere Rd,
Basingstoke,
Verenigd Koninkrijk.

1. WAT IS ZYPREXA EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
ZYPREXA 2,5 mg, 5 mg, 7,5 mg en 10 mg omhulde tabletten zijn wit.
ZYPREXA 15 mg omhulde tabletten zijn lichtblauw.
ZYPREXA 20 mg omhulde tabletten zijn roze.
ZYPREXA tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 28 en 56 tabletten. Zyprexa 10 mg kan ook verkrijgbaar zijn in een verpakking van 7 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten van ZYPREXA zijn verkrijgbaar in alle EU-landen.

ZYPREXA behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica wordt genoemd.

ZYPREXA wordt gebruikt ter behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien of voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten; ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen.

ZYPREXA wordt gebruikt voor de behandeling van een toestand die zich uit in zich .high. voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap nodig hebben dan normaal, heel snel praten,rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Het is ook een stemmingsstabilisator die verdere invaliderende pieken en dalen (depressie) in de stemming, die in verband staan met deze
aandoening, voorkómt.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZYPREXA GEBRUIKT

Gebruik ZYPREXA niet:
- Als u overgevoelig (allergisch) bent voor olanzapine of één van de bestanddelen van ZYPREXA. Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen, of kortademigheid. Als dit op u van toepassing is, vertel dit dan de arts.
- Indien voorheen reeds nauwe kamerhoekglaucoom bij u werd vastgesteld.

Pas goed op met ZYPREXA:
-Geneesmiddelen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Als dit optreedt terwijl u ZYPREXA gebruikt, moet u dit aan uw arts vertellen.
-In zeer zeldzame gevallen kunnen geneesmiddelen van dit type een combinatie van koorts, een snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid en sufheid of slaperigheid veroorzaken. Indien dit voorkomt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
-Het gebruik van ZYPREXA bij oudere patiënten met dementie wordt niet aanbevolen aangezien er ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Als u lijdt aan een van de volgende ziekten, vertel dit dan zo snel mogelijk aan uw arts:
-diabetes
-ziekte van het hart
-lever- of nierziekte
-ziekte van Parkinson
-epilepsie
-prostaatklachten
-belemmerde darmpassage (paralytische ileus)
-bloedstoornissen
-beroerte of kleine beroerte

Indien u lijdt aan dementie, dient u of uw verzorger/familie aan uw arts te vertellen of u ooit een beroerte of kleine beroerte hebt gehad.
Indien u ouder dan 65 jaar bent, kan als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk door uw arts gecontroleerd worden.

Zwangerschap

Vertel uw arts zo snel mogelijk indien u zwanger bent of indien u denkt dat u zwanger kunt zijn. U dient dit geneesmiddel niet te gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij u dit heeft overlegd met uw arts.

Borstvoeding

Men dient dit geneesmiddel niet aan u voor te schrijven indien u borstvoeding geeft, aangezien kleine hoeveelheden Zyprexa in de moedermelk terecht kunnen komen.

Rijvaardigheid en bediening van machines:

Er bestaat een risico op slaperigheid als u ZYPREXA gebruikt. Als dit optreedt dient u geen voertuigen te besturen of gereedschappen of machines te bedienen. Vertel dit aan uw arts.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van ZYPREXA:
Patiënten die geen lactose mogen innemen, moeten weten dat ZYPREXA lactose bevat.

Gebruik van ZYPREXA samen met andere geneesmiddelen:
Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is. Vertel met name uw arts wanneer u geneesmiddelen tegen de ziekte van Parkinson gebruikt.
Drink geen alcohol als u ZYPREXA gebruikt omdat ZYPREXA en alcohol samen u slaperig kunnen maken.
Gebruik alleen andere geneesmiddelen indien u ZYPREXA gebruikt als uw arts zegt dat dit kan. U kunt zich slaperig voelen als u ZYPREXA samen gebruikt met geneesmiddelen tegen depressie of geneesmiddelen tegen angst of slaapmiddelen (tranquillizers).
U moet uw arts vertellen indien u fluvoxamine (een geneesmiddel tegen depressie), of ciprofloxacine (een antibioticum) gebruikt, omdat het nodig kan zijn om uw dosis ZYPREXA aan te passen.

3. HOE WORDT ZYPREXA GEBRUIKT

Uw arts zal u vertellen hoeveel ZYPREXA tabletten u dient in te nemen, en voor hoelang. De dagelijkse dosis ZYPREXA is tussen 5 en 20 mg. Raadpleeg uw arts indien de symptomen terugkeren maar stop niet met het innemen van ZYPREXA tenzij uw arts u vertelt dat te doen.

