BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER(STER)
Amiloridehydrochloridelhydroehloorthiazide 5/50 mg, tabletten
(Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide)Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg inneemt
3. Hoe wordt Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Het amiloridehydrochloride behoort tot een groep geneesmiddelen die antikaliuretica (kaliumsparende geneesmiddelen) worden genoemd: amiloride is ook een zwak diureticum. Het hydrochloorthiazide behoort tot een groep geneesmiddelen die diuretica (plaspillen) worden genoemd.

Waarom heeft uw arts Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg voorgeschreven

Uw arts heeft u Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg voorgeschreven ter behandeling van uw hoge bloeddruk (hypertensie), oedeem (zwelling van enkels, voeten. benen door het vasthouden van water), ascites (waterophoping in uw buik) wegens cirrose (leverziekte) en ter handhaving van de normale hoeveelheid kalium in uw bloed.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AMILORIDEHYDROCHLORIDEHYDROCHLOORTHIAZIDE 5/50 MG INNEEMT
Gebruik Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg niet
als u allergisch (overgevoelig) bent voor
* Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide of een van de andere bestanddelen van Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg
* als u overgevoelig (allergisch) bent voor een middel met sulfonamide (middel tegen infectie)
* als u al van nature hoge kaliumhoeveelheden in uw bloed heeft
* als u andere kaliumsparende middelen of kaliumtoevoegingen gebruikt
* als u een verminderde werking van uw nieren heeft.

Wees extra voorzichtig met Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg
* als u nierproblemen heeft
* als u een hart- of longziekte heeft

* als u leverproblemen heeft
* als u diabetes mellitus (suikerziekte) of vastgestelde hypoglykemie (laag bloedsuikergehalte) heeft
* als u lupus erythematosus (ontstekingachtige ziekte van de huid en/of gewrichten en/of nieren) heeft
* als u jicht heeft

Voor een operatie of verdoving (zelfs bij de tandarts) moet u de arts melden dat u Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg gebruikt, daar er een plotselinge verlaging van de bloeddruk kan optreden.
Raadpleeg uw arts indien een van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.


Gebruik van Amiloridehydrochloride/hydrochloorthiazide 5/50 mg in combinatie met andere geneesmiddelen
Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.
Vooral als u de volgende geneesmiddelen gebruikt, wil uw arts mogelijk nagaan of deze nog goed werken als u met Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg begonnen bent:
* bloeddrukverlagende middelen
* bepaalde pijnstillende of arthritismiddelen
* angiotensineconversie-enzym (ACE)-remmers
* angiotensine 11 réceptor antagonisten
* andere kaliumsparende middelen of kaliumtoevoegingen
* andere diuretica (plaspillen)
* harsen die een verhoogd cholesterol verlagen
* aritidiabetische middelen, waaronder insuline
* spierontspanners
* vasopressoraminen zoals norepinefrine
* ontstekingsremmende middelen (steroïden)
* middelen die de afweer onderdrukken zoals ciclosporine en tacrolitnus
* lithium (een middel om een bepaalde vorm van neerslachtigheid te behandelen)
* slaapmiddelen, kalmerende middelen, alcohol en pijnstillers (analgetica) kunnen een wisselwerking met Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg aangaan. Als u één van de bovenstaande middelen gebruikt, moer u dat uw arts melden.


Zwangerschap
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Als u zwanger bent of denkt te zijn, of als u zwanger wilt worden, raadpleeg dan uw arts voordat u Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg inneemt zodat een andere behandeling overwogen kan worden. Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg moet niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt.


Borstvoeding
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Thiaziden, een van de bestanddelen van Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg, worden uitgescheiden in moedermelk. Tijdens het gebruik van Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg moet de borstvoeding worden gestaakt.


Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Individuele reacties op geneesmiddelen kunnen verschillen. Bepaalde bijwerkingen. zoals vermoeidheid, duizeligheid en slaperigheid die gemeld zijn voor Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg kunnen het vermogen om auto te rijden of machines te bedienen beïnvloeden (Zie Mogelijke bijwerkingen).


Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg
Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg bevat lactose als hulpstof. Als uw arts u gezegd heeft dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.


3. HOE WORDT Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 MG GEBRUIKT
Uw arts heeft een bepaalde hoeveelheid Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg voorgeschreven. Het is van groot belang dat u zich aan dit voorschrift houdt. De tabletten kunnen in hun geheel ingenomen worden met water.

Hypertensie
De aanbevolen dosering is één halve tablet Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg eenmaal daags.

Oedeem
De normale begindosering is één tablet Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg per dag.,

Cirrose met ascites
De normale begindosering is één tablet Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg per dag. De maximale dosering is voor alle indicaties twee tabletten per dag.

