Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Werkzame stof

Bupivacaïne

Geneesmiddelgroep

Plaatselijke verdovingsmiddelen (= lokale anaesthetica)

Samenstelling

Injectievloeistoffen, flacon 20 ml: 2,5 mg (0,25%) en 5 mg (0,5%) bupivacaïne-hydrochloride per ml

Injectievloeistoffen, flacon 20 ml: 2,5 mg (0,25%) en 5 mg (0,5%) bupivacaïne-hydrochloride per ml met 2,5 mg epinefrine/ml (bevatten metabisulfiet als conserveermiddel)

Injectievloeistof, ampul 20 ml: 7,5 mg (0,75%) bupivacaïne-hydrochloride per ml

Injectievloeistof 'Spinaal', ampul 4 ml: 5 mg (0,5%) bupivacaïne-hydrochloride per ml

Fabrikant/Leverancier

AstraZeneca

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Verdoving (= anesthesie), voorkómen (= preventie) en behandeling van pijn tijdens en na operaties (= post-operatief) en weeën

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Baarmoederdoorgang-vernauwing (= paracervicale vernauwing) in de verloskunde (= obstetrie)

Bloeddrukverhoging (= hypertensie): niet gelijktijdig met dit middel vaatvernauwende (= vasoconstrictoire) middelen gebruiken

Bloeddrukverlaging (= hypotensie), ernstige

Hart- en vaat-aandoeningen (= cardiovasculaire aandoeningen): niet gelijktijdig met dit middel vaatvernauwende (= vasoconstrictoire) middelen gebruiken

Ontstoken weefsel

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn, voor een van de bestanddelen of vergelijkbare, verdovende middelen van het amide-type

Overgevoeligheid voor metabisulfiet in injectievloeistoffen die adrenaline (= epinefrine) bevatten

Plaatselijke verdoving (= lokale anaesthesie) bij verloskundige (= obstetrische) ingrepen

Uitgebreide verdoving (regionale anaethesie)

Schildklierhormoon-productie, verhoogde (= hyperthyreoïdie): niet gelijktijdig met dit middel vaatvernauwende (= vasoconstrictoire) middelen gebruiken

Suikerziekte (= diabetes mellitus): niet gelijktijdig met dit middel vaatvernauwende (= vasoconstrictoire) middelen gebruiken

Vaatvernauwende (= vasoconstrictoire) middelen, niet gelijktijdig gebruiken bij verdoving van eindorganen zoals tenen, vingers, neus, oren en penis

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel moet tijdens de zwangerschap met voorzichtigheid worden toegepast.

Dit middel mag tijdens de zwangerschap en verloskundige (= obstetrische) ingrepen niet tussen de hersen- of ruggenmergsvliezen (= epiduraal) worden toegediend.

Borstvoeding

Bupivacaïne komt in geringe hoeveelheden in de moedermelk terecht.

Na toediening van dit middel geen borstvoeding geven (tenzij de arts anders voorschrijft)

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan na snelle toediening of toediening via een bloedvat (= intravasculaire injectie) o.a. een licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, sufheid en wazig zien veroorzaken.

Hoe werkt het?

Dit medicijn blokkeert de prikkelgeleiding via de zenuwbanen, waardoor de pijngewaarwording wordt verminderd of geheel geblokkeerd (= anaesthesie).

De werking begint binnen 15-30 minuten en duurt 4-12 uur.

Wanneer de injectievloeistof tevens epinefrine bevat duurt de werking ca. 15 uur.

Bijwerkingen

Bloedarmoede (= anemie)

Bloeddrukdaling (= hypotensie)

Braken

Centrale zenuwstelsel-stoornissen, zoals bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, sufheid, spierschokken, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand, kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening

Hart- en vaatreacties (= cardiovasculaire reacties), zoals bloeddrukdaling (= hypotensie) en hartfunctie-vermindering (= myocard-depressie), kunnen optreden na overdosering, snelle toediening of intraveneuze toediening

Duizeligheid

Hoofdpijn

Koorts

Misselijkheid

Onrust van de vrucht bij zwangerschap (= foetale onrust)

Overgevoeligheidsreacties op bupivacaïne (zelden)

Overgevoeligheidsreactie op metabisulfiet, zoals misselijkheid, diarree, plotselinge astma-aanvallen hijgende ademhaling, bewustzijnsstoornissen en shock; vooral bij astma-patiënten (geldt alleen voor injecties die naast bupivacaïne tevens epinefrine en metabisulfiet bevatten)

Pijn, na operatie

Rugpijn

Wisselwerkingen

Antidepressiva, bepaalde (tricyclische antidepressiva); deze mogelijke wisselwerking geldt alleen voor injecties die naast bupivacaïne tevens epinefrine en metabisulfiet bevatten

Anti-stollingsmiddelen (= anti-coagulantia = 'trombose-middelen')

Butyrofenonen; deze mogelijke wisselwerking geldt alleen voor injecties die naast bupivacaïne tevens epinefrine en metabisulfiet bevatten

Fenothiazinen, zoals prochloorperazine (= Stemetil®); deze mogelijke wisselwerking geldt alleen voor injecties die naast bupivacaïne tevens epinefrine en metabisulfiet bevatten

Heparine

Pijnstillers (= analgetica) van het type prostaglandine-synthetase-remmer (= NSAID's)

Plasmavervangende middelen van het dextraan-type

Vaatvernauwende middelen (= vasoconstrictiva)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt bereid en toegediend door en arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

Zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Medicatietrouw

Niet van toepassing.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn zo nodig met uw (huis)arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet vergoed worden.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter van Marcaine®

Bijzonderheden

De injectie-oplossingen met adrenaline bevatten metabisulfiet als conserveermiddel.

Overdosering

Bevingen (= tremoren), licht gevoel in het hoofd, duizeligheid, wazig zien, blauw worden (= cyanose), sufheid, spierschokken (= convulsies), bloeddrukdaling (= hypotensie), verminderde hartwerking, bewusteloosheid, ademhalingsstilstand

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017