Het verdient aanbeveling de bijsluiter door te lezen. De bijsluitertekst kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe inzichten

De Zyrtec tablet bevat als werkzaam bestanddeel 10 mg cetirizinedihydrochloride; daarnaast bevat de tablet de volgende hulpstoffen: lactose, magnesiumstearaat, colloidaal siliciumdioxide, micro-kris cellulose, hydroxypropylmethylcellulose (E464), titaandioxide (E171) polyethyleenglycol 400.

De tabletten zijn langwerpig van vorm, wit van kleur, voorzien van een breukgleuf en aan een kant van een ingeslagen letter "Y". Zyrtec is verkrijgbaar in verpakkingen met:
1 doordrukstrip van 7 tabletten of 1 doordrukstrip van 15 tabletten of 2 doordukstrips van 15 tabletten of 3 doordrukstrips van 10 tabletten of 4 doordrukstrips van 15 tabletten of 6 doordrukstrips van 15 tabletten of 8 doordrukstrips van 15 tabletten. Het kan zijn dat niet alle verpakkingen verkrijgbaar zijn.

Zyrtec behoort tot de groep van de zogenaamde antihistaminica. Het werkzame bestanddeel heeft een remmende werking op de stof histamine en de eosinofiele eel. Histamine en de eosinofiele cel spelen namelijk een belangrijke rol bij het oproepen van de overgevceligheidsverschijnselen. Bij patienten met astma vermindert Zyrtec de overdreven reactie van de longen (kortademigheid) op histamine.

Zyrtec tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 13010.

Zyrtec wordt in Nederland in de handel gebracht door:
UCB Pharma B.V.
Postbus 6851,
4802 HW Breda
telefoon: 076-5879222)

Toepassing van het geneesmiddel
Zyrtec kan worden gebruikt bij de behandeling van:
seizoengebonden overgevoeligheid van het neus- en/of oogslijmvlies voor stuifmeelkorrels ("hooikoortsverschijnselen")
niet-seizoengebonden overgevoeligheid van het neusslijmvlies voor o.a. huisstofmijten, schimmels en huidschilfers van dieren
galbulten (ook wel netelroos of urticaria genoemd) als gevolg van overgevoeligheid

Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Wanneer niet gebruiken (contra-indicaties)
Zyrtec mag niet worden gebruikt wanneer men overgevoelig is voor een van de bestanddelen van het product.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Bij een onvoldoende werking van de nieren of de lever is het raadzaam de dosering aan te passen (Zie Dosering en wijze van gebruik).

Wat te doen wanner teveel is ingenomen?
In het algemeen kunnen tekenen van overdosering met antihistaminica, die in behandeldoseringen nauwelijks versuffende en effecten op een deel van het zenuwstelsel (anticholinerg) hebben, mild of afwezig zijn (misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond en transpireren). Bij overdosering is de doordringbaarheid in het centrale zenuwstelsel (CZS) waarschijnlijk gering, maar deze kan met name bij (kleine) kinderen niet worden uitgesloten. Te verwachten zijn dan: hoge lichaamstemperatuur (hyperthermie), trillen (tremoren), coordinatiestoornissen en spasme-achtige bewegingen van vingers en tenen (athetose) en voorts tcevallen (convulsies). Bij volwassenen staan tekenen van onderdrukking van het CZS op de voorgrond en treden toevallen (convulsies) bij uitzondering op. De behandeling bestaat in eerste instantie uit het voorkomen van opname in het lichaam door, liefst binnen 30 minuten na inname, te laten braken en vervolgens water of limonade met geactiveerde kool (adsorbens) te laten drinken. Bij grote hoeveelheden is maagspoelen aangewezen.

Wisselwerking met andere (genees)middelen (interacties)
Het is altijd raadzaam de arts te informeren wanner men andere geneesmiddelen gebruikt. Uit onderzoek is gebleken, dat alcohol de werking van Zyrtec niet beinvloedt.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding
Geadviseerd wordt Zyrtec tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met de arts. Tcediening tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven dient te worden afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid
In werkelijk rijvaardigheidsonderzcek is aangetoond dat Zyrtec, bij een dosering van 10 mg per dag, de rijprestaties gewoonlijk niet beinvloedt. Er dient rekening gehouden te worden met de individuele gevoeligheid van de patient voor antihistaminica.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering en wijze van gebruik
Voor kinderen van 2 tot 6 jaar geldt een dosering van 2 maal daags 2,5 mg (deze dosering is met de tablet niet mogelijk; hiervoor is een drank beschikbaar).
Voor kinderen van 6 jaar en ouder geldt een dosering van 2 maal daags 5 mg (d.w.z. 2 maal daags een halve tablet).
Voor volwassenen geldt een dosering van 1 maal daags 10 mg (d.w.z. 1 maal daags 1 tablet).
Zyrtec kan voor, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. De tabletten kunnen met een weinig water worden ingenomen.
Bij een onvoldoende werking van de nieren of de lever is het raadzaam de dosering te halveren. Bij een onvoldoende effect kan de dosis verhoogd worden tot 10 mg per dag.

Als men vergeten is een dosis in te nemen kan men contact opnemen met de arts Zyrtec mag niet Langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder een arts te raadplegen.

Overdosering
Als teveel Zyrtec is ingenomen dient een arts te worden gewaarschuwd.

Bijwerkingen
Tijdens het gebruik van Zyrtec kunnen de volgende bijwerkingen optreden: hoofdpijn, droge mond, slaperigheid, opwinding (agitatie) en duizeligheid. Deze verschijnselen zijn meestal van lichte en voorbijgaande aard. Voor volwassenen geldt dat deze klachten kunnen worden tegengegaan door de tablet 's avonds in te nemen dan wel 5 mg (halve tablet) 's ochtends en 's avonds in te nemen Waarschuw een arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Wijze van bewaring en uiterste gebruiksdatum
Zyrtec dient buiten het bereik van kinderen en niet boven 25°C te worden bewaard. Zyrtec mag niet worden gebruikt als de houdbaarheidsdatum is overschreden. Deze houdbaarheidsdatum is op het doosje aangegeven na de aanduiding "niet te gebruiken na" en op de stripverpakking na de aanduiding "Exp". Als deze datum is verstreken, kan men de verpakking met inhoud inleveren bij de apotheek.

Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Datum waarop deze bijsluiter voor bet laatst werd herzien: augustus 2001.