BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Actonel® Wekelijks 35 mg, filmomhulde tablet
natriumrisedronaat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als bij u.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Actonel Wekelijks 35 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Actonel Wekelijks 35 mg inneemt
3. Hoe wordt Actonel Wekelijks 35 mg gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Actonel Wekelijks 35 mg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ACTONEL WEKELIJKS 35 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Wat is Actonel Wekelijks 35 mg

Actonel Wekelijks 35 mg behoort tot de groep van niet-hormonale geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden, die worden gebruikt om botziekten te behandelen. Het geneesmiddel werkt rechtstreeks op uw botten om deze sterker te maken, zodat ze minder snel zullen breken.
Bot is levend weefsel. Oud bot wordt continu uit uw skelet verwijderd en vervangen door nieuw bot.

Postmenopauzale osteoporose is een aandoening die voorkomt bij vrouwen na de menopauze en waarbij botten zwakker en brozer worden en makkelijker kunnen breken na een val of overbelasting. Osteoporose kan ook voorkomen bij mannen als gevolg van een aantal oorzaken, waaronder veroudering en/of een laag gehalte van het mannelijk hormoon, testosteron.
De wervels, de heup, en de pols zijn de botten die de grootste kans lopen om te breken, hoewel dit met elk bot in uw lichaam kan gebeuren. Door osteoporose veroorzaakte breuken kunnen ook leiden tot rugpijn, lengteverlies en een kromme rug. Veel patiënten met osteoporose hebben geen klachten en misschien weet u niet eens dat u het heeft gehad.

Waar wordt Actonel Wekelijks 35 mg voor gebruikt De behandeling van osteoporose
bij vrouwen na de menopauze, ook bij ernstige osteoporose. Hierdoor vermindert het risico van wervel- en heupfracturen.
bij mannen.

2. VOORDAT U ACTONEL WEKELIJKS 35 MG GEBRUIKT
Gebruik Actonel Wekelijks 35 mg NIET :

• Als u allergisch bent voor natriumrisedronaat of één van de andere bestanddelen van Actonel Wekelijks 35 mg (zie sectie 6 “Wat bevat Actonel Wekelijks 35 mg”).
• Als uw arts u heeft verteld dat u een aandoening heeft die hypocalcemie heet (een lage hoeveelheid calcium in het bloed).
• Als u vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden.
• Als u borstvoeding geeft.
• Als u ernstige nierproblemen heeft.

Wees extra voorzichtig en praat met uw arts VOORDAT u begint met Actonel Wekelijks 35 mg

• Als u niet langer dan 30 minuten overeind kunt blijven (zittend of staand).

• Als u een gestoorde bot- en mineralenstofwisseling heeft (bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D,
parathyroïde hormoonafwijkingen, die beiden leiden tot een laag calciumgehalte in het bloed).

• Als u vroeger slokdarmklachten heeft gehad (de buis die uw mond met uw maag verbindt). Bijvoorbeeld als u pijn of moeite heeft gehad met het doorslikken van voedsel.

• Als uw dokter u heeft verteld dat u dat u bepaalde suikers niet verdraagt (zoals lactose).

• Als u pijn, zwelling of gevoelloosheid heeft gehad aan de kaak of een ‘zwaar gevoel van de kaak’ of het loslaten van een tand.

• Als u onder tandheelkundige behandeling bent of tandchirurgie moet ondergaan, vertel uw tandarts dat u wordt behandeld met Actonel Wekelijks 35 mg.
Uw arts zal u adviseren wat u moet doen als u Actonel Wekelijks 35 mg gebruikt bij een van de bovenstaande situaties.

Gebruik andere geneesmiddelen
Geneesmiddelen met één van de volgende bestanddelen verminderen de werking van Actonel Wekelijks 35 mg als u ze gelijktijdig inneemt:
• calcium
• magnesium
• aluminium (bijvoorbeeld in sommige combinaties voor spijsverteringsstoornissen)
• ijzer.

Neem deze middelen minstens 30 minuten na uw Actonel Wekelijks 35 mg tablet in.
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Gebruik van Actonel Wekelijks 35 mg met voedsel en drank

Het is heel belangrijk dat u Actonel Wekelijks 35 mg NIET inneemt met voedsel of drank (afgezien van gewoon water), zodat het goed kan werken. Met name zuivelproducten (zoals melk) mogen NIET worden ingenomen rond het tijdstip van inname van de tablet, aangezien zuivelproducten calcium bevatten (zie sectie 2 ‘Gebruik andere geneesmiddelen’).
Neem voedsel of drank (afgezien van gewoon water) minstens 30 minuten na uw Actonel Wekelijks 35 mg tablet.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Actonel Wekelijks 35 mg NIET wanneer vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden (zie sectie 2 ‘Gebruik Actonel Wekelijks 35 mg NIET’). Het mogelijke risico van het gebruik van natriumrisedronaat (de werkzame stof in Actonel Wekelijks 35 mg) voor zwangere vrouwen is onbekend. Gebruik Actonel Wekelijks 35 mg NIET wanneer u borstvoeding geeft (zie sectie 2 ‘Gebruik Actonel Wekelijks 35 mg NIET’).
Actonel Wekelijks 35 mg mag alleen gebruikt worden voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen en mannen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Actonel Wekelijks 35 mg zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Actonel Wekelijks 35 mg

