Informatie voor de gebruiker

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Advil Ovaal 400 zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
* Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 10 dagen niet verbeteren

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Advil Ovaal 400 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Advil Ovaal 400 gebruikt.
3. Hoe wordt Advil Ovaal 400 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Advil Ovaal 400?

Advil Ovaal 400, filmomhulde tabletten 400 mg

Het werkzame bestanddeel in Advil Ovaal 400 is ibuprofen 400 mg.
Andere bestanddelen zijn maïszetmeel, pregelatiniseerd zetmeel, croscarmellosenatrium, colloidaal silicium dioxide, stearine zuur, natrium lauryl sulfaat, hydroxypropyl methylcellulose, Macrogol 6000, titanium dioxide (E1 71), ijzer oxide (E1 72), talken zwarte inkt (schellak, zwart ijzeroxide E172 en propyleenglycol).

Registratiehouder
Pfizer B.V.
Rivium Westlaan 142
2909 LD Capelle a/d IJssel

In het register ingeschreven onder RVG 25940

1.Wat is Advil Ovaal 400 en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud

Advil Ovaal 400 is een bruine, filmomhulde tablet met een ovale vorm, éénzijdig bedrukt met zwarte inkt. De tabletten bevatten 400 mg van het werkzaam bestanddeel ibuprofen. De tabletten zijn verpakt in een doordrukstrip of in een flacon. De stripverpakking wordt geleverd in doosjes met één of meerdere doordrukstrips, de flacons worden geleverd in een doosje en bevatten 20 of 50 tabletten.

Geneesmiddelengroep

Advil Ovaal 400 behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking.

Toepassing van het geneesmiddel

Advil Ovaal 400 wordt toegepast bij lichte tot matige pijn inclusief reumatische pijn, spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn; bij koorts en ter verlichting van symptomen van verkoudheid en griep.

2. Wat u moet weten voordat u Advil Ovaal 400gebruiktGebruik Advil Ovaal 400 niet:

* wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of één van de andere bestanddelen van Advil Ovaal 400 (zie boven voor de samenstelling);
* wanneer u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur
* wanneer u door het gebruik van andere niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen (pijnstillers) last krijgt van benauwdheid door kramp van de spieren in de ademhalingswegen (bronchospasme), van astma, van ontstoken neusslijmvlies , zwelling in het gezicht of in de keel of van netelroos.
* wanneer u een maagzweer heeft of heeft gehad
* wanneer u lijdt aan een maagdarmbloeding of een maagdarmontsteking
* wanneer u door gebruik van een NSAID in het verleden een bloeding of perforatie van het maagdarmkanaal heeft gehad.
* wanneer u lijdt aan een hersenbloeding of een andere actieve bloeding
* wanneer u lijdt aan een bloedziekte
* wanneer uw lever, hart of nieren zeer slecht functioneren
* wanneer u in de laatste 3 maanden van uw zwangerschap bent (zie onder zwangerschap)

Wees extra voorzichtig met Advil Ovaal 400:
* niet gelijktijdig gebruiken met andere pijnstillers zoals zgn. niet-steroïde antiinflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs).

* wanneer u astma of een allergische aandoening hebt of wanneer deze eerder zijn veroorzaakt door andere zgn. niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs); er kan dan benauwdheid door kramp van de spieren in de
ademhalingswegen (bronchospasme) optreden.

* wanneer uw hart, uw lever, of uw nieren niet goed werken omdat dan de werking van de nieren kan verminderen. In dit geval dient de laagst mogelijke dosis te worden gebruikt en de werking van de nieren te worden gecontroleerd.

* bij ouderen is sprake van een verhoogd risico op bijwerkingen.

* neem altijd de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende de kortst mogelijke periode.

* wanneer u lijdt aan een auto-immuunziekte (ziekte van uw afweersysteem) of lupus erythematosus (ontsteking van huid en/of ingewanden).

* ibuprofen kan de koorts en de ontsteking maskeren en kan daardoor een onbetrouwbaar beeld geven van de ernst van uw aandoening.

* geneesmiddelen zoals Advil Ovaal 400 kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct “) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (10 dagen voor OTC producten). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.

* wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Overleg in deze gevallen met uw arts.


Gebruik van Advil Ovaal 400 in combinatie met voedsel en drank

Geen bijzonderheden.

Zwangerschap

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt. Gebruik Advil Ovaal 400 tijdens de eerste 6 maanden van de zwangerschap alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Raadpleeg uw arts of apotheker als u probeert zwanger te worden, of als u in het eerste of tweede trimester van de zwangerschap bent.
Gebruik Advil Ovaal 400 niet tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.

Borstvoeding

Ibuprofen komt in zeer lage hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het is
onwaarschijnlijk dat dit een nadelig effect op het kind heeft. Vraag uw arts en apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Wordt niet beïnvloed door Advil Ovaal 400.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Advil Ovaal 400
Geen bijzonderheden.

