BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Amlodipine YES 5 mg, tabletten
Amlodipine YES 10 mg, tabletten
Amlodipine (als amlodipinebesilaat)

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven; geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat zijn Amlodipine YES, tabletten en waarvoor worden ze gebruikt?
2 Wat u moet weten voordat u Amlodipine YES, tabletten inneemt
3. Hoe worden Amlodipine YES, tabletten ingenomen?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Amlodipine YES, tabletten?
6. Aanvullende informatie

1. WAT ZIJN AMLODIPINE YES, TABLETTEN EN WAARVOOR WORDEN DEZE GEBRUIKT?

Amlodipine behoort tot de groep van calcium-kaanal blokkers, de zogenaamde calciumantagonisten. Calciumantagonisten oefenen een bloeddrukverlagende werking uit door een ontspannend effect op de wand van de bloedvaten. Ook hebben ze een effect op het hart waardoor ze gebruikt kunnen worden bij een beklemmend pijnlijk gevoel op de brost (angina pectoris).

Amlodipine wordt gebruikt bij:
• Verhoogde bloeddruk
• Verschillende vormen van hartkramp (angina pectoris), met uitzondering van instabiele hartkramp (instabiele angina).
Amlodipine kan worden gebruikt als enkelvoudige behandeling van hartkramp of in combinatie met andere geneesmiddelen.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AMLODIPINE YES, TABLETTEN INNEEMT
Gebruik Amlodipine YES, tabletten niet:

• Als u allergisch (overgevoelig) bent voor amlodipine of andere stoffen uit de groep van calciumantagonisten waartoe amlodipine behoort (de zogenaamde dihydropyridinederivaten), of voor één van de andere bestanddelen van Amlodipine YES, tabletten .
• Indien uw bloeddruk abnormaal laag is.
• Bij shock (zeer ernstige bloeddrukdaling met bewustzijnsverlies waardoor u bewusteloos kunt raken).
• Indien u aan hartfalen lijdt in de eerste 28 dagen na een acuut hartinfarct.
• Indien u lijdt aan blokkering van de bloedstroom vanuit de linkerzijde van het hart.
• Indien u last heeft van instabiele angina pectoris.

Indien u niet zeker bent of dit op u van toepassing is raadpleeg dan uw apotheker of arts. Wees extra voorzichtig met Amlodipine YES, tabletten:
• Indien u aan hartfalen lijdt.
• Indien u aan een verminderde leverfunctie lijdt; amlodipine moet dan met voorzichtigheid worden toegepast omdat de precieze dosering in dit geval niet goed bekend is.

Indien u jonger dan 18 bent; amlodipine dient niet te worden toegediend aan kinderen aangezien er te weinig ervaring is opgedaan met het gebruik ervan bij kinderen.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

• Diltiazem (middel tegen hoge bloeddruk en hartritmestoornissen): diltiazem remt de afbraak in de lever van amlodipine en kan zo voor versterkte werking van amlodipine zorgen. Andere stoffen die de afbraak in de lever sterker remmen, zoals ketoconazol, itraconazol (middelen tegen schimmelinfecties) en ritonavir (middel tegen HIV/AIDS) kunnen de werking van amlodipine nog meer versterken.
• De werking van amlodipine wordt mogelijk verminderd door geneesmiddelen die de afbraak van amlodipine versnellen, zoals rifampicine (gebruikt bij bepaalde infecties) en St. Janskruid (vrij verkrijgbaar middel tegen depressie).
• Gelijktijdig innemen van grapefruitsap, cimetidine, aluminium/magnesium (middelen tegen maagzuur) of sildenafil (middel tegen impotentie) heeft geen invloed op de werking van amlodipine.
• Amlodipine kan het bloeddrukverlagende effect van andere bloeddrukverlagende middelen (zoals betablokkers, ACE-remmers, alfablokkers en plastabletten) versterken. Bij risicopatiënten (bijvoorbeeld mensen die kort geleden een hartinfarct hebben gehad) kan de combinatie van een calciumantagonist met een betablokker leiden tot hartfalen, lage bloeddruk, en een (nieuw) infarct.
• Amlodipine verandert de werking van atorvastatine, digoxine, warfarine of ciclosporine niet.

Inname van Amlodipine YES, tabletten met voedsel en drank Amlodipine kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap

Over het gebruik van amlodipine tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan zeer weinig gegevens. Amlodipine dient alleen tijdens de zwangerschap op uitdrukkelijk voorschrift van de arts te worden gebruikt. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneem.

