Alexan 20 mg/ml, oplossing voor injectie 40 mg en 100 mg

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit g
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u dit middel heeft gekregen.

INHOUD VAN DEZE BIJSLUITER
1 Wat is Alexan 20 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Alexan 20 mg/ml gebruikt.
3. Hoe wordt Alexan 20 mg/ml gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u Alexan 20 mg/ml?

Algemene kenmerken
Naam van het geneesmiddel:
Alexan 20 mg/ml, oplossing voor injectie 40 mg en 100 mg

Samenstelling:
Alexan 20 mg/ml bevat cytarabine als werkzaam bestanddeel in een concentratie van 20 mg/ml.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn:
Natriumchloride, natriumlactaat, melkzuur (E270), water voor injecties

Registratiehouder:
EuroCept B.V.
Kortenhoefsedijk 86a
1241 LS KORTENHOEF

In het register ingeschreven onder:
Alexan 20 mg/ml is ingeschreven in het register onder RVG 06468.

1. Wat is Alexan 20 mg/ml en waarvoor wordt het gebruikt?

Farmaceutische vorm en inhoud:
Alexan 20 mg/ml is een oplossing voor injectie en bevat als werkzame stof cytarabine in een concentratie van 20 mg/ml.

Een flacon van 2 ml bevat in totaal 40 mg cytarabine.
Een flacon van 5 ml bevat in totaal 100 mg cytarabine.

Alexan 20 mg/ml wordt geleverd in de volgende verpakkingen:
Glazen injectieflacon van 2 ml met chlorobutylrubber stop, 1 flacon per verpakking. Glazen injectieflacon van 5 ml met chlorobutylrubber stop, 1 flacon per verpakking.

Geneesmiddelengroep:
Alexan 20 mg/ml behoort tot de groep geneesmiddelen die cytostatica (anti-kankergeneesmiddelen) wordt genoemd. Cytarabine remt de groei van kankercellen en kan ze ook doden door de vorming van DNA in delende cellen te remmen.

Te gebruiken bij:
Cytarabine kan alleen worden gebruikt of in combinatie met andere anti-kankergeneesmiddelen bij volwassenen en kinderen met:

• Acute kanker (leukemie) van bepaalde bloedcellen (acute myeloïde leukemie, acute lymfocytaire leukemie)

• Chronische kanker (leukemie) van bepaalde bloedcellen (chronische myeloïde leukemie)

• Ernstige vormen van de ziekte van Non-Hodg kin (kanker van de lymfkliercellen) zoals lymfoblastair nonHodg kin lymfoom en Burkitt type non-Hodgkin lymfoom.

Ter voorkoming van en behandeling van leukemie in het centrale zenuwstelsel.

Alexan 20 mg/ml wordt dan als een injectie binnen de vliezen van het ruggenmerg of de hersenen gegeven in combinatie met methotrexaat (anti-kankermiddel en corticosteroïden (bijnierschorshormonen met onder andere een ontstekingsremmende werking).

2. Wat u moet weten voordat u Alexan 20 mg/ml gebruikt. Gebruik Alexan 20 mg/ml niet:
Als u overgevoelig bent voor cytarabine of een van de overige hulpstoffen van het product. Als u borstvoeding geeft.

Voorzorgsmaatregelen, speciale waarschuwingen:
Alexan 20 mg/m1 mag alleen worden toegepast door artsen die ervaring hebben met de behandeling van kanker.

Indien u een acute en/of ernstige infectie heeft dient u geen Alexan 20 mg/ml toegediend te krijgen.

Alexan 20 mg/ml mag niet worden gegeven aan patiënten waarbij de vorming van beenmerg wordt onderdrukt als gevolg van geneesmiddelgebruik, tenzij de arts de behandeling met Alexan 20 mg/mi noodzakelijk acht.

Zowel mannen als vrouwen in de vruchtbare leeftijd dienen maatregelen te nemen om een zwangerschap te voorkomen tijdens de behandeling en tot 6 maanden na het stoppen van de behandeling.

