Patiëntenbijsluiter Advil Liquid-Caps 200


Informatie voor de gebruiker
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Advil Liquid-Caps 200 zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
•Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen
•Vraag uw apotheker om meer informatie of advies indien nodig.
•Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 10 dagen niet verbeteren


Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Advil Liquid-Caps 200 en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Advil Liquid-Caps 200 gebruikt.
3. Hoe wordt Advil Liquid-Caps 200 gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Advil Liquid-Caps 200?


Advil Liquid-Caps 200
Het werkzame bestanddeel in Advil Liquid-Caps 200 is ibuprofen 200 mg.
Andere bestanddelen zijn macrogol 600, kaliumhydroxide, sorbitol, sorbitan, mannitol, gelatine, quinolinegeel (E104), patentblauw (E131), gezuiverd water en Opacode Witte Inkt. (In het geval van inktlint techniek bestaat de Opacode Witte Inkt uit titanumdioxide (E171), propyleenglycol, polyvinylacetaatphtalaat en macrogol 400. In het geval van
stempeltechniek bestaat de Opacode Witte Inkt uit titaniumdioxide (E171), schellak, sojalecithine en dimethicon).


Registratiehouder
Wyeth Consumer Healthcare
Spicalaan 39
2132 JG Hoofddorp


In het register ingeschreven onder RVG 25572


1.Wat is Advil Liquid-Caps 200 en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud
Advil Liquid-Caps 200 is een groene doorschijnende, ovale zachte capsule, éénzijdig bedrukt met witte inkt. De capsules bevatten 200 mg van het werkzaam bestanddeel ibuprofen in een speciale samenstelling die voor een snelle opname in het lichaam zorgt. De capsules zijn verpakt in een doordrukstrip en worden geleverd in doosjes met één of meerdere doordrukstrips.

Geneesmiddelengroep
Advil Liquid-Caps 200 behoort tot de groep van geneesmiddelen met een pijnstillende, koortsverlagende en ontstekingsremmende werking.

Toepassing van het geneesmiddel
Advil Liquid-Caps 200 wordt toegepast bij lichte tot matige pijn inclusief reumatische pijn, spierpijn, rugpijn, hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn; bij koorts en ter verlichting van symptomen van verkoudheid en griep.


2. Wat u moet weten voordat u Advil Liquid-Caps 200 gebruikt
Gebruik Advil Liquid-Caps 200 niet:
•wanneer u overgevoelig bent voor ibuprofen of één van de andere bestanddelen van Advil Liquid-Caps 200 (zie boven voor de samenstelling);
•wanneer u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur
•wanneer u door het gebruik van andere niet-steroïde anti-inflammatoire
geneesmiddelen (pijnstillers) last krijgt van benauwdheid door kramp van de spieren in de ademhalingswegen (bronchospasme), van astma, van ontstoken neusslijmvlies of van netelroos.
•wanneer u een maagzweer hebt of hebt gehad
•wanneer u lijdt aan een maagdarmbloeding of een maagdarmontsteking
•wanneer u lijdt aan een hersenbloeding of een andere actieve bloeding
•wanneer u lijdt aan een bloedziekte
•wanneer uw lever, hart of nieren zeer slecht functioneren

