Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/11/704/001

Werkzame stof

Boceprevir

Geneesmiddelgroep

Overige anti-virale middelen

Samenstelling

Capsule: 200 mg boceprevir

Fabrikant/Leverancier

MSD BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Chronische hepatitis C in combinatie met ribaverine en peginterferon alfa.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Auto-immuunziekten, waaronder auto-immuun hepatitis, ook indien eerder gehad

Hartaandoening, ernstige; gedurende de 6 voorafgaande maanden

Hemoglobine-stoornissen (= hemoglobinopathieën)

Nierfunctie-vermindering (nier-insufficiëntie), indien ernstig en chronisch

Overgevoeligheid voor dit medicijn

Psychiatrische stoornissen, ernstige (o.a. depressie)

Schildklieraandoeningen, die niet op klassieke wijze kunnen worden behandeld

Zwangerschap en borstvoeding

Voorafgaande aan gebruik van dit medicijn moet zwangerschap uitgesloten zijn.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap .

Man en vrouw dienen tijdens de behandeling met dit medicijn en gedurende 7 maanden na de behandeling effectieve zwangerschap-voorbehoedende maatregelen nemen om zwangerschap te voorkómen. Tijdens de periode dient maandelijks een zwangerschapstest te worden uitgevoerd om zwangerschap uit te sluiten.

Neem onmiddellijk contact op met uw (huis)arts als tijdens het gebruik van dit medicijn door man of vrouw toch zwangerschap optreedt.

Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en concentratie-stoornissen veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het besturen of bedienen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werkzame stof in dit medicijn is een NS3 proteaseremmer en werkzaam tegen een groot aantal RNA- en DNA-virussen.

Bijwerkingen

Ademnood (dyspnoe)

Bloedarmoede (= anemie)

Bloedbeeld-veranderingen

Braken

Diarree

Droge huid

Droge mond

Duizeligheid

Eetlust, verminderde (= anorexie)

Gewichtsverlies

Gewrichtspijn (= artralgie)

Vermoeidheid

Haaruitval

Hoesten

Hoofdpijn

Huid, minder gevoelig (paresthesie)

Huiduitslag, rode (rash)

Jeuk

Keelontsteking (= faryngitis)

Koorts

Koude rillingen

Krachteloosheid (= asthenie)

Laboratoriumwaarden, veranderingen (toename bilirubine- en urinezuurspiegels

Maagdarm-stoornissen

Malaise

Misselijkheid

Moeheid

Neusverkoudheid (= rhinitis)

Psychiatrische stoornissen, o.a. angst, concentratiestoornissen, depressie, emotionele labiliteit, opgewondenheid (= agitatie), prikkelbaarheid, slapeloosheid

Schildklierfunctie, afwijkingen

Smaak, verstoorde

Spierpijn

Spijsverteringsstoornissen (dyspepsie)

Stijfheid

Zweten

Wisselwerkingen

Stavudine (= Zerit®)

Zidovudine (= Retrovir AZT®)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking..

De capsules met voedsel innemen.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking in de koelkast bewaren.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven omdat de klachten dan meestal snel terugkeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet meer medicijn dan is voorgeschreven door de dokter.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in uw medicijnen. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. Uit de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen in dat geval vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen met uw arts. Die kunnen dan zo nodig uw ongerustheid weg nemen, de dosering aanpassen of andere medicijnen voorschrijven.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.

Wanneer u geen of te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat het virus ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel. Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Gebruik dit medicijn ook niet korter dan is voorgeschreven door de dokter.

Gebruik ook niet meer van dit medicijn dan door de dokter is voorgeschreven omdat aantal en ernst van de bijwerkingen dan aanzienlijk kunnen toenemen.

Bespreek uw ervaringen en/of problemen met het gebruik van uw medicijnen tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u andere medicijnen nodig heeft.

Vraag uw arts of apotheker om advies als u problemen met de wijze van gebruik heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook recept-geneesmiddelen die niet of ten dele worden vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie wat betreft de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit middel.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Belangrijk

Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017