Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/07/440/001

Werkzame stof

Lapatinib

Geneesmiddelgroep

Proteinekinaseremmers

Antikankermiddelen, restgroep: remt de tyrosinekinase-activiteit van zowel EGFR als HER2 en wordt daarom een duale tyrosinekinaseremmer genoemd.

Samenstelling

Tablet met 250 mg lapatinib

Fabrikant/Leverancier

GlaxoSmithKline BV

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Borst-kanker .In combinatie met capecitabine bij gevorderde of gemetastaseerde borstkanker bij tumoren met HER2-overexpressie, na eerdere behandeling met een anthracyclinederivaat, een taxaan en trastuzumab.
:

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Overgevoeligheid of allergie voor dit middel.

Zwangerschap, ook indien dat wordt vermoedt

Wees extra voorzichtig indien:

Als u lever- of hart- of nierproblemen heeft of in het verleden heeft gehad

Zwangerschap en borstvoeding

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap.

Zorg dat u tijdens het gebruik van dit medicijn niet zwanger wordt.

Borstvoeding

Tijdens het gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

U bent er zelf helemaal verantwoordelijk voor om te beslissen of uw conditie het toelaat om auto te rijden of om andere taken uit te voeren die extra concentratie vereisen.

Hoe werkt het?

Dit medicijn remt het enzym tyrosine kinase en daardoor de groei en deling van de kankercellen.

Bijwerkingen

Pijn/irritatie van de mond, mondzweren

Extreme vermoeidheid

Huiduitslag, droge huid, jeuk

Misselijkheid

Diarree

Verlies van eetlust

Braken

Obstipatie

Maagpijn

Gewrichtspijn of pijn in de rug.

Wisselwerkingen

Anti-schimmelmiddelen zoals itraconazol (= Sporanox®, Trisporal®) en ketoconazol (= Nizoral®)

Antibiotica zoals erytromycine (= Eryc®, Erytrocine®) en claritromycine (= Klacid)

Ritonavir

Carbamazepine (= Carbymal®, Tegretol®, fenobarbital en fenytoïne (= Diphantoïne®, Epanutinsup®)

Dexamethason (Decadronsup®, Dexa-Possup®, Oradexonsup®)

Rifampicine (= Rifadinsup®, Rimactansup®)

Rosuvastatine - een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van hoog cholesterol.

Geneesmiddelen die de zuurgraad in de maag verlagen (gebruikt bij maagzweer of indigestie).

Hoe te gebruiken?

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter.

Hoe te bewaren?

In de verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Medicatiebegeleiding

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van dit medcijn.

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Er zijn ook medicijnen die alleen op recept kunnen worden verkregen (= UR-geneesmiddelen), maar slechts ten dele of niet worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Geen

Overdosering

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017