ZYPREXA tabletten dienen éénmaal daags te worden ingenomen volgens advies van de arts. Probeer uw tabletten iedere dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit met of zonder voedsel doet. U moet de tabletten in hun geheel met water doorslikken.
Stop niet met het innemen van uw tabletten alleen omdat u zich beter voelt. Het is van belang dat u ze gebruikt zolang als uw arts dit aangeeft.

ZYPREXA is niet bestemd voor patiënten jonger dan 18 jaar.

Wat u moet doen als u meer van ZYPREXA heeft gebruikt dan u zou mogen:

Neem direct contact op met uw arts of het ziekenhuis. Laat de arts uw verpakking met tabletten zien.

Wat u moet doen als u ZYPREXA vergeet te gebruiken:

Neem uw tabletten zodra u dat opmerkt. Neem niet 2 doses in op een dag.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ZYPREXA bijwerkingen hebben.
Bijwerkingen met ZYPREXA kunnen zijn: slaperigheid of extreme vermoeidheid, gewichtstoename, duizeligheid, toegenomen eetlust, vasthouden van vocht, constipatie, een droge mond, rusteloosheid, ongewone bewegingen (in het bijzonder van het gezicht of de tong), beven, spierstijfheid of kramp,
problemen met de spraak en veranderingen in de concentraties van sommige bloedcellen en vetten in het bloed.

Zeer zelden hebben enkele patiënten een ontsteking van de alvleesklier ontwikkeld welke ernstige maagpijn, koorts en een ziek gevoel kan veroorzaken.

Sommige patiënten kunnen zich duizelig of flauw (met trage hartslag) voelen in het begin van de behandeling, in het bijzonder bij het opstaan vanuit een liggende of zittende houding. Meestal gaat dit vanzelf over, maar als dit niet zo is, vertel dit dan aan uw arts.
Zeer zelden is bij sommige patiënten een afwijkend hartritme gerapporteerd, dat ernstig kan zijn.

Tijdens olanzapine-behandeling, hebben oudere patiënten met dementie een verhoogde kans op een beroerte, longontsteking, urine-incontinentie, extreme vermoeidheid, dingen zien die er niet zijn, verhoging van de lichaamstemperatuur, roodheid van de huid en kunnen ze vallen en problemen
ondervinden met lopen. Er zijn enkele fatale gevallen gemeld bij deze specifieke patiëntengroep.

Bij patiënten met de ziekte van Parkinson kan ZYPREXA de symptomen verergeren.
In zeldzame gevallen kan ZYPREXA een allergische reactie (bijvoorbeeld zwelling in de mond en keel, jeuk, huiduitslag), of een langzame hartslag veroorzaken, of u gevoelig voor zonlicht maken. In zeer zeldzame gevallen zijn er meldingen geweest van een leveraandoening, een aanhoudende en/of pijnlijke erectie of moeite met urinelozing, een verlaging van de normale lichaamstemperatuur,
bloedpropjes die bijvoorbeeld tot uiting komen als diep-veneuze trombose van het been en een spierziekte die tot uiting komt als onverklaarde pijnen. Enkele patiënten kregen een hoge bloedsuikerspiegel, of ontwikkelden of kregen een verslechtering van hun diabetes, met zeer zelden optredende ketoacidose (ketonen in het bloed en de urine) of coma.

Als u plotseling stopt met het innemen van ZYPREXA, zouden zich symptomen zoals transpireren,niet in slaap komen, beven, angst of misselijkheid en overgeven kunnen voordoen. Uw arts kan u aanraden de dosis geleidelijk te verminderen voordat met de behandeling gestopt wordt.
Zelden hebben geneesmiddelen van dit type na langdurig gebruik, bij vrouwen melkafscheiding , een uitblijven van hun menstruatie of onregelmatigheden in de menstruele cyclus veroorzaakt. Als dit aanhoudt, vertel dit aan uw arts.
Zeer zelden kunnen babys van moeders die ZYPREXA namen in het
laatste trimester van de zwangerschap (3e trimester) bevingen hebben of slaperig of suf zijn.
Convulsies kunnen zelden optreden. In de meeste gevallen is een voorgeschiedenis van convulsies (epilepsie) gemeld.

Als u bijwerkingen constateert die niet in deze bijsluiter worden vermeld, licht dan uw arts of apotheker in.

5. HOE BEWAART U ZYPREXA

Houd buiten het bereik en het zicht van kinderen.
ZYPREXA dient in zijn oorspronkelijke verpakking te worden bewaard.
De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de verpakking. Gebruik dit geneesmiddel niet na deze datum.

Niet gebruikte geneesmiddelen dienen naar de apotheker terug gebracht te worden.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.
Nederland
Eli Lilly Nederland B.V.
Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd op