Patiëntenbijsluiter

Amoxicilline / clavulaanzuur tabletten 875/125 PCH, tabletten
Informatie over het gebruik

Lees deze bijsluiter nauwkeurig, ook als u al eerder deze tablet heeft gebruikt. De nieuwe verpakking kan een, aan nieuwe inzichten of bevindingen aangepaste, gewijzigde bijsluiter bevatten. Overleg ook altijd eerst met uw arts voor u eventueel besluit het geneesmiddel niet in te nemen.

Wat zit er in dit geneesmiddel?

Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH bevat per tablet twee werkzame stoffen, namelijk amoxicilline trihydraat overeenkomend met 875 mg amoxicilline en kaliumclavulanaat overeenkomend met 125 mg clavulaanzuur. Bovendien bevatten de tabletten als hulpstoffen microkristallijne cellulose, chinolinegeel (E104), titaandioxide (E171), crospovidon, povidon, colloïdaal siliciumdioxide, stearinezuur, polyethyleenglycol, methylhydroxypropylcellulose, natriumsaccharine, vanille smaakstof en magnesiumstearaat.

Hoe herken ik het?

De tabletten zijn langwerpig en wit gelig tot lichtgeel van kleur, met de inscriptie ‘1000’ aan één zijde van de tablet. Ze zijn verpakt per 12, 15, 20 of 40 tabletten in aluminium/aluminium doordrukstrips of in een bruine glazen tablettencontainer met een aluminium schroefdop.

Hoe werkt Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH?

Amoxicilline/clavulaanzuur behoort tot de groep van de antibiotica.
Amoxicilline is een bacteriedodend geneesmiddel van het penicilline type. Clavulaanzuur is een stof die bepaalde bacteriën gevoelig maakt voor de werking van amoxicilline.

Wie brengt het op de markt?

Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH wordt op de markt gebracht door
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5,
2031 GA Haarlem
The Netherlands

Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH is in het register ingeschreven onder RVG 100116

Waarom krijgt u Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH voorgeschreven?

Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH wordt gebruikt bij de behandeling van: infecties van de urinewegen veroorzaakt door voor dit geneesmiddel gevoelige bacteriën.

Wanneer mag u het niet gebruiken?

Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH dient niet gebruikt te worden door patiënten met:

• een overgevoeligheid voor clavulaanzuur of antibiotica van het penicilline type (zoals amoxicilline)
• een overgevoeligheid voor een van de overige bestanddelen van de tablet
• een ernstige stoornis in de leverwerking of patiënten bij wie na het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur een leveraandoening is ontstaan
• een ernstig verminderde nierwerking.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn?

Bij patiënten met een minder goed werkende lever zal de arts de leverwerking strenger controleren.

Wanneer u overgevoelig bent voor amoxicilline (dit kan blijken uit rode vlekjes op de huid, koorts of een pijnlijke tong) moet u direct uw arts waarschuwen. Patiënten die overgevoelig zijn voor cefalosporines (bepaalde middelen tegen infecties) kunnen ook overgevoelig zijn voor penicillinen. Uw arts kan de behandeling vervangen door een passende andere therapie. Patiënten die resistent zijn tegen cefalosporines (de geneesmiddelen werken niet meer) kunnen ook resistent zijn tegen penicillinen.
Het is raadzaam uw arts ook in te lichten over andere klachten die na 1 tot 2 dagen niet overgaan.

Amoxicilline/clavulaanzuur dient voorzichtig te worden gebruikt bij patiënten met ernstige allergieën of astma aangezien het waarschijnlijk is dat dergelijke patiënten eerder zullen reageren met overgevoeligheidsreacties.
Patiënten die lijden aan de ziekte van Pfeiffer (klierkoorts) of lymfatische leukemie (vermeerdering van witte bloedlichaampjes met klierzwellingen), hebben een grotere kans op huiduitslag. Uw arts kan u hierover meer informatie geven.

Indien bij het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur ernstige diarree optreedt, dient u uw arts te raadplegen.

Is gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding toegestaan?

Over het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor de schadelijkheid bij dierproeven. Tijdens de periode waarin borstvoeding gegeven wordt kan amoxicilline/clavulaanzuur gebruikt worden. Schadelijke effecten voor de zuigelingen zijn niet bekend na het gebruik van dit geneesmiddel.
Meld altijd aan uw arts en apotheker dat u zwanger bent of denkt te zijn, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij het voorschrijven van uw geneesmiddelen.