Gebruik van Advil Ovaal 400 in combinatie met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Voorzichtigheid is geboden bij gebruik in combinatie met de volgende geneesmiddelen, omdat ze invloed kunnen hebben op elkaars werking:
* aspirine (acetylsalicylzuur) of andere NSAID’s (soortgelijke pijnstillers, waaronder selectieve COX-2-remmers, zoals celecoxib en etoricoxib)
* lithium (een geneesmiddel gebruikt bij manische depressies en depressie)
* methotrexaat (een geneesmiddel gebruikt bij kanker, reuma en psoriasis)
* corticosteroïden (tegen ontsteking en/of overgevoeligheid/astma)
* fenytoine (bij epilepsie en hartritmestoornissen)
* digitalis geneesmiddelen (bij verminderende hartwerking)
* bloedverdunners
* plastabletten (diuretica) en geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
* antacida (tegen maagzuur)
* selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s, geneesmiddelen gebruikt bij depressies)
* ciclosporine (tegen afstotingsreacties na een transplantatie en tegen reuma)
* tacrolimus (tegen afstotingsreacties na een transplantatie)
* zidovudine (een geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van een HIV-infectie)
* chinolonen (antibiotica)

3. Hoe wordt Advil Ovaal 400 gebruikt?

Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Zo nodig 1 tot 3 maal per dag 1 tablet innemen.
Tussen twee doseringen een interval aanhouden van minimaal 4 uur.
Maximaal 3 tabletten (1200 mg) per 24 uur.

Niet voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar.

Wijze van gebruik
De tabletten moeten met wat water worden ingenomen.

Duur van de behandeling

Gebruik Advil Ovaal 400 niet langer dan maximaal 10 dagen. Als de symptomen verergeren of niet beter zijn geworden na 10 dagen raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel Advil Ovaal 400 heeft gebruikt:

Neem niet meer dan 1 tablet gelijktijdig in. Indien u per ongeluk meer dan de aanbevolen dosering hebt gebruikt, raadpleeg dan uw arts of de EHBO-afdeling van een dichtbij gelegen ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Advil Ovaal 400 te gebruiken:

Afhankelijk van de ernst van de symptomen kunt u alsnog 1 tablet innemen of wachten tot de volgende dosering. Neem nooit een dubbele dosis van Advil Ovaal 400 om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Advil Ovaal 400 wordt gestopt

Het plotseling staken van de toediening van Advil Ovaal 400 zal normaliter niet tot problemen leiden.

4. Mogelijke Bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Advil Ovaal 400 bijwerkingen veroorzaken.
Voor de mate waarin bijwerkingen optreden, worden de volgende begrippen gebruikt:

zeer vaak: meer dan 1 op 10 gebruikers
vaak: 1 tot 10 op de 100 gebruikers
soms: 1 tot 10 op de 1000 gebruikers
zelden: 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers
zeer zelden: minder dan 1 op de 10.000 gebruikers
niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
Hartaandoeningen
Niet bekend
* vochtophoping, hoge bloeddruk, beklemmend pijnlijk gevoel op de borst en hartfalen. Geneesmiddelen zoals Advil Ovaal 400 kunnen in verband worden gebracht met een iets verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct”) of beroerte

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden
* aandoeningen met betrekking tot de bloedaanmaak zoals verlaagd gehalte aan bloedplaatjes, aan witte bloedlichaampjes of aan bloedcellen. Eerste verschijnselen zijn koorts, keelpijn, oppervlakkige wondjes in de mond, griepachtige symptomen, zwakte, onverklaarbare bloedingen en blauwe plekken

Zenuwstelselaandoeningen
Soms
* hoofdpijn, duizeligheid, beroerte

Oog-, evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen
Zeer zelden
* visuele stoornissen, duizeligheid en oorsuizen
Aandoeningen van de ademhalingswegen
Zeer zelden
* astma, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen, moeilijke en piepende ademhaling

Maag-darmstelselaandoeningen
Soms
* Pijn in de bovenbuik, opgezette buik, misselijkheid en zuurbranden
Zelden
* diarree, winderigheid, verstopping en overgeven
Zeer zelden
* maagzweren, maagdarmperforatie of maagdarmbloeding, zwarte ontlasting en braken van bloed, ontsteking van het mondslijmvlies (blaasjes) en maagontsteking
Onbekend
* verslechtering van bestaande darmproblemen (Colitis ulcerosa of ziekte van Crohn)

Nier- en urinewegaandoeningen
Zeer zelden
* plotseling nierfalen, nierontsteking, nierweefselafsterving, bloed in de urine en troebele urine

Huid- en onderhuidaandoeningen
Sours
* diverse huidaandoeningen
Zeer zelden
* ernstige vormen van huidreacties, zoals blaren, inclusief het Stevens-Johnson syndroom, uitslag met roodheid en vervellen
Infecties en parasitaire aandoeningen Zeer zelden
* hersenvlies- en/of ruggenmergvliesontsteking

Algemene aandoeningen
Zeer zelden
* zwelling, vochtophoping (eventueel in de armen en benen)

Afweersysteemaandoeningen
Soms
* overgevoeligheidsreacties met galbulten en jeuk
Zeer zelden
* ernstige overgevoeligheidsreacties; tekenen kunnen zijn: zwellen van gezicht, tong en keel, kortademigheid, versnelde hartslag, lage bloeddruk, shock (sterke daling van bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, verminderd bewustzijn)
Niet bekend
* verschijnselen van aseptische meningitis (hersenvliesontsteking) bij patiënten met een bestaande auto-immuunziekte; de eerste symptomen zijn: stijve nek, hoofdpijn, misselijkheid, braken, koorts of verwardheid

Lever- en galaandoeningen
Zeer zelden
* leverstoornissen, leverontsteking en geelzucht

Psychische aandoeningen
Zeer zelden
* nervositeit

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Advil Ovaal 400
Niet bewaren boven 30 °C.

Advil Ovaal 400 buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Advil Ovaal 400 niet meer na de datum op de verpakking achter “ Niet te gebruiken na:”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in januari 2010.