BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Alendroninezuur Foxfarma 10 mg, tabletten
Natriumalendronaat trihydraat overeenkomend met 10 mg alendroninezuur per tablet.


Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
-Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
-Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
-Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan
anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
-Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


In deze bijsluiter:
1. Wat is Alendroninezuur Foxfarma 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Alendroninezuur Foxfarma 10 mg gebruikt
3. Hoe wordt Alendroninezuur Foxfarma 10 mg gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Alendroninezuur Foxfarma 10 mg
6. Aanvullende informatie


1. Wat is Alendroninezuur Foxfarma 10 mg en waarvoor wordt het gebruikt
Geneesmiddelengroep
Alendroninezuur Foxfarma 10 mg behoort tot een groep van geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd. Deze middelen remmen het verlies van bot en helpen het bot weer op te bouwen.

Toepassing van het geneesmiddel
Alendroninezuur Foxfarma 10 mg wordt gebruikt bij.
•de behandeling van botontkalking bij vrouwen ten gevolge van de menopauze (postmenopauzale osteoporose), om de kans op breuken in de wervels of in de heup te verminderen.
•het voorkomen van botontkalking bij vrouwen ten gevolge van de menopauze.
•ernstige botontkalking bij mannen, om de kans op breuken in de wervels te verminderen.
•behandeling of ter voorkoming van botontkalking bij mannen en vrouwen veroorzaakt door bepaalde geneesmiddelen (glucocorticoïden, zoals prednison of methylprednisolon).


2. Wat u moet weten voordat u Alendroninezuur Foxfarma 10 mg gebruikt
Gebruik Alendroninezuur Foxfarma 10 mg niet.
•bij bepaalde aandoeningen aan de slokdarm (het gedeelte van het spijsverteringskanaal tussen de mond en de maag) waardoor de tablet de maag moeilijker kan bereiken.
•wanneer u niet minstens 30 minuten kan lopen, rechtop zitten of staan.
•als u allergisch (overgevoelig) bent voor natriumalendronaat trihydraat of andere middelen uit dezelfde groep (bisfosfonaten) of voor één van de andere bestanddelen van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg.
• wanneer de hoeveelheid kalk (calcium) in uw bloed te laag is (hypocalciëmie). (Zie ook de rubriek “Wees extra voorzichting met Alendroninezuur Foxfarma 10 mg”)

Wees extra voorzichtig met Alendroninezuur Foxfarma 10 mg:
•wanneer u problemen heeft met slikken of een aandoening heeft aan de slokdarm of maag/darmen.
•wanneer u last krijgt van moeilijkheden en/of pijn bij het slikken, pijn op de borst, brandend maagzuur of wanneer brandend maagzuur verergert. Dit kan wijzen op een slokdarmirritatie. Staak het gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg dan onmiddellijk en neem contact op met uw arts. Als u toch blijft doorgaan met het gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg nadat deze symptomen begonnen zijn, kunnen zij verergeren.
•wanneer uw nieren niet goed werken.
•wanneer u te weinig kalk in uw bloed heeft, een tekort aan vitamine D heeft of wanneer uw bijschildklieren niet goed werken, moet u eerst voor deze aandoeningen behandeld worden alvorens de behandeling met Alendroninezuur Foxfarma 10 mg gestart wordt.
•wanneer u behandeld wordt met bepaalde bijnierschorshormonen (glucocorticoïden). U moet dan dagelijks voldoende calcium en vitamine D innemen, zoals door uw arts wordt aanbevolen.
•wanneer u een tandheelkundige ingreep moet ondergaan omdat het kaakbeen ernstig aangetast kan worden (osteonecrose). Overleg met uw behandelend arts alvorens de tandheelkundige ingreep te laten uitvoeren.
Als een van het onderstaande op u van toepassing is, moet u overwegen uw gebit te laten controleren voordat u de behandeling met Alendroninezuur Foxfarma 10 mg begint.
•u heeft kanker
•u krijgt chemotherapie of bestraling
•u gebruikt steroïden
•uw gebit is niet regelmatig gecontroleerd
•u heeft een aandoening van het tandvlees
Tijdens de behandeling moet u de aanbevelingen van de tandarts voor de juiste preventieve tandheelkundige zorg opvolgen.
De reacties aan de slokdarm kunnen vooral optreden als Alendroninezuur Foxfarma 10 mg op een verkeerde manier gebruikt wordt. Het is daarom heel belangrijk dat u het advies dat staat bij “3. Hoe wordt Alendroninezuur Foxfarma 10 mg gebruikt?” goed opvolgt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.
Geneesmiddelen die via de mond ingenomen worden, waaronder geneesmiddelen die kalk bevatten, vitaminen en maagzuurbindende middelen, kunnen invloed hebben op Alendroninezuur Foxfarma 10 mg. U moet minstens 30 minuten wachten na het innemen van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg alvorens andere geneesmiddelen via de mond in te nemen.


Gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg met voedsel en drank
Het gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten in combinatie met voedsel en drank (inclusief mineraalwater) kan ervoor zorgen dat het geneesmiddel minder werkzaam wordt. Wacht na het innemen van de tablet minstens 30 minuten voordat u gaat eten of drinken of voordat u andere geneesmiddelen gebruikt.


Zwangerschap en borstvoeding
Alendroninezuur Foxfarma 10 mg is niet bestemd voor gebruik bij zwangere vrouwen en mag niet tijdens de zwangerschap gebruikt worden.
Alendroninezuur Foxfarma 10 mg is niet bestemd voor gebruik bij vrouwen die borstvoeding geven en mag niet gebruikt worden door vrouwen die borstvoeding geven.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Er zijn geen gegevens bekend waaruit blijkt dat Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten invloed hebben op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.


3. Hoe wordt Alendroninezuur Foxfarma 10 mg gebruikt Gebruik bij volwassenen en ouderen
Behandeling van botontkalking bij vrouwen ten gevolge van de menopauze De aanbevolen dosering is 10 mg per dag.
Het voorkomen van botontkalking bij vrouwen ten gevolge van de menopauze
De aanbevolen dosering is 5 mg per dag. De 5 mg dosering is echter niet mogelijk met Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten, omdat ze niet gebroken kunnen worden.
Behandeling van ernstige botontkalking bij mannen De aanbevolen dosering is 10 mg per dag.
Behandeling of het voorkomen van botontkalking als gevolg van het gebruik van glucocorticoïden bij mannen en vrouwen
De aanbevolen dosering is 5 mg per dag, behalve bij vrouwen die na de menopauze geen oestrogeen krijgen. Voor hen is de aanbevolen dosering 10 mg per dag. De 5 mg dosering is echter niet mogelijk met Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten, omdat ze niet gebroken kunnen worden.

Wijze van innemen
Het is heel belangrijk dat u onderstaande punten goed opvolgt, zodat de tablet Alendroninezuur Foxfarma 10 mg snel in uw maag terecht komt en de kans op irritatie van de slokdarm (de verbinding tussen uw mond en maag) verminderd wordt.
•Neem de tablet ’s ochtends in, voordat u eet, drinkt of andere geneesmiddelen gebruikt, onmiddellijk na het opstaan met een vol glas leidingwater (minstens 200 ml). Alendronaat werkt alleen als het op een lege maag wordt ingenomen.
•Neem de tablet nooit in met andere dranken, zoals mineraalwater, koffie, thee, melk of vruchtensap.
• Niet op de tablet kauwen of zuigen en de tablet niet breken.
•Ga na het innemen van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg niet liggen, maar blijf minstens 30 minutenrechtop (zitten, staan of lopen). Ga na deze 30 minuten niet liggen als u nog niet gegeten heeft.
•Neem het geneesmiddel niet voor het slapengaan of voor het opstaan in.
•Wanneer het slikken moeilijk of pijnlijk wordt, u pijn op de borst krijgt of als u (meer) last van zuurbranden krijgt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en neem contact op met uw arts.
•Wacht na het innemen van de tablet Alendroninezuur Foxfarma 10 mg minstens 30 minuten voordat u het eerste eten, drinken of ander geneesmiddel van die dag gebruikt. Alendroninezuur Foxfarma 10 mg is alleen effectief als u het op een lege maag inneemt.
In geval u bemerkt dat Alendroninezuur Foxfarma 10 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Gebruik bij ouderen
Bij ouderen hoeft de dosering niet worden aangepast

Gebruik bij kinderen
Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten mogen niet aan kinderen gegeven worden.
Wanneer uw nieren niet meer goed werken
Het gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten wordt niet aanbevolen als u een ernstige nierfunctiestoornis heeft. Wanneer u een lichte tot matige nierfunctiestoornis heeft hoeft de dosering niet te worden aangepast.