Indien u een zweer heeft in het maagdarmkanaal of recentelijk een operatie heeft ondergaan zal u goed worden gecontroleerd in verband met een verhoogde kans op bloedingen.

In sommige gevallen is het mogelijk dat er ernstige bijwerkingen optreden in het zenuwstelsel, het maagdarmkanaal of in de longen.
Tijdens de behandeling zal uw bloed en lever- en nierfunctie regelmatig worden getest.

Patiënten met een verminderde leverwerking
Omdat cytarabine voor een groot deel door de lever wordt afgebroken zal cytarabine in een lagere dosering worden gegeven.

Indien er tijdens het klaarmaken van de injecties cytarabine wordt gemorst op de huid, dient de betrokken huidstreek overvloedig te worden gewassen met water en zeep.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap:
Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van cytarabine tijdens de zwangerschap.
Er zijn meldingen van ernstige aangeboren afwijkingen na gebruik van cytarabine tijdens de eerste 3 maanden van de zwangerschap.
Tijdens de zwangerschap van proefdieren is cytarabine schadelijk gebleken.
Daarom mag u Alexan 20 mg/ml alleen op advies van de arts gebruiken tijdens de zwangerschap indien de voordelen voor u worden afgewogen tegen de mogelijke gevaren voor het ongeboren kind.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Tijdens een behandeling met Alexan 20 mg/mi dient u het geven van borstvoeding te staken. (Zie ook Gebruik Alexan 20 mg/mi niet:).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines:

Het is mogelijk dat patiënten die chemotherapie ontvangen (zoals bijvoorbeeld Alexan 20 mg/ml) een verminderd beoordeling svermogen of reactiesnelheid hebben. Hiermee dient u rekening te houden bij de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Het wordt in het algemeen aanbevolen om dit soort activiteiten te vermijden tijdens de behandeling.
Bij het incidenteel optreden van braken, duizeligheid en oogklachten wordt het besturen van voertuigen en het bedienen van machines ontraden.

Gebruik van Alexan 20 mg/mi in combinatie met andere geneesmiddelen:

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Cytarabine wordt vaak toegepast in combinatie met andere geneesmiddelen. Het is mogelijk dat de werking en bijwerkingen van deze andere middelen wordt verhoogd tijdens gelijktijdig gebruik. Aanpassing van de dosering van deze middelen kan noodzakelijk zijn.

De absorptie van digoxine (gebruikt bij hartzwakte) kan worden verminderd. De bloedspiegels van digoxine dienen te worden bepaald tijdens gebruik van Alexan 20 mg/ml.

Alexan 20 mg/ml mag niet samen met methotrexaat (anti-kankermiddel) of 5-fluorouracil (gebruikt bij kankertherapie) worden gebruikt.

Gelijktijdig gebruik van fluorocytosine en cytarabine kan leiden tot een verminderde werking van fluorocytosine.

Het is mogelijk dat cytarabine de werking van gentamycine (een antibacteriëel middel) tegen bepaalde bacterie- en (Klebsiella pneumoniae) teniet kan doen.

3. Hoe wordt Alexan 20 mg/m1 gebruikt?

Cytarabine dient slechts te worden toegepast in gespecialiseerde klinieken, door artsen die ruime ervaring hebben met chemotherapie en beschikken over voldoende mogelijkheden voor ondersteunende behandeling.

De dosering en toedieningswijze is afhankelijk van het te volgen
behandelingsschema.

Slechts algemene aanbevelingen kunnen gegeven worden, daar leukemie vaak met combinaties van antikankermiddelen behandeld wordt, waarbij meerdere (2-5) middelen gebruikt worden.

Afhankelijk van de te behandelen aandoening kan Alexan 20 mg/ml rechtstreeks in de bloedbaan per infuus of per injectie worden toegediend (intraveneus) of ais onderhuidse injectie (subcutaan) of als injectie binnen de vliezen van het ruggenmerg of de hersenen (int rathecaal) worden toegediend.

Dosering
100-200 mg per vierkante meter (m2) lichaamsoppervlakte per dag als snelle intraveneuze injectie verdeeld over 2 gelijke doses, of in de vorm van een infuus.

