Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Consumed niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de website. 
Consumed aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de site.
De aangeboden informatie is gebaseerd op betrouwbaarheid en heeft een informerend en inspirerend karakter. De aangeboden informatie wordt door de redactie verworven, geschreven en verwerkt in samenwerking met een netwerk professionele tekstschrijvers en deskundigen. De aangeboden informatie is o.a. afkomstig van bronnen als: Nederlandse ziekenhuizen, beroepsorganisaties, Artsennet, websites, overheidsinstellingen en diverse erkende onderzoeksbureaus.
De verstrekte informatie op Consumed wordt met grote zorg samengesteld maar Consumed kan niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Dit geldt ook voor de content afkomstig uit de samenwerking met het netwerk aan deskundigen van Consumed.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Consumed. 
Consumed kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Consumed kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door haar bezoekers wordt geraadpleegd. Consumed geeft praktische informatie om je gezondheid en welbevinden te verbeteren. Deze informatie is informatief en onafhankelijk. Het overgrote deel van de informatie wordt door wetenschappers gedragen, geschreven door deskundigen of verworven uit betrouwbare bronnen, echter het menselijk lichaam is zeer complex en Consumed kan niet ieder individu adviseren. De redactie is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het zonder doktersadvies wijzigen, weigeren of aanpassen van behandelmethodes, of levensstijl. Voordat een behandelingsmethode toegepast of veranderd wordt of tips in acht genomen worden is het raadzaam om contact op te nemen met een arts, deskundige of specialist.
De site heeft een informerende doelstelling, maar advertentie-exploitatie en marketing mogen gerealiseerd worden voor zover ze niet in strijd zijn met onafhankelijkheid van de redactie, privacy van de bezoeker of andere doelstellingen. De aangeboden informatie moet aansluiten bij de belevingswereld en informatiebehoefte van de (potentiële) bezoekers van Consumed. Op de website kun je advertenties tegenkomen of informatie afkomstig van adverteerders. Mocht dat het geval zijn dan zullen wij deze gesponsorde informatie herkenbaar maken, zodat je een onderscheid kunt maken tussen informatie dat afkomstig is van de redactie en informatie dat afkomstig is van adverteerders.
Daar waar gebruikers van Consumed op de portal persoonlijke gegevens achterlaten, blijft de privacy gewaarborgd tenzij gebruiker zelf anders aangeeft. Op Consumed tref je links aan naar andere websites. Consumed is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met jouw (persoons)gegevens.
Consumed wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, als mede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van de website.
Heb je na het lezen van de disclaimer vragen hierover? Neem dan contact met ons op via info@consumed.nl.