BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Aero-OM, 42 mg, kauwtabletten
Simeticon

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder recept verkregen worden. Desondanks moet u Aero-OM met zorg innemen om een goed resultaat te verkrijgen.
• Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Neem contact op met uw arts als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren bij aanhoudende constipatie.
• Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in de bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Aero-OM en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Aero-OM inneemt
3. Hoe wordt Aero-OM ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Aero-OM
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS AERO-OM EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Anti -flatulent.
Aero-OM bevat simeticon als werkzaam bestanddeel. Simeticon behoort tot een groep van geneesmiddelen die de gasvorming in de maag en darmen verminderen.

Volwassenen
Aero-OM wordt gebruikt voor de behandeling van een opgeblazen buik, flatulentie (winderigheid) en meteorisme (gasophoping in maag en/of darmen).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AERO-OM INNEEMT
Neem Aero-OM niet in

Als u allergisch (overgevoelig) bent voor simeticon (werkzaam bestanddeel) of voor één van de andere bestanddelen van Aero-OM.

Wees extra voorzichtig met Aero-OM
Als u problemen met kauwtabletten hebt.
Aero-OM tabletten mogen niet door kinderen worden ingenomen, omdat er nog te weinig bekend is over de veiligheid. Aero-OM mag niet worden ingenomen door personen waarbij ileus wordt vermoed (opstopping of perforatie van de darmen).
Inname met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Aero-OM tabletten mogen niet ingenomen worden met paraffine-olie, een minerale olie die als laxeermiddel gebruikt wordt.

Inname van Aero-OM met voedsel en drank Geen invloed.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap:
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van simeticon door zwangere vrouwen. Aangezien simeticon niet wordt geabsorbeerd door uw maag en darmen, is het potentiële risico zeer klein.
Raadpleeg uw arts voordat u Aero-OM inneemt, aangezien er geen gegevens over zwangerschap bekend zijn.

Borstvoeding:
Het is niet bekend of simeticon in de moedermelk opgenomen wordt. Aangezien simeticon niet in uw maag en darmen geabsorbeerd wordt is het risico zeer klein.

Raadpleeg uw arts voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Geen invloed.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Aero-OM.
Diabetici of patiënten, die een suikerarm dieet volgen, dienen op de hoogte te zijn van het feit dat Aero-OM sucrose bevat (435 mg per tablet).
Indien uw arts heeft geconstateerd dat u sommige suikersoorten niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Aero-OM inneemt.

3. HOE WORDT AERO-OM INGENOMEN

Neem Aero-OM altijd precies in zoals uw arts of apotheker dat aangeeft. Neem bij twijfel contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 4 maal daags 2 tabletten. De tabletten dienen gekauwd te worden en na een maaltijd te worden ingenomen.
De behandeling mag niet langer dan 10 dagen duren.

Indien u de indruk hebt dat de werking van Aero-OM te sterk of te zwak is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u meer Aero-OM hebt ingenomen dan u zou mogen Vraag uw arts of apotheker om advies.

Wanneer u bent vergeten om Aero-OM in te nemen Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Vraag uw arts of apotheker om advies.

Als u stopt met het innemen van Aero-OM
Geen invloed.

Neem contact op met uw arts of apotheker indien u nog vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Aero-OM bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Soms voorkomende (tenminste 1 op 1000 patiënten) bijwerkingen van Aero-OM zijn: diarree, buikpijn, opstopping van de darmen (ileus), misselijkheid of overgeven.
Er is melding gedaan van zeldzame (tenminste 1 op 10.000 patiënten) bijwerkingen door overgevoeligheid, zoals huiduitslag, jeukziekte (prurigo), vochtophoping op gezicht en tong (eudeem) en ademhalingsproblemen.

Raadpleeg uw arts of apotheker wanneer een of meer van deze symptomen zich bij u voordoet.

Stop de behandeling nooit zonder overleg met uw arts of apotheker.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U AERO-OM

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Aero-OM niet na de vervaldatum die op de doos staat vermeld na VERV*. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30° C.
Gebruik het geneesmiddel niet als u merkt dat de doordrukstrip is beschadigd.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Aero-OM

Het werkzame bestanddeel is simeticon. Elk kauwtablet bevat 42 mg simeticon.

De overige bestanddelen zijn sucrose, povidon, droog colloïdaal silica, magnesiumstearaat en vanilline.

Hoe ziet Aero-OM er uit en wat is de inhoud van de verpakking Aero-OM is een rond, aan beide kanten bolrond, wit-geel kauwtablet.
Doosjes van 20, 50 of 60 kauwtabletten.

Houder van de verp-unninp- voor het in de handel brengen en fabrikant
OM PORTUGUESA, Laboratórios de Especialidades Farmacêuticas,
S.A. Rua da Indústria n° 2
– Quinta Grande
2610-088 Amadora - Portugal
Tel.: +351 21
470
85
00
Fax: +351 21
470
85
06
E-mail: om.portuguesa@om-potuguesa.pt

Dit geneesmiddel is toegelaten in de lidstaten van de EMA onder de volgende benamingen:
Portugal: Disflat
Austria: AeroOM 42 mg kautabletten
Bulgaria: Aero-OM
Czech Republic: AeroOM
Germany: Aero-OM
Ungary Aero-OM
Neetherlands: Aero-OM
Poland: Aero-OM
Italy: Simeticone Angenerico

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2009