Alle feiten en regels die men bewust kan aanleren (= kennisverwerving, leren), zich bewust worden (= herinneren) en zo nodig overdragen op anderen (= communiceren).

zie ook:
- instinct
- intuïtie
- ervaring