Borstvoeding

Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van amlodipine tijdens het geven van borstvoeding. Het wordt aanbevolen geen borstvoeding te geven tijdens het gebruik van amlodipine. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Kinderen
Indien u jonger dan 18 bent: amlodipine dient niet te worden toegediend aan kinderen aangezien er te weinig ervaring is opgedaan met het gebruik ervan bij kinderen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amlodipine kan duizeligheid, moeheid of misselijkheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerkingen, dient u hiermee rekening te houden bij het besturen van voertuigen en/of bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Amlodipine YES, tabletten Niet van toepassing.

3. HOE WORDEN AMLODIPINE YES, TABLETTEN INGENOMEN?

Volg bij het innemen van Amlodipine YES, tabletten nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De dosering wordt door de arts vastgesteld.

De tabletten via de mond innemen met een ruime hoeveelheid vloeistof, bijvoorbeeld een glas water. De tabletten kunnen vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.

Volwassenen
• Begindosering bij verhoogde bloeddruk en hartkramp: eenmaal daags 5 mg.
• Maximale dosering bij verhoogde bloeddruk en hartkramp: als binnen 2-4 weken niet het gewenste effect wordt bereikt, kan de dosering worden verhoogd tot maximaal eenmaal daags 10 mg.

Kinderen
Amlodipine dient niet door kinderen te worden gebruikt. Oudere patiënten
Voor oudere patiënten is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk; wel is voorzichtigheid geboden als de dosering wordt verhoogd.

Als uw nieren niet goed meer werken
Als uw nieren niet goed meer werken is geen aanpassing van de dosering noodzakelijk. Amlodipine kan niet met behulp van dialyse (kunstnier) uit het bloed worden verwijderd. Als u gedialyseerd moet worden dient amlodipine met bijzondere voorzichtigheid te worden toegepast.

Als uw lever niet goed meer werkt
De precieze dosering voor patiënten met verminderde werking van de lever is niet bepaald. Als uw lever niet goed meer werkt dient amlodipine met voorzichtigheid te worden toegepast (zie ook de rubriek Wees extra voorzichtig met Amlodipine YES, tabletten).

In geval u merkt dat Amlodipine YES, tabletten te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Amlodipine YES, tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u meer Amlodipine YES, tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Wat u zelf kunt doen, is de betrokkene plat neerleggen met de armen en benen omhoog (gebruik hiervoor b.v. een paar kussens). Verschijnselen bij overdosering zijn: extreme duizeligheid en/of zeer licht gevoel in het hoofd, ademhalingsproblemen, zeer vaak moeten plassen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Amlodipine YES, tabletten in te nemen:

Wanneer u een tablet bent vergeten in te nemen, dan kunt u dit binnen 12 uur na het gebruikelijke innametijdstip alsnog doen. Wanneer het langer dan 12 uur is geleden dat u de dosis had moeten innemen, dan moet u de vergeten dosis niet meer innemen en de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip innemen. Neem nooit een dubbele dosis van Amlodipine YES, tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Amlodipine YES, tabletten

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u amlodipine moet gebruiken. Als u plotseling stopt met de behandeling kunnen de oorspronkelijke klachten weer terugkomen. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts of apotheker te overleggen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan ook amlodipine bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen.

Zeer vaak betekent 1 of meer dan 1 op 10 gebruikers
Vaak betekent 1 of meer dan 1 op 100 maar minder dan 1 op 10 gebruikers
Soms betekent 1 of meer dan 1 op 1000 maar minder dan 1 op 100 gebruikers
Zelden betekent 1 of meer dan 1 op 10.000 maar minder dan 1 op 1000 gebruikers
Zeer zelden betekent minder dan 1 op 10.000 gebruikers en incidentele gevallen

Bloed- en lymfestelselaandoeningen
Zeer zelden: tekort aan witte bloedlichaampjes met verhoogde kans op infecties (leukopenie); tekort aan bloedplaatjes met kans op blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Endocriene aandoeningen
Soms: borstvorming bij mannen (gynaecomastie)

Voedings- en stofwisselingsstoornissen
Zeer zelden: verhoogd bloedsuikergehalte (hyperglykemie)

Psychische stoornissen:
soms: slaapstoornissen; geïrriteerdheid; neerslachtigheid
zelden: verwardheid; stemmingswisselingen incl. angst

Zenuwstelselaandoeningen:
vaak: hoofdpijn (in het bijzonder in het begin van de behandeling); moeheid; duizeligheid; krachteloosheid
soms: malaise; droge mond; onwillekeurige trillingen (tremor); onaangenaam tintelend gevoel in armen of benen (paresthesieën); verhoogde transpiratie
zelden: verandering van smaak
zeer zelden: verlamming, tintelingen, aandoeningen van de zenuwen van de lichaamsuiteinden (perifere neuropathie)

Oogaandoeningen:
soms: zichtstoornissen

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen:
soms: oorsuizen (tinnitus)