Duur van de behandeling
De duur is afhankelijk van de reactie van het beenmerg. De behandeling duurt over het algemeen 7 à 10 dagen. Vervolgens wordt een behandeling svrije periode in acht genomen voor herstel van het beenmerg, voordat een nieuwe cyclus wordt begonnen.

Dosering van de onderhoudsbehandeling
75-100 mg per vierkante meter (m2) lichaamsoppervlakte per dag intraveneus of subcutaan (onderhuidse injectie) éénmaal per maand gedurende 5 dagen.
Behandeling van centraal zenuwstelsel lokalisatie van leukemie
Toediening per injectie binnen de vliezen van het ruggenmerg of de hersenen.
De gebruikelijke dosering varieert van 5 mg tot 75 mg per vierkante meter (m2) lichaamsoppervlakte.

De toedieningsfrequentie varieert van éénmaal per dag gedurende 4 dag en tot éénmaal per 4 dagen. De meest frequent gebruikte dosering is 30 mg per vierkante meter (m2) lichaamsoppervlakte, éénmaal per 4 dagen tot de hersenvloeistof geen verhoogd aantal kankercellen meer bevat.

In geval u bemerkt dat Alexan 20 mg/ml te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer er te veel van Alexan 20 mg/ml is toegediend:

Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. De behandeling moet worden gestopt. Eventueel dient er een bloedtransfusie en antibiotica te worden gegeven.
In het geval van overdosering binnen de vliezen van het ruggenmerg of de hersenen (intrathecaal) zal de vloeistof binnen deze vliezen onmiddellijk worden vervangen door een bepaalde zoutoplossing.

Wat u moet doen wanneer Alexan 20 mg/ml vergeten is toe te dienen: Overleg met uw arts of apotheker.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Alexan 20 mg/ml wordt gestopt:

Stop nooit op eigen initiatief met het gebruik van Alexan 20 mg/ml, maar raadpleeg uw arts als u wilt stoppen.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Alexan 20 mg/ml bijwerkingen veroorzaken.
De bijwerkingen zijn afhankelijk van de gebruikte dosering.Het meest komen bijwerkingen op het maagdarmkanaal voor.

Cytarabine heeft ernstige effecten op het beenmerg en veroorzaakt dan ook bijwerkingen met betrekking tot het bloed.

Bijwerkingen kunnen:
• Zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
• Vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
• Soms voorkomen (bij meer dan op de 1.000 patiënten, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
• Zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten);
• Zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten).

Vaak

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Koorts, aderontsteking ter hoogte van de injectieplaats, te voelen als een harde streng met erboven een rode huid


Bloed- en lymfe- stelselaandoeningen

Bloedarmoede, afwijkende bloedcellen, vermindering van het aantal witte bloedcellen /bloedplaatjes


Maag darmstelsel- aandoeningen
Verminderde eetlust, slikstoornissen, pijn in de onderbuik, misselijkheid, braken, diarree, orale/anale ontsteking of zweervorming

Huid- en onderhuid aandoeningen
Omkeerbare bijwerkingen aan de huid, zoals rode vlekken, blaasvorming, huiduitslag, ontsteking van bloedvaten, kaalheid

Lever- en gal- aandoeningen
Omkeerbare effecten op de lever met toegenomen enzymwaarden

Zenuwstelsel- aandoening en
Bij hoge doses invloed op de hersenen met achteruitgang van het bewustzijnsniveau, spraakstoornis, oogboltrilling


Oogaandoeningen
Omkeerbare ontsteking van het oog bindvlies (overgevoeligheid voor licht, branden, oogstoornissen, toegenomen traanvocht), ontsteking van het hoornvlies

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Teveel urinezuur in het bloed

Soms


Algemene aandoeningen
Zere keel, hoofdpijn, overgevoeligheidsreactie die gepaard kan gaan met acute bloeddrukdaling, bewustzijnsverlies

