Met of zonder recept

Dit medicijn is uitsluitend op recept verkrijgbaar (= UR-geneesmiddel).

Registratienummer (EU-nummer)

EU/1/08/479/001-003

Werkzame stof

Olanzapine

Geneesmiddelgroep

Anti-psychotica

Samenstelling

Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie, met verlengde afgifte: 210 mg, 300 mg of 405 mg olanzapine per injectie.

Fabrikant/Leverancier

Lilly Nederland, Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten

Wanneer gebruiken? Toepassingen (= indicaties) o.a.

Behandeling van een ziekte met verschijnselen zoals het horen, zien en voelen van dingen die er niet zijn; waangedachten, ongebruikelijke achterdocht en teruggetrokken gedrag. Mensen met deze ziekte kunnen zich ook depressief, angstig of gespannen voelen (zie ook schizofrenie)

Behandeling van een toestand die zich uit in zich 'high' voelen, overmatig veel energie hebben, veel minder slaap hebben dan normaal, heel snel praten, rondjagende gedachten en soms ernstige geïrriteerdheid. Dit middel is ook een stemmingsstabilisator die verdere, invaliderende pieken (= euforie) en dalen (= depressie) in de stemming die in verband staan met deze aandoening voorkómt (zie ook manisch-depressieve aandoeningen).

Injectie met dit medicijn wordt toegepast als behandeling met tabletten niet geschikt is. De arts zal daarna zo spoedig mogelijk op tabletten overgaan.

Algemeen

Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Wanneer niet gebruiken?

Glaucoom (= groene staar), bepaald type (= nauwe kamerhoekglaucoom)

Overgevoeligheid voor olanzapine of voor één van de hulpstoffen van Zyprexa®
Een allergische reactie kan herkend worden aan huiduitslag, jeuk, een gezwollen gezicht, gezwollen lippen of kortademigheid. Neem in dat geval contact op met de (huis)arts.

Pas op!

Medicijnen van dit type kunnen abnormale bewegingen van met name het gezicht of de tong veroorzaken. Neem in dat geval contact op met de (huis)arts.

In zeer zeldzame gevallen kunnen medicijnen van dit type een combinatie van koorts, snellere ademhaling, transpiratie, spierstijfheid, sufheid of slaperigheid veroorzaken. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met de (huis)arts.

Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevoelen bij oudere patiënten met dementie aangezien er dan ernstige bijwerkingen kunnen optreden.

Vertel het zo snel mogelijk aan een arts als u lijdt aan één of meer van de volgende ziekten:
- beroerte, grote (= herseninfarct) of kleine (= TIA)
Als u ouder bent dan 65 jaar kan het zijn dat de (huis)arts als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk controleert.
- bloedstoornissen
- darmpassage-belemmering (= paralytische ileus)
- dementie
- epilepsie
- hart-aandoening
- leverziekte
- nierziekte
- Parkinson
- prostaatklachten
- suikerziekte (diabetes)

Als u ouder bent dan 65 jaar kan het zijn dat de (huis)arts als voorzorgsmaatregel regelmatig uw bloeddruk controleert.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens om de schadelijkheid van dit medicijn tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen. Op grond van de werking kan een effect op de pasgeborene niet worden uitgesloten.

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).

Neem zo snel mogelijk contact op met de (huis)arts als u zwanger bent of tijdens het gebruik van dit medicijn zwanger wordt.

Borstvoeding

De werkzame stof in dit medicijn gaat mogelijk over in de moedermelk.

Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven.

Algemeen

Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.

Heel wat wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept.

Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens de zwangerschap of borstvoeding oude medicijnen, zelfzorg-medicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.

Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking slaperigheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
NB. Vertel het de (huis)arts als u last heeft van deze bijwerking.

Hoe werkt het?

Zyprexa® is een antipsychoticum en deze medicijnen verminderen wanen, hallucinaties en andere denkstoornissen of doet deze geheel verdwijnen (= anti-psychotische werking). Ook vermindert Zyprexa® gevoelens van leegte, gebrek aan emoties en initiatief, depressieve gevoelens, vermoeidheid en problemen met concentratie en denken.

Dit medicijn heeft ook een kalmerende (= sedatieve) werking.

Bijwerkingen

Sommige patiënten voelen zich na injectie duizelig en slap waarbij de hartslag traag kan zijn, met name na opstaan uit zittende of liggende houding.
Dit gaat meestal vanzelf over. Neem contact op met de (huis)arts als dat niet het geval is.

Mogelijke bijwerkingen
- alvleesklier-ontsteking (zeer zelden)
met maagpijn, koorts en ziek gevoel - beven
- bewegingen, ongewone (met name van tong en gezicht)
- bloedbeeld-veranderingen (o.a. bloedcellen en vetten)
- droge mond
- duizeligheid
- eetlust, toename
- gewichtstoename
- kramp
- rusteloosheid
- slaperigheid
- spierstijfheid
- spraakproblemen
- vermoeidheid, extreme
- verstopping (= constipatie, obstipatie)
- vochtvasthouden (= retentie)
NB. Neem contact op met uw arts of apotheker als u last heeft van bijwerkingen.

Aan begin van de behandeling:
- duizeligheid of flauw gevoel met trage hartslag (neem contact op met de arts als dit niet vanzelf over gaat)

Bij demente patiënten:
- beroerte (verhoogde kans)
- dingen zien die er niet zijn (= hallucinaties)
- huid, rode
- lichaamstemperatuur-verhoging
- long-ontsteking
- loopproblemen
- ongewild urineverlies (urine-incontinentie)
- vermoeidheid, extreme

Bij Parkinson-patiënten:
- verergering van de verschijnselen

Zie de bijsluiter voor (overige) zeldzame en zeer zeldzame bijwerkingen

Wisselwerkingen

Alcohol (kan in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Angst-verminderende middelen (kunnen in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Anti-depressiva (kunnen in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Ciprofloxacine (= Ciloxin®, Ciproxan®)

Fluvoxamine (= Fevarin®)

Slaapmiddelen (kunnen in combinatie met dit medicijn slaperigheid veroorzaken)

Hoe te gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe te bewaren?

In de originele verpakking bij kamertemperatuur.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Niet meer gebruiken na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de buitenverpakking
na EXP.

Gebruik geen enkele verpakking die beschadigd is of waarmee zichtbaar geknoeid is.

Medicatietrouw

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.

Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.

Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).

Bespreek eventuele problemen aangaande uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien een andere dosering of andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn met uw arts. Vertel hen ook of u wél of niet tevreden bent over de werking van dit middel.

Vergoeding of zelf betalen?

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .

Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Meer informatie

Lees de bijsluiter zorgvuldig

Bijzonderheden

Het injectiepoeder bevat lactose-monohydraat.

Overdosering

Ademhaling, vertraagde (= ademhalingsdepressie); agressie; bewegingsstoornissen; bloeddrukverhoging (= hypertensie); bloeddrukverlaging (= hypotensie); coma;
desoriëntatie/verwardheid (= delier); hartritmestoornissen (= aritmieën); spraak, onduidelijke; opwinding (= agitatie); spierschokken (= convulsie); sufheid

Laatst bijgewerkt: 25 juli 2017