Patiëntenbijsluiter Ancotil ®

Wat is Ancotil?

Ancotil tabletten bevatten 500 mg van de werkzame stof flucytosine.

Een tablet bevat daarnaast de hulpstoffen: maïszetmeel, magnesiumstearaat, microkristalline cellulose, siliciumdioxide en povidon.

Flucytosine behoort tot de groep van antischimmelmiddelen.

Ancotil is verkrijgbaar in een glazen pot met 100 tabletten voorzien van een breekgleuf.

Registratiehouder:
Meda Pharma BV,
Postbus 167,
1180 AD Amstelveen
Tel.: 079-3302424

Ancotil is ingeschreven in het register van geneesmiddelen onder RVG 07517.

Wanneer wordt Ancotil voorgeschreven?

Ancotil wordt gebruikt om infecties die door bepaalde schimmels en gisten worden veroorzaakt, te behandelen. Bij bepaalde ernstige schimmelinfecties, bijvoorbeeld van de hersenen, longen of het hart, wordt Ancotil gecombineerd met een ander antischimmelmiddel, namelijk amfotericine B.

Wanneer mag Ancotil niet worden gebruikt?

Ancotil mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het product.

Wanneer moet u speciaal voorzichtig zijn met het gebruik van Ancotil?

Bij het begin van de behandeling dienen het bloed en de leverwerking dagelijks te worden gecontroleerd, later tweemaal per week.
Ook dient de nierwerking vóór en tijdens de behandeling te worden gecontroleerd.


Welke middelen kunnen een wisselwerking met Ancotil vertonen?

Het is belangrijk uw dokter te informeren over het gebruik van andere geneesmiddelen (ook geneesmiddelen zonder recept). Geneesmiddelen kunnen elkaars werking beïnvloeden. Ancotil wordt soms samen met amfotericine B (een ander middel tegen schimmelinfecties)toegediend. Deze middelen versterken elkaars werking maar kunnen ook de kans op bijwerkingen vergroten.

De werking van Ancotil wordt tegengegaan door cytosine arabinoside, een middel dat tegen bepaalde vormen van kanker wordt gebruikt. Het is daarom zeer belangrijk uw dokter te vertellen als u met cytostatica (middelen tegen kanker) wordt behandeld.

Mag Ancotil worden gebruikt tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft?

In dierproeven is flucytosine schadelijk gebleken voor de ongeboren vrucht. Tijdens de zwangerschap mag flucytosine uitsluitend worden gebruikt na overleg met de arts.
Aangezien geen gegevens bekend zijn over de uitscheiding van flucytosine in de moedermelk, wordt het geven van borstvoeding ontraden.

Heeft Ancotil invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen?

Het is niet bekend of Ancotil de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Hoe wordt Ancotil gebruikt?

Volg altijd de aanwijzingen van uw dokter stipt op.

In het algemeen bedraagt de dosis 37,5 tot 50 milligram per kilogram lichaamsgewicht. Deze dosis wordt 4 keer per dag, om de 6 uur, toegediend.

Voor de behandeling van schimmelinfecties in de urinewegen is het veelal voldoende om slechts 100 milligram per kilogram lichaamsgewicht per dag toe te dienen.

Bij patiënten met een verminderde nierwerking wordt de toe te dienen hoeveelheid Ancotil aangepast aan de hand van de nierwerking. Indien Ancotil wordt toegediend samen met amfotericine B, dan dient de nierfunctie extra nauwlettend te worden gecontroleerd.

Duur van de behandeling:

De periode gedurende welke Ancotil wordt toegediend, is afhankelijk van type en ernst van de schimmelinfectie. Bij een snel optredende schimmelinfectie in het bloed wordt Ancotil slechts gedurende enkele weken toegediend. Schimmelinfecties die zich gedurende langere tijd hebben ontwikkeld, moeten vaak langer (tot soms vele maanden) worden behandeld.

Wanneer en hoe dient de behandeling met Ancotil te worden gestopt?

Uw dokter kan bepalen wanneer de behandeling kan worden gestopt. Stop nooit met de behandeling zonder overleg met uw dokter.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Ancotil?

Misselijkheid, braken, diarree, huiduitslag, veranderingen in het bloed, met name leukopenie (te weinig witte bloedcellen) en trombopenie (te weinig bloedplaatjes) kunnen voorkomen.

Zeer zelden komen voor: overgevoeligheidsreacties, syndroom van Lyell (een huidaandoening waarbij de opperhuid los komt, gepaard met grote blaren), stuipen, hartafwijkingen en beenmergbeschadiging.

Bij verzwakte patiënten kan acuut een leverbeschadiging optreden.

Als bij u bovengenoemde verschijnselen of andere, niet genoemde verschijnselen optreden, bespreek die dan met uw dokter.

Wat te doen als u meer heeft ingenomen dan is voorgeschreven?

Bij een overdosering met Ancotil kunnen verschijnselen als misselijkheid, braken, diarree en buikpijn optreden. Waarschuw uw arts indien u teveel tabletten heeft ingenomen; deze zal direct maatregelen kunnen nemen om de opname van werkzame stof in het lichaam zoveel mogelijk te voorkomen, zoals
bijvoorbeeld maagspoelen. Eventueel kan op basis van controle van het bloed en van de nierfunctie worden vastgesteld of maatregelen ter verwijdering van de werkzame stof flucytosine uit uw bloed moeten worden genomen. Voor het overige kunnen de verschijnselen afzonderlijk worden behandeld.

Hoe moet Ancotil worden bewaard?

Ancotil tabletten dienen op een droge plaats, buiten invloed van licht, te worden bewaard bij een temperatuur tussen 15 en 25°C.
Gebruik dit geneesmiddel niet na de vervaldatum, die op de verpakking staat aangegeven na “Niet te gebruiken na” of na “Exp”.

Algemene opmerkingen
Het is van belang dat u steeds, alvorens een nieuwe verpakking te gebruiken, de bijsluiter nog eens goed leest, omdat hierin mogelijk nieuwe informatie wordt verstrekt die voor u van belang kan zijn. Uw arts, die u Ancotil heeft voorgeschreven, en de apotheker die de verpakking heeft afgeleverd, worden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe gegevens van het middel.

Indien u onzeker bent over de wijze van gebruik van Ancotil of indien u andere vragen hebt, wendt u zich dan tot uw arts of apotheker.

Ancotil is u persoonlijk voorgeschreven en u mag het nooit aan anderen geven.

Het verdient aanbeveling dat ook anderen in uw omgeving weten welke geneesmiddelen u gebruikt en waar u de geneesmiddelen en de bijsluiter bewaart.

Neem steeds een voldoende hoeveelheid van de voorgeschreven geneesmiddelen mee indien u op reis gaat. Als u naar het buitenland uitgaat, is het zinvol vooraf uw arts een schriftelijke verklaring over uw geneesmiddelengebruik te vragen en deze mee te nemen, zodat u deze desgevraagd kunt tonen
bij grensoverschrijding of aan een arts of apotheker in het buitenland.

Vergeet niet elk ongebruikt geneesmiddel terug te geven aan uw apotheker, die zal zorg dragen voor een milieuvriendelijke vernietiging.

versie januari 2009