Patiëntenbijsluiter Allergovit® pollen

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Allergovit® pollen, suspensie voor injectie,
1.000 TE/ml (Sterkte A) en/of
10.000 TE/ml (Sterkte B)

006 Grassen bestaande uit:
133 Witbol, 140 Kropaar, 157 engels raaigras, 177 thimotheegras, 178 Veldbeemdgras en 179 Zwenkgras

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel
niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Allergovit® pollen en waarvoor wordt het gebruik
2. Wat u moet weten voordat u Allergovit® pollen gebruikt
3. Hoe wordt Allergovit® pollen gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Allergovit® pollen
6. Aanvullende informatie

1. Wat is Allergovit® pollen en waarvoor wordt het gebruikt. Allergovit® pollen bevat een extract van graspollen.

De behandeling is bedoeld om de allergische reactie tegen deze pollen te verlagen en daarmee allergische klachten tijdens het pollenseizoen te verminderen.

Deze allergische klachten kunnen zijn: ontsteking van de neusslijmvliezen en/of benauwdheidklachten (astma) als gevolg van de allergie. Uw klachten kunt u met eerder voorgeschreven medicijnen (ontstekingsremmers en luchtwegverwijders) niet voldoende onder controle houden.

Uw arts moet met behulp van huidprik testen hebben vastgesteld of u allergisch bent voor graspollen en u moet gedurende langere tijd dagelijks behoefte hebben gehad aan geneesmiddelen tegen de allergische reacties.
Allergovit® pollen wordt gebruikt bij kinderen vanaf 6 jaar en bij volwassenen tot 60 jaar.

Allergovit® pollen wordt voorgeschreven door artsen die ervaring hebben met de behandeling van allergische aandoeningen.

2. Wat u moet weten voordat u Allergovit® pollen gebruikt.
Gebruik Allergovit® pollen niet:

- Als u een aandoening heeft die de werking van het afweersysteem beïnvloedt (bijvoorbeeld een besmetting met het HIV virus of een op uw eigen lichaam gerichte afweer (autoimmuunziekten)).

- Als u ernstig lijdt aan hart- of vaatziekten (coronaire ziekten, ernstige hypertensie) - Als uw nieren slecht functioneren (nierfunctiestoornissen).

- moeilijk te behandelen en ernstig astma heeft (met name bij een FEV1 < 70% van de voorspelde waarde)

- Als u bèta blokkers (tegen hoge bloeddruk) gebruikt

- Als u geneesmiddelen gebruikt die uw afweersysteem moeten onderdrukken, bijvoorbeeld na een transplantatie.

- Als u zwanger bent, bespreek met uw arts of de behandeling voortgezet kan worden.

- Als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de andere bestanddelen van Allergovit® pollen

Wees extra voorzichtig met Allergovit® pollen:

- Behandeling met Allergovit Pollen kan in zeldzame gevallen leiden tot het
optreden van ernstige levensbedreigende allergische reacties (anafylactische shock of bronchospasmen). Uw arts dient hier alert op te zijn en dient u dan ook minimaal 30 minuten na een behandeling in de gaten te houden.

- De behandeling moet worden gestaakt in de volgende gevallen: bij
aanhoudende ernstige reacties op de injectieplaats of reacties elders in uw lichaam als gevolg van de behandeling.

- Indien u koorts, een ontsteking, acute bronchitis of een astma-aanval heeft,
dient de volgende injectie Allergovit® pollen minimaal 24 uur nadat u geheel hersteld bent, toegediend te worden.

- U dient uw arts bij iedere volgende behandeling te informeren hoe u zich
voelde na de vorige behandeling.

- Als u allergische klachten heeft; u moet met de behandeling wachten tot uw
klachten voorbij zijn.

- wanneer u gevaccineerd wordt tegen virussen of bacteriën: Met de vaccinatie
dient minimaal 7 dagen gewacht te worden na de laatste injectie Allergovit® pollen. De behandeling met Allergovit® pollen kan 2 weken na de vaccinatie weer worden voortgezet.

