Patiëntenbijsluiter

Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk, bruistabletten

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk gebruikt
3. Hoe wordt Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk?

Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk, bruistabletten
* Het werkzame bestanddeel is acetylcysteïne; één bruistablet bevat 600 mg acetylcysteïne.

* De andere bestanddelen (de hulpstoffen) zijn: citroenaroma, citroenzuur, lactose, mannitol,
natriumcarbonaat, natriumcitraat, natriumcyclamaat, natriumwaterstofcarbonaat,
saccharinenatrium.

Registratiehouder:
Healthypharm B.V.,
Nieuwe Donk 9,
4879 AC Etten-Leur

In het register ingeschreven onder Registratienummer 100259.

1. Wat is Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud
Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk is een geneesmiddel in de vorm van bruistabletten:
* Tablettencontainer met dop: 10 of 15 bruistabletten per verpakking.
Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Geneesmiddelengroep
Acetylcysteïne behoort tot de groep van geneesmiddelen die mucolytica wordt genoemd. Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dun vloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Het zelfreinigend vermogen van longen en luchtwegen wordt hierdoor vergemakkelijkt.

Toepassing van het geneesmiddel
Acetylcysteïne wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand verergert of het herstel hindert zoals bij astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem (blijvend verminderde elasticiteit van het longweefsel lijdende tot (ernstige) benauwdheid), bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp) en taaislijmziekte.

2. Wat u moet weten voordat u Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk gebruikt

Gebruik Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk niet:
* Als u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel van het product, acetylcysteïne, of de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met acetylcysteïne:

* Als u lijdt aan een maagzweer of een maagzweer heeft gehad.

Zwangerschap

Acetylcysteïne kan in lage dosering voor zover bekend zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift, worden gebruikt tijdens de periode van zwangerschap. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Acetylcysteïne kan in lage dosering, overeenkomstig het voorschrift, worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van dit product op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een invloed is echter niet waarschijnlijk.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk

* Dit geneesmiddel bevat de hulpstof mannitol; mannitol kan een licht laxerende werking hebben.
* Dit geneesmiddel bevat de hulpstof lactose (melksuiker); indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
* Dit geneesmiddel bevat 250 mg natrium per tablet; voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Gebruik van acetylcysteïne met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u ook nog andere geneesmiddelen gebruikt (ook al is het slechts af en toe) of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

Acetylcysteïne mag voor het innemen niet gemengd worden met antibiotica (middelen tegen bacteriële infecties). Het innemen na elkaar is wel toegestaan.
Voor zover bekend beïnvloeden acetylcysteïne en andere geneesmiddelen elkaar niet bij gelijktijdig gebruik.

3.Hoe wordt Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk ingenomen?

Volg de onderstaande instructies op, tenzij uw arts anders heeft aangegeven.

Dosering
Volwassenen: 1 bruistablet à 600 mg per dag
De bruistablet oplossen in een half glas water door te roeren met een plastic lepeltje. De oplossing moet direct worden opgedronken.
Bij patiënten met een gedempte hoestreflex (bejaarden en verzwakte patiënten) wordt aangeraden de tablet ’s morgens in te nemen.

In geval u bemerkt dat acetylcysteïne te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van acetylcysteïne heeft ingenomen:

Er zijn tot nu toe geen gevallen van overdosering bekend. Zeer hoge doseringen kunnen leiden tot misselijkheid, braken, roodheid van de huid en blozen. Wanneer u teveel acetylcysteïne heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk in te nemen:

Als u vergeten bent Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk in te nemen, dan kunt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk innemen, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Dit kunt u als volgt bepalen:
* Als minder dan de helft van de tijd, die er tussen twee normale innametijdstippen zit, verstreken is, kunt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk innemen.
* Als meer dan de helft van de tijd, die er tussen normale twee innametijdstippen zit, verstreken is, moet u de vergeten dosis niet meer innemen.

Neem nooit een dubbele dosis van Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met acetylcysteïne wordt gestopt: Wanneer gestopt wordt met de behandeling met acetylcysteïne zullen zich geen bijzonderheden voordoen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan ook acetylcysteïne bijwerkingen veroorzaken. Hieronder is een lijst van mogelijke bijwerkingen.
* Misselijkheid; braken.
* Ongunstige werking op het maagslijmvlies bij patiënten die een maagzweer hebben of hebben gehad.
* Zelden: overgevoeligheidsreacties.
In geval u last heeft van een bijwerking die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk?

Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.Tablettencontainer: niet bewaren boven 25 °C; bewaren in de goed gesloten verpakking. Niet in de koelkast bewaren.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Bruistabletten Acetylcysteïne 600 mg HTP Huismerk niet meer na de datum op de verpakking achter Niet te gebruiken na of Exp.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2007.