Wees extra voorzichtig met Advil Liquid-Caps 200 :
•niet gelijktijdig gebruiken met andere pijnstillers zoals zgn. niet-steroïde anti- inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs)
•wanneer u astma of een allergische aandoening hebt of wanneer deze eerder zijn veroorzaakt door andere zgn. niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs); er kan dan benauwdheid door kramp van de spieren in de
ademhalingswegen (bronchospasme) optreden
•wanneer uw hart, uw lever, of uw nieren niet goed werken omdat dan de werking van de nieren kan verminderen. In dit geval dient de laagst mogelijke dosis te worden gebruikt en de werking van de nieren te worden gecontroleerd
•bij ouderen is sprake van een verhoogd risico op bijwerkingen
•neem altijd de laagst mogelijke effectieve dosis gedurende de kortst mogelijke periode
•gebruik Advil Liquid-Caps 200 niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft
•wanneer u lijdt aan een auto-immuunziekte (ziekte van uw afweersysteem) of lupus erythematosus (ontsteking van huid en/of ingewanden)
•ibuprofen kan de koorts en de ontsteking maskeren en kan daardoor een
onbetrouwbaar beeld geven van de ernst van uw aandoening
•geneesmiddelen zoals Advil Liquid-Caps 200 kunnen in verband worden gebracht met een klein verhoogd risico op een hartaanval (“hartinfarct “) of beroerte. Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt. Gebruik niet meer dan de voorgeschreven aanbevolen dosis en niet langer dan de aanbevolen duur van de behandeling (10 dagen voor OTC producten). Het risico neemt toe naarmate de ingenomen dosis hoger is en het geneesmiddel langer gebruikt wordt.
•wanneer u hartproblemen hebt, een beroerte heeft gehad, of wanneer u denkt dat u hiervoor tot een risicogroep behoort (bijvoorbeeld wanneer u een hoge bloeddruk, diabetes of hoge cholesterolspiegel heeft, of als u rookt) dan moet u dit bespreken met uw arts of apotheker, voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Overleg in deze gevallen met uw arts.


Gebruik van Advil Liquid-Caps 200 in combinatie met voedsel en drank
Geen bijzonderheden.


Zwangerschap
Advil Liquid-Caps 200 moet, in het bijzonder gedurende de eerste drie maanden, indien mogelijk, niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Het optreden van weeën kan worden vertraagd en de duur van de bevalling kan worden verlengd.
Ook gebruik tijdens de laatste drie maanden van de zwangerschap moet worden vermeden omdat daardoor problemen in de bloedsomloop en/of ademhaling van de ongeboren vrucht kunnen ontstaan. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.


Borstvoeding
Moeders die borstvoeding geven moeten Advil Liquid-Caps 200, indien mogelijk, niet gebruiken. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt of gebruikt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Wordt niet beïnvloed door Advil Liquid-Caps 200.


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Advil Liquid-Caps 200
Geen bijzonderheden.

Gebruik van Advil Liquid-Caps 200 in combinatie met andere geneesmiddelen
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Gebruik Advil Liquid-Caps 200 niet in combinatie met andere pijnstillers zoals zgn. niet- steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs).
Combinatie met acetylsalicylzuur kan het bloedgehalte van ibuprofen doen afnemen.
Voorzichtigheid is nodig bij combinatie met de volgende geneesmiddelen: lithium (tegen manische depressie), methotrexaat (tegen kanker of ernstige reuma of psoriasis), digitalis- geneesmiddelen (bij verminderde hartwerking), corticosteroiden (tegen ontsteking en/of overgevoeligheid/astma) en phenytoine (bij epilepsie). Bij deze combinaties ontstaat een verhoogd bloedgehalte (van lithium, resp. digitalis of phenytoine) veroorzaakt door ibuprofen of kan sprake zijn van een vergrote kans op bijwerkingen (ernstige of dodelijke vergiftiging door methotrexaat of een maagbloeding door corticosteroiden). In het geval van methotrexaat is hiervan met name sprake bij slecht werkende nieren, ook bij een lage dosis methotrexaat.
Combinatie van Advil Liquid-Caps 200 met acetylsalicylzuur, zgn. niet-steroïde anti- inflammatoire geneesmiddelen (NSAIDs) of corticosteroiden (tegen ontsteking en/of overgevoeligheid/asthma) kan de bijwerking ervan verergeren.
Advil Liquid-Caps 200 kan het effect van antistollings-geneesmiddelen (bloedverdunners) versterken en het effect van middelen tegen hoge bloeddruk of van sommige plaspillen (thiazide diuretica) verminderen.
Bij chronisch gebruik van Advil Liquid-Caps 200 is met name voorzichtigheid nodig bij de combinatie met antacida (zuurbinders tegen brandend maagzuur) die de opname van ibuprofen uit het maagdarmkanaal doen afnemen en bij de combinatie met antistollingsgeneesmiddelen (bloedverdunners) waardoor een verhoogd risico op een bloeding ontstaat.


