Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/750/001

Werkzame stof

Ulipristalacetaat

Geneesmiddelgroep

Anti-progestagenen

Samenstelling

Tablet: 5 mg ulipristalacetaat

Fabrikant/Leverancier

PregLem France SAS

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Myoom : preoperatieve behandeling van myomen.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor ulipristalacetaat of voor één van de andere bestanddelen van Esmya®.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

De werkzame stof wordt uitgescheiden in de moedermelk.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

De werking van Esmya® komt tot stand doordat het de activiteit van het natuurlijke hormoon progesteron tegen gaat.

Bijwerkingen

Moeheid

Duizeligheid

Hoofdpijn

Misselijkheid (= nausea)

Pijn in de onderbuik

Spierkrampen

Stemmingswiselingen

Belangrijk

Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij hogere doseringen .

Wanneer zich tijdens het gebruik van dit middel effecten die u niet kent of verwacht voordoen, kan dat wijzen op een bijwerking, op een wisselwerking met een ander geneesmiddel, voedsel of drank, op een overgevoeligheidsreactie of op een allergische reactie. Neem in dat geval contact op met uw huisarts of apotheker.

Het is in mogelijk dat u overgevoelig bent (of wordt) voor een bepaalde stof in dit middel. Als u weet dat u overgevoelig bent voor dit middel, moet u dat behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende arts of medisch specialist vertellen. U krijgt dan waarschijnlijk een ander middel voorgeschreven.

Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit middel.

Wisselwerkingen

Geneesmiddelen, die de activiteit van lever-enzymen stimuleren, zoals barbituraten (o.a. fenobarbital), carbamazepine (Carbymal®, Tegretol®), fenytoïne(= Diphantoïne®, Epanutin®) en andere middelen tegen epilepsie (= anti-epileptica), primidon (= Mysoline®), bepaalde schimmelmiddelen (= anti-mycotica) zoals griseofulvine, en rifabutine (= Mycobutin®), rifampicine (= Rifadin®, Rimactan®) en ritonavir (= Norvir®)

Kruidenpreparaten met sint-janskruid (Hypericum perforatum), die worden gebruikt voor depressies en angst.

Bepaalde geneesmiddelen die worden gebruikt om de zuurgraad van de maag of zweren te behandelen (bijvoorbeeld omeprazol)

Belangrijk

Vertel behalve aan uw huisarts ook aan een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Op die manier kunt u wisselwerkingen met andere geneesmiddelen voorkómen.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen.

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

De betrouwbaarheid van dit medicijn staat en valt met correct gebruik; dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Combineren

Als u dit medicijn combineert met andere recept- of zelfzorg-medicijnen kan dat de betrouwbaarheid verminderen. Hierdoor loopt u een grotere kans zwanger te worden.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de pil andere recept-geneesmiddelen of zelfzorgmedicijnen gebruikt of wil gaan gebruiken.

Medicatiebegeleiding

Niet van toepassing.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017