Gebruik bij kinderen
Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg moet niet aan kinderen worden gegeven.


Wat u moet doen als u meer Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg heeft ingenomen dan u zou mogen.
Wanneer u te veel Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.
De meest voorkomende symptomen bij overdosering zijn: dehydratie (waterverlies door toename van de hoeveelheid uitgescheiden urine); elektrolytstoornissen, zoals verhoging of verlaging van het kalium, verlaging van het chloor en verlaging van het natrium: verandering in hartslag, licht gevoel in het hoofd of duizelig wegens bloeddrukverlaging, overdreven dorst, verwarring, of verandering in de hoeveelheid uitgescheiden urine.


Wat u moet doen wanneer n bent vergeten Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg in te nemen
Probeer Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg volgens het behandelingsvoorschrift in te nemen. Neem geen dubbele dosis om zo de vergeten dosis in te halen. Ga de volgende dag gewoon met het gebruikelijke schema verder.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts af apotheker.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Infecties:
Speekselklierontsteking

Bloed- en lymfestelsel:
Tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaand met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) of gepaard gaand met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie en neutropenie); bloedarmoede (anemie), tekort aan bloedplaatjes gepaard gaan met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Afweersysteem:
Plotselinge levensbedreigende allergische reactie

Spijsvertering;
Te veel glucose in bloed en/of glucose in de urine, te veel urinezuur in het bloed (jicht'), te weinig natrium in het bloed, te veel of juist te weinig kalium in het bloed, verandering in of gebrek aan eetlust

Psychische stoornissen en zenuwstelsel:
Hoofdpijn, duizeligheid, flauwvallen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is, verdoving trillen, slapeloosheid, zenuwachtigheid, verwardheid, depressie, minder zin in sex, rusteloosheid, slaperigheid, aandoening van de hersenen gekenmerkt door b.v. stuipen of bewustzijnsverlaging (encefalopathie), vieze smaak.

Ogen:
Afwijkingen in gezichtsvermogen en kleuren zien

Oren:
Oorsuizen, draaierigheid

Hart en bloedvaten:
Hartritmestoornissen, onregelmatige of snelle hartslag, verlaagde bloeddruk (hypotensie) bij opstaan, hartkramp, ontsteking van de vaatwand, opvliegers

Luchtwegen;
Kortademigheid, hoesten, ademhalingsstoornissen waaronder ontsteking van het longweefsel en ophoping van vocht, hikken, verstopte neus

Maag en darmen:
Misselijkheid, braken. diarree, verstopping, buikpijn. maagdarmbloeding, winderigheid. opgeblazen gevoel, alvleesklierontsteking, krampen, maagirritatie, onbehagelijk gevoel in de maag, droge mond.

Lever en gal:
Geelzucht, leverfunctie-afwijkingen

Huid:
Uitslag, jeuk, transpiratie, haaruitval, lichtgevoeligheid, netelroos, ernstige loslating van de huid, bloeduitstortingen in de huid (purpura)

Botten en spieren:
Rugpijn, pijn in nek, schouders, armen en benen, spierkrampen, gewrichtspijn

Urineweg en nieren:
Pijn bij het plassen, 's nachts plassen, herhaaldelijk plassen, blaaskrampen, incontinentie, nierfunctiestoornis, nierontsteking

Geslachtsorganen en borsten: impotentie

Algemeen:
Zwakte, moeheid, gevoel van onwelzijn (malaise), pijn op de borst. koorts, dorst

Oogonderzoeken: Verhoogde oogdruk

Letselslvergiftigingen
Te hoge concentratie van het geneesmiddel digitalis in het bloed.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er hij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.


5. Hoe bewaart u Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg
Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.
Bewaren tussen 15 - 25 'C; bewaar in de originele verpakking.
Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaartemperatuur.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking achter "niet te gebruiken na". De eerste twee nummers verwijzen naar de maand; de laatste vier naar het jaar.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.


6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg
- Tabletten Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg bevatten 5 mg
amiloridehydrochloride anhydraat en 50 mg hydrochloorthiazide.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, microkristallijn cellulose, maïszetmeel, oranjegeel S (El10), magnesiumstearaat, talk en primojel.

Hoe ziet Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg er uit en de inhoud van de verpakking

Tabletten Amiloridehydrochloridelhydrochloorthiazide 5/50 mg zijn ruitvormig, biconvex, licht oranje, met een code `A/5' en H/50' en een breukgleuf.

Verpakking: doosjes á 30 tabletten in met doordrukstrips à 10 tabletten.


Registratiehouder en fabrikant
Delphi Pharmaceuticals B.V.
Spoorhaven 39
2651 AV Berkel en Rodenrijs


Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in