3. Hoe wordt Advil Liquid-Caps 200 gebruikt?
Dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Zonodig 1 tot 2 capsules iedere 4-6 uur.
Niet meer gebruiken dan 6 capsules (1200 mg) per 24 uur. Niet voor gebruik door kinderen jonger dan 12 jaar.

Wijze van gebruik
De capsules moeten met wat water worden ingenomen.

Duur van de behandeling
Gebruik Advil Liquid-Caps 200 niet langer dan 10 dagen. Als de symptomen verergeren of niet beter zijn geworden na 10 dagen raadpleeg dan uw arts.


Wat u moet doen wanneer u teveel Advil Liquid-Caps 200 heeft gebruikt:
Neem niet meer dan 1-2 capsules gelijktijdig. Indien u per ongeluk meer dan de
aanbevolen dosering hebt gebruikt raadpleeg dan uw arts of de EHBO-afdeling van een dichtbij gelegen ziekenhuis.


Wat u moet doen wanneer u vergeten bent Advil Liquid-Caps 200 te gebruiken:
Afhankelijk van de ernst van de symptomen kunt u alsnog 1-2 capsules innemen of wachten tot de volgende dosering. Neem nooit een dubbele dosis van
Advil Liquid-Caps 200 om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Advil Liquid-Caps 200 wordt gestopt
Het plotseling staken van de toediening van Advil Liquid-Caps 200 zal normaliter niet tot problemen leiden.


4. Mogelijke Bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Advil Liquid-Caps 200 bijwerkingen veroorzaken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:
Centraal zenuwstelsel: Hoofdpijn, duizeligheid Maagdarmstelsel:
Buikpijn, misselijkheid en verteringsstoornis, obstipatie, diarree en incidenteel een maagzweer of een maagdarmbloeding, gebrek aan eetlust.
Bloed:
Verlaagd gehalte aan bloedplaatjes, aan witte bloedlichaampjes of aan bloedcellen.
Nieren:
Bloed in de urine, nierontsteking, nierweefselafsterving en nierfalen zijn incidenteel gemeld.
Overgevoeligheidsreacties
Deze kunnen zich uiten als algemene allergische reacties en overgevoeligheidsshock; als reacties van de ademhalingswegen zoals:
- (verergering van) astma
- benauwdheid door kramp van de spieren in de ademhalingswegen (bronchospasme) - moeilijke ademhaling (dyspnoe)
of als huidaandoening in de vorm van
- uitslag, jeuk, netelroos of bloeduitstortingen in de huid
- plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong ), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag vaak als allergische reactie (angioedeem)
- minder vaak voorkomend,: blaasvormige huidaandoeningen (zoals opperhuidversterving en blaasvormige huiduitslag)
Overige:
Zelden komen voor leverstoornis en gehoorstoornissen.
Geneesmiddelen zoals Advil Liquid-Caps 200 kunnen in verband worden gebracht met een klein toegenomen risico op een hartaanval (‘hartinfarct”) of beroerte.
Vochtophoping (oedeemvorming), hoge bloeddruk (hypertensie) en hartfalen zijn gerapporteerd in associatie met behandeling met NSAID’s.
In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Advil Liquid-Caps 200
Niet bewaren boven 30 °C.
Advil Liquid-Caps 200 buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Advil Liquid-Caps 200 niet meer na de datum op de verpakking achter “ Niet te gebruiken na:”.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in februari 2007


Advil Liquid Caps 200/PIL/ /FEB07 5