BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Alphagan® 0,2% g/v (2 mg/ml) oogdruppels, oplossing
Brimonidinetartraat

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Alphagan en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Alphagan gebruikt
3. Hoe wordt Alphagan gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Alphagan
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ALPHAGAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Alphagan wordt gebruikt om de druk in het oog te verlagen.

Het kan zowel alleen gebruikt worden, wanneer betablokker oogdruppels gecontraindiceerd zijn of met een andere oogdruppel, wanneer een enkel geneesmiddel niet voldoende is, om de verhoogde druk in het oog te verlagen, bij de behandeling van open kamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie.

Het werkzame bestanddeel van Alphagan is brimonidinetartraat, dat werkzaam is door het verminderen van de druk in de oogbol.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ALPHAGAN GEBRUIKT
Gebruik Alphagan niet

• als u allergisch (overgevoelig) bent voor brimonidinetartraat of voor één van de andere bestanddelen van Alphagan.

• als u monoamine-oxidase (MAO) remmers gebruikt of bepaalde antidepressiva. Informeer uw arts als u antidepressiva gebruikt.

• als u borstvoeding geeft.

• bij baby’s (vanaf de geboorte tot 2 jaar).

Wees extra voorzichtig met Alphagan
Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, dient u uw arts ervan op de hoogte te brengen:

• als u last heeft of in het verleden last heeft gehad van depressie, verminderde mentale capaciteit, verminderde bloedtoevoer naar de hersenen, hartproblemen, verstoorde bloedtoevoer naar de ledematen of een bloeddrukprobleem.

• als u nier- of leverproblemen heeft of in het verleden heeft gehad.

• als het gegeven wordt aan een kind met een leeftijd tussen 2 en 12 jaar, omdat Alphagan niet aanbevolen wordt voor gebruik in deze leeftijdsgroep.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Vertel uw arts indien u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

• pijnstillers, kalmeringsmiddelen (sedativa), opiaten, barbituraten of als u regelmatig alcohol drinkt.

• Anaesthetica (verdovingsmiddelen).

• voor behandeling van een hartkwaal of voor verlaging van de bloeddruk.

• die invloed kunnen hebben op het metabolisme (stofwisseling), zoals chloorpromazine, methylfenidaat en reserpine.

• die op dezelfde receptor aangrijpen als Alphagan, bijvoorbeeld isoprenaline en prazosine.

• monoamine-oxidaseremmers (MAO-remmers) en andere antidepressiva.

• geneesmiddelen voor elke aandoening, zelfs als deze niet gerelateerd zijn aan uw oogaandoening.

• of als de dosering van een van uw huidige geneesmiddelen is aangepast.
Die kunnen de behandeling met Alphagan beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Vertel uw arts als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden.
Alphagan dient niet gebruikt te worden tijdens het geven van borstvoeding.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

• Alphagan kan een wazig of abnormaal zicht veroorzaken. Dit effect kan 's nachts of bij weinig licht erger zijn.

• Alphagan kan bij sommige patiënten ook slaperigheid of moeheid veroorzaken.

• Als u last heeft van een van deze symptomen, rijd niet of bedien geen machines totdat de symptomen verdwenen zijn.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Alphagan

Een conserveermiddel in Alphagan (benzalkoniumchloride) kan oogirritatie veroorzaken en hiervan is ook bekend dat het zachte contactlenzen verkleurt.

Vermijd daarom contact met zachte lenzen. Als u zachte lenzen draagt, doe deze dan uit voordat u deze oogdruppels toedient en wacht dan 15 minuten na gebruik van Alphagan voordat u uw lenzen in doet.

3. HOE WORDT ALPHAGAN GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Alphagan nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.Volwassenen
De gebruikelijke dosering is tweemaal daags één druppel in het aangedane oog, met een tussenperiode van ongeveer 12 uur.

Kinderen tot 12 jaar
Alphagan niet gebruiken bij baby’s tot 2 jaar.
Alphagan wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen (van 2 tot 12 jaar).

Instructies voor gebruik

Alphagan is een oogdruppel. Was altijd uw handen voordat u de oogdruppels toedient. Uw geneesmiddeletiket vertelt u hoeveel druppels u moet gebruiken bij iedere dosering. Als u Alphagan met een andere oogdruppel gebruikt, wacht dan 5-15 minuten voor toedienen van de tweede oogdruppel.

Dien de oogdruppels op de volgende manier toe:
1. Houd uw hoofd achterover en kijk naar het plafond.
2. Trek het onderste ooglid voorzichtig omlaag tot er een zakje ontstaat.
3. Keer de flacon om, knijp erin en laat één druppel in het oog vallen.
4. Houdt het oog gesloten en druk met uw vinger tegen de ooghoek (aan de zijde van de neus) gedurende één minuut.

Laat de opening van het flesje niet in contact komen met uw oog of iets anders.

Plaats de dop terug op het flesje en sluit het flesje direct na gebruik.