- Indien uw arts u met meer dan 1 allergeenproduct behandeld, moet tussen
elke injectie minimaal 30 minuten gewacht worden. De tweede en eventueel volgende injectie mag alleen worden toegediend, wanneer u de vorige goed heeft verdragen.
Indien een van bovenstaande situaties voor u van toepassing is neem dan contact met uw arts op.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Vertel uw arts als u de volgende medicijnen gebruikt of heeft gebruikt:
• Indien u andere geneesmiddelen gebruikt tegen uw allergische klachten, zoals antihistaminica of corticosteroïden
• Bloeddrukverlagers (Bèta-blokkers of ACE remmers)
• Gevaccineerd moet worden
• Andere graspollen-extracten; ook die u onder uw tong legt.
• Afweersysteem-onderdrukkende geneesmiddelen

Gebruik van Allergovit® pollen met voedsel en drank.

Vermijd op de dag van de injectie uitgebreide maaltijden en alcohol gedurende tenminste 12 uur.

Zwangerschap en borstvoeding

Wanneer u zwanger bent mag u niet met een behandeling Allergovit® pollen beginnen.
Indien tijdens de behandeling zwangerschap optreedt, vraag dan uw arts of u door kunt gaan met de behandeling.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

In zeldzame gevallen kan er na de injectie een lichte vermoeidheid optreden, wees daarom voorzichtig bij het besturen van motorvoertuigen en het bedienen van machines.
U bent zelf verantwoordelijk om te beoordelen of u in staat bent auto te rijden of heel nauwkeurig werk te doen. De werking of de bijwerking van het medicijn kunnen deze bekwaamheden beïnvloeden.
Verderop in deze bijsluiter staat een beschrijving van deze effecten beschreven. Lees de gehele bijsluiter om goed op de hoogte te zijn.

3. Hoe wordt Allergovit® pollen gebruikt.

Volg tijdens de behandeling met Allergovit® pollen nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De behandeling met Allergovit® pollen moet minstens 7 weken voor het graspollenseizoen beginnen.

De injecties worden uitsluitend door een arts, of door een verpleegkundige onder toezicht van een arts, onderhuids in uw bovenarm toegediend. Er mag niet in een ader geïnjecteerd worden.

De arts zal bepalen hoeveel Allergovit® pollen wordt toegediend, uitgangspunt is dat de dosering iedere keer wordt verhoogd tot maximaal 6000 TE uit flesje B (0,6 ml);

Allergovit® pollen injecties worden gedurende de instelperiode één keer per 1 tot maximaal 2 weken toegediend; tussen 2 injecties moet minimaal 7 dagen gewacht worden.

Een typisch schema ziet er als volgt uit:
Verpakking A
Eerste injectie 0,1 ml 100 TE
Tweede injectie 0,2 ml 200 TE
Derde injectie 0,4 ml 400 TE
Vierde injectie 0,8 ml 800 TE

Verpakking B
Vijfde injectie 0,15 ml 1.500 TE
Zesde injectie 0,3 ml 3.000 TE
Zevende injectie 0,6 ml 6.000 TE (maximale dosering)

Na het bereiken van de hoogste dosering kan de behandeling eventueel nog voorgezet worden met injecties iedere 2 tot 4 weken tot aan het pollenseizoen.
Na de injectie moet u tenminste 30 minuten onder toezicht van de arts blijven.

Wat moet u doen als u meer van Allergovit® pollen toegediend heeft gekregen dan u zou mogen.

Omdat Allergovit® pollen onder streng gecontroleerde omstandigheden door een arts of verpleegkundige worden toegediend, is er weinig risico op een mogelijke overdosis.
Echter mocht dit gebeuren, dan kunt u last krijgen van allergische klachten waaronder lokale klachten op de plaats waar is geïnjecteerd. Bij een volgende injectie moet de dosis mogelijk verlaagd worden.
Indien u last krijgt van ernstige klachten, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of het ziekenhuis.

