Met of zonder recept

Dit medicijn is ook zonder recept verkrijgbaar (= niet-recept- = NR- = OTC-geneesmiddel)bij apotheek, drogist en supermarkt.

Registratienummer (RVG-nummer)

RVG 03432 AV

Werkzame stof

Lidocaïne-hydrochloride en propylhydroxybenzoaat

Geneesmiddelgroep

Mond- en keelmiddelen, restgroep

Samenstelling

Zuigtablet: 1 mg lidocaïne-hydrochloride, 1,8 mg propylhydroxybenzoaat en 4,5 mg pepermuntolie per zuigtablet

Fabrikant/Leverancier

Salveo Pharma BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Beginnende keelpijn

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Gebruik geen Trachitol als u overgevoelig bent voor lidocaïne hydrochloride of andere plaatselijk
verdovende geneesmiddelen van het amidetype, voor propyl-4-hydroxybenzoaat of voor één van de hulpstoffen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan
contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

U kunt Trachitol® zuigtabletten gebruiken wanneer u zwanger bent of wanneer u borstvoeding geeft.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te bedienen.

Hoe werkt het?

Trachitol is een geneesmiddel dat u kunt gebruiken bij beginnende keelpijn.
De zuigtabletten bevatten lidocaïne hydrochloride, een plaatselijk pijnstillende stof. Hierdoor wordt
het keelslijmvlies minder gevoelig voor pijn. Propyl-4-hydroxybenzoaat is een bacteriegroeiremmende stof.

Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bijwerkingen treden in het algemeen weinig op. De volgende overgevoeligheidsreacties kunnen optreden: huiduitslag, jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid of slijmvliezen van keel of tong met ademhalingsmoeilijkheden, jeuk en huiduitslag (angio-oedeem), en benauwdheid. Deze reacties zijn meestal mild of matig van ernst. Andere gemelde bijwerkingen zijn een verminderd gevoel in de mond of keel, en buikpijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden aan het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb via de website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Wisselwerkingen

Gebruikt u nog naast Trachitol nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of
bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.
Trachitol heeft geen invloed heeft op de werking van andere geneesmiddelen, en andere
geneesmiddelen hebben geen invloed op de werking van Trachitol.

Hoe te gebruiken?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of
apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:
Volwassenen en jongvolwassenen van 12 tot 18 jaar:
Tot 8 zuigtabletten per dag, met een maximum van 1 tablet per 2 uur.
Laat de zuigtablet langzaam in de mond oplossen. Niet inslikken en niet kauwen.
De behandeling mag niet langer duren dan 7 dagen.

Gebruik bij kinderen
Kinderen tussen 6 en 11 jaar:
Tot 6 zuigtabletten per dag, met een maximum van 1 tablet per 2 uur. Het geneesmiddel moet onder toezicht van een volwassene worden toegediend.
Kinderen jonger dan 6 jaar:
Trachitol is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 jaar.

Hoe te bewaren?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren beneden 25°C.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na “Niet te gebruiken na”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Spoel  geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), loopt u een groter risico (op nieuw) ziek te worden. Ook kunnen bestaande klachten langer duren dan nodig is of verergeren.

Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik dus nooit méér dan de voorgeschreven hoeveelheid.

Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen.

Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.

Wijk niet af van het voorschrift op het etiket of in de bijsluiter als de werking u tegenvalt.

Als u niet weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen heeft met het gebruik, kunt u dat het beste met uw apotheker bespreken.

Vergoeding of zelf betalen?

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Zelfzorg-medicijnen op recept worden meestal niet vergoed. Sommige zorgverzekeraars hebben echter zelfzorg-medicijnen opgenomen in het zorgpakket.

Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Meer informatie

Bijsluiter bij Trachitol®

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groeter (zie aldaar).

Bijsluiters

Trachitol (zelfzorg)
Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017