Is er een invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken?

Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH heeft voor zover bekend geen invloed op het reactievermogen.

Kan dit middel gebruikt worden als u ook andere (genees)middelen gebruikt?

Wanneer u, naast Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH, bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt, kunnen deze soms elkaars werking en/of bijwerking(en) beïnvloeden (ze kunnen wisselwerkingen vertonen). Meld daarom altijd aan uw arts welke andere geneesmiddelen u (af en toe) gebruikt.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit geneesmiddel met:
• bepaalde antibiotica die de bacteriegroei remmen (bijvoorbeeld tetracyclinen, macroliden en chlooramfenicol). De werking van amoxicilline/clavulaanzuur kan verminderen.

• probenecide (geneesmiddel tegen jicht), de hoeveelheid amoxicilline in het bloed kan worden verhoogd, dit effect is soms gewenst.

• Bepaalde pijnstillers zoals fenylbutazon, oxyfenbutazon, acetylsalicylzuur, indometacine en sulfinpyrazon kunnen de hoeveelheid amoxicilline in het bloed verhogen.

• orale anticonceptiva (“de pil').
Als u orale anticonceptiva (“de pil') gebruikt, kan de werkzaamheid hiervan verminderen. Daarom moet u tijdens de kuur en 7 tot 14 dagen na beëindiging ervan (vraag advies hierover aan uw apotheker) extra voorzorgen nemen bij geslachtsgemeenschap, om een zwangerschap te voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld een condoom te gebruiken.
Wanneer u één of meer van deze middelen gebruikt, is het verstandig eerst advies te vragen aan uw arts of apotheker.

Wordt de werking beïnvloed door bepaald soort voedsel of alcohol?

Voor zover bekend wordt de werking van amoxicilline/clavulaanzuur niet beïnvloed door bepaald soort voedsel of alcohol.

Wat is de dosering en hoe moet u dit geneesmiddel gebruiken?

Uw arts zal een persoonlijke, aan uw klachten aangepaste dosering voorschrijven. De algemene dosering is slechts een richtlijn en is als volgt:

Volwassenen, jongeren en kinderen ouder dan 12 jaar:
2 maal daags 1 tablet Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH.

Dosering bij een verminderde nierwerking
Als uw nieren minder goed werken worden clavulaanzuur en amoxicilline door de nieren minder goed uit het lichaam verwijderd. Aanpassing van de dosering is niet nodig. Bij een ernstige storing van de nierfunctie mag amoxicilline/clavulaanzuur niet gebruikt worden.

Wanneer en hoe moeten de tabletten worden ingenomen?

De tabletten kunnen het beste worden ingenomen door deze, bij voorkeur bij de maaltijd, met wat vloeistof (bijv. water) door te slikken.
Hoelang moet het middel gebruikt worden?
U moet de kuur afmaken. Dat wil zeggen dat alle aan u voorgeschreven tabletten, volgens het schema van uw arts, moeten worden ingenomen. Ook als de verschijnselen van de infectie inmiddels verdwenen zijn!
Indien uw arts u amoxicilline/clavulaanzuur tabletten voorschrijft voor een periode langer dan 14 dagen zal hij u na 14 dagen voor controle terug laten komen.

Wat als u teveel heeft ingenomen?

Indien u een ernstige overdosering vermoedt, dient u te stoppen met het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur en direct een arts te waarschuwen.
Verschijnselen van een overdosering zijn onder meer: misselijkheid, braken en diarree.

Wat als u één of meer keer bent vergeten het middel in te nemen?

Neem de dosis alsnog in wanneer u ontdekt dat u vergeten bent deze in te nemen, tenzij u het pas ontdekt wanneer het bijna tijd is voor uw volgende dosis. In dat laatste geval moet u de vergeten dosis niet extra innemen maar gewoon uw schema verder volgen.

Wat gebeurt er als u plotseling stopt met het gebruik?