Actonel Wekelijks 35 mg bevat een kleine hoeveelheid lactose (zie sectie 2 ‘Wees extra voorzichtig en praat met uw arts VOORDAT u begint met Actonel Wekelijks 35 mg’).

3. HOE WORDT ACTONEL WEKELIJKS 35 MG INGENOMEN

Dosering

Volg bij het innemen van Actonel Wekelijks 35 mg nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering:
Neem ÉÉN tablet Actonel Wekelijks 35 mg (35 mg natriumrisedronaat) eenmaal per week.

Kies een dag van de week die het best binnen uw schema past. Neem de tablet iedere week op uw gekozen dag.
Om het gemakkelijker voor u te maken om de tablet elke week op de juiste dag in te nemen is er een hulpmiddel ingevoegd in de verpakking van Actonel Wekelijks 35 mg:

Aan de achterzijde van de doordrukstrip staan vakjes/ruimtes. Noteer de dag van de week die u heeft uitgekozen om de Actonel Wekelijks 35 mg tablet in te nemen. Noteer ook de data waarop u de tablet gaat innemen.

WANNEER moet u Actonel Wekelijks 35 mg tablet innemen

Neem uw Actonel Wekelijks 35 mg tablet minstens 30 minuten voor het eerste eten, drinken (afgezien van gewoon water) of andere geneesmiddel van de dag.
HOE moet u het Actonel Wekelijks 35 mg tablet innemen
• Neem de tablet terwijl u rechtop zit of staat, zodat u geen brandend maagzuur krijgt.
• Slik de tablet door met tenminste een vol glas (120 ml) gewoon water.
• Slik de tablet in zijn geheel door. De tablet mag niet opgezogen of gekauwd worden.
• Ga niet liggen gedurende 30 minuten na het innemen van de tablet.
Uw arts zal u vertellen of u calcium- en vitaminesupplementen nodig heeft als u dit niet voldoende in uw dagelijkse voedsel neemt.

Als u MEER van Actonel Wekelijks 35 mg heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u of iemand anders per ongeluk meer Actonel Wekelijks 35 mg heeft ingenomen dan voorgeschreven, drink een vol glas melk en zoek medische hulp.

Als u bent VERGETEN Actonel Wekelijks 35 mg in te nemen

Als u bent vergeten uw tablet in te nemen op uw gekozen dag, neem het dan op de dag dat u dit ontdekt. Daarna neemt u weer eenmaal per week een tablet in op de dag dat u die normaal gesproken zou innemen.
Gebruik NIET twee tabletten op één dag om de vergeten tablet in te halen.

Als u STOPT met het innemen van Actonel Wekelijks 35 mg

Als u stopt met de behandeling, kunt u botmassa verliezen. Bespreek dit met uw arts voordat u overweegt om de behandeling te staken.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Actonel Wekelijks 35 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stop de inname van Actonel onmiddellijk en neem contact op met uw arts, als u een van de volgende bijwerkingen ervaart:
• Klachten karakteristiek voor ernstige zwelling van weefsel (angio-oedeem reacties)
• Zwelling van het gezicht, tong of keel
• Problemen met slikken
• Netelroos en moeilijkheden met ademhalen
• Ernstige huidreacties waaronder blaren onder de huid.
Licht uw arts meteen in als u de volgende bijwerkingen ervaart:
• Oogontsteking, gewoonlijk met pijn, roodheid en lichtgevoeligheid.
• Botnecrose van de kaak (osteonecrose) samen met vertraagde genezing en infectie, vaak na het trekken van een tand (zie sectie 2 ‘Wees extra voorzichtig en praat met uw arts VOORDAT u begint met Actonel Wekelijks 35 mg’).
• Klachten van de slokdarm zoals pijn als u slikt, moeite met slikken, pijn in de borst of nieuw of verergerd brandend maagzuur.

In klinische studies zijn echter andere bijwerkingen gevonden die meestal mild waren, zodat de patiënt zijn/haar tabletten gewoon kon blijven innemen.

