Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar uitsluitend bij apotheek of drogist.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 02256

 

Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg RVG 02256 1.3.1.3 Product Information – Package Leaflet July 2018

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg

Noscapinehydrochloridemonohydraat

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u.
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.

 • -  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.

 • -  Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • -  Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die

  niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • -  Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw

  arts.

  Inhoud van deze bijsluiter

  1. Wat is Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
  3. Hoe gebruikt u dit middel?
  4. Mogelijke bijwerkingen

  5. Hoe bewaart u dit middel?
  6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

  1. Wat is Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

  Roter Noscapect bevat per omhulde tablet 15 mg noscapinehydrochloridemonohydraat. Noscapine onderdrukt de hoestprikkel. Noscapine is niet geschikt bij hoest waarbij slijm wordt opgehoest.

  Roter Noscapect wordt gebruikt bij prikkelhoest of droge hoest.

  2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Gebruikt u naast Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

  Roter Noscapect kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:

 • -  warfarine, fenprocoumon en acenocoumarol (antistollingsmiddelen)

 • -  fenytoïne (een anti-epilepticum)

- tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen gebruikt om afstoting na een orgaantransplantatie te voorkomen)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Over het gebruik van noscapine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Tot dusver zijn er geen schadelijke effecten bekend. Tijdens de zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Noscapine kan terecht komen in de moedermelk. Behandeling met noscapine tijdens de borstvoeding wordt afgeraden, aangezien niet bekend is wat de mogelijke effecten zijn van noscapine.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Noscapine kan sufheid en duizeligheid veroorzaken. Pas daarom op bij activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals deelname aan het verkeer, het bedienen van machines en, wat betreft kinderen, het spelen op straat.

Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg bevat sucrose, glucose en lactose

Eén tablet bevat 65 mg sucrose, 2 mg glucose en 81 mg lactosemonohydraat.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg bevat natriumbenzoaat (E211)

Dit geneesmiddele bevat 0,008 mg natriumbenzoaat per tablet. Natriumbenzoaat kan geelzucht (gele verkleuring van de huid en ogen) bij pasgeborenen (jonger dan 4 weken) verergeren.

3. Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is

Kinderen jonger dan 6 jaar:

alleen op voorschrift van de arts.

Kinderen en adolescenten van 6 - 15 jaar:

3 tot 4 keer per dag 1 omhulde tablet.

Adolescenten vanaf 15 jaar en volwassenen:

3 tot 4 keer per dag 1 of 2 omhulde tablet(ten).
De tijdsduur tussen eventuele meerdere doseringen dient minimaal 4 uur te bedragen.

Wijze van gebruik


De omhulde tabletten in hun geheel doorslikken, desnoods met wat water. Niet stukbijten, omdat dan de bittere smaak van het geneesmiddel vrijkomt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Verschijnselen van overdosering zijn o.a. opwinding, angst, huiduitslag, misselijkheid, braken, duizeligheid, slaperigheid, ademhalingsproblemen, versnelde hartslag, stuipen en coma.

Wanneer u te veel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen onder meer voorkomen:

Immuunsysteemaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties waaronder ontstoken neusslijmvlies (rhinitis) of oogslijmvlies (conjunctivitis), huiduitslag, plotselinge zwelling van de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), met als gevolg ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Zenuwstelselaandoeningen

Lichte sufheid, duizeligheid

Maagdarmstelselaandoeningen

Misselijkheid

Op basis van de bekende gegevens kan de frequentie van de hierboven genoemde bijwerkingen niet worden vastgesteld.

Buikpijn, pijn op de borst en hoofdpijn zijn in zeer zeldzame gevallen gemeld binnen enkele uren na inname van noscapine. De symptomen verminderen na één tot drie uur.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlandse Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos ende blister na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

 

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • -  De werkzame stof in dit middel is noscapinehydrochloridemonohydraat. Eén omhulde tablet bevat 15 mg noscapinehydrochloridemonohydraat.

 • -  De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, maïszetmeel (gepregelatiniseerd), talk (E553b), magnesiumstearaat, sucrose, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumwaterstoffosfaat, colloïdaal siliciumdioxide (E551), calciumcarbonaat (licht) (E170), carboxymethylcellulose-natrium (E466), polyethyleenglycol 6000, natriumdocusaat, glucosestroop, polyvidon, cera alba (E901), schellak (E904), carnaubawas (E903), titaandioxide (E171), natriumbenzoaat (E211), indigokarmijn (E132).

  Hoe ziet Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

  Roter Noscapect is een witte ronde omhulde tablet.
  De tabletten zijn verpakt in blisterverpakking met 20 (2x10) tabletten.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

  Vemedia Manufacturing B.V. Verrijn Stuartweg 60
  1112 AX Diemen

  Vertegenwoordiger voor correspondentie en inlichtingen:

  Imgroma B.V.
  Verrijn Stuartweg 60 1112 AX Diemen Telefoon: 0900-1011015

  In het register ingeschreven onder RVG 02256.

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2018

Werkzame stof

Noscapine

Geneesmiddelgroep

Hoestmiddelen

Samenstelling

Omhulde tabletten met 15 mg noscapine-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Imgroma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Hoest

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een van de bestanddelen. 

 1. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

  Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  De aangegeven dosering niet overschrijden. Indien uw klachten aanhouden, verergeren of terugkeren, doet u er goed aan uw arts te raadplegen.

  Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Gebruikt u naast Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

  Roter Noscapect kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:

  • -  warfarine, fenprocoumon en acenocoumarol (antistollingsmiddelen)

  • -  fenytoïne (een anti-epilepticum)

1.3.1.3 Product Information – Package Leaflet July 2018

- tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen gebruikt om afstoting na een orgaantransplantatie te voorkomen)

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel kan, voor zover bekend, zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Noscapine wordt in geringe mate in de moedermelk uitgescheiden.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid en sufheid veroorzaken.

Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Hoe werkt het?

Dit middel vermindert de hoestprikkel.

Bijwerkingen

Duizeligheid

Misselijkheid

Overgevoeligheidsreacties (o.a. huiduitslag, verstopte neus, conjunctivitis, acute pijn in buik en borst)

Sufheid

Wisselwerkingen
 1. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

  Gebruikt u naast Roter Noscapect, omhulde tabletten 15 mg nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

  Roter Noscapect kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:

  • -  warfarine, fenprocoumon en acenocoumarol (antistollingsmiddelen)

  • -  fenytoïne (een anti-epilepticum)

  • -  tacrolimus en ciclosporine (geneesmiddelen gebruikt om afstoting na een orgaantransplantatie te voorkomen)

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Kinderen 1-6 jaar: 2-4 maal daags 1/2 dragee per dag (maximaal 60 mg per dag)

Kinderen 6-12 jaar: 2-4 maal daags 1 dragee per dag (maximaal 60 mg per dag)

Volwassenen: 3-4 maal daags to 4 dragees per dag (maximaal 180 mg per dag)

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.

Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.

Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties) en soms zelfs tot ziekenhuisopname.

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

 

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.

Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.

Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

 

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie over de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 14 april 2019