Bloed- en lymfe- stelselaandoeningen
Bloedvergiftiging, onderdrukking van het afweersysteemMaagdarmstelselaandoeningen
Ontsteking of zweren in de slok- darm, cysten (met vocht gevulde harde knobbels) in de darmen, ernstige ontsteking van de dikke darm

Huid- en onderhuid aandoeningen
Huidvlekken, ontsteking van bindweefsel ter hoogte van de injectieplaats, huidzweren, jeuk, brandende pijn van de handpalmen en voetzolen


Lever- en galaandoeningen
Geelzucht


Ademhalingsstelsel-, borst- kasaandoeningen
Longontsteking, benauwdheid

Zenuwstelselaandoeningen
Verlamming bij intrathecale toediening

Skeletspierstelsel- en bind- weefselaandoeningen
Spierpijn, gewrichtspijn

Hartaandoeningen
Ontsteking van het hartzakje, pijn op de borst,

Nier- en urinewegaandoeningen
Nierfunctiestoornissen, vasthouden van urine

Zeer zelden

Huid- en onderhuid aandoeningen
Bepaalde vorm van ontsteking van zweetklier

Hartaandoeningen
Verstoring van het hartritme

Cytarabine -syndroom: koorts, spierpijn, botpijn, incidentele pijn op de borst, huiduitslag, bindvliesontsteking en misselijkheid kunnen optreden 6-12 uur na aanvang van de therapie. Corticosteroïden kunnen als profylaxe en therapie gebruikt worden. Indien deze effectief zijn kan de therapie met cytarabine voortgezet worden.

Toediening binnen de vliezen van het ruggenmerg of de hersenen (intrathecale toediening)

Na intrathecale behandeling zijn bepaalde vorm van afsterving van de hersenen, blindheid, verlamming gerapporteerd. Af en toe zijn ook misselijkheid, braken, hoofdpijn en/of koorts waargenomen na intrathecale toediening

De kans op ernstige bijwerkingen van het centrale zenuwstelsel neemt toe indien de intrathecaal toegediende cytarabine behandeling gecombineerd wordt met andere behandelingen die ook schadelijk zijn voor het centrale zenuwstelsel zoals bestraling, hoge dosering of intrathecaal toegediend methotrexaat, of indien de cytarabine behandeling intrathecaal toegediend wordt met korte tussenpozen of in doses boven de 30 mg/m2 lichaamsoppervlakte.

Overig
Na toepassing van cytarabinetherapie zijn cardiomyopathie (hartspierziekte) en rhabdomyolyse (afbraak van spierweefsel gepaard gaande met spierkrampen, koorts en roodbruine verkleuring van de urine) gemeld.

Eén geval van een ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie) is gerapporteerd dat resulteerde in een hartstilstand en waarvoor reanimatie toegepast moest worden. Dit vond plaats direct na intraveneuze toediening van cytarabine.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Alexan 20 mg/ml?

Geen speciale bewaartemperatuur.
Alexan 20 mg/ml dient in de originele verpakking bewaard te worden.

Houdt het product buiten het bereik en zicht van kinderen.

Uiterste gebruiksdatum:
De uiterste gebruiksdatum is vermeld op de verpakking na "Niet te gebruiken na". Na deze datum mag u Alexan 20 mg/ml niet meer worden gebruikt.

Instructies voor het afvoeren van gebruikte materialen en instructies als Alexan 20 mg/ml is gemorst of in contact is gekomen met de huid

Na gebruik dienen flessen en injectiematerialen, inclusief handschoenen, vernietig d te worden volgens de richtlijnen voor het gebruik van cytostatica.

Gemorst of gelekt geneesmiddel kan onschadelijk worden gemaakt met 5% natrium hypochlorietoplossing. Alle reinigingsmaterialen dienen opgeruimd te worden zoals eerder aangegeven.

Indien cytarabine in contact komt met de huid, dient het blootgestelde gebied gespoeld te worden met een grote hoeveelheid water en daarna grondig gewassen te worden met water en zeep. Als de oplossing in de ogen komt, spoel dan zeer voorzichtig met een grote hoeveelheid water, en raadpleeg daarna onmiddellijk een oogspecialist.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in februari 2005.