Hartaandoeningen
vaak: hartkloppingen (palpitaties)
soms: flauwvallen (syncope); versnelde hartslag; pijn op de borst; verergering van bestaande pijn op de borst, met name in het begin van de behandeling; bij patiënten met aandoeningen aan de kransslagader zijn enkele gevallen van hartinfarct en onregelmatige hartslag (waaronder overslaan van het hart (extrasystole), versnelde hartslag, trage hartslag) gemeld, maar het staat niet vast dat dit door amlodipine werd veroorzaakt

Bloedvataandoeningen:
soms: verlaagde bloeddruk (hypotensie)
zeer zelden: ontsteking van een bloedvat (vasculitis)Ademhalingsstelsel-, borstkas en mediastinumaandoeningen:
soms: kortademigheid (dyspnoe); ontsteking van het neusslijmvlies met afscheiding (rhinitis)
zeer zelden: hoesten

Maagdarmstelselaandoeningen:
vaak: misselijkheid; gestoorde spijsvertering (dyspepsie); buikpijn
soms: overgeven; diarree; verstopping; wildgroei van het tandvlees
zeer zelden: ontsteking van de maagwand (gastritis)

Lever- en galaandoeningen:
zelden: verhoogde hoeveelheid leverenzymen in het bloed duidend op leverafwijkingen;
geelzucht; leverontsteking
zeer zelden: ontsteking van alvleesklier; gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug (pancreatitis)

Huid en onderhuidaandoeningen: zeer vaak: zwelling rond de enkels
vaak: blozen met warmtesensatie (speciaal in het begin van de behandeling)
soms: huiduitslag; jeuk; huiduitslag met jeuk en bultjes; haaruitval; verkleuring van de huid;
rode vlekken als gevolg van bloedingen in de huid vanuit de kleine bloedvaten
zeer zelden: plotselinge zwelling in huid of slijmvliezen (b.v. keel of tong) met ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem); allergische reacties waaronder jeuk; plotseling opkomende roodheid van de huid (rash); angio-oedeem; huiduitslag met rode onregelmatige vlekken (erythema multiforme); ernstige overgevoeligheidsreactie met koorts, rode vlekken, gewrichtspijnen en/of oogafwijkingen (Stevens Johnson syndroom); huidontstekingen met schilferingen (exfoliatieve dermatitis)

Skeletspierstelsel- en , bindweefselaandoeningen:
soms: spierkrampen; rugpijn; spierpijn; gewrichtspijn

Nieren en urinewegaandoeningen:
soms: vaker moeten plassen

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:
soms: impotentie

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
soms: toename of afname van gewicht

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U AMLODIPINE YES, TABLETTEN?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Amlodipine YES, tabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos of de tablettencontainer na “EXP” De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevatten Amlodipine YES, tabletten
Het werkzame bestanddeel is amlodipine (als amlodipinebesilaat).
Amlodipine YES 5 mg, tabletten

• Elke tablet bevat een hoeveelheid amlodipinebesilaat overeenkomend met 5 mg amlodipine (als besilaat).

• De andere bestanddelen zijn: povidon K30, microkristallijne cellulose (E460), watervrij
calciumdiwaterstoffosfaat (E341), crospovidon, magnesiumstearaat (E470b).

Amlodipine YES 10 mg, tabletten
• Elke tablet bevat een hoeveelheid amlodipinebesilaat overeenkomend met 10 mg amlodipine (als besilaat).

• De andere bestanddelen zijn: povidon K30, microkristallijne cellulose (E460), watervrij calciumdiwaterstoffosfaat (E341), crospovidon, magnesiumstearaat (E470b).

Hoe zien Amlodipine YES, tabletten er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Amlodipine YES 5 mg, tabletten
Amlodipine YES 5 mg, tabletten zijn witte, ronde tabletten.
De tabletten zijn verkrijgbaar in strips in doosjes met 20, 28, 30, 50 of 100 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Amlodipine YES 10 mg, tabletten
Amlodipine YES 10 mg, tabletten zijn witte, ronde tabletten met een breukstreep aan beide zijden. De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.
De tabletten zijn verkrijgbaar in strips in doosjes met 14, 20, 30, 50 of 100 tabletten. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
YES Pharmaceutical Development Services GmbH
Bahnstral3e 42 - 46
61381 Friedrichsdorf
Duitsland

Fabrikant:
Mauermann Arzneimittel Franz Mauermann OHG
Heinrich Knote Stral3e 2 82343 Pócking
Duitsland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
NL: Amlodipine YES 5 mg, tabletten

Amlodipine YES 10 mg, tabletten:In het register ingeschreven onder

• Amlodipine YES 5 mg, tabletten: in het register ingeschreven onder RVG 32912

Amlodipine YES 10 mg, tabletten: in het register ingeschreven onder RVG 32913


Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2008.