Wat u moet doen als u meer van Alphagan heeft gebruikt dan u zou mogen

Volwassenen
Er is geen ervaring van overdosering bij volwassenen die Alphagan gebruiken. Dit is onwaarschijnlijk wanneer Alphagan als oogdruppels worden gegeven.

Kinderen
Diverse gevallen zijn gemeld van overdosering bij kinderen die Alphagan kregen als onderdeel van glaucoombehandeling. Symptomen waren slaperigheid, hangerigheid, lage lichaamstemperatuur en ademhalingsproblemen. Indien dit gebeurt moet u direct een arts waarschuwen.

Volwassenen en kinderen
Wanneer Alphagan per ongeluk is ingeslikt of wanneer u meer van Alphagan heeft gebruikt dan u zou moeten gebruiken, dan moet u onmiddellijk uw arts raadplegen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Alphagan te gebruiken

Als u vergeten bent een dosis te gebruiken, breng deze dan aan zodra u eraan denkt. Indien het echter bijna tijd is voor uw volgende dosis, dient u de vergeten dosis in zijn geheel
achterwege te laten en verder te gaan met uw gebruikelijke schema.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Alphagan

Om werkzaam te zijn moet Alphagan elke dag gebruikt worden. Stop niet met het gebruik van Alphagan, totdat uw arts dit u vertelt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Alphagan bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De kans op het krijgen van een bijwerking is beschreven in de volgende categorieën:
Zeer vaak: Komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten
Vaak: Komt voor bij meer dan 1 op de 100 en bij minder dan 1 op de 10 patiënten
Soms: Komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 en bij minder dan 1 op de 100 patiënten
Zelden: Komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 en bij minder dan 1 op de 1.000
patiënten
Zeer zelden: Komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

De volgende bijwerkingen op de ogen kunnen voorkomen bij Alphagan.

Zeer vaak: Een allergische reactie in het oog, korreling of witte vlekken van het oogbindvlies (een doorzichtige laag die het oogwit en de binnenkant van de oogleden bedekt), wazig zien, rode ogen, branden, prikken, het gevoel dat er iets in het oog zit of jeuken.

Vaak: Veranderingen van het oogoppervlak, ooglidontsteking, ontsteking van het
oogbindvlies, plakkende ogen, abnormaal zicht, zwelling van het ooglid of oogbindvlies, lichtgevoeligheid, irritatie, roodheid van het ooglid, oogpijn, droge ogen, erosie/verkleuring van het oogoppervlak, tranen of verbleking van het oogbindvlies.

Zeer zelden: Oogontsteking of pupilvernauwing.

Sommige van deze bijwerkingen kunnen optreden als gevolg van een allergie voor één van de bestanddelen.

U kunt ook de volgende bijwerkingen aan andere delen van het lichaam krijgen:

Zeer vaak: Hoofdpijn, droge mond en moeheid/slaperigheid.

Vaak: Duizeligheid, op verkoudheid lijkende symptomen, last van de maag of de
spijsvertering, abnormale smaak of algemene zwakte.

Soms: Depressie, hartkloppingen of hartritmestoornissen, droge neus en algemene
allergische reacties.

Zelden: Kortademigheid.

Zeer zelden: Slapeloosheid, flauwvallen en hoge of lage bloeddruk.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ALPHAGAN

• Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

• Bewaren beneden 25°C.

• Gebruik de flacon niet als de verzegeling van de flacon al verbroken is voor het eerste gebruik.
• Gebruik Alphagan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de omdoos na ´EXP:´. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

• Gooi de flacon 28 dagen na eerste opening weg, zelfs als er nog oplossing over is.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Alphagan

• Het werkzame bestanddeel is brimonidinetartraat. Eén ml oplossing bevat 2,0 mg brimonidinetartraat, overeenkomend met 1,3 mg brimonidine.

• De andere bestanddelen zijn benzalkoniumchloride als conserveermiddel, poly(vinylalcohol), natriumchloride, natriumcitraat, citroenzuur monohydraat, gezuiverd water en natriumhydroxide of zoutzuur om de pH in te stellen.

Hoe ziet Alphagan er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Alphagan is een heldere, groengele tot licht groengele oogdruppel oplossing in een kunststof flacon. Elke flacon bevat 2,5 ml, 5 ml of 10 ml van het geneesmiddel.
Alphagan is beschikbaar in verpakkingen van 1, 3 of 6 flacons.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Allergan B.V.,
Edisonbaan 14 C-2,
3439 MN Nieuwegein

Fabrikant
Allergan Pharmaceuticals Ireland,
Westport, Co. Mayo, Ierland

Alphagan is in het register ingeschreven onder: RVG 21754

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk
Alphagan 0,2% Augentropfen

Duitsland
Alphagan 0,2% m/V (2 mg/ml) Augentropfen

België, Finland, Frankrijk, Griekenland, IJsland, Luxemburg, Noorwegen, Portugal
Alphagan
Denemarken, Ierland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk
Alphagan 0.2%


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juli 2008