Gemeenten zijn volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door voorzieningen en ondersteuning aan te bieden. Dit bestaat bijvoorbeeld uit een huishoudelijke hulp of een aanpassing van de woning. Wanneer kan je gebruik maken van de Wmo?

De overheid wil graag dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De Wmo heeft als doel om burgers zo goed mogelijk in staat te stellen om deel te nemen aan de samenleving. Er zijn groepen, zoals ouderen, chronisch zieken en mensen met een ziekte of lichamelijke of verstandelijke beperking die problemen ondervinden in het zelfstandig thuis wonen. In dat geval kan de gemeente mogelijk helpen.

Zelfredzaamheid

Samen wordt er gekeken naar een oplossing, wat soms betekent dat je zelf iets verandert in je situatie en in andere gevallen dat de gemeente gerichte hulp aanbiedt. De hulp is er altijd opgericht dat je zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Hierbij valt te denken aan ondersteuning in de zelfredzaamheid, in de participatie, in de vorm van beschermd wonen of in de vorm van opvang.

Hoewel elke gemeente zich dient te houden aan de regels in de Wmo organiseren gemeenten zelf  hoe de toegang tot de hulp en ondersteuning plaatsvindt. Dit betekent in de praktijk dat de uitvoering van de Wmo per gemeente kan verschillen. Zo hebben sommige gemeenten een speciaal Wmo-loket waar iemand zich met een aanvraag kan melden en kiezen andere gemeenten voor sociale wijkteams waar iemand met een hulpvraag terecht kan.

Voorwaarden

Wanneer kom je in aanmerking voor een Wmo-voorziening? Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen, namelijk dat je rechtmatig in Nederland verblijft, dat je Nederlander bent, je een verblijfsvergunning op asielgronden hebt of dat je een reguliere verblijfsvergunning hebt. Tenslotte moet je woonachtig zijn in de gemeente waarin je de aanvraag doet.

Vervolgens wordt er gekeken dat de voorziening waar behoefte aan is voor langere tijd noodzakelijk is.
Als je bijvoorbeeld door een ongeluk tijdelijk in een rolstoel belandt, heb je geen recht op een tweedehands traplift

of op aanpassingen in de badkamer. Ook kosten die reeds zijn gemaakt om een voorziening te realiseren, worden niet meer vergoed. De gemeente zal je aanvraag dan afwijzen.

Abonnementstarief

Vanaf 2019 zal ondersteuning vanuit de Wmo voor iedereen € 17,50 per vier weken kosten, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Dit abonnementstarief is een maximumtarief. Een gemeente kan ervoor kiezen om een lagere eigen bijdrage vast te stellen afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Als je van plan bent om een Wmo-aanvraag te doen, is de eerste stap het maken van een melding bij het Wmo-loket van jouw gemeente. Na jouw melding neemt er iemand van de gemeente contact met je op om een afspraak te maken voor een gesprek.