Wanneer uw lever niet meer goed werkt
De dosering van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg tabletten hoeft niet aangepast te worden.
Wat u moet doen als u meer van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg heeft gebruikt dan u zou mogen


Wanneer u te veel van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Drink een vol glas melk, wek geen braken op en blijf rechtop zitten, staan of lopen. Symptomen die kunnen optreden zijn een opgezette buik, zuurbranden, maagzweer of slokdarmontsteking, zich uitend in maagpijn of pijn aan de slokdarm.


Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Alendroninezuur Foxfarma 10 mg te gebruiken
Als u vergeten bent een tablet Alendroninezuur Foxfarma 10 mg in te nemen, neem deze dan niet alsnog in, maar ga de volgende ochtend verder volgens het voorgeschreven schema. Neem nooit twee tabletten op dezelfde dag in.


Als u stopt met het gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg
Wanneer u zonder advies van uw arts plotseling stopt met het gebruik van Alendroninezuur Foxfarma 10 mg kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Alendroninezuur Foxfarma 10 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
De volgende bijwerkingen zijn gemeld:
zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten)
soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten)
zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten) zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten)

Zenuwstelsaandoeningen
Vaak: hoofdpijn.

Oogaandoeningen
Zelden: pijn in de ogen, slechter of wazig zien (uveitis), ontsteking van de witte omhulling van de oogbol (episcleritis/scleritis).


Maagdarmstelselaandoeningen
Vaak: buikpijn, gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), verstopping, diarree, winderigheid, irritatie of zweren aan de slokdarm (wat pijn aan borstbeen kan veroorzaken), moeilijkheden bij het slikken, opgezette buik, zuurbranden.
Soms: misselijkheid, braken, ontsteking van maag of slokdarm, beschadiging van de slokdarm (oesofageale erosies), zwarte en/of bloederige ontlasting (melaena).
Zelden: vernauwing van de slokdarm, zweren in mond en keel, zweren en bloedingen van het bovenste deel van het maagdarmkanaal. Enkele gevallen van slokdarmperforatie.
Huid- en onderhuidaandoeningen
Soms: huiduitslag, jeuk en roodheid van de huid (erytheem).
Zelden: huiduitslag verergerd door zonlicht.
Zeer zelden: ernstige huidreactie waaronder ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom).

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen
Vaak: pijn in de botten, spieren en/of gewrichten.
Zelden: ernstige aantasting van het kaakbeen (osteonecrose) (vaak na het trekken van een tand of kies en/of lokale ontsteking). Zie rubriek: “Wees extra voorzichtig met Alendroninezuur Foxfarma 10 mg”. Ernstige pijn in de botten, spieren en/of gewrichten.

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Zelden: overgevoeligheidsreacties, zoals huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) of plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem). Voorbijgaande symptomen als bij griep (spierpijn, onwel voelen en zelden koorts), vaak bij het begin van de behandeling.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Alendroninezuur Foxfarma 10 mg
Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.
Bewaar Alendroninezuur Foxfarma 10 mg beneden 25ºC en in de originele verpakking.
Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Alendroninezuur Foxfarma 10 mg niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden “Niet te gebruiken na” of “Exp.” De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.


6. Aanvullende informatie
Wat bevat Alendroninezuur Foxfarma 10 mg
•Het werkzame bestanddeel is natriumalendronaat trihydraat overeenkomend met 10 mg alendroninezuur per tablet.
•De overige bestanddelen (hulpstoffen) zijn microkristallijne cellulose (E460), lactose monohydraat, natrium croscarmellose (E468) en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Alendroninezuur Foxfarma 10 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking Alendroninezuur Foxfarma 10 mg is een geneesmiddel in de vorm van witte tot gebroken witte capsulevormige tabletten met als inscriptie “AN 10” aan één zijde en het logo van Arrow aan de andere zijde en is als volgt verkrijgbaar:
doordrukstrips in een kartonnen doos met 14, 28, 50, 56, 98 en 112 tabletten.
Niet alle verpakkingen hoeven in Nederland op de markt te worden gebracht.


Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Foxfarma B.V.
Wiekslag 90
3815 GS Amersfoort

Fabrikant
Arrow Pharma Ltd.
HF 62, Hal Far Industrial Estate,
Birzebbugia BBG06, Malta

Centrafarm Services B.V.
Nieuwe Donk 9
4879 AC Etten-Leur,
Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 33160


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in februari 2008.


Algemene informatie over osteoporose
Wat is osteoporose en waarom moet het voorkomen of behandeld worden?
Bij osteoporose worden de botten dunner en zwakker. Het komt vaak bij vrouwen na de menopauze voor, maar kan ook bij mannen voorkomen. Ook kan het bij mannen en vrouwen veroorzaakt worden door bepaalde geneesmiddelen die corticosteroïden worden genoemd. Aanvankelijk is er van osteoporose niets te merken. Maar onbehandeld kan het tot fracturen (botbreuken) leiden. Hoewel fracturen meestal pijnlijk zijn, kunnen fracturen van de wervels (de botten van de wervelkolom) onopgemerkt blijven totdat ze lengteverlies veroorzaken (wervelinzakkingen). Die fracturen kunnen dan bij gewone alledaagse bezigheden optreden, bijvoorbeeld tillen, of bij gering letsel waarbij het bot normaal gesproken niet zou breken. Fracturen treden meestal in de heup, wervelkolom of pols op en kunnen niet alleen pijn, maar ook aanzienlijke misvorming en invaliditeit veroorzaken (bijvoorbeeld een voorovergebogen houding door kromming van de wervelkolom en verlies van beweeglijkheid).
Osteoporose bij mannen en bij postmenopauzale vrouwen
Osteoporose treedt vaak op bij vrouwen enkele jaren na de menopauze, die begint wanneer de eierstokken niet meer het vrouwelijke hormoon oestrogeen produceren, of verwijderd zijn (bijvoorbeeld als de baarmoeder wordt verwijderd). Hoe eerder een vrouw in de menopauze komt, hoe groter de kans op osteoporose. Osteoporose kan door verschillende oorzaken ook bij mannen optreden, bijvoorbeeld hoge leeftijd en/of een lage concentratie van het mannelijk hormoon testosteron. In alle gevallen wordt het bot sneller afgebroken dan opgebouwd, waardoor botverlies optreedt en de botten zwakker worden. Daarom is het voor een gezond skelet belangrijk om de botmassa te handhaven en verder botverlies te voorkomen.
Door geneesmiddelen uit de groep van de corticosteroïden (bijvoorbeeeld prednison) veroorzaakte osteoporose bij mannen en vrouwen
Onder invloed van corticosteroïden kan er meer bot worden geresorbeerd dan er wordt gevormd, waardoor botverlies optreedt en de botten zwakker worden. Om het skelet gezond te houden is het daarom belangrijk om de botmassa in stand te houden en verder botverlies te voorkomen. Als uw arts u corticosteroïden voorschrijft, moet u die volgens het voorschrift gebruiken.

Hoe kan osteoporose worden voorkomen of behandeld
Het is belangrijk om te bedenken dat osteoporose voorkomen of behandeld kan worden en dat het nooit te laat is om te beginnen.
Naast behandeling met bijvoorbeeld Alendroninezuur Foxfarma 10 mg kan uw arts u aanbevelen één of meer van de volgende veranderingen in uw leefwijze aan te brengen:
•Stoppen met roken. Roken blijkt de snelheid van het botverlies en daarmee de kans op botbreuken te verhogen.
•Lichaamsbeweging. Net als spieren hebben botten lichaamsbeweging nodig om gezond en sterk te blijven. Overleg voor u aan lichaamsbeweging gaat doen met uw arts.
• Zorg voor een evenwichtige voeding. Uw arts kan u adviseren omtrent aanpassing van de voeding of het gebruik van voedingssupplementen.