Als u plotseling stopt, vaak een dosis vergeet of de kuur niet afmaakt (zie onder 'Hoelang moet het middel gebruikt worden'), kunnen de bacteriën die de infectie (en de ziekteverschijnselen) veroorzaken zich weer vermenigvuldigen, waardoor de ziekteverschijnselen kunnen verergeren. Als plotseling stoppen noodzakelijk is (zoals bij overgevoeligheid of ernstige diarree) dient u uw arts te raadplegen.

Wat voor bijwerkingen zijn er bekend?
Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook ongewenste reacties (bijwerkingen) veroorzaken. Bijwerkingen hoeven niet bij iedereen op treden.

Bij gebruik van Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH kunnen de volgende bijwerkingen optreden:

• Overgevoeligheidsreacties: deze komen vaker voor dan bij overige penicillinen en uiten zich als huidreacties in de vorm van rode vlekjes of knobbeltjes, galbulten en jeuk en anafylactische shock (ernstige overgevoeligheid met o.a. koorts, acute bloeddrukdaling, desoriëntatie). Indien de rode vlekjes meteen na het gebruik van de tabletten optreden duidt dit op een penicilline allergie en dient u het gebruik van amoxicilline/clavulaanzuur te stoppen en uw arts te waarschuwen.
Soms kan roodheid optreden in het gebied rondom de mond. In zeer zeldzame gevallen ontstaat er een zwarte tong. Een droge mond en stoornissen in de smaak zijn mogelijk. Soms komt plotselinge vochtophoping in huid- en slijmvliezen met moeilijkheden met de ademhalingen of jeuk en huiduitslag voor.

• Maag- en darmklachten, zoals misselijkheid, braken, diarree, brijige ontlasting, buikpijn en jeuk aan de anus. Deze bijwerkingen zijn over het algemeen van niet-ernstige aard en gaan vanzelf weer over. U kunt de klachten verminderen door de Amoxicilline/Clavulaanzuur 875/125 PCH tabletten direct voor de maaltijd in te nemen.
Indien u last krijgt van ernstige aanhoudende diarree dient u contact op te nemen met uw arts.

• Lever: leverontsteking (hepatitis) en geelzucht (icterus) komen zelden voor; deze bijwerkingen zijn echter wel ernstig en komen het meeste voor bij volwassenen en oudere patiënten. Meestal reden de klachten op gedurende of kort na de behandeling; soms ook treden ze op enkele weken na het staken van de behandeling.
Indien uw oogwit of huid geel wordt, of als uw urine donkerder is dan normaal, kan dit duiden op geelzucht en dient u het gebruik van het middel te stoppen en uw arts te waarschuwen.
• Afwijkingen van het bloedbeeld komen zelden voor, evenals een verlenging van de stollingtijd van het bloed.
• Urinewegen: ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed ion de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis).
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een ernstige bijwerking of een bijwerking optreedt die niet staat vermeld in de bijsluiter.

Hoe kunt u dit geneesmiddel het beste bewaren?

Bewaar de tabletten droog, niet boven 30ºC, in de goed gesloten verpakking.
De tabletten zijn dan houdbaar tot en met de datum die op de verpakking na 'Niet te gebruiken na is vermeld. Na deze datum mag u de tabletten niet meer gebruiken. De afkorting ‘Exp.’op de strip betekent: ‘Niet te gebruiken na’.
Raadpleeg bij twijfel over de houdbaarheid uw apotheker.

Geneesmiddelen buiten bereik van kinderen houden!
Algemeen

• Geef nooit uw geneesmiddelen aan anderen en gebruik ook niet zomaar middelen van anderen, ook al lijken de klachten gelijk. Raadpleeg een arts.

• Lever oude geneesmiddelen in bij de apotheek, zodat zij op de juiste wijze vernietigd kunnen worden.

• Wanneer dit geneesmiddel lactose (melksuiker), gluten, kleurstoffen, smaakstoffen of conserveermiddelen bevat, wordt dit vermeld onder 'Wat zit er in dit geneesmiddel'.

• Het is mogelijk dat u na het lezen van bovenstaande tekst nog vragen heeft. Uw arts en apotheker zullen deze graag beantwoorden. Zij beschikken over de laatste informatie. Als er daarna nog vragen bestaan, kunt u schrijven naar Pharmachemie B.V. te Haarlem.

Datum laatste wijziging Maart 2008.