Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/12/774/001

Werkzame stof

Ferumoxytol

Geneesmiddelgroep

IJzer-preparaten

Samenstelling

Oplossing voor injectie, 30 mg/ml

Fabrikant/Leverancier

Takeda Global Research and Development Centre

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Bloedarmoede, door ijzertekort (= ferriprieve anemie), wanneer ijzermiddelen via de mond (= oraal) niet werkzaam zijn of niet worden verdragen

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Ophoping van ijzer in het lichaam of stoornis in het ijzermetabolisme

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen

Niet aan ijzerdeficiëntie toegeschreven anemie, bijv. andere microcytaire anemie.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens eerste drie maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Dit medicijn mag tijdens de periode van borstvoeding zonder bezwaar volgens voorschrift worden toegediend wanneer ijzertabletten niet werkzaam is gebleken of onmogelijk is.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn heeft voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen invloed op het reactie-, concentratie- en gezichtsvermogen.

Hoe werkt het?

IJzer is nodig voor de vorming van de rode bloedkleurstof (= hemoglobine) in de rode bloedcellen (= erythrocyten)

Bijwerkingen

Zenuwstelselaandoeningen:
Vaak (>1/100, <1/10): Hoofdpijn, duizeligheid
Soms (>1/1.000, <1/100): Paresthesie

Bloedvataandoeningen:
Soms (>1/1.000, <1/100): Hypotensie, roodheid

Maagdarmstelselaandoeningen:
Vaak (>1/100, <1/10): Misselijkheid, buikpijn, constipatie, diarree
Soms (>1/1.000, <1/100): Dysgeusie, braken, dyspepsie, winderigheid

Huid- en onderhuidaandoeningen:
Vaak (>1/100, <1/10): Uitslag
Soms (>1/1.000, <1/100): Jeuk, urticaria

Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen:
Soms (>1/1.000, <1/100): Myalgie, rugpijn, gewrichtspijn

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak (>1/100, <1/10): Reacties op de aanprikplaats
Soms (>1/1.000, <1/100): Pyrexie, vermoeidheid, pijn in de borstkas, rigor, malaise, perifeer oedeem

Wisselwerkingen

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen van belang.

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen na toediening van dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts, verpleegkundige of zorgverlener.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn wordt in Nederland volledig vergoed.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Braken (aanvankelijk zwart en waterig); toename van de hartfrequentie (= tachycardie), shock, bewusteloosheid (= coma)

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017