Veel voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 patiënten)
• Spijsverteringsstoornis, misselijkheid, maagpijn, maagkrampen of een akelig gevoel in de maag, obstipatie, een ‘vol’ gevoel, een opgeblazen gevoel, diarree.
• Pijn in uw botten, spieren of gewrichten.
• Hoofdpijn.

Weinig voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 patiënten)
• Ontsteking van of zweer in de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt) een daardoor problemen en pijn bij het slikken (zie sectie 2 ’ ‘Wees extra voorzichtig en praat met uw arts VOORDAT u begint met Actonel Wekelijks 35 mg’), ontsteking van de maag en de twaalfvingerige darm (de darm die vanuit de maag loopt).
• Ontsteking van het gekleurde deel van het oog (de iris) (rode, pijnlijke ogen met mogelijke verandering van het gezichtsvermogen).

Zeldzame bijwerkingen (minder dan 1 op de 1000 patiënten)
• Ontsteking van de tong (rood, gezwollen, mogelijk pijnlijk), vernauwing van de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt).
• Er zijn abnormale levertests gemeld. Deze vallen alleen te diagnosticeren door middel van een bloedtest.
Heel sporadisch kan aan het begin van de behandeling het bloedcalcium- en fosfaatgehalte dalen. Dit zijn meestal kleine wijzigingen die geen symptomen veroorzaken.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld,raadpleeg dan uw arts of apotheker.5. HOE BEWAART U ACTONEL WEKELIJKS 35 MG

• Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen

• Gebruik Actonel Wekelijks 35 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter ‘EXP:’. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand..
• Voor dit geneesmiddel gelden geen bijzondere bewaarcondities.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. OVERIGE INFORMATIE

Wat bevat Actonel Wekelijks 35 mg

Het werkzame bestanddeel is natriumrisedronaat. Elke tablet bevat 35 mg natriumrisedronaat, overeenkomend met 32,5 mg risedroninezuur.

De andere bestanddelen zijn:
Tabletkern : lactosemonohydraat, crospovidon en magnesiumstearaat en microkristallijne cellulose. Tabletomhulling : hypromellose, macrogol 400, hydroxypropylcellulose, macrogol 8000 en siliciumdioxide, titaniumdioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Actonel Wekelijks 35 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Actonel Wekelijks 35 mg tabletten zijn ovale, licht oranje filmomhulde tabletten met de letters “RSN” aan de ene zijde en “35 mg” aan de andere zijde. De tabletten worden geleverd in doordruk verpakkingen van
1,2,4,10,12 of 16 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:
Procter & Gamble Pharmaceuticals Nederland B.V.
Postbus 2507
3000 CM Rotterdam,
Nederland 19 0800 - 099 33 25 (ma-vrij 9-17)

Fabrikant:
Procter & Gamble Pharmaceuticals- Germany GmbH
D r.-Otto-Riih m-Str. 2-4,
64331 Weiterstadt, Germany

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Actonel 35 mg Wekelijks filmomhulde tabletten,
Actonel 35 mg hebdomadaire comprimé pelliculé
Actonel 35 mg Wiichentlich Filmtabletten
Denemarken: Optinate Septimum filmovertrukne tabletter
Duitsland: Actonel einmal wiichtentlich 35 mg Filmtabletten
Engeland: Actonel Once a Week 35 mg film-coated tablets
Estland: Actonel 35 mg OAW, õhukese polümeerikattega tabletid
Finland: Optinate Septimum 35 mg kalvopëëllysteiset tabletit
Frankrijk: Actonel 35 mg comprimé pelliculé
Griekenland: Actonel OAW / 'Nía cpopá Tljv ERóoN~óa"
Hongarije: Actonel 35 mg filmtabletta
Ierland: Actonel Once a Week 35 mg film-coated tablets
IJsland: Optinate 35 mg filmuhúðaðar tiiflur
Italië: Actonel 35 mg compresse rivestite con film
Letland: Actonel 35 mg apvalkotás tabletes
Luxemburg: Actonel 35 mg Wekelijks filmomhulde tabletten, Actonel 35 mg hebdomadaire comprimé pelliculé Actonel 35 mg Wiichentlich Filmtabletten
Malta: Actonel “Once a Week” 35 mg film-coated tablet
Nederland: Actonel Wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten
Oostenrijk: Actonel einmal wiichentlich 35 mg Filmtabletten
Polen: Actonel 35 mg tabletki powlekane
Portugal: Actonel 35 mg comprimidos revestidos por película
Slovenië: Actonel 35 mg enkrat tedensko 35 mg filmsko oblozena tableta Slowakije: Actonel 35 mg filmom obalené tablety
Spanje: Actonel 35 mg comprimidos recubiertos con película
Tjechië: Actonel 35 mg potahované tablety
Zweden: Optinate Septimum 35 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluitertekst is voor het laatst goedgekeurd in: augustus 2007.