Wat moet u doen als u uw injectie vergeten bent

De injectie kan eventueel op een later tijdstip worden toegediend, overleg hiervoor met uw arts.
Er mag geen dubbele dosis worden toegediend om een vergeten dosis in te halen.
Als u stopt met het gebruiken van Allergovit® pollen
Als u Allergovit® pollen niet gebruikt zoals voorgeschreven bestaat de mogelijkheid dat de behandeling geen effect heeft.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan Allergovit® pollen bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De bijwerkingen kunnen een allergische reactie zijn op het allergeen waartegen u wordt behandeld.

Plaatselijke reacties:
• Zwelling, roodheid en/of gevoeligheid rondom de injectieplaats.
• Tijdens de behandeling kan allergische huiduitslag (eczeem) optreden of tijdelijk verergeren.
• In zeldzame gevallen kunnen onderhuidse bulten ontstaan op de plek van de injectie (subcutane noduli). Deze verdwijnen gewoonlijk binnen 2 tot 16 weken.
Reacties die zich over het hele lichaam kunnen voordoen: Deze kunnen zich als volgt manifesteren:
• loopneus (rhinitis),
• jeukende en tranende ogen (conjunctivitis),
• galbulten (urticaria),
• vochtophoping in het gezicht,
• kortademigheid, zowel direct na als na enige uren (astma),
• vermoeidheid,
• ernstige levensbedreigende allergische reacties (anafylactische shock of bronchospasmen).
• ook kunnen zeer zeldzame zogenoemde immuuncomplexreacties optreden, die zich uiten als koorts, huiduitslag (eczeem), gewrichts- en spierpijn.

Waarschuw uw arts direct als u een van de volgende klachten direct of kort na de injectie krijgt:

- jeuk en warmtegevoel op en onder de tong, in de keelholte, handpalmen en
voetzolen

- allergische klachten

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Allergovit® pollen

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Allergovit® pollen niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking en het flesje na EXP.
De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Allergovit® pollen bewaren in de koelkast (2°C - 8°C). Niet in de vriezer bewaren!

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn.
Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. Aanvullende informatie

Wat bevat Allergovit® pollen?

Het werkzame bestanddeel van Allergovit® pollen zijn extracten van graspollen. De hoeveelheid graspollen worden uitgedrukt in TE (Therapeutische eenheden) per ml.

De andere bestanddelen zijn aluminiumhydroxide (van aluminiumsulfaat en ammoniakoplossing), fenol en natriumchloride, water voor injecties.

Hoe ziet Allergovit® pollen eruit en wat is de inhoud van de verpakking?

Allergovit® pollen is een vloeistof verpakt in een glazen flesje, afgesloten met een rubberen stop en afgesloten met een aluminium dop.
Allergovit Pollen zit in twee soorten flesjes: Sterkte A bevat 1000 TE/ml
Sterkte B bevat 10.000 TE/ml

Verpakkingsgrootte: per flesje 3 ml.

De flesjes zijn verpakt in een plastic doosje.
De vloeistof is na het schudden duidelijk troebel. Vanwege de natuurlijke kleur van het ruwe allergeenmateriaal en afhankelijk van de sterkte kan de vloeistof soms zeer duidelijk gekleurd zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Allergopharma J. Ganzer KG
Hermann-Kórner-Strape 52 D-21465 REINBEK
DUITSLAND

Voor inlichtingen en correspondentie in Nederland:
A.C.M. Ooms Allergie b.v. Correspondentieadres:
Postbus 229
NL-3700 AE ZEIST
Tel: + (31) 030 – 696 06 07 Fax: + (31) 030 – 696 23 25 info@oomsallergie.nl

Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: RVG 16388

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2008